حکومت اسلامی چگونه در ایران پای گرفت، و چه کسانی از آن بهره می گیرند؟ ۱۰

پرچم ایران در دوران پر افتخار کورش کبیر، مظهر و نشانه ای از قدرت، هم پارچگی و آزادی در کشورمان

پرچم ایران در دوران پر افتخار کورش کبیر، مظهر و نشانه ای از قدرت، هم پارچگی و آزادی در کشورمان

اسلام دین خون و شمشیر است. قوانین آن که ۱۴۰۰ سال پیش نوشته شده، تنها برای بیابان گردان عرب و برای آنان و تنها در آن زمان با جنگ و ستیز به مردم تحمیل و به  اجراء در آمده است.

این قوانین ابدی، تغییر ناپذیر و بنا به گفته دیگر، قوانین وضع شده دور از هر خرد و اندیشه ای است. از این روی نمی توان گفت که این قوانین می توانست کاربردی برای کشورهای پیشرفته آن زمان مانند ایران، روم، چین، و هندوستان داشته باشد.

تنها کشوری که در آن اسلام به خوبی پیاده شد، عربستان است. در این کشور زور و شمشیر حکومت می کند. اگرآبادانی نسبی و کمی از مظاهر ترقی و پیشرفت در آن دیده می شود، زاییده پول های بادآورده است که در دست و درخدمت حاکمان آنست.

از این که بگذریم، پاکستان و مصر به دلیل تمدن و بافت های تاریخی پیش از اسلام، تا اندازه ای از آن اسلام خشک و دبش تغییر نا پذیر فاصله گرفتند ولی هنوز هم در چنگال آن اسیرند.

کشورهای عرب کناره خلیج فارس به دلیل نزدیکی و اثر پذیری از تمدن درخشان و تاریخی ایران و نفوذ و دخالت بیش از حد انگلیس و آمریکا، تا اندازه ای از آن اسلام راستین باخشونت و بی رحمی آن دور شده است. ولی اگر به دقت بنگریم تمامی کشورهای اسلام زده و مسلمان شده، به طور مستقیم و یا غیر مستقیم، در دست حاکمان و پرچمداران اسلام اداره می شود.

و اما کشورمان ایران، ایران تنها کشوری است که تا برافتادن خلیفه عباسی به دست مغول ها در در سال ۶۵۶ هجری، دائماً با جنگ آوران و دکانداران دین در چالش و ستیز بود، و هرگزاجازه نداد که حکومتی اسلامی و یا تحت نفوذ بی امان نمایندگان اسلام قرار گیرد.

برعکس، با توجه به خصایل و خصوصیات برجسته فرهنگ پیش از اسلام، نیاکان ما باهوشمندی و درایت کامل توانستند با بهره برداری از سخنان پند آمیز آموزگار بشریت زردشت بزرگ؛ پندار، کردار، و گفتار نیک، مقدار زیادی از خشونت ، بی رحمی، بی عدالتی، و جور وستم اسلام وارداتی از بیابان های عربستان را بکاهند، و اسلامی تا اندازه ای باگذشت، با مهرو محبت و دوستی به وجود آورند.

از سوی دیگر، مبارزه ایرانیان برای کم رنگ کردن این دین بیابانی، به روش پیوند و شاخ و برگ زدن، و تقسیم آن به بخش ها و انشعابات گوناگون، و یا کوچکتر، همواره توانسته اند، از سلطه ودیکتاتوری این دین افسار گسیخته جلوگیری نمایند. به وجود آمدن شیعه گری، فرقه اسماعیلیه، بهایی گری، و یا عرفان و صوفی گری از این گونه نمونه هایی است که نشان می دهد چه گونه ایرانیان توانستند از پذیرش اسلام وارداتی  سرباز زنند.

درفش کاویان در زمان ساسانیان که به دست تازیان افتاد

درفش کاویان در زمان ساسانیان که به دست تازیان افتاد

از زمان شاه اسماعیل به بعد، پادشاهان صفوی و پس از آن ها خاندان قاجار و پهلوی برای پیشرفت و بقای خود، در دامان ملاها و دکانداران دین فرو رفتند و بزرگترین جایزه و پاداشی که در این مورد از ملاها دریافت کردند، نامیده شدن «پادشاه اسلام پناه» بوده است.

بدین ترتیب آخوندها رفته رفته در دربار نفوذ کردند، و با پای درمیان سیاست کشور گذاشتن، به دخالت در آن پرداختند.

انقلاب مشروطیت  که در نتیجه همیاری و تلاش دلاوران کشورمان  به پیروزی رسید، آخوندها  پس از آن، توانستند زیرکانه در قوانین و تصویب های مجلس شورای ملی دخالت کنند، و نظرات خرافاتی خود را در آن بگنجانند.

در سال ۵۷ که مردم ایران برای به دست آوردن دموکراسی و آزادی به پا خاستند، در آن خلاء سیاسی، آخوندها با حیله گری و به کمک مزدوران و فرصت طلبان همیشگی کشورمان توانستند انقلاب مردم را به بیراهه برند، ورسماً سرنوشت مردم و کشورمان را در دست گیرند.

بیش از یک سال می گذرد که مردم کشورمان به ویژه جوانان، از جان خود گذشته به پا خاسته اند و بارژیم اهریمنی ولایت وقیح هم چنان در چالشند تا دیکتاتوری، و خودکامگی که از گذشته تاکنون از ویژگی سردمداران و گردانندگان این کشور بوده است از میان ببرند و آزادی و دموکراسی را به ارمغان آورند. اما مانند همیشه سودجویان و فرصت طلبان بی کار ننشسته اند و به هرشکل و هر روش و باهر هنرنمایی و زیرکی، از شکل گیری یک حکومت دموکرات ومردمی جلو گیری می کنند.

اجازه بدهید که نام و عملکرد شماری از این گروهها را در این جا یاد آورشویم:

۱- خود رژیم باپرداخت میلیون ها دلار از سرمایه ملی و هستی این کشور، مزدورانی را در سراسر جهان به ویژه آمریکا و بخشی از اروپا به کار گمارده تا بلند گوی تبلیغات رژیم باشند، و با رشوه دادن، برگزاری مجالس میهمانی وحتی چاپلوسی، گدایی و دریوزی، موجب ماندگاری بیشتر رژیم شوند. تریتا پارسی و هوشنگ امیر احمدی و گردانندگان تلویزیون های فرمایشی و بنیاد ایمان بر این زمره اند.

۲- آمدن ۱۴۰۰ کشتی به گل نشسته وخدایان تظاهر و تزویر که باجیب و چمدان های خالی، ولی بادهانی پر از تملق و گزافه گویی به ایران آمدند، در همایش و مجالس سور و عشرت و شادمانی که باخون مردم ایران فراهم گردیده بود، به گرد هم شدند، و سر انجام با جیب و چمدان های پر، و حواله های ارزی به دیار خود بازگشتند.

۳-نامیدن انقلاب مردمی به عنوان انقلاب سبز، که در پس آن سیاست های نهفته رژیم کشتارگر ولایت وقیح نهفته است، آن هم به رهبری و سرپرستی آقای موسوی به همراهی همسرشان، و آیت الله کهروبی که هرکدام حساب پس انداز وذخیره ارزی به نام خود در رژیم خون وشمشیر بازکرده اند، باردیگر به بیراهه کشاندن انقلاب مردمی همانند انقلاب های گذشته است.

