سیل خروشان جوانان، رژیم آخوندی را نیزبه دنبال خود خواهد کشید ۰

دردرازای سی سال گذشته، رژیم مرگبارآخوندی با هزینه کردن سرمایه های مردمی وتولیدات کشور توانست به کمک گروهی لاشخور، خرد باخته، فرصت طلب، کوردل وخیانت کارکشوررا به پرتگاه نیستی و مردم را به فقر،اعتیاد، تن فروشی، دربدری، روانی، وخود کشی بکشاند.  دراین سی سال درمیان همه این بد بختی ها، نسلی به نام نسل سوخته بوجود آمد که با همه کاستی ها ونا بسامانی ها، هم اکنون توانست طلسم وبند های رژیم خودکامه را ازهم بدرد، طوفانی به پاکند، سیلی خروشان به راه اندازد، تا آن جا که رژیم درنده خوی آخوندی وحتی کاندیداهای فرمایشی وخود فروخته به او را دراین طوفان سهمگین به دنبال خود کشد.

اکنون دیگر، آقای موسوی یا آیت الله کهروبی ویا محسن رضائی نیستند که برنامه ریزی می کنند، بلکه این سیل جوانان پرشوروآتشین کشورما هستند که سرنوشت آینده را قلم می زنند ورژیم نکبت بارضد مردمی را واداربه عقب نشینی وشکست می کنند.

آقای خامنه ای که همه جنایات وورشکستگی کشورمان دراین سه دهه به نام اونوشته شده، وبه گردن اوست، وتمام سلول های بدنش دراین کشتارها دست داشته اند، باید وناچاراست دربرابراین جوانان سلحشورسرتعظیم فرود آورد وکارمملکت وکشورداری را بیدرنگ به آنان واگذارکند.