آقای اوباما، آیا رابطه داشتن با رژیم مرگبارغیر قانونی ایران کار درستی است؟ ۱

آقای اوباما، آیا رابطه داشتن با رژیم مرگبارغیر قانونی ایران کار درستی است؟

آقای اوباما، آیا رابطه داشتن با رژیم مرگبارغیر قانونی ایران کار درستی است؟

با درود به شما، وملت بزرگوار آمریکا، توجه آن جناب را به نکات زیر جلب می نماید:

همان گونه که کم و بیش درجریان هستید، رژیم خونخوارحاکم برایران هرشب و هرروز، با شکنجه های وحشتناک و قرون وسطائی خود، به لت و پار مردم ما می پردازد.

در سه ماه گذشته در تهران و شهرستان های ایران، روزها، و هفته ها، میلیون ها مردم ایران به خیابان ها آمدند، مورد ضرب و شتم مزدوران رژیم قرارگرفتند، تا بتوانند رژیم غیر مردمی را نفی کنند، و حکومت مردمی دموکراسی برگزینند.

تا آن جا که آمار نشان می دهد، از ۸۰ روز پیش تاکنون بیش از ۹۰۰ نفربر اثر یورش نوکران این رژیم جان باختند، و پیکر سوخته و پاره پاره بسیاری از آنان را در گورهای ناشناخته دوراز چشم خانواده هایشان به زیرخاک کردند.

مردم، جان، مال، ناموس، و همه هستی خود را در راه مبارزه و نابودی این رژیم مرگبارغیر انسانی به سودا و به معامله گذاشتند. اما، نتیجه چه شد؟ نتیجه این که با برپائی هولوکوست دوم، درایران، گوش و چشم وجدان جهانی هم چنان بسته ماند، و در جهان آب از آب هم تکان نخورد.

حال، ما از شما می پرسیم، آیا وجدان و شرف فردی و ملی اتان به شما اجازه می دهد که با این آدم خواران دمساز شوید؟ به آن ها نامه بنویسید، یا وارد گفتگو شوید؟ آیا ملت بزرگ آمریکا با این خط مشی سیاسی شما هم آهنگ است.؟

آیا دموکراسی و پیش کسوتی آمریکا در اشاعه و گسترش آزادی، دموکراسی، و رعایت حقوق انسانی این است که شما زجرو ستم ۷۰ میلیون دربند یک کشور رانادیده بگیرید و با قاتلان و جنایتکاران حاکم بر ایران به نامه نگاری و گفتگو پردازید.؟

آقای رئیس جمهور، مردم ایران عموماً کشورتان و ملت بزرگ آمریکا را دوست دارند و بدان عشق می ورزند. نزدیک به دو میلیون آن ها در جامعه شما فعال و سازنده اند و سهم بزرگی در پیشرفت اقتصاد و فرهنگ آمریکا دارند.

با این دلبستگی و فداکاری، برای مردم ما باورنکردنی است که بشنوند یا ببینند که جناب عالی با این گرگ صفتان که از هر دیدگاهی بیگانگانی غارت گر و جنایت کاربیش نیستند، به نامه نگاری و یا به گفتگو پردازید.

از دید بیش از ۶۰ میلیون ایرانی که بسیاری از آنان انتخاب شما را به فال نیک گرفتند، و به شادی و شادمانی پرداختند، این رژیم جنایت کار، نامشروع ، و بیگانگانی غارتگر بیش به شمار نمی آیند. بنابراین از شماانتظار می رود که در این سیاست نادرست خود که موجب ظلم و ستم بیشتری به مردم ما می شود، تجدید نظر فرمائید.

هم اکنون، مردم ایران درتلاشند تا در فرصت و موقعیت های گوناگون با رژیمی که تا دندان مسلح است، واز نقطه نظر بی رحمی و خون خواری به آتیلا، چنگیز، پینوشه، هیتلر، و راسپوتین همانند است، درگیر شوند، و آن را به زباله دان تاریخ فرستند. امید واریم دولت شما نیز دراین همایش و رستاخیز بزرگ با ما باشید.

آقای رئیس جمهور، بی تردید دولت آینده مردمی ایران، کمک ها و کارشکنی های دولت های دیگر از جمله کشور شما را در سیاست ها ی آینده خود سهیم و دخیل خواهد نمود.

درپایان، شماری ازایرانی نماها مانند تریتا پارسی، هوشنگ امیراحمدی، حسن نمازی،  بنیاد ایمان، و هوشنگ انصاری که بادولت شما درتماسند و در تلاشند تا این رژیم خون آشام را همچنان بر سرقدرت نگاه دارند، مورد خشم و نفرت بیش از ۶۰ میلیون مردمند.

اینان، یا نمایندگان و فرستادگان مستقیم رژیمند، ویا غارت گران سرمایه های ملی کشورند، که کماکان با سرکردگان رژیم در چپاول کشورما شریکند و همکاری می کنند.

با احترام و آرزوی سربلندی کشورتان درپای بندی و پایداری حقوق ملت های دربند، سهراب ارژنگ

  • سهراب

    سهراب میگه عر عر
    شکوه میگه واق واق
    پارسا میگه میسوزه