طالبان، جندالله و ولایت وقیح مثلث جنایت و شرارت ۱

آدم کشی جنایت است. کسی که به خود اجازه دهد تا جان انسانی دیگر را بگیرد و از زندگی و حیات محروم سازد، آدم کش و جانی است. تفاوت نمی کند که این فرد مزدور ولایت وقیح باشد، گروه طالبان باشد، حزب الله، ویاجندالله.

هنگامی که پیامبر اسلام پس از کشتارهای متمادی و متوالی درجنگ ها دستور به  قتل عام ۷۰۰ یهودی را در یک روزمی دهد، وبر اساس دستور صریح قرآن به کشتار بی چون و چرای مخالفین خود می پردازد، از جانشینان وی چه انتظاری دارید؟.

انفجار در مسجد زاهدان

انفجار در مسجد زاهدان- جنایتی که هرگز از یاد نخواهد رفت.

و آن این است که جانشینانش به خود اجازه می دهد تا نزدیک به ۶ سده به نام اسلام هر ماه و هرسال، مردم گرفتار ایران را به خاک و خون کشند، به زنان تجاوز کنند، دختران را به کنیزی و پسران را به بردگی برند.

بی تردید دیگر سرداران اسلام درجاهای دیگرجهان مانند هندوستان، مصر، بیت المقدس و اسپانیا نیز بیکار ننشستند بلکه آن چنان جنایتی به بارآوردند، که موجب شرم و خجالت هر انسان باوجدان است.

عصر ما روبرو است با ولایت وقیح و طالبان از همان تفاله و بازمانده های اسلام راستین که تاکنون توانسته اند بسیاری از مردم بی گناه ایران، افغانستان، و پاکستان را به خاک وخون کشانند، واین سه کشور را ویران، و فرسنگ ها، از تمدن دورسازند.

جندالله نیزسوغات دیگری است از تازیان ویران گر واز نسل طالبان که بلای جان هم میهنان مهربان و ساده دل بلوچی ما شده است.

انفجار در مسجد زاهدان

انفجار در مسجد زاهدان- کشتار مردم بیگناه، آنهم در مسجد، جایگاهی که گروهی با خلوص نیت در آنجا گرد هم آمده بودند، به راستی شرم آور و مایه ننگ و نفرت است.

این گروه خردباخته و نا آگاه بدون داشتن کمترین آگاهی واطلاعات دینی، به دستور قرآن وروایات اجداد تازی خود، به کشتار و آزار وشکنجه هم میهنان خود می پردازند.

گویا طالبان برای ایران، پاکستان، و افغانستان کم بود که هم اکنون جندالله ها به گسترش جنایت های آنان کمر بسته است، تا بلوچستان تاریخی مارا بویرانی کشاند. این گروه، به دنبال مبارزه با رژیم برای آزاد کردن مردم بلوچ نیست بلکه تلاش دارد مانند ولایت وقیح و طالبان، اسلام واقعی دیگری همانند طالبان در بلوچستان پیاده کند.

ما در گذشته از این که عبدالملک ریگی با رژیم آخوندی می جنگید او را تایید کردیم. و کشتن ایشان بدون محاکمه و درپشت درهای بسته را از جنایات دیگر رژیم می دانیم، ولی بمب گذاری وهرگونه یورش و شبیخون زدن که از عملکرد تازیان است و در فرهنگ ایرانی هرگز وجود نداشته است، نکوهش می کنیم و آن را تایید نمی کنیم. ما به خوبی می دانیم که خون، خون می آورد و هرکشتنی کش دار، ودنباله داراست.

وقتی جلادان رژیم تصمیم به انتقام بگیرند، دودش به چشم مردم بیگناه بلوچستان می رود، نه جندالله و یارانشان.