زندگی پرماجرای آیت الله نان خامه ای ۰

حضرت آیت الله نان خامه ای، نایب برحق امام زمان(ع) درزمین، هوا وهمه آسمان ها، تاکنون زنگی پرماجرائی داشته اند که اتل متل خبرنگارفعال ما توانسته است با مطا لعه وگفتگوی باخود ایشان به طورکوتاه به شرح آگاهی هم میهنان محترم برساند:

آقای نان خامه ای درطفولیت درکناروبه کمک پدربزرگوارشان، دربردن گاری وحمل بارازکوچه به کوچه ای، وازخیابانی به خیابان دیگرهمکاری وکمک می فرمودند. گویا دریکی ازروزها، دست راست ایشان به زیرچرخ گاری می رود وازآن روز به بعد بی حس وچلاق می ماند. البته خود ایشان پس ازآن که دری به تخته خورد وناگهان به طوراشتباه وتصادفی به آلاف علوفی رسیدند، وسواربر امت بی سواد ونا آگاه شدند، شکرپراکنی فرمودند وگفتند که دردوران جنگ اسلام علیه کفر، صدام با تیرکمانی درناحیه خرمشهر شخصا به دست راست ایشان زده وآن را ازکارانداخته است. ناگفته نماند آقای نان خامه ای برای معا لجه دست خود بهردری زدند، حتی ازآقای دکترابلیس متخصص زیرشکم نیزکمک گرفتند.

برای آگاهی بیشترخوانندگان اضافه می نماید که آقای جمشید ابلیس با مسافرت پی درپی به دبی و سایرشیخ نشین ها، توانسته است به آخوندهای دستاربند وبی دستارکمک بسیارکند تا آنان دربرخورد با زنان وصیغه های خود هم چنان فعال بمانند.

آقای نان خامه ای، گویا دردوران کودکی ازسوی بچه های محل ظلم وستم بسیاردیده اند. آن گاه درنوجوانی به خاطرفقرودشواری های زندگی، به ناچاربه حوزه علمیه قم تشریف بردند. درآن جا نیزازسوی طلبه ها  وآخوند های مدرس، تحت فشاروظلم جسمی وروانی بسیارقرارگرفتند. ایشان این خاطرات دردناک را تاکنون نتوانسته اند با کسی به جز والده آقا مجتبی آن هم با گریه وزاری درمیان گذارند.

پس ازپایان دوران درناک تحصیل درقم، ایشان به مشهد بازگشتند و نوحه وروضه خوانی خود را ازقرارهرنوحه دوتومان، وروضه سه تومان، درآن جا آغازکردند.

آن گاه اتل متل خبرنگارما ازایشان پرسبد که چگونه ایشان به ولایت فقیه ونیابت امام رسیدند؟

ایشان فرمودند:  شبی پس ازآن که الله بختکی به پست ومقام ونان وآب رسیددند وبرامت خرسوار شدند، حضرت امام زمان (ع) را درخواب می بینند که به دیدارایشان آمده است. امام زمان می خواستند با ایشان دست بدهند که متوجه شدند دست راست چلاق وبی حرکت است. آن گاه تصمیم می گیرند که دست چپ ایشان را بفشارند. ولی بدبختانه آقای نان خامه ای چند لحظه پیش ازآن با آن دست طهارت گرفته بودند، وآقای امام زمان متوجه این موضوع شدند. بنا براین برای آن که ازشربو واحتمالا بیماری ایدزدرامان باشند، درفاصله دورایستادند، وحکم نیابت ایشان راصادرکردند.