جلاد بزرگ، ولیعهد صاحبقران، ملامجتبی خامنه ای میغرد ۱

مجتبی خامنه ای

دیروز نشست و گفتگویی کنار یک میز دراز درطویله سرای چماقداران مرکزخلافت امام چهاردهم نماینده الله برزمین وستارگان وکهکشان هابرگزارشد:

شرکت کنندگان دراین گردهم آیی عبارت بودنداز:

۱- ملا مجتبی جلاد بزرگ و راسپوتین جدیدایران ۲-آقای بمبول انگلی نژاد رییس جمبول ومنیژک امام دوازدهم ۳-چند تن ازهویجی ها وستاد کاسبکاران ۴-آکلت الله شاخ بزی دادستان ۵- سفیه مرتضوی ۶-گروه چماق ۷-هویج الله انترالاغی بزرگ کانگاستراقتصادایران ۸- قوری وجب آبادی

راسپوتین مجتبی (خطاب به انگلی نژاد)- ما شما را به ریاست جمهوری برگزیدیم تا ملت خس و خاشاک، واراذل واوباش را سرکوب کنید. توضیح دهید که تاکنون چه کار کرده اید؟

انگلی نژاد (باصدای شکسته ولرزان درحالی که بینی خود را باآستینش پاک می کند)- من از دست این اراذل واوباش به تنگ آمده ام. شما مرا رییس جمهور کردید، ولی ملت خس وخاشاک ازمن نفرت دارند، وآقای ملاحسین موسمی نژاد قهرمان جنگ های ۸ ساله وهمسر دانشمند و فوق دکترای ایشان دررشته وقاحت، طهارت و فضاحت زرداب کلثوم بیگم را برمن ترجیح می دهند، و می گویند من انگل اجتماعم. بنابراین، نام مرا ازانگوری نژاد به انگلی نژاد عوض کردند و برایم تره خرد نمی کنند.

راسپوتین مجتبی-شاید صورت کریه ونازیبای شما موجب بیزاری ونفرت مردم شده.

انگلی نژاد- قربان قد خپله شما گردم، این هم تاحدی درست است. زیراهمان گونه که خدمت خلیفه بزرگ، پدرعمامه دارشماعرض کردم، من درکودکی حیوانات را اذیت می کردم. روزی گربه و شامپانزه ای ازمن انتقام گرفتند وبه صورتم چنگ زدند. از آن روز تاکنون شکل پنجه این دوحیوان بر صورتم نقش بسته است.

راسپوتین مجتبی(در حالی که افسرده ونگران می شود)- آیا تاکنون اقدام به معالجه هم کردید؟

انگلی نژاد-قربان، هنگامی که من در سازمان دول متحد درنیویرک نظرکرده شدم ونوار نورانی دورسرم پیداشد، درشب نشینی با ولی اصل امام شماره ۱۲ (ٰع) در حالی که پدربزرگ عمامه دارتان امام چهاردهم هم حضورداشتند، از ایشان تقاضای کمک کردم. حضرت قایم، ازپدرتان خواستند که درمعالجه صورت کریه ونازیبای من سریعااقدام کنند.

راسپوتین مجتبی- قربان، پدرشما مرا به نزد آقای دکترابلیس به دوبی فرستادند.

راسپوتین مجتبی- به من بگویید تخصص دکترابلیس چیست وبرای شماچه کار کرد؟

قربان، دکترابلیس درشهرآنجلای لوس مطب د‍ارد. اوگهگاهی بنا به تقاضای روحانیون وشماری ازبازاریان وامت کذب الله به دوبی می آیدتا بخش پایین تنه وپشت آنان رامعالجه وفعال کند.

راسپوتین مجتبی-پدرمن بااین دکترچه کاری داشته، وازکجااو را می شناخته؟

انگلی نژاد-قربان، همان گونه که می دانید، پدرشما هنگامی که درکودکی درمشهد گاری راهل می دادند، دستشان به زیرگاری رفت وچلاق شد. بدبختانه دکترابلیس نتوانست دست پدرشما ویا صورت مرادرمان کند. تنهاکاری که اوکرد، فعال کردن پایین تنه من وپدرتان بود که مدت ها ازکارافتاده بودند.

راسپوتین مجتبی-دیگرچه کوششی برای درمان خود کردید؟

انگلی نژاد-قربان، تنهاکاری که من توانستم انجام دهم اینست که از آن تاریخ تاکنون من با تکه ای از زیرشلواری فاسدعربات که به عنوان سوقات در سفر سی سال پیش خود از فلسطین به ایران، به امام ازبک (امام سیزدم) داده بودند گردن و بخشی ازصورتم را می پوشانم.

