کرکری امام شیره ای در کرمانشاه: «رژیم اسلامی ما تا ۲۰۰ سال دیگر تداوم پیدا می کند»! ۲۴

این رهبر بافوری ما است. در زمان شاه اعتیاد تریاک در ایران ریشه کن شده بود. این آخوند های بی شرافت به کمک پاسداران بی وجدان و دزد، کشور ما را انبار تریاک، سوخته و مواد مخدر دیگر ساخنتد، و نسلی را به نابودی کشاندند. آیا این است لیاقت ما ایرانی ها؟. آیا از خودمان خجالت نمی کشیم، و به بی عرضگی خود نفرین نمی فرستیم؟!

این رهبر بافوری ما است. در زمان شاه تریاک در ایران کمیاب، و اعتیاد آن ریشه کن شده بود. این آخوند های بی شرافت به کمک پاسداران بی وجدان و دزد، کشور ما را انبار تریاک، سوخته و مواد مخدر دیگر ساخنتد، و نسلی را به نابودی کشاندند. آیا این است لیاقت ما ایرانی ها؟. آیا از خودمان خجالت نمی کشیم، و به بی عرضگی خود نفرین نمی فرستیم؟!

پس از آن که دزدی های کلان میلیاردی محمد رضا خاوری دوست و هم بافوری روضه خوان ۵ تومانی مشهدی و فرار او به کانادا در سراسر جهان پخش و پته همکاری آن دو نقش بر آب شد، رهبر بافوری ما در برابر این رسوایی بزرگ عرصه را بر خود چنان تنگ دید که به ناچار طبق روش همیشگی تصمیم به یک رجز خوانی و شعبده بازی آخوندی دیگر گرفت.

برای این کار چندین هزار امت زوار در رفته خردباخته، و گروهی مزدور ساندنیست خور را به سرعت در کرمانشاه به گرد هم آوردند، تا جادوگری و خیمه شب بازی روضه خوان را نظاره گر باشند.

در این خردزدایی، رهبر بافوری ما ن‍ظام جمهوری را سیستم ریاستی نامید. این مردک نمی داند که جمهوری یک حکومت سرتاپا دموکراسی، و در واقعیت فرمانرویی مردم بر مردم است. و آن معنای ریاستی که منظور این شیخ افسون گر مربوط به حکومت خودکامه و دیکتاتوری باشد، نیست.

نکته دیگر، این روضه خوان که مدت ۲۰ سال است کشوری را ویران و ورشکست نموده، خود، فرزندان، و هم پالکی هایش در همه جنایت ها، غارتگری ها، بی حرمتی به جامعه ایرانی، به ویژه بانوان، کودکان، دگر اندیشان، فرهنگیان، استادان دانشگاه، و کارگران دست داشته اند، با نهایت بی شرمی خود را از آن همه کجروی ها کنار دانسته، و دولت برگزیده خود را که از نوکران و پادوهای خودش به شمار می آیند، مسئول و پاسخ گو می داند. زهی گستاخی!، زهی بی حیایی!.

نکته آخر این که، شیخ حیله گر باتوجه به شرایط روز و کله پاشدن دیکتاتورها یکی پس از دیگری، اندکی از روح خبیث زورگویی خود کاهش داده، به خردباختگان مجلس خود ظاهراً وعده داد که در آینده روش حکومتی ایران می تواند مانند کشورهای دیگر پارلمانی و مثلاً دارای چند حزب باشد.

ولی با این گفتار، ناگهان متوجه شد که در آن صورت جای پایی برای هیچ آخوند شاخ شکسته ای مانند او در حکومت نخواهد بود. بنابراین، یک تبصره به فضله پراکنی خود افزود، و آن این که حکومت در هر حالت اسلامی خواهد بود، و با گستاخی تمام گفت، رژیم پر خیر و برکت ما بسیار جوان است، و می تواند تا ۲۰۰ سال دیگر ادامه داشته باشد.

این ویدیو بیانگر رجز خوانی روضه خوان ۵ تومانی مشهدی در کرمانشاه است. سیل امت خردباخته و وطن فروش، و همچنین مزدوران خائن به انسانیت این جنایتکار را همچنان سرپا نگه داشته اند. مزدورانی که به دنبال خر دجال همه جا راه می افتند.

