آقای اوباما یورش عراق به کمپ هم میهنانمان عملی شرم آورو وقیح است ۰

مسعود رجوی

مسعود رجوی

بادرود به شما و ملت بزرگ آمریکا، از شما خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

همان گونه که درنامه های پیشین خود به آگاهی اتان رساندیم، بیش از ۶۰ میلیون از مردم کشورمان در بند وزندان رژیم جنایتکار آخوندی همچنان گرفتارند، و لحظات بدی از زندگی خود را می گذرانند.

از شش هفته پیش تاکنون که جنبش و برپاخیزی میلیونی مردم ما برای نابودکردن و به خاک سپردن رژیم مرگبارآخوندی آغازشد، گروه سرکوب گر رژیم از پشت بام ها، درون ساختمان ها، درون اتوموبیل های پارک شده و در گوشه و کنار بر روی مردم آتش گشود، شماری را به خاک وخون کشاند، و گروه زیادی ازدختران و پسران را دستگیر، و به سیاه چال های سراسر کشور برد. ازاین گروه دستگیرشده که هم چنان زیر شکنجه شدید رژیم هستند، تاکنون خبری نیست.

آقای رئیس جمهور، یورش عراق به کمپ هم میهنانمان عملی شرم آورو وقیحانه است-بدبختانه هولوکوست دیگری در جریان بوده، دولت شما نظاره گراست بدون آن که کمکی کند و بر زخم سی ساله مردم ایران مرحمی گذارد.

آقای رئیس جمهور، رژیم آخوندی از سی سال پیش تاکنون توانسته است با نیرنگ و ترفند های گوناگون مخالفین خود را در درون وبیرو ن کشور سربه نیست نماید. چند روز گذشته نیز با تبانی و احتمالاً رشوه دادن، دولت عراق را وادارنمودند که وحشیانه به جایگاه مجاهدین در شهراشرف یورش برند، نزدیک به ۴۰۰ نفر از بیگناهان و مبارزان وطن پرست ما دراین کمپ را به خاک وخون کشند، و گروهی رادستگیرو به جای ناشناسی جا به جا کنند.

آقای رئیس جمهور، یورش وحشیانه دولت عراق به هم میهنان ما که از جوروستم و کشتاررژیم آخوندی بدان جا پناه برده اند، کاری بس زشت و بسیار ناپسند است.

ما از دولت شما تقاضا و استدعاداریم که این عملکرد غیر انسانی را به دولت عراق یادآورشوید. بدیهی است، دولت فردای آزاد ایران، به این گونه تجاوزها و کشتار هم میهنانمان توجه، و آن ها را در سیاست های خارجی خود در نظر خواهد گرفت.

آقای رئیس جمهور، همان گونه که می دانید، دولت آمریکا درسال ۱۹۵۳ با کودتای خود، و باهمکاری دولت انگلیس، آزادی و دموکراسی را از ایران برگرفت وخواسته یا ناخواسته سیستم دیکتاتوری را در ایران پیاده کرد. دیکتاتوری فاشستی آخوندی سر آمد و دنباله همان کودتای غیر انسانی است. حال، ما از شما مصرانه می خواهیم که آزادی گرفته شده از ما را هر چه زودتر به ما بازگردانید.