آقای کهروبی در گفتگو باگزارشگر روزنامه گاردین، سیاست خود را در بازماندن رژیم و قانون اساسی آن می داند. آقای موسوی نیز همواره در رؤیای دوران شکوهمند خمینی به سر می برد. همسر گرامی اشان نیز که درگذشته با پوشش، آن هم پوشش اسلامی آشنایی نداشتند، با پیروزی انقلاب عظیم اسلامی ناگهان خواب دیده شدند، خود را در پوشش تیره و تار اسلامی فرو بردند، و به تندی نردبان پیشرفت و ترقی را طی نموده، و خود را به تحصیلات بالا و پست های نان و آبدار رساندند و بی تردید انقلاب اسلامی را از دید خود انقلاب بزرگ و عظیم می پندارند.

۴- مزدوران و فرصت طلبانی که به نحوی و به روشی نتوانستند آن چنان که خود انتظار داشتند، در درون رژیم کنونی نفوذ و عملکرد داشته باشند، هم اکنون خود را در گروه سبز جازدند، و به دنبال انقلاب اسلامی دیگر با چهره هایی دیگر و ولایت وقیح تازه تری می باشند. آخوند کدیور، سروش، گنجی، ابراهیم نبوی، و مسعود رجوی از این گونه قماشند.

عسگر اولادی غارت گر سرمایه های مردمی، به پادارنده و پشتیبان آخوند در ایران، مظهر خیانت و پس رفتگی کشور

عسگر اولادی غارت گر سرمایه های مردمی، به پادارنده و پشتیبان آخوند در ایران، مظهر خیانت و پس رفتگی کشور

شماری از بازاری ها نیز موجب ازدست رفتن انقلاب مردمی، و افتادن آن به دست آخوندها شدند. سودجویانی مانند عسکر اولادی از این نمونه اند

آقای سازگاران و دکترنوری زاده هم دائماً در تلویزیون آمریکا به طور غیر مستقیم از به جای ماندن و تغییر ناپذیری جمهوری اسلامی گفتگو می کنند.

آقای سازگاران تلویحاً اسلام دوران رژیم گذشته را نمونه درست دموکراسی می داند.

ایشان بر این باور است که در دوران رژیم گذشته مردم به آزادی به مسجد می رفتند، ویا روزه می گرفتند، و مراسم حج خود را به عمل می آوردند.

آقای سازگاران نمی داند که در ماههای رمضان، محرم، و صفر، و روزهای درگذشت عرب زادگانی چون امامان و بستگان آنان که به چند دوجین می رسد، ایران در درون قشری از سیاهی و اندوه و مصیبت فرو می رفت.

در این بازار مکاره که همه برنامه ها به سود و در راستای آخوندهای مفتخور بی کاره بود، بزرگترین بی دادگری و ستم بردیگر باوران؛ مانند ارمنی، زردشتی، بهایی، و یهودی وارد می گشت. در حقیقت این هم میهنان گرامی و فداکار در این دوران زندگی جهنمی داشتند، و به سختی و زجرو خفت، شب را به روز، ویاروز را به شب می رساندند، ویا نفس می کشیدند.

زهرپاشی و تبلیغات ضد بهایی از سوی آخوند فلسفی در زمان شاه در مسجد شاه تهران که موجب یورش و حمله خردباختگان اسلامی در سراسر ایران و کشتار بی رحمانه این ستم کشیدگان کشور ماشد، نمونه دموکراسی اسلامی در گذشته است که آقای سازگاران بدنبال آنند.

ما به خوبی می دانیم که در همایش مردمی از سال گذشته تاکنون، فریاد ها برای طرد و نابودی کامل رژیم اسلامی، و پای گیری یک رژیم ایرانی بدون دخالت هرگونه مذهب و یادیدگاههای مذهبی بود. بنابراین چنانچه این گونه افراد به صراحت و روشنی دیدگاه خود را در باره رژیم آینده بدون هرگونه تظاهر ونشانه مذهبی در ایران بیان و آشکار نکنند، بی تردید عملکرد آنان خواسته و یانخواسته به نفع و در راستای هدف های ولایت وقیح خواهد بود.

 • هرچی در مورد اسلام و مسلمانان کفته شود هنوز کم کفته شده چون به اعتقاد من اسلام فقط یک نوع حکومت سیاسی در قالب دین بوده و برای قدرت نمائی و انهم از طریق کشتن و نابود کردن امده است هر آتچه قبل از انقلاب اسلامی جهت جا انداختن این سیستم از دهان یا وه کویان بنام مولا ها شنیده میشد کویا جز مظلوم نمائی و بدست اوردن دلهای مردم بی اطلاع از همه جا و معتقد به اصول و اداب بشری چیزی بیش نبود . حال همه چیز روشن و واضح است بنابر این باید انقدر واقعیت ها را برای نسلهای اینده باز کرد تا فریب افکار مذهبی را از هیچ نوعش را بخصوص اسلامی اش را نخورند تا اینده ازاد و دمکراسی را لمس بکنند .

 • هرچی در مورد اسلام و مسلمانان کفته شود هنوز کم کفته شده چون به اعتقاد من اسلام فقط یک نوع حکومت سیاسی در قالب دین بوده و برای قدرت نمائی و انهم از طریق کشتن و نابود کردن امده است هر آتچه قبل از انقلاب اسلامی جهت جا انداختن این سیستم از دهان یا وه کویان بنام مولا ها شنیده میشد کویا جز مظلوم نمائی و بدست اوردن دلهای مردم بی اطلاع از همه جا و معتقد به اصول و اداب بشری چیزی بیش نبود . حال همه چیز روشن و واضح است بنابر این باید انقدر واقعیت ها را برای نسلهای اینده باز کرد تا فریب افکار مذهبی را از هیچ نوعش را بخصوص اسلامی اش را نخورند تا اینده ازاد و دمکراسی را لمس بکنند .

 • Freeiran

  در این که بر بهاییان ظلم بسیار شده شکی نیست اما همین بهاییت چیست و چه می گوید؟ مگر نه این است که رهبر بهاییان هم از باور شیعیان سود برد و امام زمان را بهانه قرار داد؟
  اما بنابر آموزه های زرتشت پیامبر پاکی ما به این فرقه هم احترام گذاشته و تنها تلاش داریم که با آگاه کردنشان به سوی روشنی رهنمونشان کنیم. به قول دوستمان هر چه از اسلام و جنایت هایش بگوییم کم گفته ایم شاید بهاییان هم به ناخواسته از قربانیان همین چجنایات باشند.
  این حکومت ریشه ای ۱۴۰۰ ساله دارد اما به راستی که این ریشه به شدت از درون پوسیده و فاسد گشته است

 • Freeiran

  در این که بر بهاییان ظلم بسیار شده شکی نیست اما همین بهاییت چیست و چه می گوید؟ مگر نه این است که رهبر بهاییان هم از باور شیعیان سود برد و امام زمان را بهانه قرار داد؟
  اما بنابر آموزه های زرتشت پیامبر پاکی ما به این فرقه هم احترام گذاشته و تنها تلاش داریم که با آگاه کردنشان به سوی روشنی رهنمونشان کنیم. به قول دوستمان هر چه از اسلام و جنایت هایش بگوییم کم گفته ایم شاید بهاییان هم به ناخواسته از قربانیان همین چجنایات باشند.
  این حکومت ریشه ای ۱۴۰۰ ساله دارد اما به راستی که این ریشه به شدت از درون پوسیده و فاسد گشته است