اینجاست که باید به این روضه خوانی کمدی – فانتزی، وبه ریش شیخ مضحک و رهبر بافوری خندید، و پیکر گندیده او را همانند هم جنایتکارش قذافی در آینده ای نه چندان دور بلکه بسیار نزدیک در برابر چشمان خود مجسم کرد. مردک نمی داند که قیام و رستاخیز مردم ایران در راه است. و هم اکنون چون آتش زیر خاکستر نهفته مانده، ولی لحظه به لحظه بر گرمی و شدت آن افزوده می شود، و در فرصتی مناسب زبانه می کشد و ریش و هیکل آخوندها، بسیجی و پاسدار جنایت کار را می سوزاند.

این شیخ دلقک نمی داند حتی همان ساندنیست خورها، خردباختگان، و مزدورانی که با دشواری و هزینه زیاد از جیب ملت به دور خود گرد آورده است، در دل به او فحش و ناسزا می دهند، و به حماقت و بلاهت او می خندند. این موضوع تازگی ندارد و در سراسر تاریخ برای همه دیکتاتورها، این ناسزاگویی و دشنام دادن حتی میان نزدیکان خود دیکتاتور نیز وجود داشته است.

اکنون مردم ایران، به ویژه جوانان که بیشترین جمعیت ایران را تشکیل می دهند، از هرچه آخوند، مسجد، و امامزاده است بیزار شده، و به خون این جانوران چپاول گر و جنایت کار تشنه اند، چگونه این آخوند دلقک، رژیم خود را تا ۲۰۰ سال دیگر پایدار می داند؟. آیا ملت ایران آن چنان بی عقل و خردباخته اند که می توانند بازهم برای سالیانی دیگر چند گله آخوند زنباره را همچنان بر جان، مال، و ناموس خود تحمل کنند؟!.

نگاه کنید، خردجال آمده. خامنه ای خود را مانند پاب رهبر کاتولیک های جهان مقرب و محبوب میان مردم نشان می دهد. این یک تظاهر و تقلیدی بیش نیست که با ماشین ظد گلوله به میان جمعیت برود. کاتولیک ها پاب را دوست دارند و ستایش می کنند، ولی خامنه ای برای امت خرباخته خردجال، و برای مزدوران فرصت طلبی است.

نگاه کنید، خردجال آمده. خامنه ای خود را مانند پاب رهبر کاتولیک های جهان مقرب و محبوب میان مردم نشان می دهد. این یک تظاهر و تقلیدی بیش نیست که با ماشین ضد گلوله به میان جمعیت برود. کاتولیک ها پاب را دوست دارند و ستایش می کنند، ولی خامنه ای برای امت خردباخته خردجال، و برای مزدوران، تنها فرصت طلبی است.

 • فرهاد

  ارژنگ گرامی! تو هرچه می خواهی بنویس، ولی یک امر مسلم اینست که اکثریت مطلق مردم ایران مذهب زده وخرافی است ، از نگاه طرز تفکر  وخرافه پرستی ،لیاقت بیشتر از اخوند را ندارند. به عبارۀ دیگر همین آش همین کاسه
  رهبر تریاکی با درک از عقب ماندگی فکری مردم ایران ،پیش بینی میکند که رژیمش ویا نظامش ۲۰۰ سال دیگر بیمه است. درین مورد قضاوت سایر خواننگان را نیز می طلبم.

 • کرمانی

  مخاطب من همۀ انسان های میهن دوست ایران زمین
  است که نگذارند تا جنایت آخوندی بیشتر ازین غلیان کند. بسیجی بودم ولی از حرف ب
  نفرت دارم که آغازگر این کلیمه ای منفوراست.

  شعری سرودم از جانب خودم به علی خامنه ای  تاباشد که روح هاله ای عزیز اندکی شاد گردد.

