چه کسانی رژیم خون آشام آخوندی را نگهداری می کنند؟ ۰

تاریخ چند هزارساله ایران که با خون وخون ریزی نوشته شده، گزارش گرحیوان صفتانی است که با خود خواهی وخود پرستی همواره به کشورومردم خود خیانت می کنند. خیانت پیشگان درهردوره و هرزمان متفاوتند. این گونه پست فطرتان که ازانسانیت بدورند، عموما برای یک دستمال  تیمچه ای را به آتش می کشند.

دردوران کنونی گروههای مهم زیراین رژیم آدم کش را پاسداری کنند:

١– آخوند هائی که همیشه بیکاره ولاشخوراجتماع بوده اند، وهمواره مردم را به سوی خرافات وبی دانشی می رانند.اکنون سی سال می گذرد که این گروه دست درجیب مردم کرده اند، بیت المال را به یغما می برند، جنایت می کنند وجنایت می بینند ولی هرگزدم برنمی آورند. سکوت اینان خیانتشان است.

٢– شماری ازپاسداران که بیش ازتوان ودانش خود پست هائی را اشغال کرده اند، ونوکری آخوند را افتخارخود میدانند.

٣– بسیجی ها که عموما ا زجوانان بی سواد وعقب مانده اند که با فرصت طلبی پست ومقام هائی را غصب کرده اند وهم اکنون سگ زنجیری رژیم خودکامه ولایت فقیه به شمارمی آیند. مردم به خاک وخون کشیدن و پرپرشدن شدن فرزندان پاکی چون زنده یاد ندا صالح آقا وبیش ازدویست تن دیگرازهم میهنان جان برکف کشورمان را ازجنایات مستقیم بسیجی ها می دانند.

۴– گروهی ا زبازاری ها وملاکان که همیشه آخوند پروروظالم پروربوده اند. بویژه بازاریان برای کیسه دوزی خود درطول تاریخ کشورمان همواره به مردم وکشورخیانت کرده اند. بازاریان با حمایت های مالی خود این رژیم را به قدرت رساندند وهم اکنون نیزپایه های آ ن را بردوش خودحمل می کنند.

۵– رسانه های گروهی- روزنامه نگاران میهن دوست که پیوسته مورد آزارواذیت رژیم های خودکامه اند. ولیکن هستند گروهی که با فرصت طلبی ا زهرخیانتی کوتاهی نمی کنند.

بما گزارش داده شده که فردا سه شنبه دوم تیردرکردستان بویژه بازارها اعتصاب عمومی است. ما مردم بسیارمیهن پرست وسلحشورکرد را ستایش می کنیم واین اعتصاب را ارج می نهیم. همچنین، گویا آیت الله کهروبی ازبازاریان تهران خواسته است که فردا به یاد وبه خاطرعزیزان به خاک وخون غلتیده امان تعطیل عمومی کنند. بازاریان تهران با ید فردا با بستن مغازه ها ومحل کسب خود برای یک بارهم که شده بامردم باشند ومیهن دوستی خود را نشان دهند. درهرحال، تصمیم  آیت الله کهروبی قابل ستایش است.