خواهران، و برادران در بند، نوروزتان پیروز، سال نو اتان فرخنده باد ۲

نوروز باستانی و سال نو فرخنده ایرانی به راستی تا چه اندازه با شکوه و تکان دهنده است. در زمانی که طبیعت از خواب چند ماهه بیدار می شود، و درختان پوششی نو در بر می کنند. ولی افسوس و هزار افسوس که هم میهنان ما یا در بند اهریمنند، و یا آواره پهنه گیتی. در هر حال، امید ما این است که امسال سال آزادی مردم و کشورمان باشد.

نوروز باستانی و سال نو فرخنده ایرانی به راستی تا چه اندازه با شکوه و تکان دهنده است. در زمانی که طبیعت از خواب چند ماهه بیدار می شود، و درختان پوششی نو در بر می کنند. ولی افسوس و هزار افسوس که هم میهنان ما یا در بند اهریمنند، و یا آواره پهنه گیتی. در هر حال، امید ما این است که امسال سال آزادی مردم و کشورمان باشد.

هم میهنان، دوستان گرامی، خواهران، و برادران در بند، نوروزتان پیروز، سال نو اتان فرخنده باد.

ساعاتی بیش به آغاز سال نو نمانده. همه ما دلبستگان و عاشقان ایران در کنار سفره هفت سین نشسته ایم، و در عین شادی و خوشحالی از آغاز نوروز کهن و باستانی، یادگار نیاکانمان، در غم و اندوهی شگرف فرو رفته ایم:

غمی بزرگ و اندوهی بی پایان، برای پرپر شدن گلهای زیبای کشورمان، و به خاک و خون کشانده شدن آنان در زندان، خیابان، خانه، و یا در غریبی و سرگردانی.

غمی بزرگ و همدردی با مادران و پدران داغدار جوانان پاکباز میهن دوستی که به دست خونخواران رژیم در سال ۶۷ در زندان ها از پای در آمدند.

غمی جانسوز و جانگدازاز پر پر شدن فرزندان پاکباخته و دلاورمان در این ۳۲ سال جنایت مدام و پیگیر رژیم که می توان   چهره هایی  یادماندنی در چند ماه گذشته چون حامد نورمحمدی، صانع ژاله، محمد مختاری، زهرا بهرامی، و علی رضا پهلوی را در این جا به یاد آورد.

غمی بزرگ، و تأثری فراوان، برای خجالت و شرم مادران، و پدرانی که در این شب عیدی نتوانسته اند با خرید پوشش نو، و هدیه عید، کودکانشان را خوشحال و شادمان سازند.

غمی جانفرسا و عذاب آور از ستم، و ظلم و شکنجه ای که مورد هم میهنان در بندمان، مانند ارژنگ داودی، نسرین ستوده، منصور اصانلو، آیت الله کاظمینی، امیر انتظام، حشمت الله طبرزدی، بهاره هدایت، میرحسین موسوی و همسرشان، و مهدی کروبی و همسرشان، وصدها و هزاران زندانیان در بند روا می شود، و این انسان های گرامی و ارجمند، به جای نشستن بر سر سفره هفت سین با خانواده خود، در سیاهچال اهریمننان به سختی زنده هستند، ولی زندگی نمی کنند، بر روح و جان ما سنگینی می کند، و ما را ازنفس کشیدن باز می دارد.

غمی دیگر برای چند میلیون انسان های آواره و سرگردان پهنه گیتی که نتوانستند ظلم و جور رژیم کشتارگر را بیش از آن به جان بخرند، و در معرض نابودی و نیستی باشند.

و سر انجام، غمی بزرگ و جان گداز از رنج و اندوه ۷۰ میلیون هم میهنان در بندمان، که کمترین حق انسان بودن را ندارند.

در هرحال، پایان شب سیه، سپید است، و اهریمن جاودانی نیست. با تلاش پیگیر و نستوه ملت جان برکف ایران، می توان شادمان و خرسند بود، که سال فرخنده نو ایرانی، سال نابودی و به خاکستر نشستن اهریمنان، و دشمنان سرزمینمان باشد.
با درود بی پایان، و آرزوی بهروزی و شادمانی برای هریک از شما عزیزان.

زندان زنان در اوین. جایی که به بانوان بزرگوار کشورمان بی حرمتی و بی احترامی می شود. دسترسی فیلم برداران و چهره برداران از زندان های بیشمار ایران، بسیار کم و محدود است. جنایات دوران بخت النصر و نبوپولسر دوران وحشیگری پیش از تاریخ، در این زندان ها به دستور ولی وقیح صورت می گیرد.

زندان زنان در اوین. جایی که به بانوان بزرگوار کشورمان بی حرمتی و بی احترامی می شود. دسترسی فیلم برداران و چهره برداران از زندان های بیشمار ایران، بسیار کم و محدود است. جنایات دوران بخت النصر و نبوپولسر دوران وحشیگری پیش از تاریخ، در این زندان ها به دستور ولی وقیح صورت می گیرد.

 • Sahameddin Ghiassi

  آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند

  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر ملتهای دنیای سوم همان چیز را میخواهند که ندارند

  سالها مردم دنیای سوم زیر چکمه های ابر قدرتهای امپریالیستی آن زمان بودند تا ګروهی از مردم که کارد به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند و رهبرانی سرکار آمدند که بعضی موقع ها از امپریالیست ها بدتر بودند آنان که مثلا انقلاب را رهبری کرده بودند بعد انقلاب را به نفع خود دزدیدند و درست همان کاری را کردند و ادامه دادند که قبلا توسط استعمارګران و استحمار ګران انجام میشد یعنی وقتی سوار خر مراد شدند زود دست بکار شدند و دیګران و یا همرزمان سابق خود را کنار زدند یا کشتند و به زندان انداختند وخودشان و ګروه شان میراث خوار مثلا انقلاب شدند رهبران تازه که مثلا قهرمانان پوشالی انقلاب بودند بسیار حریص تر ګرسته تر دزد تر و غارتګر تمامیت خواه تراز حاکمان قبلی بودند و با درندګی به جان مردم افتادند و آن یک کمی دمکراسی آبکی هم را که بود و امپریالیستها آورده بودند کنار زدند و باحربه دین وملیت زبان و تفرقه بجان مردم افتادند و به عیاشی و وابستګی بیشتر ادامه دادند آنها ثروت های ملی را بنام خودشان در بانکهای خارج ګذاشتند واینقدر هم ابله بودند که خیال میکردند که بانکها این اموال دزدی شده را پس خواهد داد و لاجرم این بار امپریالیست بدون زحمت اموال غارت شده را بالا کشیدند

  رهبران که خودرا تافته جدا بافته میدانند مردم را به هیچ حساب میآورند و تنها میخواهند که خودشان و دوستان و ګروه شان همه کاره باشند ولی اکنون اوضاع فرق میکند دیګر مردم آنطور مثل سابق ګول چاخان ها و وعده های رهبران قلابی را نمی خوردند و شاید روزی برسد که از تفرقه افکنی ها هم پرهیز کنند و بدانند که تا مادامیکه در اتحاد نباشد آنان نمی توانند بر دزدان اصلی و عوامل آنان پیروز شوند شاید اکنون غرب و شرق هم فهمیده است که دیګر نمی توانند دیکتاتورهای دیوانه را حمایت کنند و کشورها را غارت نمایند و شاید بخواهند همان دمکراسی آبکی که خودشان با آن زندګی میکنند هم به دنیای سوم ارزانی کنند ملتهای ما کار میخواهند تحصیلات تحصصی میخواهند مسکن و زندګی آزادنه میخواهند و دیګر حاضر نیستند که ببینند که سرمایه های ملی آنان یکبار توسط امپریالیست ها و یکبار هم توسط خاین های محلی غارت میشود اختلاف فاحش بین فقیر و غنی بایست بصورت متعادل باشد نه اینکه یکی از سیری بترکد و یکی از ګرسنګی از بین برود ثروتهای ملی بایست بطور عادلانه تقسیم شود و برای همه امکان فعالیت و پیشرفت وجود داشته باشد تحصیل و بیمه واقعی بایست وجود داشته باشد و آزادیهای مردم بایست تضمین ګردد حالا مردم میخواهند که در امور کشورشان شریک باشند نه دیکتاتوری را با دیکتاتور وحشی تر و ګرسنه تری عوض کنند

  درست است که غرب از این بل بشو ها زیاد استفاده میکند و کارګردانان سیاسی غرب حتی مردم کشورهای خود را کم بیش استعمار میکنند ولی نه اینکه مثل سرهنګ قذافی با هواپیما و موشک و تانک به آنان حمله کنند و مردمی که تنها یک زندګی معمولی را میخواهند قتل عام نمایند که مردم مجبور شوند برای رهایی از دست دیوانه محلی به کشورهای ابر قدرت پناه ببرند . غرب هم بایست متوجه باشد که نګه داشتن مردم در جهل و خرافات و بی دانشی و بیکاری و تمامیت خواهی عده ای از آنان در بلند مدت به نفع آنان تمام نخواهد شد

