آقای کاندیدا، چرا پیش ازانتخابات به جنایات خود پاسخ نمی دهید؟ ۰

زندانیان سیاسی ودگراندیشان به نوبت درانتظارچوبه دارند

زندانیان سیاسی ودگراندیشان به نوبت درانتظارچوبه دارند

دست هرکدام ازاین چهارکاندیدای انتصابی وبرگزیده ولایت فقیه درجریان سه سده گذشته به خون بسیاری ازهم میهنان ما بویژه زنان، جوانان، دختران وپسران کم سن وسال، نویسندگان، و بسیاری از دگراندیشان آغشته است. هم چنین میزان دزدی، غارت، چپاول دارائی های مردم ازسوی این گروه، بستگان، دوستان، وهم پالکی هایشان، بی حد وحصراست.

تا کنون شماری ازجنایات این انسان نماها ازسوی گروهی ازهم میهنان بزرگواروآگاهمان نوشته ودراختیارهمگان قرارگرفته است. ازجمله می توان مقاله آقای امیرفرشاد ابراهیمی بنام ” ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری” را نام برد که بسیارعالی، مستند، گویا، وپر محتوا است.

البته نباید این را فراموش کرد که دردرجه نخست خمینی وجانشین اوخامنه ای، مقصرین اصلی این جنایا تند که همه سازمان ها وتشکیلات کشوررا زیرچترخود گرفته اند وبازورگوئی و خودکامگی دستوراین جنایات را صادرکرده وهمچنان ادامه می دهند.

خمینی یک تازی نژاد دشمن فرهنگ وقوم ایرانی، درتابستان ١٣۶٧ دستورکشتاربیش ازده هزار روشن فکروبی گناه درزندان ها را چنین صادرنمود:

” رحم برمحاربین ساده اندیشی است. قاطعیت اسلام دربرابردشمنان خدا ازاصول تردید ناپذیرنظام اسلامی است. امید وارم با خشم وکینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام، رضایت خداوند متعال را جلب نمائید. آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است، وسوسه وشک وتردید نکنند وسعی کنند اشد علی الکفارباشند. تردید درمسائل اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک ومطهرشهدا می باشد . والسلام روح الله الموسوی الخمینی”

پس ازکشتاراین بیگنانان ودگردیشان، پیکرآنان را درکامیون ها تلمبارکرده، شبانه ودرتاریکی وسوت وکور، درگودال های بزرگی  به شکل گورهای دسته جمعی بنام گورستان باختران به خاک سپردند.

بدون شک مجموعه جنایات این رژیم درسی سال گذشته، محتوای یک کتاب خواهد بود. برای هریک ازاین جنایات هریک ازمسئولین جمهوری اسلامی باید دریک دادگاه بین المللی محاکمه ومجازات شوند، ویقینا مجازات هرکدام آنان مرگ خواهد بود.

باید دانست کسانی هم که به این جنایت کاران رای می دهند، درحقیقت همه جنایات وغارت گری های رژیم را تایید می کنند، بی گفتمان دراین جنایات شریکند.

هم چنین، کلیه آخوند ها چه با رژیم باشند ویا مخالف رژیم، همه نیروهای انتظامی مانند ارتشی، سپاهی، بسیجی، نیروهای اطلاعاتی، بویژه زنان که بیش ازگروههای دیگرمورد تبعیض جنسی قرار گرفته اند وازدست این رژیم خودکامه جنایت کارپیوسته سیلی خورده اند وتحقیرشده اند، دریک یک این جنایات شریک وسهیمند.

بدیهی است، مجازات هریک ازاین جنایتکاران ویا همکا ری با آنان درهردادگاه مردمی مرگ خواهد بود.

نا گفته نماند که ایرانی پاک نژاد وفرهیخته، برخلاف این قوم خونخوارضد ایرانی، با هرکشتن وهرکشتاری مخالف است. فقط تازیان واقوام دیگرصحرانشین بودند که فرهنگ بیابان گردی کشت وکشتار، تجاوزوغارت گری را به مردم سرزمین ما تحمیل کردند.  ما امید واریم رژیم آینده ایران دراولین فرصت، مجازات مرگ را ازمیان بردارد. زیرا، ما براین باوریم که جان دادن وجان گرفتن با خدای بزرگ ویگانه است. وقتی ما نتوانیم حتی به یک مورچه جان ببخشیم واورا بوجود آوریم، چگونه وبا چه حقی اجازه داریم حق حیات وزیستن را ازاوبگیریم؟

ویژه نامه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری