رستم فرخ زاد سپهسالار ایران که به جنگ با تازیان دلخوشی نداشت. تلاش وی برای آشتی و صلح بی سرانجام بود، جنگ از آخر زمستان به تابستان گرم کشیده شد. گرمای زیاد، و نومیدی موجب شکست ایرانیان شد.

رستم فرخ زاد سپهسالار ایران که به جنگ با تازیان دلخوشی نداشت. تلاش وی برای آشتی و صلح بی سرانجام بود، جنگ از آخر زمستان به تابستان گرم کشیده شد. گرمای زیاد، و نومیدی موجب شکست ایرانیان شد.