  هاله وار

  ای علی مدح
  ترا هرگز نگویم بعدازین

  بی لـیاقت بی
  کفـــایت لعنت اللعا لمین

  تو زبسیج بودن
  ما بس پشیمان کرده ای

  آدمی چون تو
  ندیدم در زمان ودرزمین

  تو به مردم
  میهن ما بس خیانت میکنی

  نه مغل کرد
  این خیانت نه تازی اینچنین

  تو زمرده می
  هراسی نام انسان کردی بد

  تـــف بویت
  باد نا کس از یسارواز یمین 

  گر تو باشی
  رهبر ما با هزاران دزدو دد 

  سالهاگربگذرد
  آش است همان کاسه همین  

  مرگ کفتاران
  خون ریز آرزوی مردم است  

  هـــم تو وهم
  مجتبی جـمله گرگ ها اجمعین  

  ایران من هرگز
  نبخش این کرگس لاشخواررا  

   نام نامــی ات بلند بود لیک این زد بر زمین   

  هرکه هاله وار  اســـتد
  برعلیه این خبیس   

  خالــقش تحسین گوید خـــلق خالق آفـــرین   

    

  • فرهاد عزیز و نازنین، از احساسات  پاک شما سپاسگزارم. گمان نمی کنم مردم، دیگر  به این مزخرفات آخوندها اعتقادی ذاشته باشند. مذهب و دین در گذشته هم مال پیران بود. نوجوانان و جوانان زیاد گروشی بدان نداشتند. گهگاهی از روی ناچاری تظاهر می کردند.

   در این ۳۲ ساله هم اگر کمی اعتقاد و باور مذهبی داشتند، آن را از دست دادند. ما با جوانان مشهد، کاشان، شیراز، یزد و دیگر نقاط مذهبی گفتگو کردیم. آنان مذهب را با امامزاده و آخوندهایش یک جا طلاق دادند. اکنون اینترنت و رسانه های خارجی نیز بر فهم و درک آنان افزوده و آنان را از این خرافات دور کرده است. ما اگر به این موضوع اطمینان نداشتیم، وقت، انرژی، پول، خود را در این راه صرف نمی کردیم. با سپاس از توجه شما و آرزوی تندرستی اتان- سهراب ارژنگ

   • فرهاد

    ارژنگ عزیز ! جواب شما را خواندم  وبه من قوت قلب بخشید . اگر واقعا” چنین باشد  گور آخوند بزود ترین فرصت کنده خواهد شد. بادا که چنین باد.

   • Mohsen Lgvm

    شما فقط مزدوری. بهت پول می دن که اراجیف دربیاری.وگرنه هزاران بار شیعه جواب تو و امثال تو رو داده.
    انسان بدون معنویت چیست ؟ چیزی بیشتر از یک حیوان ؟ تو و امثال تو زندگی می کنید که بخورید ، بنوشید ، کثافتکاری کنید ، زمین رو آلوده کنید و بعد لاشه ای شوید.
    یکم در مورد این بگو که بعد از مرگ چی می شی؟ از اونجا که بی دینی پس لابد فکر می کنی اونجا تموم می شی.

    • کرمانی

     محسن جان  تو هم مردوری . عقب میز ادارۀ اطلاعات  نشستی و قلم فرسائی میکنی وازین طریق نون می خوری . اگر آخوند تریاکی سقوط کرد ورژیم چنچ گردید بازهم به نفع رژیم بعدی به فعالیت خود ادامه میدهی .گناه وتقصیر تو نیست بلکه وظیفه وماموریت تو است . ادامه بده

   • نسل سوخته

    آقا کی گفته شیرازیا مذهبین
    شیرازیا عاقل تر از این حرفا هستن که گول ای آخوندهارو بخورن

 • تمامیت خواهی
  مرضی که دامان مردم شاید مردم جهان را ګرفته است

   

