رزمندگان گرامی پاسدار و ارتشی، آیا شما برای ملت هستید، یاملت برای شما؟ ۰

روی سخن امروز ما با برادران ارتشی و پاسدار است که حماسه آفریدند، صدام خون آشام، یک تازی متجاوز و بی حیا را برجای نشاندند، و پاره تن کشورمان را به مام وطن بازگرداندند.

این انسان های باشرف و بزرگوار، وابرمردان تاریخ که در راه خدمت مردم، و برای حفظ جان، مال، و ناموس مردم، افتخار آفرینان سرزمین بزرگ ما بودند، اکنون چه کار می کنند؟، و کجا هستند؟ آیا فداکاری و ازجان گذشتن هایشان فراموش شده، و برباد رفته؟ البته که چنین نیست.

مام وطن، و صفحات زرین تاریخ کشورمان همان گونه که دلاوری های رستم فرخ زاد، یعقوب لیث، بابک خرم دین، ستارخان، و باقرخان، و صدها شجاعان دیگر راهمواره باخدماتشان دردل و جان، و برروی خود ثبت و ضبط نموده است، فداکاری های گذشته و یا آینده جانبازان کنونی را نیز برای همیشه بیاد خواهد داشت.

این رزمندگان گرامی باید بدانند که باردگرکشورمان در خطر سقوط و نابودی قرار گرفته است. این بار از سوی صدام و دشمن برون مرزی نیست. بلکه دشمن ایرانی نما، ولی ایرانی ستیز بنام آخوند بادستار و بی دستار است که به جنایت نشسته و به غارت گری و چپاول کشور پرداخته است.

این بار دشمن در بیرون مرز به ما نزدیک نمی شود بلکه ازدرون مانند موریانه ریشه های هستی و آن چه ما داشته ایم و داریم می جود و نابود می سازد.

اکنون گرگ در لباس میش به ما یورش آورده و مردم بی دفاع مارا لت و پار می کند.

در سال ۱۳۵۷، پیر مردی به نام خمینی که فوق العاده مورد خواست و احترام مردم ما بود به ایران بازگشت. ملت مقدمش را گرامی داشتند. او را در آغوش کشیدند، و شادی ها کردند.

آن چه پیشنهاد سیاسی و اجتماعی داشت، با خوش باوری، و چشم و دل بسته پذیرا شدند. ولی اندکی بعد مردم از خواب خوش باوری بیرون آمدند، و دریغا دانستند که چه اشتباهی کردند؟ و چه مارهائی به نام آخوند و ولایت فقیه را در آستین خود پرورش دادند.

برادران ارتشی و پاسداران گرامی-در۲-۳ ماه گذشته چند میلیون ازمردم تهران و شهرستان هاو به نمایندگی بیش از ۶۰ میلیون هم میهنانمان به پا خاستند، از دست ظلم و ستم این رژیم مرگبارفریادها کشیدند، آسیب ها دیدند، وضربه هاخوردند. زیر لگد و دست و پا آش و لاش شدند، و شماری نیز به هلاکت رسیدند. این ها برای چی بود، برای اعتراض و نفی ولایت فقیه و هر نوع دیکتاتوری و زورگوئی.

اکنون زندان ها پر از شکنجه گر و شکنجه شدگان، و گورستان ها هر لحظه در انتظار دریافت جسد پاره پاره جوان دیگری است که به خواسته جلاد بزرگ خامنه ای و فرزند جنایتکارش مجتبی چنگیز نژاد و با اجرا و دستوراحمدی نژاد پس از شکنجه ها برای کشور و مردم خود جان باختند.

برادران ارتشی و پاسداران گرامی- امروز روز آزمایش و امتحان بزرگ زندگی شما است. این را بدانید که فاصله میان خدمت و خیانت بسیار کوتاه و اندک است. بایک چرخش بجا و به موقع می توان ابرمرد و فرزند پاک میهن شد و در دل تاریخ جای گرفت، ویا با یک حرکت ناموزون، لعنت و دشنام مردم و تاریخ را برای همیشه به دنبال داشت.

برادران ارتشی و پاسداران گرامی- اکنون روزی است که شما باید در راه میهن و برای مردم تلاش و جانفشانی کنید. باید در راه و بامردم باشید. نباید زرق و برق کنونی و آنی زندگی شما راگول بزند، وتاریخ شما را به عنوان خیانتکار به مردم و کشور بشناسد و در خود ثبت کند.

خامنه ای ورژیم او، درنزد مردم ایران و جهانیان به عنوان دیکتاتور خون آشام همانند هیتلر، چنگیز، و آتیلا شناخته شده وراه برگشتی برای آنان نیست. شما به زودی و در آینده ای بسیاربسیار نزدیک خواهید دید که بیشتر آخوندها، شماری از بازاری ها و نماینگان مجلس و هیات دولت گذشته و حال، در زیر دست و پای مردم له و قطعه قطعه خواهند شد.

برای خامنه ای چاره ای جز خودکشی نیست. همان گونه که هیتلر ناچار به خودکشی گشت، وهمکاران و سران ارتش او در دادگاه نورنبرگ محکمه و مجازات شدند.

رفسنجانی

رفسنجانی

گمان نمی کنم قدرت خامنه ای از هیتلر یا پینوشه و دیگر جنایتکاران بیشتر باشد. در حالی که جنایت این آخوند و آخوندک مجتبی از آنان بیشتر است. ببینید آن ها توانستند دوام بیاورند؟ ابداً این طور نیست. هرکدام از این جنایت کاران با کراهت و زشتی در کشورشان یاد آوری می شوند، و درتاریخ بدنامند. فرزندان و بازماندگان آنان نیز در پیش جامعه خجالت زده و شرمسارند، و همواره مورد تف و لعنت مردم قرارمی گیرند.

نکته آخر این که، گرچه آقایان رفسنجانی، موسوی و آیت الله کهروبی دارای کارنامه درخشان گذشته ای نیستند و عملکرد هر سه آنان مورد قبول و پسند مردم ایران نبوده است، ولیکن عملکرد کنونی آنان، و در خط مردم قرار گرفتنشان، آنان را از لیست سیاه به دور و به لیست میهن پرستان و مردمی بودن نزدیک ساخته است.

چنانچه این سه بزرگوار همچنان با مردم و در راه مردم بمانند، و رژیم به اصطلاح مقدس اسلامی را پشت سر گذاشته و در راستای خواسته مردمی یعنی؛ « نه شرقی، نه غربی، نه تازی، فقط جمهوری ایرانی» هم گام و همراه بمانند، بی تردید قهرمانان تاریخ کنونی کشور ما به شمار خواهند آمد.

حال، شما برادران ارتشی و پاسدار نیز می توانید تصمیم بگیرید؛ در خدمت مردم باشید و بروی شانه ها و در دل مردم جای بگیرید، یا در خدمت شیطان و رژیم جنایتکار.