موسوی گرامی، ما به دنبال آوازیم، نه آوازخوان، شما در چنته خود برای خواندن ۲۵ بهمن چه آماده کرده اید؟ ۲

ملت ایران و آلمان هردو به دنبال قدرت و زورگو بوده اند. به گفته دیگر این مردم هردو دنبال آواز خوانند، نه آواز.

ملت ایران و آلمان هردو به دنبال قدرت و زورگو بوده اند. به گفته دیگر این مردم هردو دنبال آواز خوانند، نه آواز.

ما مردم ایران همیشه به دنبال «آوازخوان» بوده ایم، و به «آواز»، و کیفیت آن کاری نداشتیم. تصویری، زیبا، زشت، خوب، ویا بد از فردی در مغزمان پرورش می دهیم، و برای حفظ و نگهداری آن از خود سرمایه گذاری می کنیم.
هرچند اگر چهره فرد نقش بسته در ذهن و اندیشه ما به روشی دگرگون شود، به عنوان نمونه در تصادفی تغییر یابد، بازهم ما به چهره پیشین و اندوخته در ذهن خود وابسته ایم. به گفته دیگر مرغ یک پا دارد، و ما به گفته و باورهای پیشین خود ولو هم نادرست باشد، همچنان پای بندیم.

بدبختانه، این عیب و اشتباه در میان مردم بسیاری از کشورهای دیگر نیز دیده شود. برای نمونه، زمانی که هیتلر با نژاد پرستی و خودستایی خود، کمونیست ها، و یهودیان در آلمان و کشورهای دیگر را به باد ناسزا و دشنام می گرفت، و بر نژاد آریایی خود می بالید، و آن را ستاره درخشان انسان ها بر روی کره زمین می دانست، مردم خردباخته و کوته اندیش آلمان هورا می کشیدند، وغریو شادی و خوشحالی اشان در فضا می پیچید.
دیری نپایید که دسته دسته جوان، و نوجوان آلمان برای برآوردن خودکامگی و خودبزرگ بینی هیتلر روانه استالین گراد شدند، و نزدیک به همه آنان، به کام مرگ فرو رفتند.

در آغاز انقلاب ایران نیز، مردم دسته دسته، گروه به گروه، ساعاتی به مزخرفات، گفته های غیر انسانی و تحریک آمیز خمینی گوش فرا می دادند، و بدون آن که به متن و واقعیت آن گفته ها، و پیامد شوم آن توجه و کنکاشی کنند، می پذیرفتند. به عبارتی دیگر مردم کشورما نیز مانند مردم آلمان در زمان هیتلر به «آوازخوان» توجه داشند و بدو متکی بودند، «نه آواز».

تظاهرات ۲۵ بهمن

تظاهرات ۲۵ بهمن

درجریان انقلاب ۵۷ ایران عده ای کاسه داغ تر از آش برای رژیم بوده اند، و چرخ جنایات رژیم را به جلو راندند. شماری از آنان بعدها به خارج از کشور آمدند و در صف روبرو و مخالف رژیم اسلامی جای گرفتند.
تاریخ نشان می دهد انسان ها به سختی تغییرپذیرند، و همان روند و روشی که در نوجوانی و جوانی داشته اند، در سراسر عمر خود بدان پایدارند، و دنبال می کنند. بنابراین یک فرد خودکامه و یا جنایت کار نمی تواند ناگهان تغییر روش داده، و مردمی باشد. حال، چگونه ما اطمینان داشته باشیم که این افراد کاملاً تغییر یافتند، و اکنون در راستا و مسیر خواسته و منافع ملت ایران قرار دارند؟.

ولی ما نمی خواهیم و نباید سیاه سیاه، و یا سپید سپید بیاندیشیم. ما معتقد و طرفدار «آوازیم»،  نه «آوازخوان». بر این اساس، به عنوان نمونه گرچه عملکرد آقای سازگارا در پای گیری رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح پرسش آفرین است، ولی از آن جا که ما دریافتیم ویدیویی که آقای سازگارا در مورد ۲۵ بهمن پخش کرده اند، گویای حقیقت و در روند خواسته های مردم ایران است، این گفتار و عملکرد را تأیید می کنیم.

در این ءیدیو آقای سازگارا برنامه هایی برای ۲۵ بهمن پیش بینی می کند، که در راستای منافع مردم ایران است.


همچنین، ما باخوشبینی، برنامه آقای موسوی و آقای کروبی را دنبال، و پشتیبانی می کنیم و امید واریم ۲۵ بهمن بنا به آنچه این بزرگواران ادعا کرده اند، روز آغاز سرنوشت ساز برای ملت ایران در چیرگی و پیروزی بر این رژیم کشتارگرباشد.

  • Mohammadreza

    بیا برو جمعش کن برادر من!ملتو از دم تیغ رد میکنی که خودت کیف و حالتو بکنی؟تو تصمیم واسه خودت بگیر ما هم تصمیم واسه خودموم…میزان مستند بودن نقدت هم از مقدار فحش هایی که توش دادی معلومه… 😐

  • Mohammadreza

    بیا برو جمعش کن برادر من!ملتو از دم تیغ رد میکنی که خودت کیف و حالتو بکنی؟تو تصمیم واسه خودت بگیر ما هم تصمیم واسه خودموم…میزان مستند بودن نقدت هم از مقدار فحش هایی که توش دادی معلومه… 😐