ترمز گذاشتن سید خندان بر روی تظاهرات ۲۵ بهمن ۰

۲۵ بهمن روز رستاخیز ملت ایران ، برهمه مبارک باد. آقای سید خندان برای  چی این چنین خوشحال است؟! برای خمینی کبیرشان؟ انقلاب عظیم اسلامی؟ به کارشکنی ایشان در انقلاب مردم؟.

۲۵ بهمن روز رستاخیز ملت ایران ، برهمه مبارک باد. آقای سید خندان برای چی این چنین خوشحال است؟! برای خمینی کبیرشان؟ انقلاب عظیم اسلامی؟ به کارشکنی ایشان در انقلاب مردم؟.

هم اکنون بیانیه ای از چاپ دیروز «کلمه نیوز»، و «خبر نامه دانشجویان ایران»، به دست ما رسید که آقای خاتمی، سید خندان، درجلسه جمعه شب با حضور عده ای اصلاح طلب از فراخوانی آقایان کروبی و موسوی انتقاد کردند.
اگر این خبر درست نیست، و این دو نشریه به جمهوری اسلامی وابسته است، چرا تاکنون آقای خاتمی  آن را تکذیب نکرده است، تا مردم این دو نشریه را بهتر بشناسند؟.

بنا به نوشته این دو نشریه آقای خاتمی  گفتند: «نظام که مجوز نخواهد داد، طرفداران ما نمی آیند. فقط عده ای تندرو و اغتشاشگر به صحنه می آیند که هزینه اش به پای ما نوشته می شود و نظام هم حلقه فشار را برای ما تنگ تر می کند».

از آن جا که این خبر تا کنون از سوی هیچ یک از افراد گروه سبز تکذیب نشده، به راستی جای شگفتی است. چگونه این آقای خاتمی خود را  یار، وهمکار آقایان کروبی و موسوی می داند، و آنان را مورد انتقاد قرار می دهد؟. و عملکرد او در برابر ملت در بند ایران چیست؟.

آیا ایشان نمی توانست دیدگاه خود را با تماس مستقیم و یا با روابطی محرمانه به همکاران خود در میان گذارد، و با آنان مشورت و مصلحت اندیشی کند؟. چرا در یک جلسه عمومی و همگانی که قطعاً مزدوران نظام حضور فعال دارند ؟.
این گونه دوگانگی، یک بام و دو هوا نیست که مردم به ویژه جوانان ایران را سرگردان می کند، و برسر دوراهی و بی تصمیمی قرار می دهد؟.

اگر گفته این آقا درست باشد، چرا آقایان کروبی و موسوی تا کنون عکس العملی نشان ندادند، و برای مردم حقیقت را روشن نساختند؟.
آقایان کروبی و موسوی گفتند که نیازی به مجوز نیست، زیرا تظاهرات آرام در قانون کذایی آخوندها پیش بینی شده، و اجتناب نا پذیر خواهد بود. بهتر بود نظریه این آقا را هم در گفتار خود سنگین سبک می کردند، تا مردم از دوگفته و دو دیدگاه گوناگون به یک نتیجه مشترک برسند.

در این ویدیو آقای اردشیر امیر ارجمند سخنگوی آقایان موسوی و کروبی صراحتاً از قول آن ها به مردم ایران اعلام می کند که برای تظاهرات ۲۵ بهمن نیازی به مجوز نیست، و هم میهنان می توانند آزادانه در آن شرکت نمایند.


اکنون که مردم ایران بنا به توصیه و سفارش آقایان کروبی و موسوی و همکارانشان همگی بر آن شدند که امروز، ۲۵ بهمن، در سراسر شهرهای بزرگ ایران در تظاهرات شرکت نمایند، چرا این آقای خندان آیه یأس می خواند، و در ساعات پیش ازحضور مردم، آنان را دچار تردید و دو دلی می نماید؟.
اینجاست که ما به گفته های پیشین خود مبنی بر خیانت آقای خاتمی به مردم ایران، در پشتیبانی ایشان از رژیم، و جایگزین نمودن و محکم کردن پایه های لرزان رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح بیشتر پی می بریم که به راستی جای شرمساری و تأسف است.