پیامدانتقاد ناپذیری، برقراری رژیمی شبه آخوندی و زورگویی دیگر در کشورمان خواهد بود ۶

پیامدانتقاد ناپذیری، برقراری رژیمی شبه آخوندی و زورگویی دیگر در کشورمان خواهد بود

پیامدانتقاد ناپذیری، برقراری رژیمی شبه آخوندی و زورگویی دیگر در کشورمان خواهد بود

بدبختانه هریک ازمردم ما در درازای چند هزارسال رشد و زندگی در زیر چتر دیکتاتوری و دور ازهر آزادی، بازورگویی آمیخته و آجین شدیم، و بدان خوگرفتیم. ازماساخته نیست و نمی توانیم هیچ جنبش سیاسی و اجتماعی را بدون دربرداشتن بال وپر دیکتاتوری بپذیریم.

ما به گذشته دور برنمی گردیم و تنها به تاریخ دو سده کنونی می پردازیم:

محمد علی شاه، دیکتاتور جنایت کاری بود که تلاش چند نسل مبارزان و جانبازان راه آزادی را نادیده گرفت، مجلس را به توپ بست. آزادی خواهان راکشت، و بساط دیکتاتوری را به ایران بازگرداند. اما همین که با قیام و رستاخیز مجدد آزادی خواهان روبروشد، پا به فرار گذاشت. آن گاه، گروهی خردباخته و یا سودجوی فرصت طلب در راه او سینه چاک کردند و فریاد دیکتاتوری خواهی سر دادند.

همین روش پس از رفتن رضاشاه و اخیراً برای محمد رضاشاه دیده می شود:

رضاشاه با آن که میهن پرستی بزرگ بود، ولی خودبزرگ بینی و زورگویی او موجب گردید که تلاش چند دهه آزادی خواهان نقش بر آب شود.

ازمحمد رضا شاه انتظار و چشمداشت بیشتری می رفت تا در ایران سمبل آزادی خواهی باشد و آن را در ایران پیاده کند.

آخر ناسلامتی ایشان تحصیل کرده سوئیس بود. با آن که شاه دمکراسی در سوئیس را که بدون تردید یکی از بهترین در جهان به شمار می رود، دیده و طعم آن راچشیده بود، چنان روش دیکتاتوری در پیش گرفت که کشور ما درمنطقه پس از عربستان جای داشت.

اگر شاه کمترین بهره از آموزش و یا محیط تحصیل خود بدست آورده بود، اولین کاری که می کرد، آزاد گذاشتن رسانه ها، و احزاب، ولغو مجازات اعدام بود.

حال وظیفه ما در برابر یک زورگو چیست، و چگونه می توانیم از بوجود آمدن آن پیش گیری کنیم؟:

در برابر زورگو باید ایستاد. نباید کارهای ناپسند او را تمجید کرد، به او آفرین گفت، یا به او تاوان داد. وقتی ما ازکسی خوشمان نیاید، با او رفت و آمد نمی کنیم. به همین دلیل، ما باید تا آن جا که ممکن است صحنه حضور زورگو را خالی نگاه داریم.

مردم کشور ما اگر آگاهی داشتند، هرگز در مجلسی که آخوند و زورگو وجود دارد اعم از مسجد، حسینیه، و تظاهرات، شرکت نمی کردند. هرگز روزنامه و کتاب های زورگویان و یا خردباختگان وکالاهای وارداتی و یا ساخت آنان را نمی خریدند، به رادیو و تلویزیون او گوش نمی دادند، و نگاه نمی کردند.

و اما مساله مهمتر، جلوگیری از به وجود آمدن و پیدایش یک زورگو است. اگر ما چشم و گوشمان را ببندیم، اشتباهات و عملکرد کسی که می خواهد فردا در سرنوشت کشورمان شرکت و دخالت داشته باشد، نادیده بگیریم، خودمان بادست خود زورگویی را پرورش داده ایم و بر شانه و پشت خود سوار نمودیم. بنا به گفته ای: «دلیل بوجود آمدن ظالم، بودن مظلوم در جامعه است».

وقتی خمینی در پاریس بود، از انسانیت، مساوات، و برابری سخن می گفت. همان گونه که پیامبر اسلام در مکه حرف های زیبایی می زد. اما همین که این آخوندک گمنام و بیسواد پای برخاک ایران گذاشت، و در برابر سخنرانی نسنجیده و زورگویی او کسی اعتراضی نکرد، او جرات یافت تا رژیم مرگبار و ضد بشری خود را به نام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر، و نه یک کلمه کمتر را به حلق مردم فرو کند.

در این فاجعه بزرگ قرون وسطائی، نه تنها کسی اعتراضی نکرد، بلکه میلیون ها مردم مظلوم و نا آگاه، گوسفند وار به صف ایستادند و بر این قانون ضد بشری صحه گذاشتند، و به آن به به و چهچه گفتنند.

خمینی که مخالفی در راه خود نمی دید، در گفتگوی بعدی، پا رافراترگذاشت، و بر دیکتاتوری وی افزوده شد، بازهم کسی اعتراضی نکرد.

هنگامی که یک بانوی گرامی را سنگسار می کردند، و یا جوانی را به دار می آویختند، بازهم مردم ما گوسفندوار، به نظاره ایستادند، خم بر ابرو نیاوردند، و شاید هم در پرتاب سنگ، به مزدوران خرد باخته رژیم کمک می کردند.

بازهم وقتی خمینی جنبنده مخالفی را در برابر خود نیافت، آن گاه، به کشتارفرزندان دلاور ارتش پرداخت، وچون بازهم اعتراضی نشد، بر جرات و جسارت خود افزود و در سال ۱۳۶۷ بیش از ۱۲۰۰۰ از جوانان پاک باخته ما را در زندان ها به دار آویخت. مردم همه این جنایات را شاهد بودند، و هرگز دم بر نیاوردند و همه می دانیم که سکوت علامت رضایت است.

رسانه ها نیز به جای آن که از او خرده گیری کنند و فریاد بر آورند: «ما که نمی توانیم مورچه ای را خلق کنیم، چه گونه به خود اجازه می دهیم نفس انسانی را بگیریم، و اورا بی جان کنیم؟” نه تنها ساکت ماندند، بلکه بر جنایات و زورگویی او صحه گذاشتند.

