تظاهرات آرام و صلح جویانه مردم در برابر رژیم گرگ و خونخوار به جایی نمی رسد ۰

تظاهرات آرام و صلح جویانه مردم در برابر رژیم گرگ و خونخوار به جایی نمی رسد

تظاهرات آرام و صلح جویانه مردم در برابر رژیم گرگ و خونخوار به جایی نمی رسد

مردم بردبار، صبور، و مهربان ایران در ۶ ماه گذشته در برابر رژیم خودکامه خونخوار که از هویت انسانی بهره ای نبرده است، بامتانت و خونسردی ایستادند و با شعارهای محترمانه خود نیازهایشان را به گوش کر و ناشنوای رژیم آدم خوار رساندند و با زبان بی زبانی عذر حکومت را خواستند.

در حقیقت مردم ایران گفتار خمینی در لوفل لو شاتو فرانسه را تکرار و ازخامنه ای که خود از نوکران و پادوهای خمینی بود خواسته اند به گفتارو رسالت مرشد و ارباب خود خمینی گوش فرادهد و بنا به خواست ملت به کنار رود وگورخود را گم کند.

خمینی در سخنرانی خود خطاب به شاه می گوید: « حتی اگرشاه آدم بسیارخوب و خدمتگذاری بزرگ باشد، چنان چه مردم که ولی نعمت او هستند او را نخواهند، باید برود و او نمی تواند در سمت و پست خود باقی بماند».

البته خامنه ای جنایت کار ودیگر آخوندهای هم پالکی وی که از پر رویی به بی شرمی و بی حیایی روی آورده اند، به ولی نعمتان خود که همانا مردم مهربان ایرانند با تیروتفنگ و زندان و شکنجه پاسخ می دهند.

تجربه نشان می دهد که هرچه بیشتر، مردم باخونسردی ومهربانی و در نهایت صلح و آرامش با این قوم وحشی قداره کش برخورد می کنند، پاسخ خشن تر و تلخ تر از این جانیان دریافت می کنند.

یورش تازیان در ۱۴۰۰ سال پیش نیزبه همین گونه بود. آنان با شقاوت هرچه تمام تر همه مخالفین و حتی کسانی که اندک مخالفت فکری با آنان داشتند سبعانه و با بی رحمی هرچه تمام تراز پای در آوردند و نابود کردند. مردم ایران همیشه با صلح و دوستی با این دشمنان از خدا بی خبرو ضد انسان کنار آمدند وهیچگاه نخواستند از خود رفتار پایاپای و متقابل نشان دهند. سر انجام این که اکنون این تازیان ۱۴ سده است که برتارک تاریخ و فرهنگ ما سوارند.

روزنامه های اروپا وآمریکا مانند واشنگتن پست، تایمز و گاردین و دهها روزنامه دیگر در این دو هفته حکایت می کنند از ابعاد وسیع جنایات کم نظیر این رژیم.

روزنامه تایمز لندن به تاریخ ۱۴ دسامبربااسنادی انکارناپذیر به جهانیان می فهماند که رژیم در حال تکمیل بمب اتمی است. این روزنامه هشدار می دهد که باتوجه به اهمیت این موضوع و به خطر افتادن صلح و آرامش در منطقه خاورمیانه، یورش نظامی اسرائیل به مناطق مطالعات هسته ای بی تردید اجتناب ناپذیر است.

از سوی دیگر روزنامه واشنگتن پست می نویسد که رژیم در صدد محاکمه سه زندان آمریکایی است. بدون تردید دولت آمریکا که دل خوشی از این رژیم افسارگسیخته ندارد به یورش نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان می دهد.

هم اکنون رژیم، پاره کردن عکس خمینی رابهانه کرده، و برنامه ریزی نموده، تا در ایام محرم گروههایی به دستجات عزاداریورش آورند و حتی قرآن ها را پاره کنند تا بهانه دیگری باشد برای کشتار عظیم از سوی مزدوران و سگ های رژیم.

وقتی این نابسامانی ها را در کنارهم بگذاریم، با توجه به این که عکس العمل حکومت در برابر اجتماعات صلح آمیز مردم همیشه خشونت و بی رحمی بوده و خواهد بود، و این که این رژیم نامردمی آماده است که در چنین شرایطی چند صد هزار سگ وحشی و درنده خوی خود را به نام پاسدار، بسیجی، اطلاعاتی، لات های چاله میدانی، زنک های خانه عفاف، سگ های درنده سوغات کذب الله لبنان، فرستادگان حسن رذل الله را به سرکردگی و فرماندهی مجتبی خامنه ای دزد غارت گر و جلاد مرکز خلافت را به جان مردم بیاندازند.

این تجربه های تاریخی تلخ است که نگارنده را بر این باور می دارد که کوتاه آمدن و صلح اندیشی در برابر این خونخواران بیهوده است، ومردم ایران باید یک صدا ویک آهنگ شده، در برابر این رژیم خون آشام بایستند و پاسخ سنگ را سنگ، و کلوخ را کلوخ دهند.

ما بر این باوریم که رفتار صلح آمیز و متمدنانه در برابر این رژیم کار ساز نیست و رژیم برای بقای خود آماده است که همه چیز و همه کس حتی بخش بزرگتری از میهن ما را نابود کند و این روند یورش به جوانان، زندان، شکنجه، و تجاوز و دیگر سرکوبی آنان، می رود که دست کم دهها سال دیگر به درازای عمر نکبت بار رژیم افزوده شود. بدیهی است با این برخورد نرم و انسانی، هر لحظه و هر روز بر قدرت دفاعی و نحوه تجاوز و سرکوبی رژیم فزونی می یابد.

ما بازهم تاکید می کنیم که دیگر در برابر این رژیم این آخوندهای مفت خور جنایت کار، سکوت و آرامش اثری ندارد. مردم کشورما بویژه جوانان باید هرچه زودتردست به عملیات قهر آمیز بزنند تارژیم عقب نشینی کند وگرنه سرکوبی متداوم و پی درپی در انتظار ما است.

ما از گروه پاسدار و بسیجی که دلبستگی و عشق به میهن دارند و در راه مردمند، و به جنایات رژیم آدم خوارآخوندی آگاهی دارند، خواهشمندیم میهن پرستی خود راهم اکنون باگلاویز شدن و مبارزه با این رژیم غیر مردمی به اثبات رسانند.

از هم میهنان گرامی خواهشمند است دیدگاههای خود را در این مورد بیان فرمایند.