مردم کشورمان دیگر به آخوند اعتماد وگذشتی نخواهند داشت ۰

پیش ازانقلاب مردمی ۱۳۵۷ بیشتر مردم ایران شناسایی درستی ازآخوندها نداشتند. مردم، روحانیان را که عموما کم سواد وناآگاه ودارای شناخت کمی از علم ودانش جهانی بودند، ازبافت وخون خود می دانستند و این چنین می پنداشتند که آنان طبق گفتارشان انسان هایی راستگو، باگذشت، فداکار، دور از طمع وحرص وآزدنیوی هستند، آرزویشان کم، و کیسه ای برای مال اندوزی ندارند، و با پیروی ازحقیقت وراستی بدنبال توشه اندوزی برای جهان دیگرند.

آخوندها همیشه تاکیدشان برراستگویی بود، و دروغگویان رادشمنان خدا، وجای آنان را در ته جهنم می دانستند.

واما باانقلاب مردمی ۱۳۵۷ بنا به نبودن سیاستمدارفعال در جامعه آنروز ناگهان چهره فریبنده وظاهرازیبا ی آخوند که تا آن روز بر بیشتر مردم ناشناخته و پوشیده بود، ازپرده بیرون افتاد و آشکار گشت که آخوندها در حقیقت همیشه میشی در پوشش گرگ بوده اند که با کلک ودروغ پردازی وپشت هم اندازی، به تحمیق و تحمیرجامعه کم دانش وساده دل گرداگردخود پرداخته اند.

این نکته رانیز نباید فراموش کرد که شمارکمی از آخوندها دور ازهرگونه تظاهر وخودخواهی، از شدت خشم واندوه، گوشه نشینی را اختیار کردند، وسر در گریبان غم فرو بردند تا زندگی را بدرود گفتند.

اکنون بر مردم ایران بدیهی وآشکار است که بیشترین آخوندها موجوداتی حریص، شهوتران، بی رحم وبی عاطفه، مفتخور، سرباراجتماع وبی تردید میکرب هر جامعه خردگرا وپیش رفته است. این موجودات که دشمن آب وخاک، فرهنگ ودانش، آیین ودستاوردهای تاریخ کشورمانند، در جریان سی سال گذشته دارایی وهستی کشورمان را به یغما بردند، و مردم را تنگدست وخاکستر نشین نمودند.

خرافات و بی خردی را جانشین دانش واندیشیدن نمودند، چراغ روشنفکری واندیشیدن راخاموش کردند، وجامعه را به فساد وتباهی کشاندند.

جنایاتی که خمینی جلاد بزرگ، وجانشین جنایتکارش ودیگر آخوندها انجام دادند، ویا باسکوت خود این جنایات راتایید کردند، بی تردید برگهای سیاهی از تاریخ اندوهناک کشورمان را تشکیل خواهد داد.

از میان روحانیون خوش نام، شادروان شریعتمداری، آیت الله مرتضوی و شمار کمی که با گوشه نشیننی ناشناس ماندند، وناشناس مردند، خاطرات خوبی را در اذهان مردم کشورمان به یادگار خواهد گذاشت. از این شمار کم که بگذریم، مردم بزرگوار کشورمان که درمدت سی سال ستم و بی حرمتی از دست این رژیم مرگباردیدند، شکنجه شدند، و کشته دادند، در آینده ای نه چندان دور، یکایک آخوندها، و پشتیبانان آنان چون شماری از پاسداران، بسیجی ها، بازاریان، مزدوران حقوق بگیر درون وبرون مرزها، با همه بستگان و دوستانشان، در هر کجا که باشند، لت وپار خواهند نمود.

آقای خامنه ای وکلیه آخوند و غیر آخوند های جنایت کار بدانند که زمان چندان زیادی نمانده تا از خواب غفلت ونادانی بیرون آیندو به جای آن که روبروی مردم بایستند و به کشتار جوانانی چون ندا آقا سلطان و هزاران چهره های تابناک کشورمان پردازند، در راه خدمتگذاری به مردم وآبادانی و پیشرفت کشورگام بردارند. گرچه امروز کمی دیراست، ولیکن، فردا خیلی دیرو امکان ناپذیرخواهد بود زیرا ازهم اکنون آوای مرگ دیکتاتورها به گوش می رسد.