آقای موسوی،آیا شما خدمتگذارمردم وهمراه با سیل خروشان جوانانید یادربند آخوند؟ ۰

سی سال ازدربند گرفتن مردم وکشورمان ا زسوی آخوندهای جنایتکارمی گذرد. رژیم مرگبارهر چهارسال یکباربا یک خیمه شب بازی، چند تن ا زوابستگان ونوکران خود را به نام کاندیدا به حلق مردم فرو می کند. کاندیداهای کنونی نیزتاکنون بارها سرسپردگی خود را به رژیم جنایت کاریاد آورشده اند. کما آن که آقای محسن رضائی، سی سال جنایت، غارت گری ونسل کشی رژیم را سال های پربرکت حکومت اسلامی قلمداد می کند. ازاین روی ایشان وامثال ایشان ازدید مردم ایران خیانت کارانی بیش نیستند وبدون تردید درفردای آزادی ایران که چندان دیرنیست، دردادگاه مردمی پاسخ گوی جنایات وغارت گری های خود خواهند بود.

حال، آقای موسوی  با خروش سیل آسای جوانان آیا شما ازفرزندان ایرانید؟ به این جامعه وبه این فرهنگ وابسته اید؟  همراه وهمگام جوانانمان دراین سیل خروشان به پیش می روید؟ یا همانند آقای احمدی نژاد، با این کشورومردم  کینه توزی و پدرکشتگی دارید، وکعبه آمالتان حماس وحزب الله لبنان است، وطبق روال گذشته درجهت خلاف آب شنا می کنید.؟ بامید همکاری وهم گامی شما با جوانان سلحشوروپاکبازمیهنمان، وبه امید پایداری وپایورزی شما.