گهگاهی نیزکه از جانب آگاهان، دلسوزان و خردمندان در گوشه و کنار کشور گفتگویی و یا انتقادی می شد، ناگهان فریاد اعتراض کنندگان به آسمان می رفت که اکنون جای این گفتگو ها و تفرقه افکنی نیست، باید وحدت را حفظ کرد. گهگاه نیز برچسب ضد انقلاب بودن به انتقاد کننده می چسباندند.

نگارنده بیاد دارم در جایی که کار می کردم و سمتی داشتم، به دلیل انتقاد وخرده گیری آشکارخود از سیستم موجود، ناچار به ترک کار، و حتی شهر خود شدم.

در یکی از هم نشینی های فامیلی نیز، وقتی گفتگو از عملکرد در دوران استان داری و شهردار بودن آقای احمدی نژاد سخن به میان آمد، مورد خشم و بمباران فحش و تهمت یکی از پیران مسجد برو فامیل قرار گرفتم و نا چار به سکوت، و اندکی بعد ترک مجلس شدم.

بی تردید خمینی یکی از ابر جنایت کاران جهان امروزی است. او را می توان به سادگی با پینوشه، هیتلر، آتیلا، راسپوتین، و عیدی امین مقایسه کرد، و حتی هم ردیف آنان دانست.

ما خمینی را باصدام برابر نمی دانیم. زیرا گرچه صدام جنایت کار و دیکتاتور بود، ولی کشور خود را دوست می داشت، و کارهای آبادانی و رفاهی زیادی برای کشور ومردم خود انجام داد. سر انجام این که حاضر نشد با موافقت آمریکا و انگلیس، و بنا به دعوت روسیه با خانواده خود به آن کشور پناه ببرد.

ولی این آخوندهای تازی نژاد از خدا بی خبر، سپاهیان غارتگر، و بازاریان وطن فروش همیشه دزد، کوله بارهای دزدی خود را به کشورهای گوناگون فرستاده اند.

گویا ولی وقیح نیز که به کمک فرزند جنایت کار و غارتگرخود مجتبی مملکت را به کلی غارت کرده اند، هواپیمایی برای فرار خود و جانوران وابسته به خود به روسیه آماده کرده است.

از آن چه رفت، خوانندگان گرامی و هم میهنان فرهیخته ما به خوبی در می یابند که خاموش بودن و سکوت همین مردم ما، کار را به آن جا رسانید که یک آخوند پیزری سه تومانی، که روزگاری با موتور سیکلت به روضه خوانی می پرداخت، هم اکنون خود رانماینده خدا در زمین می داند، و با بیش از ۶۰ میلیون مردم سخت کوش، مهربان، و بافرهنگ مانند گوسفند رفتار می کند، و به کسی نیز پاسخ گو نمی باشد.

شاه نیز وقتی جاده ها را صاف دید، و مخالفی را در برابر خود نیافت، به ملت گوسفند وار دستور داد، آنهایی که راه و روش ما را نمی پسندند، می توانند گذرنامه بگیرند و از کشور بیرون روند.

از آن چه رفت، بازهم می توان به این نتیجه رسید که اگر از روز نخست در برابر کسی که می خواهد مسئولیتی برای یک کار بزرگ کشور بر عهده بگیرد، انتقاد، اعتراض، و یا خرده گیری نباشد، نتیجه این می شود که ما یک زورگو، یک قلدر، و یک دیکتاتور بر سرنوشت و زندگی خود سوار و مسلط کرده ایم.

واما، خیزش و همایش از ۸ ماه گذشته تاکنون جوانان ما به کجا می انجامد؟-

بی تردید این جنبش مردمی به زودی به نتیجه خواهد رسید و ولایت وقیح همراه با هم پالکی هایش، بزودی در دادگاههای مردمی به دادگری خواهند نشست.

ولی رژیم آینده چگونه و به چه شکلی برگزار می شود، آن بستگی دارد که آقایان موسوی ، کهروبی تا چه اندازه پاسخ گوی پرسش ها، و انتقادات مردم باشند. و تاچه اندازه شجاعت و مردانگی داشته باشند که دست خود را رو کنند، و به آن چه می اندیشند، بی پرده پاسخ دهند. ما بر این باوریم که رژیم نمی تواند و نخواهد خواست که به این دو بزرگوار، هرچه را بگویند، آسیبی برساند.

حال، ما ازآقای موسوی درخواست می کنیم که بی تردید درخواست بسیاری از ایرانیان است، در مورد همکاری خود بارژیم کشتارگر خمینی، و یا اشتباهات گذشته خود سخنی به میان آورند. آیا با آن چه ما و مردم در مورد این رژیم مرگبار می دانیم و می گوییم همراه، و موافقند، یا به دنبال تکرار دوران طلایی خمینی و انقلاب مقدس اسلامی اند؟

در ضمن، آقای موسوی وکهروبی که ما برایشان احترام ویژه ای قائلیم، باید به روشنی بیان کنند که بنا به خواست بیشترین مردم، خواستاریک دموکراسی واقعی، بدون دخالت مذهب، برابری زن ومرد در قانون، آزادی و برابری باورهای دینی، آزادی زبان، وآداب، و رسوم دیگرند.

این مطالب امروز باید گفته و بررسی شود، زیرا فرداخیلی دیر است.

آخرین نکته این که شماری از خوش نشینان کشورهای باختری یا سکوی پرتاب و کمک بزرگی برای به پا آمدن این رژیم خون خوار بوده اند، یا می خواهند رژیمی مذهبی بهمان روش، باشکلی دیگر، وآخوندی دیگر برپا شود، و خود آنان سهمی را که نتوانستند کاملاً داشته باشند، اکنون به دست آورند.

اقایان رجوی، بنی صدر، سازگارا، اشکوری، و گنجی از این گروهند که نباید از این خیزش جوانان ما بهره گیری کنند.

آقای رضا پهلوی با داشتن امکانات مادی و سیاسی بسیار، و محاصره بودن در میان گروهی استبدادطلب، و یا باخرافات مذهبی نیز نباید فرصت طلب باشند، و به خاک وخون کشیده شدن جوانان ما را به بازی بگیرند.

بی تردید رهبران این خیزش و رژیم آینده ایران، باید فقط و فقط ازمیان جوانان مبارزدر کوچه و خیابان، و یا مبارزان در بند ولایت وقیح باشند، نه خوش نشینان مغرب زمین.

