دانشگاه ذبح اسلامی اوین هم چنان دانش به زور می پذیرد ۰

مسؤلین دانشگاه سیاسی عبادی اوین به آگاهی عموم می رسانند که ازمیان چند میلیون اراذل واوباش، وملت خس وخاشاک ایران که در چند هفته گذشته به خیابان ها آمده بودند، توانستند نزدیک به ۵۰ هزار دانش به زورازسراسرایران برای رشته های گوناگون به دانشگاه اوین و شعبه های آن درکرج، شهرستان ها، وشعبه آن در وزارت اختلافات، بکشانند.

باید هم میهنان توجه کنند که این دانشگاه وشعبه های آن، شبانه روزی است، و شهریه آن بر حسب جرایم دانشجو تغییر می کند. رشته های تحمیلی این دانشگاهها ازاین قراراست:

۱-رشته برق (تنبیه وشکنجه بوسیله جریان برق یک فاز وفشار قوی به کمک دستگاههای الکتریکی)

۲-رشته مکانیک ( شکنجه با ضربه های مکانیکی به کمک چکش، گازانبر، میخ کش، چاقو، زنجیر، ومانند آن)

۳- رشته حرارت و هیدرولیک (داغ کردن بدن، وسوزاندن اعضای مختلف به کمک اتو، و دستگاههای تولیدبخار)

۴- رشته اقتصاد (محاسبه ودریافت خسارت ازبستگان دانش به زور برحسب اتهام وارد شده)

۵-رشته ارتباطات (ارتباط دادن دانشجو به جرم های گوناگون، یا افراد سیاسی تحت پیگرد)

۶-رشته تحقیقات (وا داشتن دانشجو به تجسس و تحقیق در باره کارهای سیاسی دیگران)

۷-رشته خاک شناسی (روش به خاک و خون کشیدن اراذل و اوباش، وبه خاک سپاری درگورستان دسته جمعی خاوران)

۸- رشته داروسازی (بررسی وکشف انواع داروها جهت بی حال کردن و اقرار گرفتن، تولید مرگ ناگهانی بدون آثارونشانه ای)

۹- کاربری و مهندسی (رشته های تجربی وکاربردی چون؛ خودکشی دادن، سنگسار، پرت ازبلندی، جراحت وارد کردن با جراحی و غیره)

رشته های دیگری نیز در شرف تاسیس است که به زودی به آگاهی همگان خواهد رسید.

درپایان، شماری از دانش به زوران ممتازی که در دوسال اخیر ازاین دانشگاه فارغ التحصیل شده اند، ازاین گونه اند:

دلارام دارابی، امیدرضا میرصحافی، اکبر محمدی، فرزاد کمانگر، رضاعلی نژاد، نازنین فاطمی، مصلح زمانی، وعاطفه سهاله.

نزدیک به بیست تن ازدانش جویان بسیارفعال ازدوروزپیش تاکنون پایان نامه عمرخود را دریافت کردند، که بزودی نام آن ها، برروی سنگ قبرشان نوشته خواهد شد.

ضمنا ندا آقا سلطان، دانش به زور بسیار باهوش دانشکده مکاتبه ای ما، دو هفته پیش درنزدیکی خیابان کارگر تحصیلات خود را به پایان رساند، و گواهی خود را که به امضای امام نان خامه ای رسیده بود، بوسیله هویجی فرستاده ایشان آقای تخم تازی دریافت کرد.