  تمامیت خواهی
  یعنی اینکه هرچه من میګویم درست است وآنچه دیګران میګویند وانجام میدهند غلط است حتی اگر این دیگران اکثریت باشند و
  من تنها خودم یا با عده ای کمتر.  مثلا خانمی
  که مسلمان دو آتشه بود و از دین اسلام تنها اسم آنرا یدکی میکشید و نه قرآن را با
  ترجمه خوانده بود و نه معلوماتی وسیع در اسلام داشت در اثر برخورد با چند مسیحی
  زبده و یا در اثر موقعیت ناگهان مسیحی میشود او که تا چندی پیش همه را جز مسلمانان
  آنهم شیعه برحق میدانست ودیگران را جهنمی میدانست حالا هرکه از او یا شوهر کشیش
  ایرانی اش تبعیت نمی کرد و حرفهای صدتا یک غازش را گوش نمیکرد کافر میدانست و لایق
  آتش های سوزان جهنم. باحتمال او از جهنم مسیحی هم اطلاعی نداشت و همان جهنم اسلامی
  را وارد دین تازه اش کرده بود. البته این تمامیت خواهی ها از بی اطلاعی وکم دانشی
  و داشتن تعصبهای کوردلانه است.   مسلمانان
  شیعه برخی از آنها خودشان را برحق و سایر مذهبهای اسلامی را انحراف میدانند. و متعصبین
  آنان حتی آنان را قابل ضرب و جرح و کشتن میدانند. 
  یا سنی که خودش را راست و درست و یا هم کیشانش را در راه درست و دیگران را
  در راه اشتباه فرض میکند؟ 

   

  معلمی که خودش را بی عیب و دیگران را لایق معلمی نمی
  داند و برای آنان دستک دنبک درست میکند. و سعی در زدن زیر آب آنان دارد. بهایی متعصبی
  که آموزه های دین اش تحری حقیقت است واینکه اگر دین سبب ناراحتی است بی دینی اولی
  تر یا بهتر است باز دیگر را اغیار و خودشان را احباب می پندارد و اگر بتواند
  خواهان آزار واذیت آنان هم میشود به عبارت دیگر یک نوع تعصب کور دارد در صورتیکه
  حتی آموزه های دینی اش ضد این است. عملا همان نفرت را نسبت به دیگران دارد منتهی
  عرضه عملی آنرا ندارد و اگر داشته باشد انجام خواهد داد. او کمتر از شهید یا کشته
  شدن را در راه دین قبول ندارد و تنها کسانی را دوست دارد که مثل خودش تمامیت خواه
  و متعصب باشد؟

   

  کسی که خودش را نویسنده ای فاضل میداند واز دیگران
  میخواهد که از نوشتن حتی مجانی برای ارایه تجربیات خودشان خود داری کند. او تنها
  نوشته هایی را که خودش دوست دارد قابل انتشار میداند.  بطور کلی ما خود را برتر البته نه همه ما و
  دیگران را دون تر از خودمان میدانیم  البته
  این یک مرض عمومی است. حتی در آمریکا هم اینان هم خودشان را  والاتر و بهتر از سایرین میدانند باز نه همه آنان.
  به حتی تحصیکرده های کشورهای دیگر به چشم کارگر بدنی نگاه میکنند. و دوستی و محبت
  دیگران را حاکی از بهتر بودن خودشان می پندارند.

   

  همان طوریکه مثلا قذافی خودش را محق و دیگران را
  خاین میدانست؟  همان طوریکه صدام خودش را
  رهبری مردمی فرض میکرد ودرحالیکه کسی جرات انتقاد از وی را نداشت. متاسفانه تا این
  تمامیت خواهی در وجود ماست مشگل است که به وحدت عالم انسانی و ترک تقلید ها و یکی
  شدن و دوستی و محبت عمومی دست بیابیم. همانطوریکه می بینید اساس دینهای الهی هم
  دست مایه ای برای تجارت و جمع مال منال و غارت و آزار دیگران شده است. به امید
  روزی که همه ما در عشق محبت دوستی و مهربانی زندگی کنیم و از تمامیت خواهی  حسادت و آزار دیگران دست برداریم و این را
  بدانیم که دیگران هم به اندازه ماحق زیست و ابراز وجود گفتن و دوست داشتن را
  دارند. نه تنها آنان که خود را تافته جدا بافته از دیگران میدانند؟  که دین آنان 
  روش آنان  بی دینی آنان ملیت آنان
  زبان آنان و … بهتر از دیگران و والاتر است.  نه بهایی بهتر از مسلمان است و نه یهودی  بهتر از مسیحی 
  که همه بار یک داریم وبرگهای یک شاخسار   
  که سرا پرده وحدت عالم انسان در جهان بلند شده است به چشم بیگانگی بهم
  ننگرید  که همه گلبرگهای یک گل هستید      که بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز
  یک گوهرند. میلیارد ها دلار و تریلیونها دلار خرج جنگ نفرت میشود  که اگر اینها صرف علم دانش و رفاه بشر میشد
  شاید بسیاری از مشگلها حل میگشت. امریکا تریلیونها دلار خرج جنگ در افغانستان کرده
  است اگر این ثروت خرج علم و دانش میشد شاید ریشه تروریستی کنده میشد اگر داد و عدل
  در جهان اجرا شود مسلم است که بساط نفرت و جنگ و کشت کشتار نابود خواهد شد.  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز   مرده آنست که نامش به نکویی نبرند.  در زمانی که ظلم اجحاف تمامیت خواهی و
  غارتگر  دزدی فساد رشوه خواری هست  تروریست هم ریشه دارتر خواهد شد. 