 • Mazdak63

  درود به همه خردگرایان
  اقای موسوی همان شخصی است که اوایل انقلاب می خواست تخت جمشید را خراب کند اکنون جای تعجب است که ایشان دم از اصلاحات و دموکراسی می زنند و ملتی خرد باخته هم پشت سرش به راه افتاده اند نه دوستان عزیز این خبرها نیست این جز یک بازی سیاسی بیش نیست

 • Irani200

  وجود شاهزاده در حکومت به تمام تحریمها پایان خواهد داد.
  جنگی نخواهد بود
  تورم کاهش می یابد
  زنان ازاد خواهند شد
  انتخابات بر گزار خاهد شد
  احترام ایران اعاده خواهد شد………………..
  و صدها

 • mombini@dikattor.net

  مشکل کشور ما نه شاه است و نه ملا . مشکل کشور ما مارکسیست های روسی هستند . به همین دلیل نه مشروطه موفق شد ، نه مصدق ، نه شاه ، و نه انقلاب مردم ایران برای استقرار آزادی و استقلال . مشکل مملکت ما این است که روسیه و عوامل ان مارکسیست های روسی نمی فهمند دموکراسی چیست و به آزادی بیان و حقوق بشر اعتقادی ندارند . به همین دلیل همه مارکسیست های روسی مجیز گوی صدام ، قذافی ، اسد ، کاسترو و خمینی و رفسنجانی هستند . اگر در غرب ننشسته بودند و باری رد گم کردن نبود از خامنه ای هم دفاع میکردند . اینها از خلخالی و جلال الدین فارسی هم حمایت کردند . ببینید چطور باری رفسنجانی همه جای خودشان را جر میدهند ! تو گویی که ان مردک جنایت کار سالوس و تروریستی که هنوز در آرژانتین پرونده باز دارد مسول همه جنایات اتفاق افتاده در ج ا از ۵۷ تا روزی که خاتمی را به جای خودش نشاند برای فریب دادن غرب که او همه ذاتش فریب کاری بود و دروغ و دو پهلو حرف زدن بی خطر و بقیه کار را به مارکسیست های روسی سپردن که کیانوری در جلسات هفتگی به او تعلیم میداد. اما هر بار که ج ا مخالفی داشت و یا فردی آزاد یخواه به او انتقاد میکرد تمام قد در برابر او می ایستاد . حتا این اواخر که ظاهرا قدرت نداشت سر بزنگاه حتا با بچه های خودش برای حفظ نظام فکستنی ولایت فقیه روسی در می افتاد . حالا بازرگان و بنی صدر و امیر انتظام و لاهوتی و منتظری و سحابی و عباس عبدی و سلام به کنار. ملاقات مخفیانه او با مک فارلین برای کودتا علیه بنی صدر بود . اما چپ های روسی ایران از کشتگر و نگه دار تا ممبینی و مزدوران دیگر این مسائل برایشان اهمیتی ندارد . برای چپ روسی فقط این مهم است که چه جنایت کاری با روسیه و چپ های روسی خوب باشد . حتا اگر برای خر کردن آنها یک گوشه از بهشت را به آنها در حرف فروخته باشد و یا با یک چپ روسی با دست چپ دست داده باشد ، اگر صد ها هزار انسان بیگناه را بکشد و میلیونها نفر را آواره کند و اموال یل ملت را غارت کند هیچ ایرادی ندارد . اما اگر کسی با خیانت مارکسیست های روسی و این روش زورپرسانه فاشیست ساز امپریالیستی آنها و نوکری آنها برای روسیه مخالف باشد ، آزادی خواه باشد ، هوادار دموکراسی ، حقوق بشر ، استقلال ملی ، مدرن باشد ، اقتصاد را رونق دهد ، هیچ کدام فایده ای ندارد . مسل ان جاسوس روسی عمویی با دل پر کینه روسی میرود نبش قبر میکند ۶۰ سال پیش را و از تمام بازرگان یک خاطره می آورد که او با آنها در برزجان و تبعید دست نداده !!! همین کافی است که بازرگان و مصدق و شاه و فروهر و سنجابی و …. از نظر این مادر قحبه های نوکر روس جنایت کار بین المللی شناخته شود و سانسور و ترور شخصیت . ببینید با سروش چه میکنند این مادر قحبه ها . با امیر انتظام ، با بنی صدر ، با رضا پهلوی ، با محمد رضا آریامهر . سوال این است آقای ممبینی تروریست فدایی روسیه : بنی صدر سگش به رفسنجانی نمی ارزد که شما او را سانسور کرده اید و از ایران گیت نام نمیبرید چون میترسید مجبور شوید به کودتای روسی رفسنجانی – کیانوری علیه او اعتراف کنید . گناه رضا پهلوی چیست ؟ پدرش شاه بوده ، شاهی که مدرنیته ایران مدیون است وگرنه شما با فردی مثل تره کی ایران را افغانستان کرده بودید و یا مثل اسد ویرانه . همین طوری که با خمینی – رفسنجانی ایران را فقاهت روسی کردید. اگر رفسنجانی نبود خامنه ای کسی نبود که بتواند این رژیم روسی را ی با کمک شما و روسیه تا به اینجا بیاورد با فریب کاری . به زودی هم با خامنه ای سقوط میکند . دعواهای رفسنجانی – خامنه ای بازی شما جاسوسان روسیهاست برای فریب غرب . آنها هم خودشان را در ظاهر فریب خورده جا میزنند ولی آهسته و پیوسته به شما میچپانند با استفاده از سیاست بین المللی و ارگانهای بین المللی و قوانین. چه گونه است که از بی بی سی فارسی و رادیو فردا و دوچه ولله و رادیو زمانه و پیک نت و پیک ایران و زیتون و مردم رپورت و بقیه رسانه های تحت اشغال مارکسیست های روسی این همه برای رفسنجانی تبلیغ میشود ؟ که در رسانه های داخلی نمی شود . چرا کروبی که با مشارکت در جنایات سوریه مخالف بود و محکمتر از رفسنجانی با ولایت فقیه جنگید مورد سانسور است ؟ چرا قاسم سلیمانی برای رفسنجانی دستمال به دست میگیرد ؟ همه اینها بازی است و همه تقصیر شما مارکسیست ها روسی و دین فاشیست پرور روسی شما است . بد بختی ایرانیان این است که مارکسیست ها هم با شیخ و هم با شاه در دیکتاتوری میسازند .