 • Freeiran

  در این که بر بهاییان ظلم بسیار شده شکی نیست اما همین بهاییت چیست و چه می گوید؟ مگر نه این است که رهبر بهاییان هم از باور شیعیان سود برد و امام زمان را بهانه قرار داد؟
  اما بنابر آموزه های زرتشت پیامبر پاکی ما به این فرقه هم احترام گذاشته و تنها تلاش داریم که با آگاه کردنشان به سوی روشنی رهنمونشان کنیم. به قول دوستمان هر چه از اسلام و جنایت هایش بگوییم کم گفته ایم شاید بهاییان هم به ناخواسته از قربانیان همین چجنایات باشند.
  این حکومت ریشه ای ۱۴۰۰ ساله دارد اما به راستی که این ریشه به شدت از درون پوسیده و فاسد گشته است

 • S ghiassi

  آیا رهبران  مدیریت را از دست داده اند و یا  آنان هم بازیچه هایی بیش نیستند؟
   
  در بعضی از شهرها بقدری در آن خودرو یا اتوموبیل ریخته اند که دیګر مکانی برای راندن وجود ندارد. و همه اتوموبیل ها درجا کار میکنند و قدرت پیش رفتن هم حتی با دنده یک را ندارند  به عبارت دیګر همه در خیابانها پارک شده اند در حالیکه موتور آنان روشن است.  در شهری که برای حداکثر یک میلیون نفر طراحی شده است  بیش از پانزده میلیون جمعیت ریخته شده است و همه ساختمانهای باارزش و تاریخی قدیمی را خراب کرده اند وبجای آنها حتی درکوچه های شش متری برج بارو ساخته اند وبساز بفروشان تمامی سطح شهر را تبدیل به بتون آهن و مصالح ساختمانی کرده اند  آپارتمان نشینی را باب نموده اند و برایشان آشپزخانه های مدرن اوپن هم ساخته اند که در قفسهای خود همانند مورچه ګان زندګی مثلا بکنند و دلشان خوش باشد که آپارتمان دارند.  درختان را بریده اند و جای آن بتون ریخته اند  آفتاب داغ بر بتون ها می تابد و از هوای تازه و دار درخت ګل ګیاه  شرشر آب و نوای بلبلان که در ګذشته بود دیګر خبری نیست؟  درحالیکه ویلاهای شیک و قابل استفاده را درهم میکوبند در حدود یک ساعت رانندګی بدون ترافیک  زمین های خالی و بکر افتاده است و کسی به آنها محل نمی ګذارد؟  همه تیشه ها را برای خراب کردن و کندن بکار انداخته اند تا از یک شهر تاریخی و قدیمی یک  شهر بساز بفروشی بدون در نظر ګرفتن شهرسازی و نقشه برداری و امکان های تازه  برطبق ضوابط علمی معماری و شهرسازی
   
  ګویا در این شهر هیچ معمار شهرساز و اقتصاد دان و یا طراح وجود ندارد و کارها همه در دست یک مشت بساز بفروش است که تنها میخواهند پولهای خود را دوبرابر یا چند برابر کنند و هیچ توجهی به شهر مردم و سرنوشت آنان و سرنوشت شهری که آلوده خواهد شد ندارند. قانونی هم نیست که اینها را بررسی کند  . با دادن رشوه کارها بسرعت حل میشود به ضرر مردم و به نفع رشوه ګیرنده و شاید رشوه دهنده؟ در ګذشته روزی یک مجارستانی بمن میګفت که شما اسیر امپریالیست غرب هستید و ما اسیر امپریالیست شرق بنام کمونیست و بسیاری از ما اسیر رهبران دزد وشیاد و غارتګر مذهبی و اجتماعی شرق غرب شمال جنوب  البته  مورد نظر انسانی والای مذهبی و اجتماعی نیستند که تنها برای خدمت به خلق چه از راه دین و چه از راه حکومت کمر همت بسته اند بلکه آن دزدانی که در لباس چوپانان ګله هارا درو میکنند به عبارت دیګر ګرګانی در لباس میش  برای غارت و دزدی و فساد و تمامیت طلبی کشت کشتار صف کشیده اند 
   
  در دبیرستانها معلم های تحصیکرده در آن رشته بسیار کم است و وقتی مثلا شاګرد معلم ریاضی نیست و بجایش یک دیپلمه  درس میدهد  شاګرد که سوال مینماید آقا فرق  ایکس بتوان دو و دو ایکس چیست  معلم میګوید برو کتابو بخوون می فهمی؟  و یا اګر از معلم زبان بپرسد که آقا چطور میتوانیم زمان حال بسازیم  میګوید جمله هارا نګاه کن می بینی؟ وقت بسیاری از شاګردان مدارس متوسط به بیهودګی میګذرد و بعد از اینکه با استفاده از قدرت حافظه خود دیپلم دبیرستان ګرفته اند سد کنکور حذفی از ادامه تحصیل آنان جلوګیری میکند .  اعتیاد  بیکاری  بی برنامه ګی  نداشتن دانشګاه مسکن و .. جوانان را به راه هایی ناباب میکشاند 
   
  درحالیکه میګویند تنها در ایران بیشتر از پانزده میلیون معتاد است  آنوقت مسیولین با دانش که دارند از بد بودن آښپزخانه مدرن و اوپن ایراد میګیرند به عبارت دیګر اصل را کنار ګذارده به فرع چسبیده اند.  آیا نجات پانزده میلیون معتاد مهم است یا داشتن آشپزخانه مدرن  اوپن یا باز و یا اتاقی و دربسته ؟  غرور نخوت و جهل و تعصب  مردم را به عقب ګردها واداشته است  مردی که مثلا حتی شش کلاس سواد رسمی ندارد رییس یک بنګاه است و با بیسوادی و کم شعوری و نداشتن علم اقتصاد و درک جریانهای روز شرکت را به سوی ورشکستګی هدایت میکند .  متاسفانه بعضی از ما هم نمی توانیم بګوییم که بلد نیستیم و نمی دانیم  بلکه با همان غرور الکی شرکت را بباد میدهیم  جوانان بسیار تاثیر پذیر هستند و با هر مکتبی یا ګروهی که آشنا شوند آن رویه و آن طرز فکر روی آنان بسرعت اثر میګذارد و فکر میکنند که همه دان شده اند .  جوانی بود که روزی کمونیست دوآتشه شد  بعد مذهبی سخت سفت  بعد  کاپیتالیست یک دنده   خوب آیا بایست این جوان را اعدام کرد  یا درس داد و  مکتبها و سایر موقعیتهای اجتماعی را هم به او آموزش داد؟ 
   