 • Sahameddin Ghiassi

  آقای اوباما مردم دنیای سوم همان چیزهایی را میخواهند که ندارند

  مردم خاورمیانه و شمال آفریقا و سایر ملتهای دنیای سوم همان چیز را میخواهند که ندارند

  سالها مردم دنیای سوم زیر چکمه های ابر قدرتهای امپریالیستی آن زمان بودند تا ګروهی از مردم که کارد به استخوانهایشان رسیده بود قیام کردند و رهبرانی سرکار آمدند که بعضی موقع ها از امپریالیست ها بدتر بودند آنان که مثلا انقلاب را رهبری کرده بودند بعد انقلاب را به نفع خود دزدیدند و درست همان کاری را کردند و ادامه دادند که قبلا توسط استعمارګران و استحمار ګران انجام میشد یعنی وقتی سوار خر مراد شدند زود دست بکار شدند و دیګران و یا همرزمان سابق خود را کنار زدند یا کشتند و به زندان انداختند وخودشان و ګروه شان میراث خوار مثلا انقلاب شدند رهبران تازه که مثلا قهرمانان پوشالی انقلاب بودند بسیار حریص تر ګرسته تر دزد تر و غارتګر تمامیت خواه تراز حاکمان قبلی بودند و با درندګی به جان مردم افتادند و آن یک کمی دمکراسی آبکی هم را که بود و امپریالیستها آورده بودند کنار زدند و باحربه دین وملیت زبان و تفرقه بجان مردم افتادند و به عیاشی و وابستګی بیشتر ادامه دادند آنها ثروت های ملی را بنام خودشان در بانکهای خارج ګذاشتند واینقدر هم ابله بودند که خیال میکردند که بانکها این اموال دزدی شده را پس خواهد داد و لاجرم این بار امپریالیست بدون زحمت اموال غارت شده را بالا کشیدند

  رهبران که خودرا تافته جدا بافته میدانند مردم را به هیچ حساب میآورند و تنها میخواهند که خودشان و دوستان و ګروه شان همه کاره باشند ولی اکنون اوضاع فرق میکند دیګر مردم آنطور مثل سابق ګول چاخان ها و وعده های رهبران قلابی را نمی خوردند و شاید روزی برسد که از تفرقه افکنی ها هم پرهیز کنند و بدانند که تا مادامیکه در اتحاد نباشد آنان نمی توانند بر دزدان اصلی و عوامل آنان پیروز شوند شاید اکنون غرب و شرق هم فهمیده است که دیګر نمی توانند دیکتاتورهای دیوانه را حمایت کنند و کشورها را غارت نمایند و شاید بخواهند همان دمکراسی آبکی که خودشان با آن زندګی میکنند هم به دنیای سوم ارزانی کنند ملتهای ما کار میخواهند تحصیلات تحصصی میخواهند مسکن و زندګی آزادنه میخواهند و دیګر حاضر نیستند که ببینند که سرمایه های ملی آنان یکبار توسط امپریالیست ها و یکبار هم توسط خاین های محلی غارت میشود اختلاف فاحش بین فقیر و غنی بایست بصورت متعادل باشد نه اینکه یکی از سیری بترکد و یکی از ګرسنګی از بین برود ثروتهای ملی بایست بطور عادلانه تقسیم شود و برای همه امکان فعالیت و پیشرفت وجود داشته باشد تحصیل و بیمه واقعی بایست وجود داشته باشد و آزادیهای مردم بایست تضمین ګردد حالا مردم میخواهند که در امور کشورشان شریک باشند نه دیکتاتوری را با دیکتاتور وحشی تر و ګرسنه تری عوض کنند

  درست است که غرب از این بل بشو ها زیاد استفاده میکند و کارګردانان سیاسی غرب حتی مردم کشورهای خود را کم بیش استعمار میکنند ولی نه اینکه مثل سرهنګ قذافی با هواپیما و موشک و تانک به آنان حمله کنند و مردمی که تنها یک زندګی معمولی را میخواهند قتل عام نمایند که مردم مجبور شوند برای رهایی از دست دیوانه محلی به کشورهای ابر قدرت پناه ببرند . غرب هم بایست متوجه باشد که نګه داشتن مردم در جهل و خرافات و بی دانشی و بیکاری و تمامیت خواهی عده ای از آنان در بلند مدت به نفع آنان تمام نخواهد شد