 • tarshaye rousi

  مقتدی صدر: از اسد خواستم کناره‌گیری کند تا به سرنوشت قذافی دچار نشود
  http://news.gooya.com/2017/04/post-2691.php
  ———————————————————————————————-
  ترامپ: زمان پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه فرا رسیده است
  http://www.radiofarda.com/a/o2-trump-time-to-end-syrian-war/28426310.html
  ——————————————————————————————————–
  نیکی هیلی: نقش ایران و روسیه را در جنایات اسد نمی توان نادیده گرفت
  http://ir.voanews.com/a/nikki-haley-iran-syria/3807251.html
  —————————————————————————————————
  درآمد نجومی روسیه از فروش تسلیحات
  http://www.iranpressnews.com/source/205857.htm
  ———————————————————————————————-
  نویسنده در اینجا میگوید که بنی صدر و رجوی و رضا پهلوی و سازگارا و گنجی و … نباید در آینده مملکت نقش داشته باشند چون در گذشته عضو رژیم آخوند خمینی بوده اند و رضا پهلوی نسبش به یک دیکتاتور بر میگردد .
  همانجا دم خروس توده ای اش را ناشیانه لو میدهد و برای موسوی جاسوس مارکسیست های روسی در میان خط امام ضد امپریالیست عصر طلایی استثنا قائل میشود . تو گویی که او مثل بنی صدر ، و بقیه افراد عضو رژیم ایت الله روس پناه نبوده . اتفاقا بر عکس همه کسانی که بر شمردی علیرغم اختلاف بسیار زیاد بین آنها ( از نظر عملکرد و تئوری مبارزه با رژیم آخوندی , و طرز فکر سیاسی و عقیدتی بسیار متفاوت , چه در زمانی که بخشی از رژیم خمینی بودند و چه بعد از ان تا به امروز )همه از موسوی فرزند ناب امام خمینی ضد امپریالیست پرونده بهتر و قابل اعتماد تری دارند . مثلا بنی صدر جزو اولین کسانی بود که با وجود اینکه در قدرت و شهرت بود ، رای مستقیم یازده و نیم میلیون را پشت سر داشت ، میتوانست با آخوند خمینی مثل موسوی ناب بسازد و با معامله رایگان و مک فارلین با خمینی – رفسنجانی شریک شود ، میتوانست با احمد خمینی همدست شود و بر قدرت خودش بیفزاید . کافی بود مثل موسوی – نبوی – سحابی – حبیبی – پیمان – خویینی ها – رفسنجانی – … یک گوشه چشمی هم به حزب توده و شوروی نشان دهد تا مصونیت سیاسی داشته باشد و توده ایها هر روز برایش ساک بزنند مثل موسوی . اما در برابر خمینی که هر روز دیکتاتورتر ، وابسته تر ، جنایت کار تر میشد قاطعانه ایستاد و پیشنهاد با هم بخورید او را رد کرد . در حالیکه موسوی و کیانوری و فداییان خلق و ملی مضحکی ها کاملا بر عکس هر چه او از مردم فاصله گرفت و به دام مارکسیست های روسی و شوروی افتاد , اینها بیشتر به او چسبیدند و آقا بارک الله گفتند و برای او هورا کشیدند و از او خدایگانی ساختند که محمد رضا شاه آریامهر پیش او هیچ بود. موسوی در همه دوران سیاه حکومت او ( نه دوران خوش قولی ها و نرم خویی ها و آزاد صحبت کردنها در پاریس ) مسول اصلی دولت بود . یعنی در همه جنایات شریک است به همان دلیلی که شما روحانی و خاتمی را مسول و شریک جنایات رژیم میدانید( نه خامنه ای – سپاه – قوه قضاییه – نیروهای امنیتی) اگر نویسنده به حق معتقد است که ما دیکتاتور میسازیم بساز بفروشان خط امام ، حزب توده ، فدایی خلق ، ملی مضحکی ، سوسیالیست مصدقی ، … در این رشته رتبه ۵ ستاره جهانی دارند . اینها از کثیف ترین و جنایت کارترین رژیم های فاسد شیمیایی صدام ، اسد ، قذافی و نوکران آدمکشی مثل پوتین ، یاکونویچ ، میلوشویچ و دیکتاتورهای بی نظیری مثل کاسترو و لنین و استالین حمایت میکنند .
  اینکه گفته ای که صدام کشورش را دوست داشت هم دروغی تاریخی است و هم تاکیدی بر توده ای بودن تو دارد . هیچ دیکتاتوری کشورش و مردمش را دوست ندارد . او کشور و مردم و همه جهان را برای نظام دیکتاتوری خودش میخواهد و بدون او کشور و مردم دیگی هستند که باید سر سگ در بجوشد . ببین اسد چه گونه برای حفظ حکومتش بچه های بی گناه را و مردم سوریه را شیمیایی میکند . حتا این قاتل عراقی صدر هم فهمیده که او باید برود اما خامنه ای – موسوی – توده ایها ، پوتین ، فدایی ها اصلا اینرا نمیفهمند . خمینی هم این چیزها را نمی فهمید .

  من نمی دانم چرا شما مارکسیست ها با فداییان تروریست ، موسوی ، محتشمی پور و حزب الله لبنان ، همه تروریست های کرد و عرب موافقید اما با مجاهدین خلق سر کینه دارید ؟ طوری که میروید زیر کیر خامنه ای و قاسم سلیمانی و مصباح و شریعتمداری سنگر میگیرد ؟ گناه رجوی چیست که فرخ نگه دار ، سیاه کلی ها ، کیانوری ، حزب الله لبنان سازها ، اسد ، صدام ، قذافی مثل او نیستند ؟

  و اما شاهزاده

  موضع اخیر شاهزاده در مورد استفاده از امریکا و اسرائیل آب به لانه مورچه مارکسیست های روسی با نقاب و بی نقاب ریخته .

