رای دادن بانوان، کردها، ترکها، وبلوچ ها خیانت است یا خدمت؟ ۰

چنان که درگذشته نیزگفته شد، بیش از نیمی ازجمعیت کشورمان را بانوان تشکیل می دهند. بانوانی که  رکن مهم سازنگی، اساس و پایه خانواده را تشکیل می دهند. بانوانی که دوران بارداری را به تنهائی وبا بردباری تحمل می کنند.  به تغذیه ، پرورش وآموزش نوباوگان خود پرداخته و در سختی ها، دشواری، وبدبختی ها نیزغمگسارهمسرخود، وبا شریکند.

درکشوری که زنان کوچکترین حق حیات ندارند، زن حق قضاوت ندارد و داوری او نصف مرد است، به اندازه نصف مرد ارث می برد، ا رزش او در حد یک صندلی وابزارخانه است، او وظیفه ای جز آشپزی، شستشو، خدمتکاربودن درروز، وهم خوابگی مرد را در شب ندارد، و طی سی سال گذشته چه بسیارازبانوان کشورمان که بی گناه و معصوم به بالای داررفتند، شلاق خوردند، مورد تجاوزجنسی وبی حرمتی قرار گرفتند، ویا سنگسارشدند، آیا این بی خردی، ویا بی انصافی نیست که بعضی از زنان کشورمان با شرکت درانتخابات به هم میهنان خود خیانت، و پایه های رژیم  را محکم تر وازسقوطش جلوگیری می کنند.؟

ازآن چه به کوتاه گفته شد، ما را براین باوروعقیده است که ازاین به بعد یک زن ایرانی با شرف ومیهن دوست حاضر نخواهد بود تا در اجتماعی که آخوند با دستارویا بی دستاردرآن است شرکت یابد، چه رسد به این که به جلوی صندوق رای گیری رود یا رای بدهد.

درمیان اقوام مختلف ایرانی، کردها وبلوچ ها که فرندان راستین این آب وخاکند، بیشترازدیگران مورد تبعیض، ستم، وبیدادگری رژیم خون آشام آخوندی قرارگرفته اند. بسیاری ازجوانان و سلحشوران این دوگروه ایرانی مانند دکترقاسملوو دکترشرفکندی وبلوچ های پاک باخته که بدست آخوند های رژیم یا سپاه پاسداران به خاک وخون کشیده شدند ویا هم چنان درون سیاه چال ها، زیر شکنجه وحشیانه قراردارند.

هم میهنی های آذری که همیشه پاسدارمرز وبوم وفرزندان دلاورانی چون بابک خرم دین، ستارخان، وباقرخان هستند، باید عمل کرد این رژیم را درسرکوبی هم میهنان بویژه قتل ناجوانمردانه انسان با شرف وبزرگوارشادروان آیت الله شریعتمداری را دردوران ومسئولیت نخست وزیری میرحسین موسوی را همیشه بیاد داشته باشند ودرهیچ مورد با این رژیم جنایتکارهمکاری نداشته باشند.