روحا نیت وانتخابات ۰

فرصت طلبی وکیسه اندوزی حد وحصرندارد. کشورما بارها وبارها درگذشته مورد تاخت وتاز ویورش چپاول گران وبیگانگان قرارگرفته است. عامل اصلی وهمیشه موفق این یورش ها، فرصت طلبی و خیانت خود ایرانی نماها بوده است که شرف وانسانیت را به کنارگذاشتند، کشورومردم را فدای منافع زودگذرخود کردند.

دردوران واپسگرای شاهان بی فرهنگ وغیرایرانی قاجار، ازسوی آخوندهای زمان، سید واولاد پیامبر بودن مطرح بود که بلادرنگ جمعی ازبوقلمون صفتان ایرانی چند مترپارچه سبز به سروگردن خود بستند، شجره نامه ای نیز برای خود نوشتند، وازآن زمان به بعد سید واولاد پیامبرنام گرفتند.

با آغازجمهوری نکبت بارونکبت آفرین اسلامی، کیسه اندوزان وفرصت طلبان بناگاه ریش گذاشتند، گروهی شال ودستاربستند، خود را به نام آخوند جازدند، وعده ای نیزبه طلبه خانه ها روی آوردند، یا حتی تزآبکی وبدون محتوا وسرتا پا دروغ برای دفاع اسلام راستین که ابدا به اندازه شش کلاس دبستان ارزش ندارد وقابل دفاع نیست، به یک دانشکده ودنشگاه درحد یک مکتب خانه تقدیم نمودند وجواز غارت گری وپشت هم اندازی دریافت نمودند. نمونه بارزآن، تحصیلات چرخ خیاطی وارو واسمه ای زرداب کلثوم همسر ملاحسین موسمی نژاد است که دانشگاه وتحصیل وارزشهای آن ها را به لجن وفساد کشانید.

شاید ما درگذشته بیش از پنجاه هزارآخوند وروحانی نداشتیم. آن ها انسان هائی سالم، مردمی، ودوست داشتنی بودند. ما درگذشته با دیدن آن ها ، با گفتگوومعاشرتشان شاد می شدیم ولذت می بردیم. واژه روحانی برازنده ودر خورشان آنان بود. گو این که آنان عموما سواد کلاسیک چندانی نداشتند، ولی بسیارگرم وخواستنی بودند. شاید یکی ازدلیل آن که مردم ازخمینی استقبال کردند، به علت خاطره خوبی بود که ازآخوند ها داشتند، ودراجتماع آن روزازآنان آزاری ندیده بودند. ولی رژیم ضحاک مانند خمینی به ما مردم ثابت کرد که همه دراشتباه بودیم. بنا به شعرمعروف: ” گربه مسکین اگرپرداشتی، تخم گنجشک ازهوا برداشتی.”

بهرحال با شروع انقلاب، آخوند دستاربند وبی دستارمانند قارچ اززمین رویش کرد. شاید هم اکنون ما بیش از هفتصد هزارآخوند ونیمه آخوند داشته باشیم که بسیاری ازآنان نوکران وسرسپردگان رژیمند ودستشان دردست رژیم به غارت، چپاول وکشتار وشستشوی مغزی مردم اشتغال دارند. بدون شک درمیان آنان، انسان های با شرف وخوبی نیزهستند. بدبختانه سکوت آنان یک نوع همکاری با این رژیم است. تا آن جا که ما آگاهی داریم، درمیان همه آخوندها فقط آیت الله منتظری بود که نخست اشتباه بزرگی کرد وولایت فقیه را به وجود آورد، ولی بزودی وجدانش بیدارشد وخود را ازجنایات رژیم کنارکشید وخانه نشین شد.

روحانی دیگری که قلبا ویا ظاهرا با رژیم درافتاد ورژیم را کنارگذاشت، آیت الله کاظمینی بروجردی است که هم اکنون دربازداشت بسرمی برد.

حال، روی سخن ما با روحانیون مردمی ومیهن پرست است. اینان باید کاسه وظرف خود را ازرژیم خون آشام وخودکامه ولایت فقیه جداکنند، به سوی مردم بیایند، با مردم همکاری وهمفکری نمایند، و کارهای ناشایست وغیرانسانی حکومت را به زیرسوال برند. وگرنه درآینده آزاد ایران مورد نفرت واحیانا انتقام جوئی مردم قرارخواهند گرفت. این آخوند ها بخوبی می دانند که این کاندیداها دلقک های برگزیده ومنصوب شده ازسوی رژیمند. بنابراین، بهتراست درنفی آن با ملت هوشیاروآگاه ایران همکاری کنند.