کنکاشی درباره اعلامیه آیت الله منتظری ۰

آیت الله منتظری

آیت الله منتظری

سی سال ازعمرحکومت ننگین ملاها درایران می گذرد. سی سالی که بدون تردید سیصد سال بر روح وجسم بیشترهم میهنان مظلوم وستمدیده امان سنگینی می کند. البته سوای چند میلیون لاشخوربی وطن وهرجائی وشاید نزدیک به یک میلیون آخوند بی پدرمادرتازی نژاد وبستگان مفت خورآنان وشماری ازبازاری های بی ایمان وکلاه بردار که به غارت وچپاول گری مردم پرداختند وهم چنان ادامه می دهند.

درمیان تمامی آخوندها تا آن جا که ما آگاهی داریم، نخست شادروان آیت الله عظمی شریعتمداری بود که به دفاع وجانبداری مردم پرداخت وبوسیله جلادان رژیم جان خود را باخت، ودیگری آیت الله عظمی منتظری می باشد که گرچه درخدمت جلاد بزرگ خمینی جنایتکارجمهوری مرگ ونفرت را پیاده کرد، ولی اندکی بعد راه خود را ازخمینی جداکرد وراه انسانیت ومردمی پیش گرفت.

ما آیت الله منتظری را برای اعلامیه ای که صادرکردند وجنایات جلاد خامنه ای رامحکوم کردند، ستایش می کنیم وآن را ارج می نهیم. ازآیت الله منتظری که بیگمان درقلب مردم جای دارند تقاضا داریم اکنون که دولت کافراحمدی نژاد به خواسته جلاد بزرگ ازبرگزاری مجلس یادبود گل پرپرشده ندا صالحی جلوگیری کرده است، شما ترتیبی دهید که مجلس یادبودی ازطرف شما برگزارشود.

ما ازدیگرآیت الله ها وهمه آخوندها انتظارداریم که از رژیم غیرمردمی وجنایتکارفاصله بگیرند وبه فریاد آزادی خواهی مردم ایران پاسخ مثبت دهند. سکوت آنان درهر زمان خیانت به مردم ایران است.

درپایان، به آگاهی آیت الله منتظری می رسانیم که ما نیاز به یک جمهوری مردمی داریم که براساس عدالت ودادگری انسانی با همه مردم بدون درنظرگرفتن باورهای دینی، زبان ونژاد آنان عمل کند. جمهوری اسلامی زیرفرمان قوانین اسلام درسی سال گذشته جزجنایت، آدم ربائی، تروریستی وغارت اموال مردم وهستی های کشورکاری انجام نداده است.

اطلاعیۀ آیت الله منتطری دربارۀ حرام بودن مقاومت در برابر رأی مردم

امروز: آیت الله العظمی منتظری با انتشار اطلاعیه ای مقاومت در برابر رأی مردم را حرام شرعی اعلام کرد. متن کامل این اطلاعیه در ادامه می اید:

بسمه تعالی

انا لله و انا الیه راجعون

ملت شریف و عظیم القدر ایران
با کمال تأسف خبردار شدیم که ملت بزرگوار ایران در دفاع از حقوق قانونی خود در تجمعاتی به دور از خشونت مورد هتک حرمت و ضرب و شتم قرار گرفته و به خاک و خون کشیده شده است. اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه و ابراز همدردی با آحاد داغدار ملت، روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه را عزای عمومی اعلام می کنم و با حمایت قاطع خود از حرکتهای غیر خشونت بار ملت مسلمان برای دفاع از حقوق حقۀ خود در چارچوب قانون متقن اساسی جمهوری اسلامی که جمهوریت را رکن اصلی نظام می داند، هرگونه اقدامی که منجر به ضرر غیر قابل جبران به جمهوریت نظام گردد را جایز نمی دانم.

هریک از برادران و خواهران دینی ما موظف است ملت را در دستیابی به حقوق حقه خود یاری دهد. بر این اساس، هرگونه مقاومت در این راستا، به خصوص ضرب و شتم و کشتار ملت را مصداق بارز مخالفت با اصول اساسی اسلام مبنی بر حاکمیت ملت بر سرنوشت خود دانسته و حرام شرعی اعلام می کنم.

و السلام علی من التبع الهدی

حسینعلی منتظری

۲۱ جمادی الثانی ۱۴۳۰

۲۵ خرداد ۱۳۸۸ شمسی