راسپوتین مجتبی-کاربسیارخوبی کردید، منهم باموافقت پدرعمامه دارم، به سران ستادکاسب کاران، بازاری ها، هویجی ها، و فاطمه کماندوها دستور داده ام که اززیرشلواری اهدایی فاسد عرفات به گردن خود ببندند.

راسپوتین مجتبی(خطاب به همه نوکران وسرسپردگان)- همان گونه که بارها درنشست های گذشته به شماهادستور داده ام، ازپشت بام، درون مردم، و راههای دیگری که می دانید، اراذل واوباش را به خاک و خون بکشانید وترتیبی دهید تا انگلی نژاد را ما به تخت ریاست جمهوری نشانیم ومنهم خلافت و فرمانروایی خود رابه جای پدرم آغاز کنم.

 • iranian.amrikayy

  هشدار به ایرانیان مقیم آمریکای شمالی

  طبق یک طرح روسی با اجرای : حزب توده و فدایی و ملی مذهبی ( یعنی ارتجا ع سرخ و ارتجا ع سیاه : مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی ) ماموران رژیم فقاهتی روسی آمده اند به غرب به نام تبعیدی و مخالف نظام اما دو ماموریت ویژه را تا کنون دنبال کرده اند و اکنون یک ماموریت نهایی را که بسیار خطرناک است برای امنیت ما ایرانیهای فراری از ملا تاریا و روسیه و هم چنین امنیت مردمی که میزبان ما و پناه دهنده به ما بوده اند در ۳۹ سال گذشته را میخواهند اجرا کنند
  باید آنها را متوقف کرد و به سازمانهای امنیتی و پلیس محل اقامت اسامی آنها را داد تا مورد نظارت و بررسی قرا ر گیرند

  ماموریت اینها تا کنون به صورت فریب کاری و آدرس عوضی دادن به امریکا و مردم کشورهای غربی بوده تا به آنها بقبولانند که
  ۱) دخالت امریکا و غرب در سرنگونی دیکتاتورهای جانی ( شیمیایی – اتمی ) ساخت شوروی اشتباه بوده و منجر به ظهور تروریسم اسلامی گردیده .
  ۲) رژیم فقاهتی روسی ایران حیوان بی آزاری است که در ان نیروهایی سخت مشغول جلوگیری از تبدیل شدن ان به آدمخوار هستند و نگرانی امریکا و دخالت احتمالی ان موجب پیروزی جناح آدمخور میگردد . و بدتر از ان ایرانیان خارج کشور ( حتا سلطنت طلبان هم از این دیکتاتوری صالح بدشان نمی اید و خواهان مدارای امریکا با ان هستند. اینها هم آدمخور میشوند اگر شما به این رژیم حمله کنید .
  ۳ – مارکسیست ها و روس ها و کردهای تروریست و دولتهای اصلاحی سبز و بنفش دوستان واقعی آمریکائیان هستند اگر قبول ندارید حد اقل قبول کنید که ما اینها را میکشتیم و کنترل میکردیم و در زندانها شکنجه میکردیم تا اینکه شما آمدید قذافی و اسد و صدام و میلوشوویچ و یاکونویچ را برداشتید اینها آزاد شدند و حالا با شما تروریستی برخورد میکنند . دولت های شما مسوول تولید این جنایت کاران تروریست هستند , نه کشور امپریالیستی و اشغالگر ما روسیه , ونه رژیم های فاشیستی که ما ساختیم و به آنها تحمیل کردیم .
  اینها به گوش حتا وزیر دفاع ترامپ خوانده اند که اگر به فکر تغییر رژیم آخوندی بیفتد مردم ایران ( یعنی شما ها ) هوادار رژیم میشوید !!!!
  اینها به دولت امریکا که برای اولین بار به ضرورت تاریخی به فکر تغییر رژیم افتاده میخواهند بقبولانند که آنها حسن روحانی را به سوی سپاه و مردم ایران را به سوی ملاها میرانند !!!
  اینها حتا د ر لوس آنجلس شب نامه میدهند تروریستی به نام ایرانیهای مقیم خارج ! که اگر امریکا حمله کند ما دست به اقدامات میزنیم !!!!
  ایرانیهای بی وطن و فراری !
  ما ایران را دادیم به آخوندها و توده ایها و فدایی ها و ملی مضحکی ها و روسیه آمدیم به این سرزمین آزادی و دموکراسی
  اما آنها به این هم راضی نیستند
  همانهایی را که پشت موتور با زنجیر و چماق میزدند تو کله ما و یا روسری یا تو سری میگفتند و دهان ما را بو میکردند که مشرب نخورده باشیم و یا به دختران ما در زندان تجاوز میکردند و یا ما را بدون دادگاه و هیات منصفه و وکیل به سبک استالین و لنین و چه گوارا و کاسترو محکوم و حکم را سر پا اجرا میکردند، به جوخه های فاشیستی خودشان سپردند

