ضرب المثل های آخوندی، عشرتکده رضا ۰

یه آخوند، امام زمونی را میندازه تو چاه، چهل تا عاقل نمی تونن درش بیارن.
هرچه آخوند زشت تره، بازیش هم بیشتره.
آخوند را بردند به جهنم، گفت هیزمش تره.
آخوند به آخوند نمی رسه، آدم به آدم می رسه.
هرچه آخوند کمتر، زندگی راحت تر.
درجهنم آخوندایی پیدا می شه، که از ترس اونا آدم به افعی پناه می بره.
آخونده آنقدر آش و لاش بود که مرده شور هم به حالش گریه می کرد.
یک آخوند نمونه خروار آخونده.
آخوند به آخوند، لعنت به خدا.
به آخوند که رو بدی، صابخونه میشه.
آخوند کج به منزل می رسه.
آخوندی که با مادر خود زنا کنه، بادیگران چه ها کنه؟
از یک دست که بدی، آخوند از دست دیگرت هم ور میداره.
پسر نوح با آخوندها بنشست، خاندان نبوتش گم شد.
آخوند همه را به کیش خود پنداره.
خوشبخت آن که آخوند آمد، الاغ رفت.
هرکه آخوندش بیش، زجرش بیشتر.
عاقبت گذرآخوند به آشپز خونه می افته.
همیشه آخوند، یک بار هم بی آخوند.
قلب بینوایان، غارتگه آخونداست.
آخوند رژیم، برادر شغاله.
آخونده ازدر تو نمی رفت، بقچه ای هم به پشتش بسته بود.
آخونده را به ده را نمی دادند، سراغ خونه کدخدا می گرفت.
عاقبت آخوندزاده آخوند شود، گرچه با آدمی بزرگ شود.
هرچند در دیگ بازه، حیای آخوند چه شده؟
یک سوزن به خودبزن ویک جوال دوز به آخوند.
آدم آخوند دیده، از ریسمون سیاه و سفید هم می ترسه.

نشانی عشرتکده ولی وقیح در مشهد

نشانی عشرتکده ولی وقیح در مشهد

چند تحلیل علمی از عملکرد خلافت ملا خامنه ای:
نتیجه گیری:۱- دیوار موش داره، موش گوش داره، پس دیوار گوش داره.
نتیجه گیری:۲- چاه کن همیشه ته چاهه، امام زمون هم همیشه ته چاهه، پس امام زمون چاه کنه.
نتیجه گیری:۳- دزده پولداره، آخونده هم پولداره پس آخونده دزده،- یادزده آخونده- کدوم یکی؟؟؟
نتیجه گیری:۴-هیتلرآدم کش بود، آخوند هم آدم کشه، پس آخوند هیتلره

از رساله امام خمینی: پاداش کسانی که درراه اسلام و انقلاب مقدس اسلامی بکوشند، در این جهان می توانند با مراجعه به نشانی زیر به عشرتکده رضا عرب، صیغه های مورد نیاز خود را دریافت کنند.
چنان چه آنان شهید شوند، به بهشت می روند، در آن جا، الله مدینه تعدادی فرشتگان صفر کیلومتر ۴۰ متری و چندنردبان بالابرنده الکتریکی در اختیار آنان می گذارد تابتوانند به وصال این فرشتگان بلند بالا برسند.

آنگاه به دستور الله مدینه موتوراین فرشتگان دست کاری و تعمیر می شوند تا باردیگر به صفر بازگردند، و آماده برای سرویس دهی بعدی باشند.

ملاخائنه ای باهیکل غول آسای خود به سختی حرکت می کند.

ملاخائنه ای باهیکل غول آسای خود به سختی حرکت می کند.

حضرت امام خائنه ای رهبر دزدان ایران، طی نامه ای به درگاه الله مدینه و انداختن رونوشت آن توی چاه جهت استحضار امام دوازدهم، ابراز نگرانی فرمودند که در آن دنیا با روبرو شدن حوریان ۴۰ متری، به دلیل شکم بزرگ و سنگین خود نمی توانند از نردبان الکتریکی بالا روند تابا فرشته اللهی عملیات آکروباسی انجام دهند. ایشان از ذات کبریا راه حلی استفسار فرمودند.