جوانان عزیزمان، صاحبان اصلی کشورایرانند ۰

نزدیک به ۶۸٪ ازجمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند. جوانانی که بادست خالی دربرابررژیم مرگبارآخوندی تاکنون ایستادگی نمودند، وازجان خود مایه گذاشتند.

نویسندگان فضول محله براین باورند که این جوانان سلحشورو رزم جوی، در آینده بسیارنزدیکی شیشه عمردیو جنایتکار راخواهند شکست، وپرنده آزادی را به پروازخواهند آورد، وحکومت وسرنوشت آینده آینده کشورمان را ازآن خود خواهند نمود،

ماازاین دختران، پسران، زنان، ومردان جوان ضمن آرزوی بهترین ها برایشان، نکته های زیر رایادآور می شویم تاشاید راهنمای کوچکی برای رسیدن به آزادی کشورمان باشد:

۱- لاشخورهای رژیم، فرزندانشان را آن چنان تربیت کرده اند، تامانند خودشان در آینده به دزدی وغارت گری ادامه دهند.

چنان که تلاش همه جانبه خامنه ای برآنست که فرزندش مجتبی بتواند جانشین خودش بشود. بدین منظور، سرپرستی بسیجی ها و کشتار مردمی چند هفته گذشته تاکنون را به وی واگذار نموده است. بنا به گفته ای؛ آن کس که برمانریده بود، کلاغ کون دریده بود.

حال، اولین برنامه جوانان مابرکنار کردن آخوند وآخوند زاده بادستار و بی دستارازصحنه سیاست و گرفتن امکان هرگونه تبلیغ دینی آنان دراجتماع ایران خواهد بود. بویژه جوانان ما باید باتوانی خستگی ناپذیردست خود و فرزندان جنایت کاران ویا دزدانی مانند خامنه ای، رفسنجانی، طبرسی، مکارم شیرازی، و دیگر آخوند وآخوند زادگان را که کمتر شرف، انسانیت، و میهن دوستی دروجودشان است، ازهرگونه سودجویی وفرصت طلبی کوتاه کنند.

۲- از چند سده پیش تاکنون، نخست روس ها و سپس انگلیس ها بزرگترین دشمنان سیاسی و اقتصاد کشور مابوده اند. آخوندها همیشه زیر چترحمایت این دوکشور وبابرنامه ریزی آنان، ازچند سده پیش تاکنون به ما خیانت کرده اند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی دردو دهه گذشته زمامداران فاشیست روسیه برآن آمدند که متصرفات وقدرت های از دست رفته خود را مانند زمان پطرکبیر بازیابی وبازسازی کنند.

ازبدو انقلاب۱۳۵۷ رژیم ولایت فقیه برای بقای خود مستقیما وبیشتر به روسها پناه برد. درحقیقت باردیگر دوران دست اندازی وتسلط روسها ونفوذشان بر آخوندها مانند آنچه درزمان فتحعلی شاه قاجاربرایران گذشت وما بیش از ۳۰٪ بهترین بخش خاک خود را ازدست دادیم، تکرارشد. بستن قراردادهای اقتصادی و سیاسی و دادن امتیازات بسیاری ازجمله بهره بردادی ومالکیت دریای خزر به روسها، تکراردست اندازی آنان برخاک ایران است.

۳- آن چنان که گفته می شود، دولت انگلیس برپول هایی که جنایتکار مجتبی خامنه ای از کشورمان دزدیده و به انگلستان برده، دست گذاشته وازدادن آن به بهانه ای خودداری می کند. اینجاست که می گویند؛ دزدی که از دزد دیگر زند، شاه دزد است.

حال، رژیم جنایتکارآخوندی رابطه سیاسی کشورمان با کشور انگلستان را برای پس گرفتن پول های دزدی مجتبی خامنه ای به خطرانداخته است.

۴- کشور مان ایران، ازاقوامی بازبان، فرهنگ، آیین، وباورهای دینی گوناگون تشکیل شده، بنابراین درسیاست آینده ایران همه مردم دربرابرقانون یکسان خواهند بود، و کسی رابردیگری امتیازی ازنقطه نظرزن یامرد بودن، یا باور دینی و یا دیگر نگرش های فردی وجود نخواهد داشت.

۵- روحانیون که همیشه سربارمردم بوده اند، و هیچگاه ازدسترنج خود زندگی نکرده اند، در سی سال گذشته خواه باهمکاری با دولت مرگبار ولایت فقیه ، ویا باسکوت خود، به کشور ومردم خیانت کردند. اکنون زمانی است که برای جبران خیانت های گذشته خود، هر چه زوتر به سوی مردم باز گردند وگرنه انتظار داشته باشند که بزودی در زیر دست وپای شما جوانان فرهیخته میهن دوست له ولوردخواهند شد.

پاسداران و بسیجی ها نیز چنانچه بازنگردند و هم چنان روبروی مردم بایستند، از طغیان و طوفان خشم مردم درامان نخواهند بود.

۶- زنان هرجامعه بزرگترین خدمتگذارانند. خدمات آنان دردوران بارداری وآنگاه پایه گذاری و آموزش وپرورش اولیه نوزادان ونوباوگان، بی حد وحصر، اجتناب ناپذیر وغیرقابل رقابت است. بنابراین، در سیاست گذاری آینده ایران باید درهمه زمینه ها حقوق واقعی بانوان رعایت شود.

۷- کودکان، بزرگترین سرمایه های هرکشورند. باید درپرورش وآموزش درست وبالنده آنان بزرگترین سرمایه گذاری، وبهترین توجه و برنامه ریزی شود.

۸- بیشتر تلاش و رنج یک ماه گذشته جوانان ما، درتهران وچند شهر دیگربوده است، و کمتر واکنش، همکاری، وهمیاری از سوی هم میهنان آذری، کرد، بلوچ، ومازندرانی دیده شده است. ما از این هم میهنان تقاضا می کنیم خواهران وبرادران خود رادر این بپای خیزی مردمی تنها نگذارید.