آقای اوباما رئیس جمهور محترم آمریکا، مشکل ایران مشکل شما نیزهست ۰

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

آقای اوباما،هولوکوست دیگری درایران آغازشده، شما لطفا مانند اروپائیان آنرانادیده نگیرید

با درود وآرزوی بهترین ها برای شما وهم میهنان گرامی اتان، خواهشمند است ازشرایط کنونی اسفناک ایران به آسانی گذرنکنید وجنایات اخیررژیم رانادیده نگیرید. اگرشما می خواهید درآینده جنایات این رژیم ودرحقیقت هولوکوست دیگررا درکتاب های تاریخ بخوانید، این بستگی به خودتان  دارد. واگرمی خواهید مانند رئیس جمهورهای گذشته آمریکا ازروی ملت ها گذرکنید وتنها با فرمانروایان خودکامه وزورگوی کشورها درارتباط باشید، با آنان بنشینید، گفتگوکنید، وارد تجارت شوید، بازهم بستگی به خودتان دارد. درآن صورت، تاریخ ونسل های آینده جهان بویژه کشورما ایران، درمورد شما طوردیگری قضاوت خواهد کرد.

آقای رئیس جمهور، این را فقط بدانید که رژیم بازیرکی وبا ترفند عجیبی نخست شرکت کنندگان در انتخابات را که کمتر از١۵% بودند، بیش از۶٠% اعلام کرد. هنگامی که اعتراضات مردم براین دروغ بزرگ بلند شد، کاندیداهای خود را به جان هم انداخت، ووقتی مردم به خیابان ها ریختند، اعتراض کنندگان به خود را دستگیروبه زندان انداخت ویا مجازات های دیگرروا داشت.

آقای رئیس جمهور، اعتراض مردم  برای این کاندیدا یا آن کاندیدا نیست. نه آقای موسوی کاندیدای مردم است، نه آقای احمدی نژاد. این ها انتخابی آقای خامنه ای اند، و مردم کوچکترین دخالتی در گزینش آنان نداشته اند. اعتراض مردم دراصل به خود رژیم، بودن رژیم که انتخاب شده مردم نیست، جنایات ، دزدی ها، وچپاولگری های آن است.

مردم ایران هم اکنون دربند جنایت کارانند، وامکان دفاع ازخود ندارند. رژیم برای خود مزدورانی آماده کرده که شباروز به جان مردم می افتند وآنان را مانند گرگ های گرسنه لت وپارمی کنند. درواقع هولوکوست دوم درایران آغازشده و دراین جنایات، شماری

از دولت های اروپائی، همچنین روسیه وچین نیزیا به رژیم کمک می کنند، ویا ساکتند.