تنها زنازاده ها هستند که در روزرستاخیز۱۳آبان روبروی مردم می ایستند ۱

۱۳ آبان نزدیک می شود. روزی سرنوشت ساز در تاریخ کنونی ایران. مردم ایران، به ویژه جوانان سترگ و مبارز، خود را آماده می کنند تا رژیم ضحاکی و ضد بشری ولایت وقیح را در این روز خجسته به زباله دان تاریخ روانه کنند.

در این رستاخیز و برپایی ملی و مردمی، ملت بزرگوار و رنج کشیده ایران انتظار دارند که همه نیروهای نظامی، پاسدار، بسیجی، اطلاعاتی، چماقداران، عربده کشان، لات و لوت های میدان امین السلطان، و گروههای معروف به فاطمه کماندوها، بیش از این ازخیانت به ملت وکشورو همراهی با رژیم جنایتکار و غارت گردست بر دارند، به ملت بپیوندند، و برای یک بار هم که شده، شرف انسانی و میهن دوستی خود را به اثبات رسانند.

در این بر پایی همگانی، دستگاههای پرتونگاری، دوربین ها، و تلفن های همراه، چهره دوست و دشمن مردم و کشورایران را به تصویر خواهند کشاند.

برای خیانتکاران پاسدار، بسیجی، بازاری، و دیگران که نام برده شده اند، در فردای ایران و احساس و اندیشه مردم ایران جایی نیست.

این خیانتکاران، مورد لعن و سرزنش یکایک مردم کوچه و بازار ایران قرار خواهند گرفت، و بی تردید به سزای وطن فروشی و سازش با دشمن دیرینه تاریخ و کشورمان خواهند رسید.

ما به جرأت می گوییم که روبروی مردم ایستادن این گروهها بی تردید جز زنازادگی آنان چیز دیگری نیست. زیرا بنا به گفته ای؛ « چاقو دسته خود را نمی برد»، حال چگونه امکان دارد آنهایی که گوشت، خون، و پوستشان از ایران است، اینگونه خائنانه و بیشرمانه از چنین رژیم آدم کش غارتگر تازی صفت بیگانه پرست حمایت و پشتیبانی کنند، و از پشت به هم نوعان خود خنجر بزنند.؟ شماری از انسان نماهای بی وجدان وطن فروش که در آمریکا و اروپا مانند هوشنگ امیر احمدی به نوکری و سرسپردگی ملاها پرداخته اند نیز، ازاین دسته اند و بی تردید در لیست سیاه مردم ایران قرار دارند.

ما هم چنین به خامنه ای اعلام خطر می کنیم و به وی آگاهی می دهیم تا افسار فرزند جنایتکار و غارت گرخود مجتبی معروف به قوچ علی، که هم چنان دزدان و قاتلان پاسدار و بسیجی را رهبری می کند، محکم با دست بگیرد و به او اجازه جنایات بیشتر ندهد.

در بر پاخیزی چند ماه پیش مردم ایران، به دستور این جانور، چندین هزار جوانان پاکباخته و سلحشور ایران، به ویژه از جوانان دلیر و بی باک جنبش سبز انقلابی، پشتیبانان میرحسین موسوی و آیت الله کهروبی را دستگیر، شکنجه، و مورد تجاوز قرار دادند، و شماری نیز کشته و یا ناپدید شدند.

ملت ایران، پیامد این جنایت ها رااز مجتبی خامنه ای و تبلیغات زهر آگین آخوندهای بی غیرت و مفت خور، مانند مصباح یزدی، آیت الله خاتمی، و وطن فروش تازی نژاد احمدی نژاد می داند.

خامنه ای بداند که بزودی در زند او، بی تردید طناب دار زینت بخش گردن فرزند بی غیرتش خواهد شد.

  • آزاد حیدری

    خوشمان آمد عندشه

  • آزاد حیدری

    خوشمان آمد عندشه

  • آزاد حیدری

    خوشمان آمد عندشه