آقای اوباما رئیس جمهور محترم آمریکا ۲

با درود وآرزوی بهترین ها برای شما وهم میهنان گرامی اتان، نگارنده  دیدگاههای فضول محله را ازبازدید شما ازمصر، وسخنرانی اتان به شرح زیربه آگاهیتان می رساند:

ازاین که شما تلاش می فرمائید تا بین کشورهای غرب وکشورهای باصطلاح مسلمان دوستی وهمکاری بوجود آید، درخورستایش وتحسین است. هم چنین، ازاین که این دیداروگفتگو را از مصرآغازکرده اید، قابل پذیرش وقابل درک است.

اما، دراین تصمیم گیری وسخنرانی شما دو مشکل ویا دواشتباه وجود دارد:

١– شما نماینده پاپ یا کلیسا نیستید که بخواهید با مسلمانان واردگفتگو شوید، وبین مسیحی ومسلمان صلح وآشتی برقرارکنید. نمی دانم شما تا چه اندازه ازدین اسلام آگاهی دارید؟ همین اندازه به شما یادآورشوم برخلاف آن که بسیاری ازمسلمانان به غلط ادعا می کنند، اسلام دینی آشتی ناپذیر، یک دنده وبسیارلجوج است. اسلام دیگرادیان را نمی پذیرد وپیروان آن ها را کافرمی داند.

مردم ایران که وارث فرهنگ بسیاربالای صلح، دوستی،  فداکاری وازخود گذ شتگی بوده اند، از ١۴ سده پیش تا کنون، همواره تلاش کرده اند تا ازاسلام خشن وبی گذشت، اسلامی درخورپذیرش انسانیت ودوستی بسازند، که جامعه پسند باشد، ومردم تااندازه ای با یک دیگربویژه با دگراندیشان، رفتاری منصفانه وتوام با دادگری داشته باشند . بد بختانه از سه سده پیش تاکنون ما باردیگردستخوش یورش وفرهنگ بی گذشت وانتقام جوی اسلام اولیه گشتیم. اکنون بیش از۶٠ میلیون ازمردم ما دربند وگرفتارستم وجور رژیم نا خواسته خودند.

٢– فرمانروایان وحاکمان کشورهای مسلمان نشین، عموما دیکتاتورهائی هستند که سرنوشت مردم را بازوربه دست گرفته اند وخود را درپشت سپراسلام وکشوراسلامی پنهان کرده اند، وهمه تلاش های آنان براین است که اسلام با تمام قدرت حفظ شود، ومردم درهمان خرافات و تعصبات باقی بمانند.

سیاست کشورهای باختری ازجمله آمریکا، درگذشته طرف داری وحمایت فرمانروایان وحاکمان قلدر وزورگوی این کشورها، ونادیده گرفتن مردمان آن بوده است. امید وارم شما به جای آن که با دیکتاتورها دست دوستی وآشتی بدهید، ملت ها را حمایت کنید تا ازدست آنان رهائی یابند که بدون تردید بیشتردوست ودوستدارکشورومردم شما خواهند بود.

  • کورش رزمجویان

    بادرود-کارنامه اوباما دررابطه با منطقه ی خاورمیانه وایران به شرح زیراست -حاکم کردن نوکردست به سینه ومزدورجمهوری اسلامی برسرنوشت عراق یعنی  جوادنوری المالکی که مردم عراق بایستی باچراغ دنبال امثال صدام حسین بگردندیعنی ازچاله به چاه افتادن ملت عراق -لجاجت وخارج نکردن نام سازمان مجاهدین خلق ازلیست تروریستی وزارت امورخارجه ی آمریکا برخلاف حکم دادگاه وقانون  وبنفع ملاهای حاکم برایران وعلیرغم اینکه این سازمان سالهاست خلع سلاح وازلیستهای تروریستی اروپاخارج شده است وادامه ی این لیست گذاری تنها به شکنجه واعدام و سرکوب وحشیانه ملت ایران وترکتازی آخوندهای حاکم مدداساسی میرساند چه ما طرفداراین سازمان باشیم چه نباشیم دفاع ازحقوق اولیه وقانونی افراد وسازمانها ربطی به این قضایاندارد-مذبذب ودودل بودن درمورد بحران سوریه وحمایت ازملت بی پناه سوریه علیرغم اینکه جمهوری اسلامی وچین وروسیه باتمام قواازرژیم بشاراسددفاع میکننداماآقای اوباماهمچنان مشغول استخاره اند-تلاش برای ادامه ی مذاکره ی بی حاصل وبی نتیجه باآخوندها درپروژه های اتمی وغیراتمی وخریدن وقت  وعمر برای جمهوری اسلامی.

  • کورش رزمجویان

    باراک حسین اوباما آسوده بخواب چونکه آخوندهای تروریست حکومتگرونوکرانشان بیدارند.