جناب آقای اوباما، آیا سیاست کنونی شمادرقبال ایرانیان بخشی از آرمان های دکترمارتین لوتر کینگ است؟ ۰

جناب آقای اوباما؛ بادرود به شما و ملت بزرگ آمریکا، چنانچه بخاطر داشته باشید جنابعالی در جریان انتخابات سال گذشته به مردم آمریکا و جهانیان وعده و نوید آن را دادید که حافظ و نگهبان حقوق انسان ها، آزادی و دموکراسی، و مساوات میان ادیان و نژادهای گوناگون جهانی خواهید بود.

جناب آقای اوباما؛ بادرود به شما و ملت بزرگ آمریکا، چنانچه بخاطر داشته باشید جنابعالی در جریان انتخابات سال گذشته به مردم آمریکا و جهانیان وعده و نوید آن را دادید که حافظ و نگهبان حقوق انسان ها، آزادی و دموکراسی، و مساوات میان ادیان و نژادهای گوناگون جهانی خواهید بود.

جناب آقای اوباما؛ بادرود به شما و ملت بزرگ آمریکا، چنانچه بخاطر داشته باشید جنابعالی در جریان انتخابات سال گذشته به مردم آمریکا و جهانیان وعده و نوید آن را دادید که حافظ و نگهبان حقوق انسان ها، آزادی و دموکراسی، و مساوات میان ادیان و نژادهای گوناگون جهانی خواهید بود.

شما با حضور خود برمزاردکترمارتین لوترکینگ Dr Martin Luther King به آزادی خواهی های آن مرد بزرگ صحه گذاشتید، و در حقیقت خود را دنباله رو سیاست های وی نشان دادید. این کار پسندیده شما خرسندی و خوشحالی بسیاری از مردم جهان را به دنبال داشت.

شمادر آغاز انتخابات، تصمیم خود رامبنی بر گفتگو با رژیم ملاها ابرازداشتید. این دیدگاه شما ناخشنودی بیشترایرانیان، و آزاد زنان و آزاد مردان جهانی از جمله سیاستمدارانی چون آق‍ای مک کین Senator McCain رابه دنبال داشت.

در آن زمان بسیاری از مردم جهان به شما یاد آور شدند که این سیاست درستی نیست زیرا آخوندها تروریست هایی هستند که مورد تایید مردم نمی باشند.

از آن تاریخ تاکنون نیزبسیاری از ایرانیان به شما نوشتند که هرگونه گفتگو با این رژیم تروریست و دیکتاتوربرخلاف خواسته ومصلحت ایرانیان است.

ما هم درگذشته چندبار به شما یاد آور شدیم که این رژیم جنایتکار به هیچ ملت و نژاد، و دینی ترحم نمی کند.

این رژیم نه تنها با کارهای تروریستی خود در آرژانتین و اروپا بسیاری را کشته است، دیپلمات های کشور شما را علیرغم خواسته و با وجود نهایت عصبانیت و خشم بیشترین مردم ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۱۹۷۹ به گروگان گرفته است.

در ایران نیز این رژیم خون آشام، شبانه روز به جز شکنجه کردن جوانان، تجاوز به زنان و کودکان، اعدام نویسندگان و دیگر باورهای دینی، غارت و خرابی کشور، از میان بردن آثار تاریخی و فرهنگ ایرانی کار دیگری انجام نداده است.

میلیون ها مردم ایران از ۵ ماه گذشته تاکنون به خیابان ها آمدند، مورد یورش و تجاوز ر‍ژیم قرار گرفتند، شکنجه و درنهایت کشته شدند.

آنان با برخاستن خود به جهانیان ثابت کردند که این رژیم از آنان نیست. بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی این را پذیرفتند، و اکنون از مردم ایران پشتیبانی و حمایت می کنند. در حالی که شما هنوز پایتان را در یک کفش کرده اید و می گویید که مرغ یک پادارد و می خواهید که با این آدم خواران به گفتگو بنشینید.

ما در گذشته به شما نوشتیم که آیا نشست و مذاکره یک بره با گرگ امکان پذیر است؟ آیا سیاست کنونی شما در راستای سیاست و خواسته های دکتر مارتین لوترکینگ است که شما بدان توجه داشته اید، و مردم آمریکا نیز بیشتر بدان دلیل شما را برگزیدند؟ آیا سیاست خارجی شما در مورد رژیم ایران که سوای خواسته بسیاری از کشورهای اروپایی و هم چنین مردم جهان می باشد، مورد تایید مردم آمریکا نیز هست ؟

آیا این سیاست طرفداری از رژیم آدم کش و جنایت کار حتی مورد تایید معاون، و وزیر امور خارجه خودتان هست؟

آخرین نکته این که هرگونه کمک شما به مردم در بند ایران، دخالت در امور کشور دیگر نیست. زیرا مردم ایران گرفتار حکومتی شده اند که هیچ مشروعیت ندارد و میتوان گفت که دست کم ۸۵٪ مردم مخالف آنند. بنابراین این مردم ایرانند که مصرانه از شما می خواهند تا گوشتان به گفتار چند تن از جاسوسان رژیم که به دور شما گرد آمده اند، توجهی نفرمایید، و کمک بدانان را بدون در نظر گرفتن هر گونه حمله نظامی، سر لوحه کارها و سیاست خودتان قرار دهید.

ما امیدواریم که شما در راستای خواسته و درخواست مردم ایران قرار گیرید زیرا اکنون که مردم ایران از کم توجهی شما به جان آمده و ناامید شده اند، در کوچه و خیابان این چنین شعار می دهند:

اوباما، اوباما، تو با اوئی* نه با ما (* منظور از او، دشمن مردم ایران خامنه ای است)

در پایان، بهترین ها را برای ملت بزرگ آمریکا آرزو می کنیم.