  • Mohsen Lgvm

   ببینید بالاخره یک حرف هست که درسته. شیعه با همه مناظره و صحبت کرده. در کل تاریخ. پیشنهاد می کنم این مناظره ها رو هم مطالعه کنید. کسی که حق برایش آشکار شده و باز آن را انکار می کند چه چیزی می توان درباره اش گفت. من فقط می گم خدا هدایتش کند.مسئله اصلا این نیست که بخواهیم حرف خودمان را بکرسی بنشانیم.ببینید چرا دنیا با این حکومت مبارزه می کند. چرا امریکا با عربستان مبارزه نمی کند. چرا کل دنیا در مقابله شیعه ایستاده ؟ چرا فراماسون ها عمدتا عقاید شیعه ها را هدف گرفتند؟
   یک بار با معرفت و بصیرت ، با یک دید کلی تر تاریخ معاصر رو مطالعه کنید. انقلاب.مردم کاواره داشتند ولی باز مذهبی زندگی می کردند.باز هیئت ها راه می افتاد.چرا ؟ چون ساده بودند؟ چون نمی فهمیدند ؟ آن زمان که شاه چادر از سر مردم می کشید چرا زنان برای چادر جان می دادند ؟ چون خرافاتی بودند؟ چرا مردم با کفن جلوی رگبار رفتند؟ به چه چیز حسین لبیک می گفتند و جان می دادند؟ لابد نمی فهمیدند.
   طبس.امریکا به ایران یک حمله کوچک کماندویی کرد. دقیقه به دقیقه گزارش وقایع هست بخونید. نه طوفانی بود و نه دشمنی.امریکا چه چیزی را پنهان می کند ؟ دیگر جرئت نکرد به ایران حمله کند.عراق را فرستاد جلو. ۸ سال دنیا عراق را با انواع سلاح ها ساپرت کرد. بمب شیمیایی.تانک.نیروی انسانی.آلمان انگلیس امریکا و … .در کمال ناباوری عراق نتوانست. اسرائیل جاسوس جوانی را به ایران فرستاد که ببیند چرا.وقتی داشت برمی گشت گفت دو چیز : مرجعیت دینی و علمی ، محرم . لابد اون هم نمی فهمید.سالها تحریم. کدام حکومت می تواند ۳۰ سال تحریم را تحمل کند ؟ لابد جوگیر شدیم.اما.به ایران حمله اعتقادی شد. مر جعیت دینی از ما گرفته شد.روحانیون که قشر همیشه بیدار جامعه ما بودند توسط مردم کنار گذاشته شدند. فقط محرم مانده.محرم را نمی توان کاری کرد.فکر نمی کنم کسی بیشتر از اهل سنت ضد شیعه باشد.مرجع آنها کتابی نوشت : قد شیعنی حسین. جوانان ما معتاد به کامپیوتر شدند.جوانان ما ابرو بر می دارند.جوانان ما ارزش ها را فراموش کردند.اما باز محرم. خود من محرم مسلمان شیعه شدم.همین محرم ۸۹ . من همین شهریور به کربلا رفتم.واقعا واقعا واقعا عجیبترین لحظات عمرم بود.

   • نسل سوخته

    شما میگی شیعه با همه مناظره کرده لطفا کلی گویی نکن و نام ببر مثلا کی؟
    من خودم یک نمونه به شما معرفی میکنم
    نواب صفوی با کسروی به بحث پرداخت اما چون در این بحث شکست خورد
    دست به ترور کسروی زد.
    اگر اینطوریه آره شیعه ها بحث میکنن وقتی شکست خوردن ترور میکنن.

