نقدی برگفتارامروزآقای خامنه ای درنمازجمعه ۰

Khamenei as the puppeteer, controlling Mir Hossein Mousavi and Ahmadinejad

آقای خامنه ای، شماهم همانند بیشتر دیکتاتورهای دیگرجهان هنگامی که درپناه سرنیزه گزمه ها وچاقوکش های دورادورخود وعده ای نوکیسه وفرصت طلب قرارمی گیرید، گذشته وتوانائی وآینده خود را به یک باره فراموش می کنید وبه هذیان گوئی می پردازید. هیتلرهم با آن که دارای آگاهی ها ودست آورد تکنولوژی وجنگی بسیاربالا وازسربازی به سرداری رسیده بود، وبه پراکنده گوئی وریسمان به آسمان داشتن ومعجزات واهی کاری نداشت، حتی تا چند لحظه پیش ا زخودکشی دچار خود بزرگ بینی شدیدی بود.  ولی هنگامی که طناب دارروسها را نزدیک کاخ خود آویزان می دید، به خود آمد ودست ازچرت وپرت گوئی برداشت. اما دیگردیرشده بود واو پس ازنابودی کشورش چاره ای جزخودکشی نیافت.

آقای خامنه ای شما که کوچکترین هنروآموزش وتجربه ای سوای وراجی وپشت هم اندازی وسفسطه بافی آن هم در دنیای خرد وراستی وتکنیک بالای سده بیست ویکم ندارید، بهتراست کمی به خود آئید.

آقای خامنه ای، هیچ یک از دیکتاتورها وخودکامه های جهان ازخشم وطغیان ملت خود درامان نبوده اند. خوب است شما لحظه ای آینده تیره وتاری که عموما درانتظارخودکامگان وزورگویان است، به جلوی چشم خود بیاورید که روزی ازروزهای نه چندان دور، سرانجام کاسه صبروبردباری وگذشت ملت بیش از شصت میلیونی شریف وبزرگوار ایران پس ازسی سال ستم وبیدادگری شما آخوندهای بی ایمان ونا انسان به سرآمده خود، همسر، فرزندان، ودیگرهم پالکی های جنایت کارتان را در خیابان های تهران به داربیآویزند.

آقای خامنه ای، خوبست لحظه ای به سرنوشت شاهان خودکامه ایران ودیگرکشورهای جهان که خود را ازمردم جدا کردند، ویا به سرنوشت صدام درنزدیکی خودتان بیاندیشید، ازروی ابرها وخیال بافی ها پائین بیائید، دست دردست مردم خود بگذارید، به جبران جنایات وغارتگری های خود ودوستانتان بپردازید، تا موردعفووبخشش مردم پاکدل وسخاوتمند کشورمان قرارگیرید. شما باید ا زانسان های بزرگ وباشرف تاریخ انسانی مانند گاندی، مارتین لوترکینگ، نلسون مند اله وبسیاری دیگر، راستی، درستی، وانسایت وفداکاری درراه کشورومردم یاد بگیرید نه ازخون آشامان خودکامه جهان.

آقای خامنه ای، بدون شک دست کم هشتاد درصد مردم باشرف ایران سوای چند میلیون خودباخته فرصت طلب ازشما وتک تک رژیمتان نفرت دارند. دست ا زترکتازی وزورگوئی خود بردارید. خمینی ارباب وتاج سرشما مردم را برای دیکتاتوری شاه به خیابان آورد. اکنون مردم ایران با شماربیشتروبا عزمی راسخ تردربرابردیکتاتوری شما به خیابان ها می آیند. آیا آنقدروجدان وشرف درشما واطرافیانتان هست که درک کند چرا؟.یا انتظاردارید هرتفاله ای را خواستید به حلق مردم که صاحب اصلی این کشورند فروکنید وکسی دم برنیاورد وبه شما بارک الله هم بگوید.؟