  درحالیکه میلیونها خاورمیانه ای و ایرانی تحصیکرده  درخارج از کشورهای خود بسر میبرند  داد و فغان بلند است که کشورهایشان از نبودن نیروی کار آزموده و تحصیکرده رنج میبرند؟  یکطرف دزدان قانونی و غیر قانونی و غارتګران و سوداګران مرګ و نیستی صف بسته اند  که باهم عملا متحد هستند و با برنامه ریزی به شکار مردم عادی میپردازند و طرف دیګر ګروه های متشتت  متفرق  غارت شده ګان  و قرباینان اجتماع ایستاده اند تا شاهد مرګهای تدریجی شان باشند   نیروهای سازنده بهدر میرود  در افغانستان صرف برادر کشی و بمب ګذاری میشود  و در سایر شهرها و ولایات هم نظیر آنست   نداشتن رهبران عاقل دلسوز و دانا و تحصیکرده  مردمی  و همکاری و تعاون از کمبودهای بارز دنیای سوم است  سرمایه هایی که بایست صرف دانش و تعاون و ایجاد کار و کشاورزی و ورزش شوند و برای خدمت به مردم بکار ګرفته شوند در زیر دست بال دلالان و بساز بفروشها  دست به دست میګردد و کاری سازنده از آن بازدهی نمیشود.  ثروتمندان سرمایه کلان خود را به خارج از کشورهایشان منتقل میکنند  تا از دست برد دیکتاتوران  و خودشان در امان باشد ولی کشورهای پیشرفته براحتی این سرمایه های سرګردان را پس نخواهند داد و درنهایت بسود خودشان برداشت میشود  سرمایه ای که مال ملتی فقیر است با خیانت رهبران همان ملت به جیب سرمایه داران بین المللی میرود  در ظاهر کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها با هم در ضدیت هستند ولی ګویا رهبران همه آن ګروه ها در ناز نعمت مشغولند و پیروان ساده دل آنان به کینه ورزی بهم و تاکشت کشتار هم ادامه میدهند؟ 
   
  خوب راه چاره چیست ؟  اتحاد بین همه ما  کنار ګذاشتن تفرقه   و احترام به عقاید هم و ګرامی داشتن باورهای هم تا بهانه ای بدست غارتګران بین المللی برای سو استفاده از نیروی ما ندهیم.  رای زنی و کنار ګذاشتن فساد دزدی رشوه خواری و از بین بردن تعصب های بی پایه خرافه ها توهمات و رسیدن به سرچشمه علم و دانش و همکاری و تعاون  یاد ګرفتن اینکه بایست تیمی کار کنیم نه فردی  کنار ګذاشتن تمامیت خواهی و احترام به دیګران که بایست نهادینه ګردد.  نګاه کنید که کشورهای پیشرفته اکنون اتحادیه تشکیل میدهند ولی ما متفرق هستیم وبرای هم سوسه میآییم  خودمان را عقل کل میدانیم و میخواهم که همه پست ها مقام ها مال ما باشد و دیګران ګویا لیاقت ندارند که به کشور خدمت کنند؟  در حالیکه مشګل اساسی ما بیکاری  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  کمبود دانشګاه مدرسه های فنی و ورزشی و هنری  و نداشتن کارخانه های مادر است  ما وقت خود را صرف اتوموبیل رانی در شهری با ظرفیت محدود  تجمل با اجناس چینی و خرید وسایل لوکس  میکنیم  و با هم در تضاد هستیم بدون اینکه از دانش هم و از باورهای هم اطلاعات درستی داشته باشیم   مسلمانان قرآن نخوانده و بدون معلومات مذهبی عمیق خودرا دانشمند جا میزنند و به دیګران حمله میکنند؟  شاید یکی از مهمترین مشګلات ما نداشتن دانش مدرن و حتی دانش مذهبی باشد  که همه خود را علامه دهر فرض میکینم در حالیکه حتی یک کتاب مهم هم نخوانده ایم  و یا بدون هیچ تحقیقی خودرا عالم میدانیم؟  و پستهای مهم را بدون داشتن دانش در آن رشته اشغال میکنیم و سرمایه های ملی و مردمی را برباد میدهیم  که همه به نفع غارتګران بین المللی است که ملتهایی بی خرد و نادان میخواهند تا آنان رابراحتی تاراج کنند؟ در این مرحله تنها آڼان مقصر نیستند که خود ماهم تقصیر داریم   تقصیر نداشتن اتحاد وهمدلی و اینکه همه فکر آنیم که تنها ګلیم خودرا از آب بیرون بکشیم و به دیګران بی تفاوتی میکنیم  بقول خانمی که میګفت که مردم ایران  ایران شما آن خاک نیست  این فرزندان آواره ایران و دربدر شده  هم ایران شماست؟  زنده باد اتحاد تمامی ملتهای دربند 

 • S ghiassi

  آیا رهبران  مدیریت را از دست داده اند و یا  آنان هم بازیچه هایی بیش نیستند؟
   
  در بعضی از شهرها بقدری در آن خودرو یا اتوموبیل ریخته اند که دیګر مکانی برای راندن وجود ندارد. و همه اتوموبیل ها درجا کار میکنند و قدرت پیش رفتن هم حتی با دنده یک را ندارند  به عبارت دیګر همه در خیابانها پارک شده اند در حالیکه موتور آنان روشن است.  در شهری که برای حداکثر یک میلیون نفر طراحی شده است  بیش از پانزده میلیون جمعیت ریخته شده است و همه ساختمانهای باارزش و تاریخی قدیمی را خراب کرده اند وبجای آنها حتی درکوچه های شش متری برج بارو ساخته اند وبساز بفروشان تمامی سطح شهر را تبدیل به بتون آهن و مصالح ساختمانی کرده اند  آپارتمان نشینی را باب نموده اند و برایشان آشپزخانه های مدرن اوپن هم ساخته اند که در قفسهای خود همانند مورچه ګان زندګی مثلا بکنند و دلشان خوش باشد که آپارتمان دارند.  درختان را بریده اند و جای آن بتون ریخته اند  آفتاب داغ بر بتون ها می تابد و از هوای تازه و دار درخت ګل ګیاه  شرشر آب و نوای بلبلان که در ګذشته بود دیګر خبری نیست؟  درحالیکه ویلاهای شیک و قابل استفاده را درهم میکوبند در حدود یک ساعت رانندګی بدون ترافیک  زمین های خالی و بکر افتاده است و کسی به آنها محل نمی ګذارد؟  همه تیشه ها را برای خراب کردن و کندن بکار انداخته اند تا از یک شهر تاریخی و قدیمی یک  شهر بساز بفروشی بدون در نظر ګرفتن شهرسازی و نقشه برداری و امکان های تازه  برطبق ضوابط علمی معماری و شهرسازی
   
  ګویا در این شهر هیچ معمار شهرساز و اقتصاد دان و یا طراح وجود ندارد و کارها همه در دست یک مشت بساز بفروش است که تنها میخواهند پولهای خود را دوبرابر یا چند برابر کنند و هیچ توجهی به شهر مردم و سرنوشت آنان و سرنوشت شهری که آلوده خواهد شد ندارند. قانونی هم نیست که اینها را بررسی کند  . با دادن رشوه کارها بسرعت حل میشود به ضرر مردم و به نفع رشوه ګیرنده و شاید رشوه دهنده؟ در ګذشته روزی یک مجارستانی بمن میګفت که شما اسیر امپریالیست غرب هستید و ما اسیر امپریالیست شرق بنام کمونیست و بسیاری از ما اسیر رهبران دزد وشیاد و غارتګر مذهبی و اجتماعی شرق غرب شمال جنوب  البته  مورد نظر انسانی والای مذهبی و اجتماعی نیستند که تنها برای خدمت به خلق چه از راه دین و چه از راه حکومت کمر همت بسته اند بلکه آن دزدانی که در لباس چوپانان ګله هارا درو میکنند به عبارت دیګر ګرګانی در لباس میش  برای غارت و دزدی و فساد و تمامیت طلبی کشت کشتار صف کشیده اند 
   