  ف م سخن ، فضول محله ، اخبار روز ( این یکی خیلی قالتاق است هر وقت کم میاورد دل خواسته را که خودش را بنی صدر ی میداند اما به لحاظ این فریب خودن های او از مارکسیست های روسی بنده رفته رفته دچار تردید هستم که او هم مهره اینها و نفوذی در جریان اصیل سیاسی استقلال گرای ملی بنی صدر است . قبلا به او اخطار کردم اخبار روز و مردم رپورت و عصر نو و بقیه وب سایت های مارکسیست های روسی دشمن بنی صدر هستند و فقط دست چین میکنند نکاتی را که به گم کردن رد اینها کمک میکند . گول نخور ! ) کک به تنبانشان افتاده و میترسند که ترامپ ( من اینروزها خیلی از او خوشم آمده ، سبک خیلی خاصی دارد که همه را غافل گیر میکند با هیچ رئیس جمهور دیگر امریکا قابل مقایسه نیست ) این سفره گسترده روسی را که اینها ۳۰۰ سال زحمت کشیدند و در صحنه ایران گستراندند ، مخصوصا قسمت مارکسیستی ان از شهریور ۱۳۲۰ تا کنون را ، پف کند و به هوا بفرستد .

  تا دیروز شاهزاده خوب بود چون همش میگفت بمب نزنین ، مردم ایران باید رژیم عوض کنند . این خواست و تعلیم فریبنده مارکسیست های روسی بود . چون میدانستند اینها یعنی حفظ رژیم ملاها . اگر بنی صدر نباشد چون قبلا رییس جمهور بوده ، رضا پهلوی نباشد چون پدرش قبلا شاه بوده ، رجوی نباشد چون پر و پا قرص ترین مخالف ج ا و از جنس همین تروریست های خودی روسی است ( فدایی ، پژاک ، کومله ، دموکرات کردستان ، فرقه دموکرات ، ….) ، امریکا و اسرائیل کمک نکنند ، پس کی باشه ؟ کی کمک کنه ؟

  میبینید منظور اینها اینه که موسوی خط امام ( نه حتا کروبی ) باشه ، خامنه ای چه بهتر ، سپاه بسیار عالی ، فدایی ، توده ای ، ملی مضحکی هم دست بزنه و جای دوست نشان بده بد نیست ، پوتین همه کاره باشه ، احزاب تروریست کرد محور باشند ، حزب الله لبنان ، اسد ، بقایای ارتش صدام ، مرسنری های روس باشند و همین ها دیگه . تئوریسین هم نیکفر، زر افشان ، رئیس دانا ، … تاریخ باز ، عباس میلانی ، میرفطروس ، فیلم ساز فرهادی ( نه کیا رستمی ) هنرمند و خواننده هم شجریان و شهرام ناظری و قمیشی خوبه ، ( نه گوگوش و داریوش و ابی ) .

  یعنی اش همین اش بلکه شورتر ، کاسه همین کاسه بلکه کثیف تر و قر و مور و درب و داغون .

  مردم ایران روزی شما مرا به خاطر این شناخت عمیق از مارکسیست های روسی و افشای خیانت ها و روش های سیاسی جنایت کار انه آنها روزی صد بر یاد خواهید کرد

  مادر قحبه ترین نیروی تاریکی و فساد در ایران فراماسونری مارکسیست های روسی با نقاب ها ی رنگارنگ و چهره های متفاوت اما یکسان و هماهنگ در حفظ منافع کثیف امپریالیسم تزاری ، کمونیستی ، پوتینیستی اولتراناسیونال ارتدکس مذهبی مافیای ک گ ب ، است

  اینها به ما ، فرهنگ ما ، سیاست و امنیت و حاکمیت ملی ما ، اقتصاد ما ، هنر و روشنفکری ما ، ادب و تاریخ ما تجاوز کرده اند

  . فرزند نامشروع این تجاوز ج ا بعثی – اسلامی – فقاهتی روسی است . به همین دلیل اینها خواهان نابودی جهان برای حفظ این فرزند نامشروع هستند .

  تنها نیروهایی که نباید در آینده ایران نقش داشته باشند همین توده ایها ، فدایی ها ، خط امام ، موسوی چی ها ، ملی مضحکی ها ، آخوند ها ، سپاهیان و عمله اکره روس هستند

  شاهزاده باید برای برقراری سلطنت مشروطه و بنی صدر و دیگران برای برقراری جمهوری لائیک شبیه فرانسه ، مجاهدین خلق برای حاکمیت تک حزبی خودشان فعالیت کنند و دروغ نگویند . مردم ایران باید بعدا تصمیم بگیرند چه رژیمی میخواهند .

  بدون کمک امریکا و اسرائیل و غرب شانس اینکه یک رژیم شبه بعث دیگری سر کار بیاید با تکیه به نفوذ روسیه زیاد است .

 • behzad.nabavi.rousi@beheshty

  ۱)ناگفته‌های بهزاد نبوی درباره گروگان‌های آمریکایی

  ۲)پوتین: ترامپ، تحصیلکرده، متمدن و راحت است

  ۳)ملانیا همراه ترامپ به ویتنام نرفت

  ۴)شریعتمداری گفت: باید از شورای عالی امنیت ملی پرسید کجای تیتر کیهان که از
  قضا به نقل از رهبر شجاع و انقلابی انصارالله یمن نیز هست، مخالف مصالح ملی
  است ؟! مگر حمایت از آل سعود و امارات، بخشی از مصالح و منافع ملی ماست ؟!