  آمده اند به غرب و خودشان را نماینده ما جازده اند و اپوزیسیون نظام فقاهتی روسی ! از طرف ما امریکا و اسراییل و غرب را تهدید میکنند . و میگویند حتا سلطنت طلبان هم هوادار دیکتاتوری صالح ! هستند و اگر امریکا فشار بیاورد ایرانیها هوادار خامنه ای و سپاه میشوند و روحانی میرود طرف سپاه !
  اینها از طرف سلطنت طلب بی وطن و فراری نظر سنجی تهیه میکنند و توسط جاسوسان رژیم و روسیه میدهند کنگره که بعله آقا اینها از امریکا رویگردان هستند و میخواهند بروند هواخوری در اوین چون در امریکا احساس تبعیض و عدم آزادی و امنیت میکنند !!!
  بعد خودشان با هم جنگ زرگری راه می اندازند که آمار درست است و بعله مردم دمکراسی نمیخواهند و از آزادی نفرت دارند .

  البته اینها خودشان را میگویند . چون مارکسیست ها از امریکا و اسرائیل متنفر هستند تا به حدی که حاضرند بروند زندان ادم خورانی مثل اسد و خامنه ای و قذافی و صدام . ترس و احساس عدم امنیت اینها هم بار میگردد به جاسوس بودنشان . میترسند کسانی در نیروهای امنیتی ترامپ متوجه تقلبی بودن اینها بشود و آنها را دستگیر کند
  وگرنه اگر کسی در امریکا هواخوری اوین و مرتضوی و اژه ای را به ترامپ و جمهوری خواهان و دموکرات ها ترجیح میدهد و یا هوادار کاسترو و چه گوارا و پوتین است حتما در یک کشور اشتباهی زندگی میکند . و من به آنها اطمینان میدهم که اگر بخواهند برگردند به ان کشورها ترامپ مزاحم آنها نخواهد شد . انتظار زیادی هم موجب خسران بیشتر است . لطفا بروید و ما ایرانیهای بی وطن را با اقدامات تروریستی و شریرانه ضد آمریکایی و ضد سراایلی خودتان بی خانمان نکنید
  مردم ایران این مارکسیست های روسی و مارکسیست های اسلامی شما را چون ملت یهود قربانی خواهند کرد . اگر اینها دست به اقدامی تروریستی بزنند که اصلا از اینها بعید نیست و دارند نشانه های آنرا بروز میدهند ، برای غرب و دولتمردان غربی هیچ راهی جز محاصره همگانی ایرانی ها ( تر و خشک ) باقی نمی ماند . اگر اقدامی شبیه آنچه بر قوم یهود رفت بار ما برود جا هیچ شکایتی نیست .
  فردا خیلی دیر است
  اسامی اینها را بدهید به اف بی ای و آنها را آگاه کنید از نقشه های احتمالی که در سر دارند
  خودشان گفتند که در سراسر آمریکای شمالی ۵۰ هزار نفر در انتخابات به روحانی رای دادند . اف بی ای میتواند پرونده اینها و سابقه اینها در اینترنت را بررسی و در صورت مشکوک بودن آنها را بفرستد جایی که احساس امنیت میکنند .
  این روشنفکران و روزنامه نگاران و هنرمندان و سیاستمداران مبلغ اینها مستقیم و غیر مستقیم جمعا هزار نفر نیستند
  آنها را هم که جملگی مقاله و کامنت نویس همین رسانه های فارسی زبان با بودجه کشورهای غربی هستند بفرستید جایی که احساس امنیت میکنند در پناه دیکتاتورهای صالح ! استاد دانشگاه بودن در کلمبیا و استنفورد و مری لند و آکسفورد و سوربن و سوئد به درد اینها نمی خورد . اینها مارهای روسی هستند که به سان عقرب آمریکاییان را نیش میزنند حتا اگر آنها سعی کنند اینها را نجات دهند و پناه دهند