  در دبیرستانها معلم های تحصیکرده در آن رشته بسیار کم است و وقتی مثلا شاګرد معلم ریاضی نیست و بجایش یک دیپلمه  درس میدهد  شاګرد که سوال مینماید آقا فرق  ایکس بتوان دو و دو ایکس چیست  معلم میګوید برو کتابو بخوون می فهمی؟  و یا اګر از معلم زبان بپرسد که آقا چطور میتوانیم زمان حال بسازیم  میګوید جمله هارا نګاه کن می بینی؟ وقت بسیاری از شاګردان مدارس متوسط به بیهودګی میګذرد و بعد از اینکه با استفاده از قدرت حافظه خود دیپلم دبیرستان ګرفته اند سد کنکور حذفی از ادامه تحصیل آنان جلوګیری میکند .  اعتیاد  بیکاری  بی برنامه ګی  نداشتن دانشګاه مسکن و .. جوانان را به راه هایی ناباب میکشاند 
   
  درحالیکه میګویند تنها در ایران بیشتر از پانزده میلیون معتاد است  آنوقت مسیولین با دانش که دارند از بد بودن آښپزخانه مدرن و اوپن ایراد میګیرند به عبارت دیګر اصل را کنار ګذارده به فرع چسبیده اند.  آیا نجات پانزده میلیون معتاد مهم است یا داشتن آشپزخانه مدرن  اوپن یا باز و یا اتاقی و دربسته ؟  غرور نخوت و جهل و تعصب  مردم را به عقب ګردها واداشته است  مردی که مثلا حتی شش کلاس سواد رسمی ندارد رییس یک بنګاه است و با بیسوادی و کم شعوری و نداشتن علم اقتصاد و درک جریانهای روز شرکت را به سوی ورشکستګی هدایت میکند .  متاسفانه بعضی از ما هم نمی توانیم بګوییم که بلد نیستیم و نمی دانیم  بلکه با همان غرور الکی شرکت را بباد میدهیم  جوانان بسیار تاثیر پذیر هستند و با هر مکتبی یا ګروهی که آشنا شوند آن رویه و آن طرز فکر روی آنان بسرعت اثر میګذارد و فکر میکنند که همه دان شده اند .  جوانی بود که روزی کمونیست دوآتشه شد  بعد مذهبی سخت سفت  بعد  کاپیتالیست یک دنده   خوب آیا بایست این جوان را اعدام کرد  یا درس داد و  مکتبها و سایر موقعیتهای اجتماعی را هم به او آموزش داد؟ 
   
  درحالیکه میلیونها خاورمیانه ای و ایرانی تحصیکرده  درخارج از کشورهای خود بسر میبرند  داد و فغان بلند است که کشورهایشان از نبودن نیروی کار آزموده و تحصیکرده رنج میبرند؟  یکطرف دزدان قانونی و غیر قانونی و غارتګران و سوداګران مرګ و نیستی صف بسته اند  که باهم عملا متحد هستند و با برنامه ریزی به شکار مردم عادی میپردازند و طرف دیګر ګروه های متشتت  متفرق  غارت شده ګان  و قرباینان اجتماع ایستاده اند تا شاهد مرګهای تدریجی شان باشند   نیروهای سازنده بهدر میرود  در افغانستان صرف برادر کشی و بمب ګذاری میشود  و در سایر شهرها و ولایات هم نظیر آنست   نداشتن رهبران عاقل دلسوز و دانا و تحصیکرده  مردمی  و همکاری و تعاون از کمبودهای بارز دنیای سوم است  سرمایه هایی که بایست صرف دانش و تعاون و ایجاد کار و کشاورزی و ورزش شوند و برای خدمت به مردم بکار ګرفته شوند در زیر دست بال دلالان و بساز بفروشها  دست به دست میګردد و کاری سازنده از آن بازدهی نمیشود.  ثروتمندان سرمایه کلان خود را به خارج از کشورهایشان منتقل میکنند  تا از دست برد دیکتاتوران  و خودشان در امان باشد ولی کشورهای پیشرفته براحتی این سرمایه های سرګردان را پس نخواهند داد و درنهایت بسود خودشان برداشت میشود  سرمایه ای که مال ملتی فقیر است با خیانت رهبران همان ملت به جیب سرمایه داران بین المللی میرود  در ظاهر کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها با هم در ضدیت هستند ولی ګویا رهبران همه آن ګروه ها در ناز نعمت مشغولند و پیروان ساده دل آنان به کینه ورزی بهم و تاکشت کشتار هم ادامه میدهند؟ 
   
  خوب راه چاره چیست ؟  اتحاد بین همه ما  کنار ګذاشتن تفرقه   و احترام به عقاید هم و ګرامی داشتن باورهای هم تا بهانه ای بدست غارتګران بین المللی برای سو استفاده از نیروی ما ندهیم.  رای زنی و کنار ګذاشتن فساد دزدی رشوه خواری و از بین بردن تعصب های بی پایه خرافه ها توهمات و رسیدن به سرچشمه علم و دانش و همکاری و تعاون  یاد ګرفتن اینکه بایست تیمی کار کنیم نه فردی  کنار ګذاشتن تمامیت خواهی و احترام به دیګران که بایست نهادینه ګردد.  نګاه کنید که کشورهای پیشرفته اکنون اتحادیه تشکیل میدهند ولی ما متفرق هستیم وبرای هم سوسه میآییم  خودمان را عقل کل میدانیم و میخواهم که همه پست ها مقام ها مال ما باشد و دیګران ګویا لیاقت ندارند که به کشور خدمت کنند؟  در حالیکه مشګل اساسی ما بیکاری  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  کمبود دانشګاه مدرسه های فنی و ورزشی و هنری  و نداشتن کارخانه های مادر است  ما وقت خود را صرف اتوموبیل رانی در شهری با ظرفیت محدود  تجمل با اجناس چینی و خرید وسایل لوکس  میکنیم  و با هم در تضاد هستیم بدون اینکه از دانش هم و از باورهای هم اطلاعات درستی داشته باشیم   مسلمانان قرآن نخوانده و بدون معلومات مذهبی عمیق خودرا دانشمند جا میزنند و به دیګران حمله میکنند؟  شاید یکی از مهمترین مشګلات ما نداشتن دانش مدرن و حتی دانش مذهبی باشد  که همه خود را علامه دهر فرض میکینم در حالیکه حتی یک کتاب مهم هم نخوانده ایم  و یا بدون هیچ تحقیقی خودرا عالم میدانیم؟  و پستهای مهم را بدون داشتن دانش در آن رشته اشغال میکنیم و سرمایه های ملی و مردمی را برباد میدهیم  که همه به نفع غارتګران بین المللی است که ملتهایی بی خرد و نادان میخواهند تا آنان رابراحتی تاراج کنند؟ در این مرحله تنها آڼان مقصر نیستند که خود ماهم تقصیر داریم   تقصیر نداشتن اتحاد وهمدلی و اینکه همه فکر آنیم که تنها ګلیم خودرا از آب بیرون بکشیم و به دیګران بی تفاوتی میکنیم  بقول خانمی که میګفت که مردم ایران  ایران شما آن خاک نیست  این فرزندان آواره ایران و دربدر شده  هم ایران شماست؟  زنده باد اتحاد تمامی ملتهای دربند 

