دادگاه بررسی جنایات رفسنجانی واحمدی نژاد ۰

روزگذشته دردادگاه ویژه روحانیت به شکایات رفسنجانی واحمدی نژاد علیه یکدیگررسیدگی کرد.

رئیس دادگاه (خطاب به رفسنجانی)- شما متهم هستید که مال واملاک مردم شهرتان را به تصرف خود درآوردید. آن گاه درجنایت های آغازانقلاب با خمینی همدست بودید وهمکاری داشتید. برای بقای خود، جنگ ساختگی با عراق را آغازکردید وآن را تا شکست وجام زهرسرکشیدن همکارجنایت کارتان، ادامه دادید.

به ما گزارش داده اند که چهارفرزند شما نیز دراین غارت گری ها وجنایات با شما همکاروهمگام بوده اند. بطورکلی این چنین به نظرمی رسد که شما ازنوجوانی که به مدرسه فیضیه رفته اید تا کنون، همواره به چپاول گری مردم ایران اشتغال داشته اید.

رفسنجانی (درحالی که چهره خود را می پوشاند)- آقای رئیس، من برای آن چه انجام شده دلیل ومدرک دارم که به شرح زیربه آگاهی اتان می رسانم:

١–  من درکودکی درخانواده فقیری بودم که بناچاردرکنارپدرم به کارگری می پرداختم. مادرم ناچاربود به رختشوئی وگاهی نیزبه گدائی  پردازد تاکسری زندگی ما جبران شود. پدرم بعد ها با گرفتن باغها وزمین های کشاورزی از آن هائی که قادربه نگهداری آنان نبودند، توانست ثروت های بادآورده ای بوجود آورد.

٢– من درنوجوانی درفیضیه قم نظربه کوسه بودن، پیوسته تحت فشاربودم وازنظرجسمی وروانی رنج کشیدم. ازاین روی تصمیم گرفتم ازهرجا ممکن است ثروت اندوزی کرده، وعقده های گذشته خود را خالی کنم.

٣– من ثروت های باد آورده خود را میان فرزندانم قسمت کردم.نام یاسررابه افتخاریاسر عرفات که دربرپائی جمهوری اسلامی ورسیدن ما به قدرت تلاش زیاد کرد،انتخاب نمودم. فرزند دیگرم فاضل آب ثروت خود را با همکاری خانه عفاف وبنیاد شهید در صیغه دادن زنان شهیدان به دست آورده است.

رئیس دادگاه (خطاب به رفسنجانی)- ثروت های دردست شما وفرزندانتان همه نا مشروع وباد آورده است. شما دراین جا پاسخ گوی همه خطاها، جنایت ها،  ودزدی های خود هستید. چرا با کلک وحقه بازی مردم وجنایات خود را به پل صراط وروز قیامت رجوع می دهید. پل صراط، بهشت ودوزخ، روزجزا ومانند این ها، ازاختراعات وساخته پرداخته خود شماست. شما مانند همیشه مردم را گول می زنید. شما دراین دادگاه به جنایات برشمرده محکوم وسزاوارشدیدترین مجازاتید.

رئیس دادگاه (خطاب به احمدی نژاد)- شما هم متهم به ویران، چپاول، وغارت کردن کشورید. شما خرافات وخردزدائی را درجامعه رواج دادید، کشوررا به وروسها وعرب ها فروختید. شما مشتی چاقوکش وقداره بند ازگروههای تروریستی کشورهای عربی استخدام وبه سرکوبی هم میهنان ما پرداختید. شما همه دوستان وحتی کوروکچل های فامیل خود را به کارگماردید. ومملکت را میان آنان بخش وقسمت نمودید.

احمدی نژاد- آقای رئیس دادگاه، من آن چه انجام دادم به امررهبروبه خواست ایشان بوده است. بنا به گفته ای، الماموروالمعذور. من به عرض دادگاه برسانم که همه آن چه را شما فرمودید وبسیاری ازکارهای دیگر، تماما بنا به دستور ولایت فقیه  وبا همکاری وحتی پیشنهادهای آقای رفسنجانی انجام شده است.