   • Behzad Arya

    جوجه عرب و مزدور رژیم دجالان عرب . سگ توله تو اصلا میدانی تحریم چیه . هرگاه بحث تحریم بوده رژیم آخوندی با باج دادنهای بیحساب و کتاب تنها در فکر بغای خودشان بودند وهربار خسارات زیادی به ایران وارد کرده اند …

 • Mohsen Lgvm

  یکم قشنگتر فوتو شاپ کار کنید. خیلی تابلو.ببین بالاست.هیچ کاری هم نمی تونی بکنی.برو پی کارت. زندگی نامه آقا رو حتما بخونید.البته مهم نیست.
   ازش دفاع می کنم چون مسلمونه. چون با بصیرت حرف می زنه.چون خوب نشونه گیری می کنه و میکوبه. چون می دونه.
  ببین ۱۰۰۰ تا مثل تو اومدن و خفیف شدند و رفتند.تا از این پست تر نشدی برو.

  • کرمانی

   من از بصیرت اقا انکار نمی کنم  از قول دایه مهربانش زمانیکه می خواست از زیر ناف والده صاحب بیرون بجهد با صدای بلند گفت که یا علی . بناء” آقا نه تنها بصیر است بلکه  بشیر هم است . اگر تریاک دود نکند  بهیر  میگردد

   • Behzad Arya

    ضمن تائید مطالب فرهاد . لازم میدانم که توضیح بدهم آقای خامنه ای هیچگونه علاقه ای به تریاک ندارد ولی شدیدا طالب خود وافور است واین علاقه از دوران کودکی در ایشان و والده محترمشان وجود داشت و والده محترمشان هرگز وافور را از خود جدا نمیکرد و این علاقه شدید بخاطر شکل خاص و سایز  وافور در ایشان و فرزند دلبندشان ایجاد شد ./.

  • Arash Salar

   بله خامنه ای باید توسط مزدورانش حمایت شود خصوصا توسط الاغی مثل تو . جایگاه  اسلام و خامنه ای و تو و سایر دجالان  رژیم اسلامی تنها در فاضلاب است ./.

 • حبیب

  یکی از موارد مناظره ی شیعه مباحثه ی ده شبه ی مرحوم سلطان الواعطین در شهر پیشاور پاکستان  با علمای طراز اول اهل سنت پاکستان بوده، که طی اون در یک طرف حدود ۱۰ عالم سنی و  در طرف دیگر مرحوم سلطان الواعظین تک و تنها و به شکلی نابرابر به لحاظ عددی بحث کردند و در نهایت برخی از اون علماء سنی شیعه شدند. حاصل این مباحثه ی ده شبه یک کتابه بنام شبهای پیشاور که اهل خرد و تحقیق میتونند با مطالعه ی اون به حقانیت تشیع پی ببرند و این تازه یک نمونه از مباحثات شیعه با دیگر اندیشان بوده و مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با شیخ شلتوت رییس وقت دانشگاه الازهر مصر هم مباحثاتی داشته  و به اایشون اثبات کرده که عمل به دستوارات دینی  فقه جعفری مجازه. همچنین مرحوم سید شرف الدین که حاصل این مناظرات هم در کتااب المراجعات ثبت شده است. در ضمن تشیع هیچ ربطی به حکومت جبار حاکم بر ایران نداره و سالهاست که بسیاری از علما و صاحبان اندیشه از این حکومت پلید علام تبری و انزجار کرده اند. این حکومت دست کمی از حکومت های اموی و عباسی نداره، بازهم اونا تا این حد وقیح نبودند که در زندانهاشون به زن و مرد تجاوز کنند و داعیه ی دینداری هم داشته باشند. گره زدن زلف تشیع که مظهر اون مولام علی ع است به حکومت چپاولگر بیت المال که هیچ حقی برای مردم  که قرار بود ولی نعمت روسا باشند قایل نیست یا بلاهت محضه و یا دشمنی علنی و آشکار با تشیع. حبیب از پاریس

  • Behzad Arya

   ولی نگفتی هنرپیشه های این فیلم هندی چه کسانی بودند . اگر این علما ی شیعه و اهل تسنن راست میگویند مناظره دیگری اینبار در شهر قزوین داشته باشند تا برادران قزوینی نیز از آنان فیض ببرند . انشالله که میبرند ./.