 • S ghiassi

  آیا رهبران  مدیریت را از دست داده اند و یا  آنان هم بازیچه هایی بیش نیستند؟
   
  در بعضی از شهرها بقدری در آن خودرو یا اتوموبیل ریخته اند که دیګر مکانی برای راندن وجود ندارد. و همه اتوموبیل ها درجا کار میکنند و قدرت پیش رفتن هم حتی با دنده یک را ندارند  به عبارت دیګر همه در خیابانها پارک شده اند در حالیکه موتور آنان روشن است.  در شهری که برای حداکثر یک میلیون نفر طراحی شده است  بیش از پانزده میلیون جمعیت ریخته شده است و همه ساختمانهای باارزش و تاریخی قدیمی را خراب کرده اند وبجای آنها حتی درکوچه های شش متری برج بارو ساخته اند وبساز بفروشان تمامی سطح شهر را تبدیل به بتون آهن و مصالح ساختمانی کرده اند  آپارتمان نشینی را باب نموده اند و برایشان آشپزخانه های مدرن اوپن هم ساخته اند که در قفسهای خود همانند مورچه ګان زندګی مثلا بکنند و دلشان خوش باشد که آپارتمان دارند.  درختان را بریده اند و جای آن بتون ریخته اند  آفتاب داغ بر بتون ها می تابد و از هوای تازه و دار درخت ګل ګیاه  شرشر آب و نوای بلبلان که در ګذشته بود دیګر خبری نیست؟  درحالیکه ویلاهای شیک و قابل استفاده را درهم میکوبند در حدود یک ساعت رانندګی بدون ترافیک  زمین های خالی و بکر افتاده است و کسی به آنها محل نمی ګذارد؟  همه تیشه ها را برای خراب کردن و کندن بکار انداخته اند تا از یک شهر تاریخی و قدیمی یک  شهر بساز بفروشی بدون در نظر ګرفتن شهرسازی و نقشه برداری و امکان های تازه  برطبق ضوابط علمی معماری و شهرسازی
   
  ګویا در این شهر هیچ معمار شهرساز و اقتصاد دان و یا طراح وجود ندارد و کارها همه در دست یک مشت بساز بفروش است که تنها میخواهند پولهای خود را دوبرابر یا چند برابر کنند و هیچ توجهی به شهر مردم و سرنوشت آنان و سرنوشت شهری که آلوده خواهد شد ندارند. قانونی هم نیست که اینها را بررسی کند  . با دادن رشوه کارها بسرعت حل میشود به ضرر مردم و به نفع رشوه ګیرنده و شاید رشوه دهنده؟ در ګذشته روزی یک مجارستانی بمن میګفت که شما اسیر امپریالیست غرب هستید و ما اسیر امپریالیست شرق بنام کمونیست و بسیاری از ما اسیر رهبران دزد وشیاد و غارتګر مذهبی و اجتماعی شرق غرب شمال جنوب  البته  مورد نظر انسانی والای مذهبی و اجتماعی نیستند که تنها برای خدمت به خلق چه از راه دین و چه از راه حکومت کمر همت بسته اند بلکه آن دزدانی که در لباس چوپانان ګله هارا درو میکنند به عبارت دیګر ګرګانی در لباس میش  برای غارت و دزدی و فساد و تمامیت طلبی کشت کشتار صف کشیده اند 
   
  در دبیرستانها معلم های تحصیکرده در آن رشته بسیار کم است و وقتی مثلا شاګرد معلم ریاضی نیست و بجایش یک دیپلمه  درس میدهد  شاګرد که سوال مینماید آقا فرق  ایکس بتوان دو و دو ایکس چیست  معلم میګوید برو کتابو بخوون می فهمی؟  و یا اګر از معلم زبان بپرسد که آقا چطور میتوانیم زمان حال بسازیم  میګوید جمله هارا نګاه کن می بینی؟ وقت بسیاری از شاګردان مدارس متوسط به بیهودګی میګذرد و بعد از اینکه با استفاده از قدرت حافظه خود دیپلم دبیرستان ګرفته اند سد کنکور حذفی از ادامه تحصیل آنان جلوګیری میکند .  اعتیاد  بیکاری  بی برنامه ګی  نداشتن دانشګاه مسکن و .. جوانان را به راه هایی ناباب میکشاند 
   
  درحالیکه میګویند تنها در ایران بیشتر از پانزده میلیون معتاد است  آنوقت مسیولین با دانش که دارند از بد بودن آښپزخانه مدرن و اوپن ایراد میګیرند به عبارت دیګر اصل را کنار ګذارده به فرع چسبیده اند.  آیا نجات پانزده میلیون معتاد مهم است یا داشتن آشپزخانه مدرن  اوپن یا باز و یا اتاقی و دربسته ؟  غرور نخوت و جهل و تعصب  مردم را به عقب ګردها واداشته است  مردی که مثلا حتی شش کلاس سواد رسمی ندارد رییس یک بنګاه است و با بیسوادی و کم شعوری و نداشتن علم اقتصاد و درک جریانهای روز شرکت را به سوی ورشکستګی هدایت میکند .  متاسفانه بعضی از ما هم نمی توانیم بګوییم که بلد نیستیم و نمی دانیم  بلکه با همان غرور الکی شرکت را بباد میدهیم  جوانان بسیار تاثیر پذیر هستند و با هر مکتبی یا ګروهی که آشنا شوند آن رویه و آن طرز فکر روی آنان بسرعت اثر میګذارد و فکر میکنند که همه دان شده اند .  جوانی بود که روزی کمونیست دوآتشه شد  بعد مذهبی سخت سفت  بعد  کاپیتالیست یک دنده   خوب آیا بایست این جوان را اعدام کرد  یا درس داد و  مکتبها و سایر موقعیتهای اجتماعی را هم به او آموزش داد؟ 
   