  ۵) سیامک بهاری :مافیای تخت و تاج در عربستان سعودی

  ۶) فریبرز رنیس دانا :
  “تکان دادن خورشید”
  صدمین سال انقلاب اکتبر خجسته باد

  ۷) رژیم ایران، اروپا را از دست می‌ دهد
  ————————————————————————
  اینها اخباری است که رسانه های فارسی به خورد ملت ایران میدهند (مخصوصا آنهایی که آلوده به میکروب مارکسیسم روسی و آمریکایی ستیزی و اتخاذ سیاست تروریستی ، مداخله جویانه ، تحریک آمیز ، دشمن تراشانه در جهت حفظ منافع روسیه هستند)
  اگر دقت کرده باشید همه جاسوسان روسیه در رژیم ملاها مخصوصا دولت موسوی دوباره از سوراخ های خود بیرون آمده و در غیاب گذشت زمان و درگذشتن چهره ها و شواهد دارند داستان خیانت روسی خود را دوباره نویسی میکنند تا مثلا مردم و جوانان کمتر متوجه خیانت کثیفی که اینها کردند بشوند . نبوی ، این مردک جاسوس روسیه که بهشتی و باهنر را ترور کرد به دستور کرملین ( چون آنها مثل رفسنجانی مغز خر نخورده بودند و شهوت اکبر شاه شدن با حمایت روسیه را نداشتند یا میدانستند که از تنور روسیه برای کسی نان در نمی اید الا روسیه ) در دولت موسوی گروگانها را نگه داشت و از آنها استفاده کرد در سرکوب کردن همه ملیون ، بازرگان ، بنی صدر ، مجاهدین خلق ، خلق مسلمان ایت الله شریعتمداری ، و همه هواداران دموکراسی و حقوق بشر به سبک کشورهای غربی ، در امام فاشیست عصر طلایی کردن خمینی و نشاندن او به تخت سلطنت مطلقه ، و بعد هم با مک فارلین ساخت و پاخت کردند و با ریگان ساختند (به همان سبکی که امروز پوتین سعی دارد با ترامپ بسازد برای حفظ منافع روسیه ) ، موسوی یک رژیم کوپنی روسی ساخت که ریشه فساد دولت سرمایه داری مارکسیستی روسی ( بعثی – فقاهتی – روسی ) گردید . انواع ترور و آدمکشی و تروریست سازی ( حزب الله لبنان ) در دولت او ساحته شد با نقشه های روسی کیانوری و همین بهزاد و همان خوئینیها و عباس عبدی و خواهر مری و بقیه دلقک های روسی . امثال همین فریبرز رئیس دانا ، کیانوری ، طبری و همین شریعتمداری که مارکسیست روسی بودن او حالا زار میزند ( طوری که روحانی روسی و رهبر روسی حکومت و شورای امنیت روسی حکومت هم که جملگی اکنون مثل موسوی و نبوی و خوئینیها و محتشمی پور در نوکری روسیه و پوتین و فروش کشور گوی سبقت را از هم میبرند ، از خود فروشی این دلقک روس شیفته و عواقب ان ترسیده و دکان مارکسیستی روسی او ( کیهان ) را دو روز بسته اند . یعنی افسار این سگ روسی را کشیده اند تا از شدت شهوت پوتینیستی یک وقت کشور را نپاشد ) , کارشان توجیه فحشای سیاسی مارکسیستی روسی و روسپی خانه کردن ایران برای روس ها بود به هر قیمتی ، حتا دستگیری برخی توده ایها و فداییها های جوان کس خل مغز شسته که حرفهای این مادر قحبه های روسی را باور کرده بودند ( مثل همین که هنوز این مادر جنده نوکر روس رئیس دانا با بیشرمی جنایات ۷۰ ساله مارکسیست های روسی را تکان دادن خورشید میداند . فکر میکنم روس ها کس ننشو خیلی تکان داده اند که قبل از بیرون آمدن او از کس ننش چشماش برق زده ) . در وصف این مزدوران کثیف روسی و عشق آنها به تکان داده شدن توسط روس ها ، باید همان مثل را آورد که دو نفر توافق کردند که ترتیب هم را بدهند وقتی اولی داشت کون دومی میگذاشت ، طرف مفعول هیجان زده میگفت ( جرش بده ، پارش کن ) ، اولی بیرون کشید و در رفت ، دومی فریاد زد چرا رفتی ؟ اولی گفت : تو که به کون خودت رحم نمیکنی وقتی نوبت من بشود ، با کون من میخواهی چه بکنی ؟
  اینها از شدت علاقه به کون دادن به روس ها به کو ن خودشان هم رحم نمیکنند تا چه رسد به کون مردم ایران .

  و حالا پوتین که در چهره خامنه ای عیسی مسیح دید ، عاشق سواد و بی پالایشی ترامپ گردیده . ترامپ به ویتنام میرود همانجایی که این مادر جنده های مارکسیست روسی مردم ما گروگان نبردشان با امریکا کرده اند چون امریکا در ویتنام کشتار کرده !!!!
  دقت کنید . اینها در تمام دوران کشتار خمینی از او به نام امام ضد امپریالیست دفاع کردند و مصدق و شاه و بنی صدر و بازرگان و فروهر ها و سنجابی و امیر انتظام را آمریکایی ، نوکر امریکا ، جاسوس سیا ، .. خواندند . رضا پهلوی را چون پدرش شاه بوده به همان صفات خواندند . مجاهدین را که هیچ تفاوتی با فدائیان خلق نداشتند هم آمریکایی خواندند و بورژوا . اما حالا که ویتنام بدون توجه به تمامی ان به اصطلاح جنایات امپریالیستی ، میزبان امریکا و ترامپ است ، برای لقمه ای نان برای مردمش به خایه های مقدس ترامپ آویزان است ، نه تنها سرزنش نمی کنند بلکه اخبار را دست کاری میکنند که زشتی این پاچه خواری و گدایی نان پس از سالها حکومت کمونیستی را از چشمان مردم ایران پنهان کنند . پس این حکومت سوسیالیستی که پس از ۴۰ ، ۵۰ و یا حتا ۷۰ سال عا جز است برای مردم خودش لقمه ای نان و زندگی حداقل فراهم کند که مجبو ر نباشند بروند گدایی امپریالیست ها !!! کیر خر ی بیش نیست که شما جنده های سوسیالیستی میخواهید توی کون ملت ما هم بکنید . نوش جان ننه تون .
  ان دیگری هیچ توجیهی ندارد میگوید ملانیا به ویتنام نرفت .
  برای اطلاع شما ملانیا مهاجر فراری از نظام های سوسیالیستی روسی است اهل اسلونیا .
  مردم ایران باید به فکر یک دولت ملی هم پیمان امنیتی و اقتصادی با امریکا باشد . دادگاه هایی تاریخی نظیر نورنبرگ باید تشکیل شود و همه این روس محوران ( مارکسیست ها ، اسلامیست ها ، مارکسیست های اسلامی ) باید به جرم خیانت و حیف و میل اموال و جانهای ایرانیان و آواره کردن میلیونها انسان تحصیل کرده و سرمایه های ملی محاکمه و به اشد مجازات مقرر در کشورهای پیشرفته برای خیانت برسند .
  با این مارکسیست های روسی و اتحاد نامقدس آنها با پوتین و ملاهای روسی کشور ما هر روز درگیر یک بحران و یک جنگ و هزاران توطیه پشت پرده خواهد بود تا نابود شود .
  راه نجات شناختن مارکسیست های روسی و اسلامیست روسی و بیرون ریختن آنها از ایران است . بایستی به سران کشورهای غربی و سازمانهای امنیتی غرب ماهیت اینها را نشان دهید . همه مارکسیست ها باید به روسیه و کوبا دیپورت شوند و از رادیو های فردا ، زمانه ، فرانسه ، صدای امریکا ، بی بی سی فارسی ، مردم ریپورت ، کیهان لندن ، اخبار روز ، پیک ایران ، عصر نو ، …. بیرون ریخته شوند

