پیکرعلی حبیبی موسوی خامنه ازسوی لاشخوران رژیم آخوندی به گروگان گرفته شد ۱

آخرین عکس از پیکر پاک شهید سیدعلی حبیبی موسوی،خواهرزاده مهندس میرحسین موسوی در بیمارستان ابن سینا. خواهر زاده آقای میر حسین موسوی با شلیک مستقیم گلوله به درجه رفیع شهادت رسید.

آخوندهای جنایت کار ایران از پیکرمردگان نیز نمی گذرند. تا آن جا که ما به یاد داریم، و شنیده ایم، درگذشته آخوندها که بر سر گورمردگان خیمه می زدند و قرآن می خواندند، گهگاهی نیز در تاریکی، شبانه به گورمردگان دستبرد می زدند و کفن او را از بدنش جدا می کردند.

از سی سال پیش که نحوست ملایان بر کشور ماسایه افکند، قداره بندان وچاقوکشان رژیم برای پنهان و مسکوت گذاشتن جنایات ملایان، به گروگان گرفتن پیکر پاکبازان، و تحت فشار گذاشتن و تهدید  بازماندگان آنان به مرگ پرداخته اند.

رژیم برای پوشش دادن به جنایات خود، پیکر جان باختگان مردمی را آزاد نمی کند زیرا از کالبد شکافی از سوی بازماندگان، و پی بردن به نحوه کشتاراز سوی خودشان در ترس و هراس است. هم چنین، از برگزاری هر گونه سوگواری و برپایی هر نشستی برای دلاور به خاک و خون افتاده جلوگیری می کند.

رژیم جنایتکار حتی از سر زخمی ها نیز نمی گذرد. آنان را از بیمارستان ها می دزدد و پنهانی سر به نیست می کند.

جنایتکاران رژیم، حتی به آیت الله منتظری که باعث و بانی پیروزی خودشان در انقلاب مردمی ۱۳۵۷بوده است نیز رحم نکردند. زیرا نه تنها او را ازهر گونه کوشش و فعالیتی باز داشتند، بلکه او را سالیانی دراز در خانه خود زندانی ساختند، و پس از درگذشت آن بزرگوار، بازماندگانش را ازهر گونه برداشت و سوگواری ویا نشستی برای آن شادروان بازداشتند.

دشمنی و کینه توزی رژیم با شادروان آقای منتظری از زمانی فزونی یافت که نامبرده از جنبش سبز که از خروش و برخاستن توده مردم ایران بر ضد ظلم و بیدادگری رژیم مرگبار آخوندی ناشی شده است پشتیبانی و حمایت نمود. در واقع می توان آقای منتظری را پدر روحانی انقلاب سبز مردم ایران دانست.

حال، از آن جا که رژیم مرگبار ملایان نمی تواند آسیبی به آقای مهندس موسوی و آیت الله کهروبی که اکنون پاره جدانشدنی از مردم ایران به شمار می آیند برساند، برای ترساندن و دلسرد کردن نامبردگان از فعالیت سیاسی کنونی ، نزدیکان و بستگانشان را نشانه می گیرند. یا آنان را به آتش می کشد، و یا دست کم به زندان می اندازد و تحت شکنجه های غیر انسانی، به اعترافات دروغین و یا سکوت وادار می سازد.

در مورد شادروان جان باخته علی موسوی خامنه خواهر زاده گرامی آقای موسوی این چنین گفته می شود که شماری از پاسداران ازسگهای زنجیری رژیم که زیر نظر و بادستور مستقیم مجتبی خامنه ای فرزند جنایتکار ولی وقیح و آیت الله مصباح یزدی در همه این یورش ها و کشتار مردم از ۶ ماه پیش شرکت داشته اند، از مدت ها پیش در میان تظاهر کنندگان، همه جا و هرجا به دنبال بستگان، نزدیکان، و پشتیبانان کوشا و فعال آقای موسوی و آیت الله کهروبی بوده اند.

دیروز عاشورا، پاسداران در اتوموبیلی در نزدیکی خانه شادروان علی حبیبی موسوی خامنه، نامبرده را در میان مردم شناسایی می کنند و بایک گلوله نامبرده را به شهادت می رسانند.

در مورد در گذشت شادروان آقای منتظری آن هم در خواب، بدون آن که عارضه و کسالتی در ایشان دیده شده و وجود داشته باشد، این چنین استنباط می شود که شاید با برنامه ریزی رژیم، به آن شادروان زهر خورانده باشند.

  • saman

    az in rejeem har che begi bar meyad

  • saman

    az in rejeem har che begi bar meyad