آقای رئیس جمهورتاکی می خواهید شاهد جنایات این رژیم باشید؟ ۰

آقای رئیس جمهوربا درود به شما وملت بزرگوارآمریکا خواهشمند است به نکات زیرکه یقینا خواسته بیش از٨٠% ایرانیان است توجه فرمائید:

آقای رئیس جمهور، کودتای ١٩۵٣ درکشورما که به خواسته دولت انگلیس و وسوسه وسعایت خانواده پهلوی وبه دستور آقای آیزنهاور انجام شد، آزادی ودموکراسی را به یک باره ا زمردم ایران برگرفت و١٠% افراد متجاوز و زورگوی وحتی جنایت پیشه را بر٩٠% جامعه آن روزتحمیل ومستولی کرد.

پیامد این کارنادرست، بهم ریختن نظم وآرامش وتغییربافت جامعه و بی دادگری وستمی بود که به عامه مردم ایران وارد گردید. آن چنان که بسیاری ازمردم بیگناه بدستوردولت دیکتاتوروقت اعدام شدند. قلم ها شکسته شد، آزادی خواهان وآزاد اندیشان دربند شدند، وهرگونه فریاد آزادی خواهی درگلوخفه شد.

آقای رئیس جمهور، درسال ١٩٧٩ مردم ستمدیده ایران که درزیرفشاروظلم دیکتاتورها به ستوه آمده بودند، برای رسیدن به آزادی سیاسی ازدست رفته خود به پا خاستند. بدبختانه درآن خلاء سیاسی، سرنوشت کشورومردم بیگناه به دست یک دیوانه روحانی نما بنام خمینی افتاد ومردم ازچاله به چاه سرنگون شدند.

آقای رئیس جمهور، اکنون سی سال می گذرد که بیش از٨٠% مردم واقعی ایران درزیرپای این دیوسیرتان زجرمی کشند وجان می دهند. بدون تردید، هم اکنون هولوکوست دوم ونسل کشی دیگر درایران درجریان است، و روزبه روزولحظه به لحظه برمیزان وابعاد ستم، بی دادگری وآدم کشی این رژیم افزوده می شود.

آقای رئیس جمهور، ما وبیش از٨٠% مردم ما، ازجنا ب آقای مک کین به خاطرحمایت وجانب داری اشان سپاسگزاریم، دستشان را می فشاریم، وبه دوستی وانسانیت ایشان ارج می نهیم.

آقای رئیس جمهور، شاید بیش ازیک میلیون ازهم میهنان ما به دلیل سیاست های ضد انسانی این رژیم دراین سی سال یا نابود شدند، ویا ناقص وبیماردرگوشه ای درانتظارمرگ به سرمی برند.اکنون دولت های اروپائی به این نتیجه رسیدند که دراین سی سال اشتباه کردند که این رژیم را پشتیبانی نمودند.

آقای رئیس جمهور ازشما می پرسیم، هنگامی که دولت آمریکا درسال١٩۵٣ منافع وزندگی بیش از ٩٠% مردم ایران را نادیده گرفت و سرنوشت آنان را به دست مشتی زورگوی متجاوزسپرد، دخالت درامرکشوردیگرنبود، ولی اکنون اگرکوشش نمائید که شراین رژیم خودکامه غیرمردمی ازسرمردم ایران کوتا ه شود، دخالت درکشوردیگراست.؟ آیا ٩٠% مالک وصاحب یک کشورند، یا ١٠%؟

آقای رئیس جمهور، نهایتا این که اگرکمک فوری وبی دریغ شما نباشد این نسل کشی درابعاد گسترده تری افزایش خواهد یافت، ونداهای بیشماردیگری بدست دژخیمان رژیم به خاک وخون خواهند غلتید. بامید پیگیری واقدام فوری شما.