آخرین ماههای نکبت بارزندگی جلاد بزرگ خامنه ای ۱

درتاریخ چندهزارساله ایران خیانت کاران وجاسوسانی بودند که دانسته یا ندانسته در بخشی ویا موردی به کشور خیانت کرده اند. ولی هیچ گاه دیده نشده، که فردی یا گروهی دربرابرتمام کشوربایستد وبرروی همه شمشیربکشد.

شاید خامنه ای وهم پالکی های او هستند که از سه ده گذشته تاکنون بیش از۶۰ میلیون مردم ایران را بیگانه و دشمن خود قلمداد کردند. این گنده گویی وخیانت به مردم وکشور تا آن جا پیش رفت که این ۶۰ میلیون مردم بزرگوار وصاحبان اصلی مردم ایران را اراذل واوباش، واخیرا به نام خاک و خاشاک نامیدند، ودر هردوره به ضرب وشتم وکشتارآنان پرداختند.

فرستادن چاقوکش ها بالباس معمولی به میان مردم، تفنگ داران موتور سوار، تیراندازی ازپشت بام ها، وا داشتن و یورش بسیجی های وحشی و درنده خوی به درون خانه ها و تیر اندازی به سوی آنان در پشت بام ها، پاشیدن مواد سمی و آب جوش از درون هلیکوپتر برروی مردم، وبالاخره دستگیری، شکنجه کردن وبازور به اقرارواداشتن مردم بپا خواسته ومبارزایران، رویارویی وشمشیر کشیدن رژیم بر روی تمامی مردم ایران است.

آقای خامنه ای که بدون شک پس از خمینی یکی از بزرگترین جلاد قرن ایران شناخته شده است، هم اکنون مشروعیت خود را تقریبا درمیان بیشترین مردم ایران، حتی روحانیون وکشورهای برون مرزی به کلی از داده است، وسوای قداره کشان و لات های دورادور خود، دیگر پناهگاهی ندارد ومانند شمع درحال ذوب شدن ونابودی است، و چندان به عمر جنایت پیشه او باقی نمانده است.

اکنون ایران باروتیست درزیرخاکستروهرآن آماده شعله ورشدن است. ویا می توان گفت سیلی در ایران جاریست که سدها را می شکند وهمه چیز راباخود خواهد برد.

اکنون زمان آن رسیده تا روحانیان آماده خور که گوشت وپوستشان ازدسترنج مردم زحمت کش این کشور است به خود آیند، دست خود را از شرکت بیشتردرخون ریزی مردم بی گناه ودربند بیرون کشند وبه مردم بپیوندند. اینان، فراموش نکنند که این آتش زیرخاکستر بنیاد ونسلشان را بباد خواهد داد.

شماری از بسیجی ها وپاسداران نیزدر این آتش سوزی بنیاد برانداز، نابود خواهند شد.

  • saman

    فرد در اسلام، بى حقوق و بى حرمت است. زن در اسلام برده است. کودک در اسلام در رده احشام است. عقیده آزاد در اسلام معصیت است و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبینش، گناه کبیره است. این دین مرگ و خون و عبودیت است. راستش همه ادیان همینند، منصور حکمت

  • saman

    فرد در اسلام، بى حقوق و بى حرمت است. زن در اسلام برده است. کودک در اسلام در رده احشام است. عقیده آزاد در اسلام معصیت است و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبینش، گناه کبیره است. این دین مرگ و خون و عبودیت است. راستش همه ادیان همینند، منصور حکمت

  • saman

    فرد در اسلام، بى حقوق و بى حرمت است. زن در اسلام برده است. کودک در اسلام در رده احشام است. عقیده آزاد در اسلام معصیت است و مستوجب عقوبت است. موسیقى فساد است. سکس، بدون جواز و بدون داغ مذهب بر کپل مرتکبینش، گناه کبیره است. این دین مرگ و خون و عبودیت است. راستش همه ادیان همینند، منصور حکمت