 • nikfar.yare.javdane.mulla.rous

  تهدید بی سابقه باند احمدی نژاد علیه لاریجانیhttp://www.iranpressnews.com/source/209746.htm#

  اعتراضات در کردستان عراق وارد سومین روز خود شد
  اعلام آمادگی رئیس وقت اینترپل برای شهادت به نفع رئیس جمهور سابق آرژانتین در پرونده «آمیا»
  عقب‌نشینی محمود صادقی: نظارت استصوابی باشد، انتقاد از شورای نگهبان هم باشد
  https://www.radiozamaneh.com/373019

  آمریکا خواستار مجازات ایران از سوی سازمان ملل شد؛ روسیه مخالف تحریم است
  https://ir.voanews.com/a/us-iran-russia-/4171506.html

  ————————————————————————————————

  خیلی مفتضحانه مارکسیست های روسی در این رسانه های فارسی زبان استاندارد دوگانه کودکانه و احمقانه ای را با بی شرمی تمام اجرا میکنند . هر خری میفهمد اینها با رژیم فقاهت روسی هستند و با ان هیچ مخالفتی ندارند الا مواردی که رژیم یا برخی از مزدوران ان کاملا در خط روسیه و مارکسیسم روسی نباشند . (یعنی از رژیم فقهات روسی و کارگزاران ان میخواهند روسی تر باشند !!!!
  وقتی بین رژیم فقهات روسی و اسد روسی ، یا تروریست های کرد روسی یا خود روسیه سر سوزنی اختلاف باشد ، آنوقت میبینید اینها با رژیم فقهات روسی اختلاف نظر پیدا میکنند انهم در میزان فاحشه گری سیاسی برای روسیه !!! ) همین استاندارد دوگانه را در مورد امریکا و هم پیمانانش و روسیه و بردگانش به کار میبرند . همین استاندارد دوگانه را در مورد روشنفکران ، سیاستمداران ، هنرمندان ، روزنامه نگاران ، و حتا سیاستمداران و روشنفکران و هنرمندان خارجی هم به کار میبرند .
  هر خبری که شما به من بدهید من میتوانم به شما بگویم نحوه پوشش و عکس العمل و کامنت نویسی زیر ان در همه این رسانه های فارسی چه گونه است پیش از آنکه حتا آنها دهانشان را باز کنند .
  شکی نیست که همه ماموران رژیم فقهات بعثی روسی مزدور روسیه ، ضد امریکا ، ضد اسرائیل ، ضد توسعه پایدار ، ضد حقوق بشر مخصوصا زنان و اقلیت های فکری ، جنسی ، دینی ، قومی هستند .
  چه آنهایی که د رحصر هستند ، چه آنهایی که پناهنده به غرب هستند ، چه آنهایی که در زندان هستند ، چه آنهایی که در حکومت هستند ، چه آنهایی که در حکومت بودند حالا نیستند ، چه آنهایی که با خامنه ای و سپاه هستند ، چه آنهایی که با موسوی ، رفسنجانی ، خاتمی ، … هستند . چه دختر رفسنجانی ، چه حسن چاخان ، چه خاتمی بزدل ، چه موسوی روسی ، چه بهزاد و تاجزاده ، چه مرتضوی و مصباح ، چه احمدی نژاد و شرکا ، چه علی لاریجانی دزد و برادران عراقی ، اسهال طلبان ، سبزهای روسی ، بنفش های امنیتی روسی ، سران فاسد سپاه ، قوای سه گانه ، بیت رهبری و مشاورانش ، …. همه سر و ته یک کرباس هستند
  ۱- کرباس روسی
  ۲- کرباس عرب روسی تروریست
  ۳ – کرباس اتم باز ، موشک سوار ، تروریست ساز مداخله گر
  ۴ – کرباس ضد آمریکایی ، ضد تمدن ، ضد مقررات بین المللی , ضد اسرائیل ، ضد توسعه ، ضد دموکراسی ، ضد آزادی و حقوق اجتماعی حد اقل .

  اما از نظر مارکسیست های روسی وقتی موسوی ، فائزه ، رفسنجانی ، خوئینی ها ، بهزاد نبوی ، تاجزاده ، امید مهر ، علی لاریجانی ، روحانی ، …. نظراتی با اندک تفاوت با گروه دیگر مطرح کنند و یا حتا ساکت باشند و حتا اگر گاف وحشتناک بدهند ، نه اسمش عقب نشینی است ، نه مماشات ، و نه برای رای جمع کردن و فریب مردم و ….
  اما اگر احمدی نژاد ، محمود صادقی ، کروبی ، زیبا کلام ، شدید ترین حمله ها را بکنند همه اینها با هم ارکستر روسی فلارمونیک میزنند که بعله آقا کاسه ای زیر نیم کاسه شما است ، برای فریب مردم می گویید ، خودتان بدتر بودید ، ….. انقدر پیش میروند که تو گویی اصل این حرف که این مزدور حکومت میزند در مورد فساد هم قطارانش و دولت فقهات روسی غلط است !!!!
  آیا اهمیتی دارد که موسوی بگوید لاریجانی ها دزد و ضد حقوق اجتماعی مردم و یکه تاز در حکومت آخوندی روسی هستند یا احمدی نژاد یا فائزه یا خاتمی یا رئیس دانا و کانون نویسندگان روسی و یا علی اشرف درویشیان یا کردهای پژاک یا فدایی یا توده ای یا رضا پهلوی ؟
  اینکه چه کسی بگوید اصل مطلب که فساد خاندان عراقی – روسی – انگلیسی لاریجانی تغییری پیدا نمیکند
  البته فرقی هست اینجا : موسوی ، رئیس دانا ، زر افشان ، کانون نویسندگان ، روحانی ، علی اشرف درویشیان ، کردهای پژاک ، فدائیان ، توده ایها اصلا در این مورد چیزی نمیگویند . سکوت کرده اند حد اکثر میگویند
  ۱- چرا موسوی و زنش در حصر هستند
  ۲- چرا کتاب کلنل دولت آبادی اجازه انتشارش دیر شده
  ۳- چرا نمی گذارید کردهای تروریست روسی امریکا را بفریبند و یک کشور کردستان روسیه درست کنند و زمینهای فارس و عرب و ترک را بدزدند
  ۴- چرا بیشتر به مارکسیست ها اجازه مشارکت در حکومت نمی دهید و چرا بیشتر خایه پوتین را لیس نمیزنید ؟ اینها د رحقیقت همان چیزی را می خواهند که رهبر فرامسنری مارکسیست های روسی کیانوری با التماس از بهشتی میخواست در تلویزیون ملی و برای رسیدن به ان حاضر بود همه مخالفین فقهات اسلامی یا حتا منتقدین به آنرا از دم شمشیر روسی رد کند و کرد . آدم بکشد و کشت ، ترور کند و کرد ، تخریب و ترور شخصیت بکند و کرد . حتا بهشتی و باهنر و مطهری و مفتح را کشت چون آنها مثل اکبر شاه و موسوی ناب امام حاضر نبودند لباس بردگی اینها را به تن کنند برای حکومت . خامنه ای را زهر چشم گرفت ( انفجار نیمه کاره ) و بقیه را پس از انجام مرحله ای ماموریت آنها یکی پس از دیگری کشت . .