 • Hadiasadi1982

  admin mohtaram salam
  bande az zahamate jenab ali kamale tashakor radaram.
  vali dar morede axe foghe arz mikonam khedmatetoon ke in ax ke az ali khamenehee gozashtin kamelan dastkari shode hastesh va aslan bafur datesh nistva zemnan dar in zaman ke in ax neshoon mide va xe orginalesh mojood mibashad in agha dastesh falaj shode. khaheshan nesbat be eghragh va maghlate dar sayte porbinandaton eghdame ajel farmaeed,baz ham az zahamatetoon moteshakeram va khaste nabashid.

 • Farhad

  دوست گرامی حتما سنت کمتر از چهل ساله وگر نه میدونستی در زمان شاه هم مثل الان تریاکی و هروینی وول میخورد ,شاه  هم دست کمی از اینها نداشت،فیلم گوزنهای وثوقی و خیلی فیلمهای دیگر رو مثال میزنم،اشرف خواهر شاه خودش انحصار مواد رو در دست داشت.. ولی خوب اینها هم با این مواد جوانها رو از دور خارج میکنند تا پولها رو هاپولی کنند و …

  • Behzad Arya

   آره بجان فرهاد من خودم شاهد بودم که اشرف خواهر شاه بخاطر فقر شدید مالی ابتدا با فروش تریاک نیم مثقال نیم مثقال در حاشیه پارک لاله شروع نمود و سپس با بهتر شدن وضعیت مالی برادرش را نیز برای فروش هروئین همراه خود میاورد و بخاطر حمایتهای شاه که سفارش خواهرش را به رئیس پاسگاه زاهدان به کرمان کرد او اینبار با کامیون مواد به تهران حمل میکرد  . آخه احمق جان وقتی پای منبر هر چرندیاتی بهت میگن  یک لحظه به صحت یا نادرستی آن فکر کن . اصلا یکبار با خود فکر نکردی که وقتیکه میگویند:خاندان شاه ثروت ایران را چاپیدند . پس اشرف چه نیازی به فروش مواد مخدر داشته ./.

 • SiaAbadani93

   Why Most Iranies Think United States is The Biggest Jendeh Khoneh, and every one having sex with each other in the streets and everyone carries a Gun killing shooting each other?? Babakhtaneh in Mullah Land in worse! In Most Irani Face Books Men and Women both, Married and single both, Read The SEX INTEREST Section, BOTH Man & Women!!!
  سکس دوست دارن با مرد و زن و زن میخاد همزمان به ۳نفر بده از هر ۳ سوراخ خوشبختانه رو به قبله تو اسلام هلاله
  What Has Eslomeh Arabi Done To US?? فهش دادن خیلی تو فرهنگه تخمی ایرانی بده و جا نیوفتاده ولی
  دنباله ناموسه همدیگه بودن و افتادن خیلی عادی و جا افتاده و قابله قبوله..مونه آبودانی خیلی فهش میدومو مینویسوم ولی هیچوقت
  دنباله زن و دخترو ناموسه کسی نیسوم. کدومش بهتره؟؟
  Any one Agrees or Disagrees With Me An Obudani Kofar let me and others know what do you think and also you are not in Control of Jokesh Mullahs, but you are in control to Add me as your Friend please.
   

  • Asdfasf

    آخه شماها اگه گه های کسای دیگه رو قر قره نمی کردین میخواستین چیکار کنین؟ احمقهای بی فرهنگ.
   الکی خودتونو ایرانی جا نزنید و آبروی پادشاهای با غیرت ایرانی رو نبرید همین شما عوضی ها هستین که باعث شدین این مملکت به گند کشیده شه شما هایی که میگین دین زده و اسلام اخه.
   تویی که نمیفهمی چرا اظهار نظر میکنی آخه بدبخت اگه دین نداری حداقل برده بقیه نباش که گهی رو کسی خورده انداخته بیرون رو قرقره کنی.
   از طرف یک ایرانی.

 • Ghoroob Hossein

  چقدر جالبه کار شما ضد انقلابها که حتی تصویر مطلبتون هم ساختگیه چه برسه به خود مطلب :))

 • pedar-sag-sohrab-arjhang

  Bravoo