رژیم مرگبارخامنه ای باقتل احسان فتاحیان جنایات خود را تکمیل کرد ۰

از سی سال گذشته تاکنون، خامنه ای جلاد با همکاری فرزند جنایت کارش مجتبی، آخوندهای مفت خور و بی غیرت، سگ های درنده خوی بسیجی، سپاهی، اطلاعاتی، و نکبت های فاطمه کماندو، از هیچ آدم کشی و کشتار، کوتاهی نکرده اند. این جانوران خون آشام چه بی حرمتی که به خواهران و مادران ننمودند؟ چه بی ادبی، تبعیض، و رفتار زشتی که نسبت به دیگر باوران هم میهن ما مانند بهائیان، زردشتی ها، یهودی ها، و حتی مسلمانان اهل تسنن از خود نشان ندادند؟ و یا وحشیانه و بی رحمانه که آنان را به خاک و خون نکشاندند؟ در واقع خانواده ای نیست که از دست این اوباشان و فرومایگان سیلی نخورده باشد و یا بدان ها توهین و جسارتی نشده باشد.

رژیم مرگبارخامنه ای باقتل احسان فتاحیان جنایات خود را تکمیل کرد

رژیم مرگبارخامنه ای باقتل احسان فتاحیان جنایات خود را تکمیل کرد

هم میهنان گرامی و بسیار ارجمند ما باید بدانند که آن چه این رژیم جنایت کار انجام داده و کماکان انجام می دهد، رونوشت و تکرارجنایاتی است که رژیم اسلامی در زمان پیامبرنسبت به خود اعراب، و پس ازاو، جانشینانش برای دست یابی به کشورهای دیگرمانندایران، مصر، سوریه و اردن، از خود نشان دادند.

یورش تازیان به ایران و دستیابی آنان به تیسفون پایتخت بزرگ ساسانیان، تجاوز به دختران و بانوان، و به کنیزی بردن و فروختن آنان در بازارمدینه و یا آنان را برای بهره بردای جنسی روز و شب در اختیار تازیان دیگر قرار دادن، و پسران را به غلامی و بردگی بردن، و غارت و چپاول سرمایه ها، ویران کردن تمامی کشور و تخریب ساختمان ها، ازدستورات اسلام و کارهای مسلمانان است که به صراحت و محکمی به بخشی از آن ها، در قران نیزاشاره شده است.

این رژیم هم چون اجداد و تبارغارتگر تازی نژادشان با تاریخ و گذشته پر افتخار ایران کینه توزی و دشمنی دارند. آن چنان که جنایات خود را از روز نخست نسبت به هم میهنان ارجمند و بزرگوارما در کردستان و بلوچستان که فرزندان نیک این سرزمینند و ولایت وقیح را باورندارند، آغاز، وهمواره بدان ادامه می دهد.

ما بسیار خوشحالیم که هم میهنان سیستانی و بلوچستانی ما به پا خواسته اند و بااین رژیم جهنمی در پیکارند.

اکنون هنگام آن فرا رسیده است که هم میهنان کرد ما نیز به پا خیزند، انتقام خون احسان فتاحیان های بیگناه و هم چنین بلوچ های گرامی را از این رژیم خون آشام بگیرند و اجازه ندهند که این جلادان از این بیشتر دست به روی جوانان ما بلند کنند.

ما می دانیم که برادران و خواهران کرد ما فرزندان اصیل این آب و خاک و از خاندان پاک مادسر چشمه گرفته اند. به همین دلیل رژیم تازی نژاد ایران و ایرانی ستیزتاب تحمل آنان را ندارد.

این رژیم درتلاش است که کردها و بلوچ ها این پاکان میهنمان را محو و نابود کند. از این روی، امروز روزی است که کردها، زن ومرد، کوچک و بزرگ به پا خیزند، از خون های به زمین ریخته شده انتقام گیرند، و مام میهن را نجات دهند. امروز روز آنست نه فردا، زیراکه فرداخیلی دیر است.