  به جز کروبی که راسا روسی بودن حاکمیت و مشارکت در جنایات اسد و باتوم به کون جوانان مملکت کردن ، داروی روانگردان شکنجه روسی و آوردن مامور از روسیه برای سرکوب جنبش مردم ، صریحا موضع گرفت ، هیچ مقام حکومتی ( سابق و فعلی ) از هیچ جناحی ( اصول گرا ، اصلاح طلب ، سبز ، بنفش ) با روسی بودن رژیم و موشکی بودن و عرب برستی دیوانه وار و فدا کردن منافع ملی برای عربها و روس ها و مداخله بیجا در کشورهای دیگر مشکلی ندارد و سخنی نگفته !
  آیا این زنگ خطری نیست که اپوزیسیون خود خوانده این رژیم (به جز بنی صدر) با روسی بودن این رژیم مشکلی ندارد و به اندازه رژیم و گاهی بیشتر ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است ؟
  آیا نیکفر که بیشتر نگران رئیس جمهور خطاکار مارکسیستی شریک در جنایات ضد یهودی رژیم در امیا است و دنبال کوبیدن محمود صادقی است ( چون از باند کروبی است ) و در همان حال از علی لاریجانی (جاسوس رسمی روسیه و حافظ منافع اعراب تروریست روسی ) و مطهری مرتجع و موسوی مارکسیست اسلامی روسی ناب امام و کانون نویسندگان در سکوت مطلق روسیه بزرگنمایی های تایید آمیز میکند مشکوک نیست ؟

  من نمی گویم به کروبی ، احمدی نژاد ، فروهر ها ، امیر انتظام ، زیبا کلام ، بنی صدر ، بازرگان ، مصدق ، شاه ، رضا پهلوی ، مجاهدین خلق ( که کاملا با هم متفاوت هستند) و نقطه مشترک آنها فقط در روسی نبودن آنها است به گونه ای که شما می خواهید ، حمله و یا انتقاد نکنید . (مثلا احمدی نژاد توسط پوتین تایید شد روی کشته های جنبش سبز . کاملا هماهنگ با روسیه بود و کاملا هم خط خامنه ای – رفسنجنایی – سپاه – موسوی – مارکسیست های روسی ، هنوز هم هست . بزرگترین گناهش در تفاوت با مزدوران دیگر این بود که به اندازه موسوی روسی نبود و مهره قابل اعتماد روس بهر حال نبود و در زمان اشغال سفارت امریکا میگفت سفارت شوروی هم باید اشغال شود ) .
  من نمی گویم به سوکی ، اردوغان ، مرسی ، تیموشنکو ، ساکاش ویلی , نتانیاهو ، ترامپ ، مکرون ، متحدان امریکا و اسرائیل حمله و یا انتقاد نکنید . بکنید ، رسا ، بلند ، آشکار . لازمه دموکراسی و آزادی بیان این است که هیچ کسی از نیش انتقاد در امان نباشد . مگر کم در امریکا به ترامپ حمله میکنند ؟ کسی را کشته ، دستگیر کرده ، زندانی کرده ، شکنجه کرده ؟
  من میگویم چرا از نظر شما مارکسیست های روسی عده خاصی در داخل و در خارج ، در حکومت و در اپوزیسیون ، در منتقدین واقعی و منتقدین قلابی حکومت ، مصونیت سیاسی ، عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، امنیتی ، نظامی دارند ؟
  چرا د رموارد مشابه وحتا در موقعیت بسیار وحشتناک تر شما به اینها سر سوزنی ایراد که نمیگیرد هیچ ، خلاف و کثافت کاری ، عقب نشینی ، ماستمالی ، لاپوشانی ، هم کاری آنها با جنایت و توطیه آنها را پنهان میکنید . حتا بدتر از ان ، به نحوی اخبار و کامنت ها و مقالات را دست کاری میکنید که باید به جنایت کاران باند شما جایزه هم داد ، نه یکی ، نه دوتا ، نه ده تا ، پس چند تا ؟
  هزار و صد تا .
  یعنی میگویید باید چنان از آنطرف بام ( روسیه ) بیفتید که حتا پس از هزاران سال در تاریخ کسی جرات نکند لب اینطرف بام ( امریکا و اسرائیل ) بیاید برای حتا مشاهده ، نکند یکوقت متوجه شوند که شما به آنها در تما طول تاریخ معاصر دروغ بی شرمانه میگفتید .
  خوب یکنفر به من بگوید این علی اشرف درویشیان علیه این حکومت برده روسیه و اعراب روسی چی گفت ؟ این زر افشان هنوز از این رژیم دفاع میکند ، نیکفر از تمامی نوکران رژیم بیشتر به این رژیم روسی خدمت کرده و اگر قرار باشد مدال عالی لیاقت خدمت در تمام دوران این رژیم نوکر روسیه بدهند به کسی ، نیکفر از تائب ، قاسم سلیمانی ، جنتی ، اژه ای ، مصباح ، رفسنجانی ، احمدی نژاد ، خامنه ای ، رفسنجنایی ، رضایی ، عسگر اولادی ، قرائتی ، حسینیان ، …. واجد شرایط تر است .