رای بدهیم یاندهیم کدام یک بهتراست؟؟ ۰

هم میهن، خواهرعزیز، برادرگرامی،

بیائید باهم، منصفانه ودورازهرنفع پرستی وخودخواهی برای یک بارهم که شده، فقط وفقط برای سربلندی کشورمان، وبرای سربلندی هم میهنان گرامی وارجمندمان، بررسی وکنکاشی درباره رای دادن ویا ندادن دراین هفته آن داشته باشیم:

بدوا باید گفت که رای دادن ازدید ولایت فقیه ابدا مهم ومطرح نیست.  بلکه آن چه حیات بخش است ومی تواند رژیم را سرپا ودرقدرت نگه دارد، حضوردرصحنه یا به گفته دیگر، بودن سیاهی لشکر دردید وجلودوربین گزارش گران برون مرزی است. زیرا این چند کاندیدا با نظروبا تصویب خود آقای خامنه ای بوسیله شورای مصلت نظام که یکی ازدکان ها وخیمه شب بازی های خود ایشان است، برگزیده شده اند. تفاوت میان کاندیداها بایکدیدگرمانند تفاوت میان پپسی کولا، یا کوکا کولا است  که دراصل هردوسیاهرنگ وهردوتقریبا هم مزه اند، ونهایتا هردو برای بدن زیان بخشند.

آقای خامنه ای بارها وبارها، دردوماه گذشته با هزاردوزوکلک وهرنوع تشویق، تملق، چاپلوسی، رشوه دادن، گمراه کردن بیشترامت ناآگاه ونادان خرافاتی ووعده سرخرمن دادن پاداش روزقیامت، وحتی تهدید کردن، تلاش کرده اند تا مردم را به خیابان ها بکشانند، وآمارهای تقلبی ودروغین تهیه ودردسترس گزارش گران برون مرزی بگذارند.

آقای خامنه ای بارها وبارها گفته اند که: ” حضورمردم درصحنه انتخابات موجب دوام وبقا وپایداری نظام است.” (منظورشان رای دادن نبوده است، زیرا برای آقای خامنه ای پپسی وکوکا بایکدیدگر تفاوتی ندارند)

بازهم یادآورمی شود که این کاندیداها، نوکردست بسته ودست به سینه، فقط وفقط حافظ ونگاهبان ولایت فقیه ورژیم کنونی آخوندی درکل هستند. این کاندیداها با آن دید مذهبی وسرسپردگی اشان به شخص ولی فقیه ورژیم آخوندی، هرگزوهیچگاه درراه مسائل ومشکلات ومعضلات مملکت نخواهند بود. زیرا بزرگترین ومهم ترین مشکل وسد راه آزادی وپیشرفت کشورما، وجود همین ولایت فقیه است، وتا زمانی که دررژیم آخوندی حتی یک آخوند ویا یک آخوند صفت وجود داشته باشد، کشورمان ازآزاد اندیشی وآزاد بودن برکنار، وما ازهمگامی وهمراهی با پیشرفت وترقی کشورهای جهانی بدوروعقب مانده خواهیم بود.

اگرما درروزانتخابات درخانه بمانیم ودرصحنه نباشیم، بدون شک وبی تردید رژیم خودکامه و غیر انسانی آخوندی مشروعیت خود را ازدست می دهد وناچارخواهد شد یا درراه منافع ومصالح مردم وکشورمان گام بردارد، ازوابستگی خود به گروههای تروریستی وهرگونه کمک به آنان خود داری کند، انتخاب آزاد برگزارنماید، عامه مردم ازهرگروه، هرزبان، وهرباورواندیشه فکری پا به پای یکدیگرودرکنارهم درگرداندن واداره کشور، سهیم وشریک سازد، وآخوند را به مسجد بازگرداند، ویا آن که بدنبال سوراخ موش بگردد وازانتقام جانانه اکثریت مردم که هرکدام ازدست گزمه ها واوباش های رژیم همواره سیلی خورده اند، به گوشه ای وبه کناری فرارکند.

از آن چه گفته شد، بودن درصحنه ویا شرکت درانتخابات برابراست با بقاء وپای زیستی رژیم خونخواروخودکامه برای سالیان دگر، وسده های دگر، با ازدست رفتن وپایمال شدن حق وآزادی زنان وجوانان، با نابودی وعقب ماندن کشورازمسابقات پیشرفت علمی وتکنولوژی جهانی، وبالا ترازهمه، ازدست دادن ارزش های فرهنگی، هنری، تاریخی، وزبا ن کشورما ن.

ما، کشورما، وتاریخ ما فراموش نکرده ونخواهیم کرد که دراین دوران بسیارحساس وتاریخ تنها راه نجات، سربلندی و آزاد شدن کشورمان، فقط وفقط وفقط درشرکت نکردن ونبودن درصحنه انتصابات ولایت وقیح، ویک اعتصاب منفی نجات بخش ازشردیوسیرتان رژیم غیرمردمی خواهد بود. بامید همکاری فرد فرد شما عزیزان هم میهن.