خامنه ای، جلاد بزرگ، سگ های زنجیره ای بسیجی، سپاهی، واطلاعاتی رااز پیش پای جوانان ما دورکن ۰

علی خامنه‌ ای

علی خامنه‌ ای

جوانان برنا و برومند ایران که بیشتراز نسل برخاسته پس ازفاجعه ننگین سال ۱۳۵۷ به بعد می باشند، هم اکنون خیابان ها و کوچه های ایران را به صحنه کارزارخود با رژیم جنایتکارآخوندی تبدیل نموده اند.

خامنه ای، ضحاک ماردوش قرن ما، به سرکردگی فرزند خون آشامش مجتبی، معروف به قوچ علی، سگ های درنده بسیجی، سپاهی، اطلاعاتی، و مزدوران تازی را به جان جوانان سلحشورما انداخته است.

بیش از ۲۰۰ هزار از آخوندهای لش و تن پرورمانند آیت الله های دزد وغارت گر نیز شاهد این جنایات و به خاک و خون کشاندن گل ها و غنچه های گلزار ایرانند، ولی از بی غیرتی دست از مفت خوری برنمی دارند. اینان نیز سگ های زنجیره ای رژیم به شمار می آیند.

این کارزار و جنگ با رژیم تازی پرست ایرانی ستیز، به زودی و باپیروزی جوانان به پایان می رسد. آن گاه، دادگاه های مردمی به ستم و ظلم بیکران این نا بخرد ها رسیدگی و داوری خواهد نمود. خانواده های این جانوران نیز در این جنایات و مفت خوری سهم و شرکت دارند. بدون تردید آنان نیز پاسخ گوی مردم خواهند بود.

خامنه ای باید بداند که این جوانان، شیران درنده بیشه ایران، به زودی پس از بررسی و رسیدگی به جنایات رژیم خودکامه اش در یک دادگاه مردمی، طناب دار رابه گردن خود، مجتبی فرزند جنایت کارش و هم چنین آخوندهای مفت خور بی غیرت خواهند آویخت و انتقام خون فرزندان پاک کشورمان گرفته خواهد شد.

خامنه ای، جلاد بزرگ، از کشتار جوانان ما مانند احسان فتاحیان که در بند گرفته ای، دست بردار. از اعدام هابه پرهیز.

دست انتقام به زودی به سوی خودت دراز خواهد شد وفرزندان شما و هم پالکی اتان را در برابر خودتان به جوخه های اعدام خواهد سپرد.