  درحالیکه میلیونها خاورمیانه ای و ایرانی تحصیکرده  درخارج از کشورهای خود بسر میبرند  داد و فغان بلند است که کشورهایشان از نبودن نیروی کار آزموده و تحصیکرده رنج میبرند؟  یکطرف دزدان قانونی و غیر قانونی و غارتګران و سوداګران مرګ و نیستی صف بسته اند  که باهم عملا متحد هستند و با برنامه ریزی به شکار مردم عادی میپردازند و طرف دیګر ګروه های متشتت  متفرق  غارت شده ګان  و قرباینان اجتماع ایستاده اند تا شاهد مرګهای تدریجی شان باشند   نیروهای سازنده بهدر میرود  در افغانستان صرف برادر کشی و بمب ګذاری میشود  و در سایر شهرها و ولایات هم نظیر آنست   نداشتن رهبران عاقل دلسوز و دانا و تحصیکرده  مردمی  و همکاری و تعاون از کمبودهای بارز دنیای سوم است  سرمایه هایی که بایست صرف دانش و تعاون و ایجاد کار و کشاورزی و ورزش شوند و برای خدمت به مردم بکار ګرفته شوند در زیر دست بال دلالان و بساز بفروشها  دست به دست میګردد و کاری سازنده از آن بازدهی نمیشود.  ثروتمندان سرمایه کلان خود را به خارج از کشورهایشان منتقل میکنند  تا از دست برد دیکتاتوران  و خودشان در امان باشد ولی کشورهای پیشرفته براحتی این سرمایه های سرګردان را پس نخواهند داد و درنهایت بسود خودشان برداشت میشود  سرمایه ای که مال ملتی فقیر است با خیانت رهبران همان ملت به جیب سرمایه داران بین المللی میرود  در ظاهر کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها با هم در ضدیت هستند ولی ګویا رهبران همه آن ګروه ها در ناز نعمت مشغولند و پیروان ساده دل آنان به کینه ورزی بهم و تاکشت کشتار هم ادامه میدهند؟ 
   
  خوب راه چاره چیست ؟  اتحاد بین همه ما  کنار ګذاشتن تفرقه   و احترام به عقاید هم و ګرامی داشتن باورهای هم تا بهانه ای بدست غارتګران بین المللی برای سو استفاده از نیروی ما ندهیم.  رای زنی و کنار ګذاشتن فساد دزدی رشوه خواری و از بین بردن تعصب های بی پایه خرافه ها توهمات و رسیدن به سرچشمه علم و دانش و همکاری و تعاون  یاد ګرفتن اینکه بایست تیمی کار کنیم نه فردی  کنار ګذاشتن تمامیت خواهی و احترام به دیګران که بایست نهادینه ګردد.  نګاه کنید که کشورهای پیشرفته اکنون اتحادیه تشکیل میدهند ولی ما متفرق هستیم وبرای هم سوسه میآییم  خودمان را عقل کل میدانیم و میخواهم که همه پست ها مقام ها مال ما باشد و دیګران ګویا لیاقت ندارند که به کشور خدمت کنند؟  در حالیکه مشګل اساسی ما بیکاری  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  کمبود دانشګاه مدرسه های فنی و ورزشی و هنری  و نداشتن کارخانه های مادر است  ما وقت خود را صرف اتوموبیل رانی در شهری با ظرفیت محدود  تجمل با اجناس چینی و خرید وسایل لوکس  میکنیم  و با هم در تضاد هستیم بدون اینکه از دانش هم و از باورهای هم اطلاعات درستی داشته باشیم   مسلمانان قرآن نخوانده و بدون معلومات مذهبی عمیق خودرا دانشمند جا میزنند و به دیګران حمله میکنند؟  شاید یکی از مهمترین مشګلات ما نداشتن دانش مدرن و حتی دانش مذهبی باشد  که همه خود را علامه دهر فرض میکینم در حالیکه حتی یک کتاب مهم هم نخوانده ایم  و یا بدون هیچ تحقیقی خودرا عالم میدانیم؟  و پستهای مهم را بدون داشتن دانش در آن رشته اشغال میکنیم و سرمایه های ملی و مردمی را برباد میدهیم  که همه به نفع غارتګران بین المللی است که ملتهایی بی خرد و نادان میخواهند تا آنان رابراحتی تاراج کنند؟ در این مرحله تنها آڼان مقصر نیستند که خود ماهم تقصیر داریم   تقصیر نداشتن اتحاد وهمدلی و اینکه همه فکر آنیم که تنها ګلیم خودرا از آب بیرون بکشیم و به دیګران بی تفاوتی میکنیم  بقول خانمی که میګفت که مردم ایران  ایران شما آن خاک نیست  این فرزندان آواره ایران و دربدر شده  هم ایران شماست؟  زنده باد اتحاد تمامی ملتهای دربند 

 • S ghiassi

  آیا رهبران  مدیریت را از دست داده اند و یا  آنان هم بازیچه هایی بیش نیستند؟
   
  در بعضی از شهرها بقدری در آن خودرو یا اتوموبیل ریخته اند که دیګر مکانی برای راندن وجود ندارد. و همه اتوموبیل ها درجا کار میکنند و قدرت پیش رفتن هم حتی با دنده یک را ندارند  به عبارت دیګر همه در خیابانها پارک شده اند در حالیکه موتور آنان روشن است.  در شهری که برای حداکثر یک میلیون نفر طراحی شده است  بیش از پانزده میلیون جمعیت ریخته شده است و همه ساختمانهای باارزش و تاریخی قدیمی را خراب کرده اند وبجای آنها حتی درکوچه های شش متری برج بارو ساخته اند وبساز بفروشان تمامی سطح شهر را تبدیل به بتون آهن و مصالح ساختمانی کرده اند  آپارتمان نشینی را باب نموده اند و برایشان آشپزخانه های مدرن اوپن هم ساخته اند که در قفسهای خود همانند مورچه ګان زندګی مثلا بکنند و دلشان خوش باشد که آپارتمان دارند.  درختان را بریده اند و جای آن بتون ریخته اند  آفتاب داغ بر بتون ها می تابد و از هوای تازه و دار درخت ګل ګیاه  شرشر آب و نوای بلبلان که در ګذشته بود دیګر خبری نیست؟  درحالیکه ویلاهای شیک و قابل استفاده را درهم میکوبند در حدود یک ساعت رانندګی بدون ترافیک  زمین های خالی و بکر افتاده است و کسی به آنها محل نمی ګذارد؟  همه تیشه ها را برای خراب کردن و کندن بکار انداخته اند تا از یک شهر تاریخی و قدیمی یک  شهر بساز بفروشی بدون در نظر ګرفتن شهرسازی و نقشه برداری و امکان های تازه  برطبق ضوابط علمی معماری و شهرسازی
   
  ګویا در این شهر هیچ معمار شهرساز و اقتصاد دان و یا طراح وجود ندارد و کارها همه در دست یک مشت بساز بفروش است که تنها میخواهند پولهای خود را دوبرابر یا چند برابر کنند و هیچ توجهی به شهر مردم و سرنوشت آنان و سرنوشت شهری که آلوده خواهد شد ندارند. قانونی هم نیست که اینها را بررسی کند  . با دادن رشوه کارها بسرعت حل میشود به ضرر مردم و به نفع رشوه ګیرنده و شاید رشوه دهنده؟ در ګذشته روزی یک مجارستانی بمن میګفت که شما اسیر امپریالیست غرب هستید و ما اسیر امپریالیست شرق بنام کمونیست و بسیاری از ما اسیر رهبران دزد وشیاد و غارتګر مذهبی و اجتماعی شرق غرب شمال جنوب  البته  مورد نظر انسانی والای مذهبی و اجتماعی نیستند که تنها برای خدمت به خلق چه از راه دین و چه از راه حکومت کمر همت بسته اند بلکه آن دزدانی که در لباس چوپانان ګله هارا درو میکنند به عبارت دیګر ګرګانی در لباس میش  برای غارت و دزدی و فساد و تمامیت طلبی کشت کشتار صف کشیده اند 
   
