سفارش وتوصیه به هم میهن گرامی، آقای میرحسین موسوی ۰

قای موسوی گرامی، دیروزآقای خامنه ای درنمازجمعه حمایت وپشتیبانی بی دلیل وکورکورانه خود را ازآقای احمدی نژاد ابرازداشت. حتی ادعا کرد که یازده میلیون رای بیشترا زشما آورده است. بدوا باید بدانید که عموم مردم ایران ا زآقای احمدی نژاد دل خوشی ندارند وکسی باورنمی کند که ایشان رای بیشترازشما آورده باشد.  نکته دیگراین که بنا به گزارش بسیاری ازایرانیان ازشهرهای گوناگون آن چنان که گفته می شود، امسال حوزه های رای گیری نسبت به سالیان پیشین خالی تروکم جمعیت تربوده است. بنا براین ادعای این که بیش از۴۰ میلیون رای داده اند جای پرسش وتردید است.

آقای موسوی عزیز، آخرین نکته ای که لازم بیاد آوری است، این که درگذشته ۲۲ میلیون ازمردم به آقای خاتمی رای دادند. مردم عاشق چشم وابروی آقای خاتمی نبودند. مردم ساده اندیش ومهربان ایران چنین پنداشتند که خاتمی یک ایرانی میهن پرست وهمراه مردم است. مردم انتظارداشتند که این فرد بتواند نماینده آنان باشد واصلاحاتی درقانون غیرانسانی ولایت فقیه بوجود بیاورد وایران به سمت دموکراسی پیش رود. آقای خاتمی که می توانست یک قهرمان ملی ومردمی درتاریخ ثبت شود، اکنون بی تردید به عنوان یک خیانت کاروپشت به ملت درتاریخ نام برده خواهد شد.

حال، آقای موسوی عزیز ، شما دوراه درپیش دارید،  یا همراه با بیش از ۸۰% مردم باشید  به اعتصابات آرام خود همچنان  ادامه دهید، و قهرمان مردم وکشوربشوید ونام خود را درردیف دلاوران و آزادی خواهان کشورمان، درتاریخ ایران ثبت کنید  ویا آن که درخانه بنشینید، با دیکتاتوری آخوند سازش داشته باشید، وگرنه به گوشه ای رفته وازدیدگاهها خود را پنهان سازید.