سخنرانی رهبرانقلاب درباره بمب گذاری مسجد بلوچستان ۰

حضرت آقای نان خامه ای رهورشیعیان در زمین، هوا وآسمان ها شب گذشته دریک جمع ٢٠٠ نفری ازروحانیان ریزودرشت، تعدادی از ستاد کاسبکاران ( پاسداران قدیم ) ، برادران هویجی وذبح اللهی درمورد بمب گذاری اخیرمسجد شیعیان به طورخصوصی ومحرمانه  سخنرانی فرمودند.

اتل متل خبرنگارما توانست دزدکی ویواشکی ازاین شکرپراکنی وفضولات امام چهاردهم گزارشی به شرح زیرتهیه وبه خوانندگان گرامی خود تقدیم نماید:

“من این موفقیت بزرگ دربمب گذاری مسجد بلوچستان وبه هوافرستادن مشتی اراذل واوباش و دشمنان دین را به شماها، وهمه امت مسلمان تبریک وتهنیت می گویم. پیشوایان ما درگذشته نیزهرگاه با یک مخالف دین ویا توطئه گربیگانه ای برخورد می کردند، شبانه به چادرویا خانه ویا خیمه و خرگاه اویورش می آوردند، آن جا را به آتش می کشیدند، ودشمن اسلام وامت اسلامی را ازمیان می بردند.

اساسا همان گونه که می دانید، اسلام دین خون وشمشیراست. بهمین دلیل حضرت امام خمینی امام سیزدهم که روحشان فدای ما باد، بارها فرمودند بکشید، بکشید، درخت اسلام را با خون آبیاری کنید وآن هائی که ذبح اسلامی نیستند، وبه امت اسلامی دوروبرما تعلق ندارند، ازپای درآورید. شما دیدید که بنا به فتوای مبارک ایشان، در ماه های سال١٣۶٨ -١٣۶٧تعدادی بیش از٢٠٠٠٠ نفرازاین کافران را درزندان هایمان به دارزدیم، وبه درک فرستادیم.

برای انجام این هدف بزرگ، سرداراسلام آقای مهندس ملاحسین موسمی نژاد حتی گوی سبقت را ازامام راحل بردند. بطوری که  تعداداعدامی ها ونابودکردن دشمنان دین ودشمنان خارجی درزمان ویا ازسوی ایشان، وهم چنین دوران زمامداری آقای ختمی مرتبت (خاتمی) جانشین ایشان بی حد وحصر، وبی حساب وکتاب است.

دردوران رژیم پیشین نیزبه کمک همکارانمان درگروه فدائیان اسلام ابتدا درتاریخ ٢٠ اسفند ١٣٢۴

احمد کسروی که  ازامت مسلمان نبود دردادگاه تهران ازپای درآوردیم.  آن گاه  حسن علی منصور نخست وزیرشاه را ترورکردیم.

اندکی پیش ازانقلاب کبیرمان درسال ١٣۵٧ توانستیم سینما رکس آبادان را به آتش بکشیم وضد انقلاب ها را به جهنم بفرستیم وگناه آن را به گردن شاه بیاندازیم.

برادران فدائیان اسلام ما همچنان توانسته اند با همیاری آقای ختمی مرتبت رئیس جمبول ممبول، تعدادی  ازنویسندگان مخالف  انقلاب چون، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفرپوینده، ویا ضد انقلاب هائی چون پروانه اسکندری، وداریوش فروهررا ازپای درآورند.

سال گذشته نیز، برادران ما درحسینیه شیرازبمبی گذاشتنند، وما این اقدام را به حساب بهائیان شیراز، به حلق امت مسلمان فروکردیم.

پس می بینید که درهمه بمب گذاری ها ما تاکنون توانسته ایم مخالفان امت اسلامی هواخواه و  طرفدارخود را ازپای درآوریم.

هدف ازبمب گذاری ها همان طورکه می دانید، به جان هم انداختن چند گروه است. ما بمب می گذاریم وگناه آن را به گردن گروه دیگرمی گذاریم .زیرا که ما همیشه  سیاست تفرقه بیاندازوحکومت کن را دنبال می کنیم.

ازآن جا که دشمنان ما دردرون وبیرون کشور با تبلیغات خود توانسته اند ازرای دادن مردم در٢٢ خرداد جلوگیری کنند، ومتاسفانه درروزانتخابات مردم ازخانه اشان بیرون نمی آیند، من ازشما می خواهم که ازامروز به بعد، هرجا می توانید بمبی بگذارید تا ما بتوانیم شرکت نکردن در انتخابات وازخانه بیرون نیامدن مردم را دلیل برترس آنان ازبمب گذاری به خبرگزاری ها اعلام کنیم.”