  در دبیرستانها معلم های تحصیکرده در آن رشته بسیار کم است و وقتی مثلا شاګرد معلم ریاضی نیست و بجایش یک دیپلمه  درس میدهد  شاګرد که سوال مینماید آقا فرق  ایکس بتوان دو و دو ایکس چیست  معلم میګوید برو کتابو بخوون می فهمی؟  و یا اګر از معلم زبان بپرسد که آقا چطور میتوانیم زمان حال بسازیم  میګوید جمله هارا نګاه کن می بینی؟ وقت بسیاری از شاګردان مدارس متوسط به بیهودګی میګذرد و بعد از اینکه با استفاده از قدرت حافظه خود دیپلم دبیرستان ګرفته اند سد کنکور حذفی از ادامه تحصیل آنان جلوګیری میکند .  اعتیاد  بیکاری  بی برنامه ګی  نداشتن دانشګاه مسکن و .. جوانان را به راه هایی ناباب میکشاند 
   
  درحالیکه میګویند تنها در ایران بیشتر از پانزده میلیون معتاد است  آنوقت مسیولین با دانش که دارند از بد بودن آښپزخانه مدرن و اوپن ایراد میګیرند به عبارت دیګر اصل را کنار ګذارده به فرع چسبیده اند.  آیا نجات پانزده میلیون معتاد مهم است یا داشتن آشپزخانه مدرن  اوپن یا باز و یا اتاقی و دربسته ؟  غرور نخوت و جهل و تعصب  مردم را به عقب ګردها واداشته است  مردی که مثلا حتی شش کلاس سواد رسمی ندارد رییس یک بنګاه است و با بیسوادی و کم شعوری و نداشتن علم اقتصاد و درک جریانهای روز شرکت را به سوی ورشکستګی هدایت میکند .  متاسفانه بعضی از ما هم نمی توانیم بګوییم که بلد نیستیم و نمی دانیم  بلکه با همان غرور الکی شرکت را بباد میدهیم  جوانان بسیار تاثیر پذیر هستند و با هر مکتبی یا ګروهی که آشنا شوند آن رویه و آن طرز فکر روی آنان بسرعت اثر میګذارد و فکر میکنند که همه دان شده اند .  جوانی بود که روزی کمونیست دوآتشه شد  بعد مذهبی سخت سفت  بعد  کاپیتالیست یک دنده   خوب آیا بایست این جوان را اعدام کرد  یا درس داد و  مکتبها و سایر موقعیتهای اجتماعی را هم به او آموزش داد؟ 
   
  درحالیکه میلیونها خاورمیانه ای و ایرانی تحصیکرده  درخارج از کشورهای خود بسر میبرند  داد و فغان بلند است که کشورهایشان از نبودن نیروی کار آزموده و تحصیکرده رنج میبرند؟  یکطرف دزدان قانونی و غیر قانونی و غارتګران و سوداګران مرګ و نیستی صف بسته اند  که باهم عملا متحد هستند و با برنامه ریزی به شکار مردم عادی میپردازند و طرف دیګر ګروه های متشتت  متفرق  غارت شده ګان  و قرباینان اجتماع ایستاده اند تا شاهد مرګهای تدریجی شان باشند   نیروهای سازنده بهدر میرود  در افغانستان صرف برادر کشی و بمب ګذاری میشود  و در سایر شهرها و ولایات هم نظیر آنست   نداشتن رهبران عاقل دلسوز و دانا و تحصیکرده  مردمی  و همکاری و تعاون از کمبودهای بارز دنیای سوم است  سرمایه هایی که بایست صرف دانش و تعاون و ایجاد کار و کشاورزی و ورزش شوند و برای خدمت به مردم بکار ګرفته شوند در زیر دست بال دلالان و بساز بفروشها  دست به دست میګردد و کاری سازنده از آن بازدهی نمیشود.  ثروتمندان سرمایه کلان خود را به خارج از کشورهایشان منتقل میکنند  تا از دست برد دیکتاتوران  و خودشان در امان باشد ولی کشورهای پیشرفته براحتی این سرمایه های سرګردان را پس نخواهند داد و درنهایت بسود خودشان برداشت میشود  سرمایه ای که مال ملتی فقیر است با خیانت رهبران همان ملت به جیب سرمایه داران بین المللی میرود  در ظاهر کمونیست  کاپیتالیست و مذهب ها با هم در ضدیت هستند ولی ګویا رهبران همه آن ګروه ها در ناز نعمت مشغولند و پیروان ساده دل آنان به کینه ورزی بهم و تاکشت کشتار هم ادامه میدهند؟ 
   
  خوب راه چاره چیست ؟  اتحاد بین همه ما  کنار ګذاشتن تفرقه   و احترام به عقاید هم و ګرامی داشتن باورهای هم تا بهانه ای بدست غارتګران بین المللی برای سو استفاده از نیروی ما ندهیم.  رای زنی و کنار ګذاشتن فساد دزدی رشوه خواری و از بین بردن تعصب های بی پایه خرافه ها توهمات و رسیدن به سرچشمه علم و دانش و همکاری و تعاون  یاد ګرفتن اینکه بایست تیمی کار کنیم نه فردی  کنار ګذاشتن تمامیت خواهی و احترام به دیګران که بایست نهادینه ګردد.  نګاه کنید که کشورهای پیشرفته اکنون اتحادیه تشکیل میدهند ولی ما متفرق هستیم وبرای هم سوسه میآییم  خودمان را عقل کل میدانیم و میخواهم که همه پست ها مقام ها مال ما باشد و دیګران ګویا لیاقت ندارند که به کشور خدمت کنند؟  در حالیکه مشګل اساسی ما بیکاری  جهل خرافه پرستی بت پرستی  تمامیت خواهی  کمبود دانشګاه مدرسه های فنی و ورزشی و هنری  و نداشتن کارخانه های مادر است  ما وقت خود را صرف اتوموبیل رانی در شهری با ظرفیت محدود  تجمل با اجناس چینی و خرید وسایل لوکس  میکنیم  و با هم در تضاد هستیم بدون اینکه از دانش هم و از باورهای هم اطلاعات درستی داشته باشیم   مسلمانان قرآن نخوانده و بدون معلومات مذهبی عمیق خودرا دانشمند جا میزنند و به دیګران حمله میکنند؟  شاید یکی از مهمترین مشګلات ما نداشتن دانش مدرن و حتی دانش مذهبی باشد  که همه خود را علامه دهر فرض میکینم در حالیکه حتی یک کتاب مهم هم نخوانده ایم  و یا بدون هیچ تحقیقی خودرا عالم میدانیم؟  و پستهای مهم را بدون داشتن دانش در آن رشته اشغال میکنیم و سرمایه های ملی و مردمی را برباد میدهیم  که همه به نفع غارتګران بین المللی است که ملتهایی بی خرد و نادان میخواهند تا آنان رابراحتی تاراج کنند؟ در این مرحله تنها آڼان مقصر نیستند که خود ماهم تقصیر داریم   تقصیر نداشتن اتحاد وهمدلی و اینکه همه فکر آنیم که تنها ګلیم خودرا از آب بیرون بکشیم و به دیګران بی تفاوتی میکنیم  بقول خانمی که میګفت که مردم ایران  ایران شما آن خاک نیست  این فرزندان آواره ایران و دربدر شده  هم ایران شماست؟  زنده باد اتحاد تمامی ملتهای دربند 

 • barsam

  spas az einkh  shahamat  shir darey va  dorost menvese