۱۳ آبان؛ روز نحسی برای رژیم آخوندی، و روزی خجسته و پیروز برای ملت ایران ۰

آقای خامنه ای همانند دیگر دیکتاتورهای تاریخ، در خواب خرگوشی بسر می برد. بنا به گفته ای: «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه».

این گفته نشان می دهد که این دیکتاتور نیز چون دیگرزورگویان جهان، از عقل و خرد بهره ای نبرده است. چنان در جلد و پوست خود فرو رفته که بیش از ۷۰ میلیون ایرانی را همان چند صد هزارکیسه دوز، فرصت طلب، چاپلوس، و بی سواد گرداگرد خود می بیند. او مانند کبک سر خود را به زیر برف فروکرده، و چیزی را در جهان هستی نمی بیند و درک نمی کند.

Unlucky and lucky number 13

همان گونه که می دانیم، برای سفر های تشریفاتی خامنه ای و احمدی نژاد به استان ها، از چند ماه پیش از آن میلیون ها تومان هزینه می شود. مزدوران و کاسه لیسان را از گوشه و کنار استان های مجاور گرد آوری و در پیش و کنار خامنه ای و یا احمدی نژاد انباشته می کنند.

این بزرگترین روش کلاه برداری و شارلاتان بازی است که رژیم برای گمراه کردن ملت ایران برنامه ریزی می کند. غافل از آن که ملت باهوش و اندیشمند ایران، سوای تنها چند میلیون خردباختگان و بی سوادان، با همه این کلک و حقه بازی ها آشنا هستند. روز به روز بر نفرت و کینه اشان به تمامی رژیم و آخوندهای شکم گنده هم سنگر رژیم که سکوت اختیار کرده اند، وشماری از پاسداران و بازاری ها و بسیجی های دزد و غارت گر که از بیت المال تغذیه می کنند و روبروی مردم می ایستند، بیشتر و بیشتر می شود.

سر انجام دیر یازود صبر و بردباری مردم به نهایت ومنتهی خواهد رسید و دریک انفجار خشم ملی، رژیم با گروه ملایان و همه طرفداران و کاسه لیسان آن در این آتش خشم همگانی خواهند سوخت.

این گونه پیش بینی می شود که دیگ طغیان مردمی در روز ۱۳ آبان به نقطه انفجار خود خواهد رسید. این روز ۱۳ آبان بی تردید روز نحسی برای خامنه ای و یال و کو پالش خواهد بود، در حالی که روز خجسته و شادمانی برای مردم و نقطه عطفی در تاریخ دموکراسی ایران به شمار خواهد رفت.

آخرین کلام ما به خامنه ای که خود را به کری زده و گوش شنوایی ندارد اینست؛ تجربه نشان می دهدکه همیشه چاپلوسان و مزدوران گرداگرد دیکتاتورها، به یکباره از گرد آنان به کنار می روند و زورگوی متجاوز را در غم و اندوه خود تنها می گذارند.

برای نمونه زندگی شاه را به مثال می آوریم. با آن که شاه برخلاف خمینی و خامنه ای تازی نژاد بیگانه پرست، فردی میهن دوست بود و هر لحظه در اندیشه سربلندی و پیشرفت ایران به سر می برد، بدبختانه روش نا پسند دیکتاتوری وی در سیاست کشور، و به گرد خود آوردن مشتی چاپلوس و هرزه گو، خودش و کشور ما را به نابودی کشانید.

شاه هنگامی که از خیابانی می گذشت. با آن که به مردم نزدیک تر بود و باتشریفات کمتری به سفر می پرداخت، ولی نتوانست تا آخرین لحظه میزان علاقه و دوستی مردم را نسبت به خود ارزیابی کند. هنگامی که با هلیکوپتر به آسمان تهران به پرواز در آمد و خشم و نفرت مردم را از نزدیک مشاهده کرد، آن وقت از خواب خرگوشی بیدار شد و به خود آمد اما دیگر طغیان مردم به نقطه انفجار خود رسیده و برای تغییرسیاست از دیکتاتوری به دموکراسی خیلی دیر بود.

دردوران کنونی با وجود اینترنت، و وسایل ارتباط جمعی، با نفهمیدن و درک نکردن خامنه ای و هم جنایتکارش دیگر جای تردیدی نیست که اینها خود را به خواب زده اند. ما میدانیم کسی را که در خواب باشد می توان بیدار نمود، ولی هرگز نمی توان کسی که خود را به خواب زده،بیدار کرد.

از آن جا که بنا به مثال معروف فارسی: «توبه گرگ مرگ است»، برای این رژیم جنایت کار ضد ایرانی نیز چاره و درمانی جز مرگ پیش بینی نمی شود.

این برنامه ای است که جوانان غیور ایران در روز ۱۳ آبان در پیش روی خود خواهند داشت.

جوانان سلحشور و ابرمند کشورمان از هم اکنون طناب های دار خود را آماده کرده اند که این رژیم جهنمی را به جهنمی که خودشان تبلیغ آن را می کنند روانه سازند.

بهتر است خامنه ای با پسر جنایت کار و دزدش مجتبی و آیت الله های دزد و غارتگرو هم چنین کلاه برداران بازار، سپاهی، و نوکران دست به سینه ملایان، خود را برای این سفر سیاسی عبادی که اجباری است و در انتظاشان می باشد، آماده کنند. به امید آن روز، یعنی۱۳ آبان، روز پیروزی ملت بزرگوار ایران.