جایزه برای دستگیری رفسنجانی ومجتبی خمینی، دو دزد فراری ۰

عمویادگارنماینده نزدیک به ۶۵ میلیون ملت خس وخاشاک ایران دیروز درجمع خبرنگاران وگزارش گران درون وبرون مرزی خبر فراردو جنایتکاروسارق بزرگ را به آگاهی همگان رساند:

دزد شماره یک بنام استردستنجانی که به شاه دزد ایران معروف است، مردی است ۷۵ساله چاق، خپل، کوتاه قد، با صورتی بی مو وچهره ای عبوس، زشت وبسیاربد منظر و چندش آور. این جانور درنوجوانی درشهردستنجان جنوب ایران به کارگری اشتغال داشت. او باکلک وحقه بازی بکمک پدرش بزودی توانست باغ ها ومزارع مردم را به تصرف خود درآورد.

پست و موقعیت هایی که بعد ها باشارلاتانی بدست آورد، او و خانواده اش را یکه تاز در چپاول بیت المال وجنایات متعدد ساخت.

او همراه بادو پسر ودخترش فاضل آب با دزدیدن چند میلیارد دلار اموال مردم، در انگلستان، کانادا، دوبی، و کشورهای دیگر اقدام به خرید فروشگاه، کارخانه، مستغلات، و ایجاد شاهراه بزرگ به نام خود و خانواده خود نمود وکشور را به سوی ورشکستگی ومردم رابه تنگدستی ودرماندگی کشاند.

این جنایت کار به تازگی دردادگاه مردمی به ۴ ۲۷ سال زندان باکارمحکوم شده است.

جنایت کاروسارق دوم بنام کج کلا خاگینه ای که هم اکنون فراری می باشد، فردیست چهل ساله، چاق، با قیافه وهیکلی کریه، باپوششی بد ریخت و زشت، گویا این شخص ازدیار و غارتگران تازی است که بطور ناخواسته و بدون آگاهی مردم، و بدون داشتن ویزای معتبر، به طورقاچاق به ملک و سرزمین جمشید و رستم پانهاده است.

اتهام این شخص، دزدیدن پی درپی ازبانک بیت المال ازجمله انتقال ۱.۶ میلیارد پوند به بانک های انگلیس، خریدن وسائل شکنجه و آزار، توطئه وهمکاری با هویجی ها، ستاد کاسب کاران، وفرستادگان حماس و کذب الله لبنان در سرکوبی، وکشتار دست کم ۷۰۰ تفر از جوانان وافراد وابسته به ملت خس و خاشاک می باشد. هفته گذشته این جنایت کار بی رحم در دادگاه مردمی غیابا به ۷۳۰ سال زندان با کاربدون تجدید نظر محکوم شد.

کسانی که بتوانند دردستگیری این دوشیاد به ملت خس وخاشاک کمک کنند، ازسوی عمویادگارنشان درجه یک ملت اراذل واوباش وجایزه نقدی بزرگی دریافت خواهند نمود.