حمله به سفارت انگلیس، لکه ننگ دیگری بر دامن هر ایرانی، و ثبت در تاریخ کشورهای دیگر جهان ۱۱

رژیم جهل و جنایت ایران مانند یک غول بی شاخ و دمی است که بقای خود را در یاغی گری، لات بازی، توطئه، کارهای تروریستی، و یورش و حمله به خانه ها و اماکن مردم، و یا به سفارت خانه کشورهای مخالف سیاست خود می داند. ایران کشوری جدا و تنهایی در جهان نیست که بتواند و اجازه داشته باشد هر کار و یا حرکتی انجام و یا هرغلطی بخواهد انجام دهد. بلکه ایران هم کشوری است مانند دیگر کشورها و در میان ویا کنار آنان. این خود تعهدات و مسئولیت هایی به دنبال خواهد داشت. ایران موظف است از سفارتخانه ها که خاک کشورهای دیگر به شمار می آید، محافظت و نگهبانی کند و نه این که لات ها و چاقو کش های خود را از دیوار آن ها بالا فرستد، و مانند دزدان و غارت گران وارد خانه دیگران شود.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند. این اوباشان و هرجایی رذل مملکت ما به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی قائل نیستند.

یک گله لات های چاقوکش بسیجی، و مزدوران گرداگرد آخوندهای جنایتکار، و عده ای خاله زنک های صیغه خانه آخوندی به حریم کشور دیگری تجاوز می کنند.   آنها به هیچ اصول و شرایط مدنی و انسانی ارزشی قائل نیستند. گرد هم آمدن بسیجی، خاله زنک های خردباخته از امت اسلامی، طلبه ها و نظامیان و سپاهی با لباس شخصی که به خواست و دستور ولی وقیح آخوند جنایتکار قرن  کنونی در برابر سفارت انگلیس گرد هم آمدند و به لات بازی پرداختند، مانند دزدان از دیوار سفارت بالا رفتند، دور از شأن هر انسانی با هردید سیاسی ویا هر باور مذهبی سوای اسلام است.

اسلام که یک دین سرکش و تجاوزکار است، به افراد خردباخته و پیروان خود دستور هرجنایتی ویا هرکار تروریستی را می دهد. ما نمونه بسیار زشت و نفرت انگیز آن را در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با اشغال و غارت سفارت آمریکا دیدیم. یک مشت طلبه و مزدوران مکتب آخوندی مانند دزدان از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتند، خاک آمریکا در کشورمان را به لجن کشیدند و آنگاه دیپلمات هایی را که خود مسئول جان و نگهداری آنان بودند، به مدت ۴۴۴ روز در تاریکی و شرایط ناگوار و با تحقیر و بدرفتاری زندانی کردند. همین عمل ننگ آور و ضد انسانی را همین امروز مزدوران رژیم با سفارت انگلستان انجام دادند.

در این ویدیو ما شاهد مزدوران روضه خوان ۵ تومانی مشهدی هستیم. اگر این عده اوباش و رذل های اجتماع که بی تردید مورد نفرت ۷۰ میلیون ایرانی هستند، جلو سفارت سوریه جمع بودند و این رجز خوانی ها را می کردند،  افراد نظامی شخصی پوش نوکران مجتبی خامنه ای جنایتکار، دست کم صد نفر آنان را دورادور با تیر از پای در می آوردند. ولی اکنون  می توانند با گستاخی و بیشرمی از دیوار سفارت انگلیس نیز بالا روند.

زیان های مادی این عمل ابلهانه و وحشیانه را دیدیم. زیان های معنوی و سرزنش های تاریخی آن برای همیشه در تاریخ جهان به ثبت خواهد رسید و نسل های آینده آن را به حساب ملت ایران گذاشته، و مردم ما را وحشی، گستاخ، بی تمدن، و جنگلی خواهند خواند. بالاتر و بدترین این رفتارها، آتش زدن پرچم یک کشور است. پرچم نشانه و مظهر آزادی و استقلال هر کشور است. پرچم به معنای خون سرخ در رگهای مردم است. حال، چگونه مشتی اوباش و مزدور بی هویت که از جانب آخوند جنایتکار مأمورند، به خود اجازه می دهند پرچم کشوری را پایین آورند، زیر پا گذارند، و بدتر از همه، به آتش بکشند. این خود لکه ننگ بزرگی است که بر دامن یکایک افراد یک کشور می ماند و باهیچ مایع و یا دارویی پاک نخواهد شد.

تاریخ جهان گرچه اسکندر را به دلیل شجاعت، برنامه ریزی، و پیشرفت های نظامی، او را «کبیر» می خواند، ولی به همان اندازه از سوی بیشتر تاریخ نگاران جهان، حمله به خانه و خانواده مردم شهر پارسه پایتخت بزرگ هخامنشی را وحشیگری، دور از مدنیت، و توهین به مقام و کرامت انسانی می داند. حمله به یک سفارخانه و دستیابی و هرگونه برخورد تند و نا مناسبی با افراد درون سفارتخانه همان نفرت و سرزنش جهانی را به دنبال خواهد داشت، که تاریخ در مورد یورش اسکندر به خانه های مردم روا داشتند.

جنایتکاران تازی نسب که کمترین نشانه ای از فرهنگ و رسوم ایرانی و فرهنگ آدمیت ندارند، پرچم کشور دیگر را به آتش می کشند. این نهایت بی حرمتی و جسارت به یک ملت و به یک مملکت دیگر است

جنایتکاران تازی نسب که کمترین نشانه ای از فرهنگ و رسوم ایرانی و فرهنگ آدمیت ندارند، پرچم کشور دیگر را به آتش می کشند. این نهایت بی حرمتی و جسارت به یک ملت و به یک مملکت دیگر است

در این جا به کوتاه رابطه سیاسی ایران و انگلیس را بررسی  می کنیم و می بینیم چه ناهماهنگی میان دو کشور به وجود آمده که ولی وقیح را وادار به بسیج کشی بدان سفارتخانه نموده؟:
پیوند سیاسی میان ایران و انگلیس از دوران کمی پیش از شاه عباس بزرگ آغاز شد، و در دوران آن پادشاه بزرگ رواج و رونق بیشتری پیدا نمود. دولت انگلیس از زمان خاندان صفوی نفوذ و دخالت خود بر ایران را رفته رفته افزایش داد. مذهب شیعه که دست پرورده شاه اسماعیل اول بود، و ناگهان از ۱۵٪ جمعیت ایران به بیش از ۶۰-۷۰ در صد رسید، کاملاً جنبه سیاسی داشت. همزمان، انگلیس ها نیز نفوذ و دخالت خود را از درون مذهب شیعه گسترش دادند. تا آن جا که در پایان دوره صفویه، و بعدها، بازهم از راه آخوندهای شیعه بر شاهان و دربار شاهان قاجاریه نفوذ کامل نمودند.

می توان گفت که شاهان قاجار بازیچه دست دکانداران دین بودند، در حالی که دکان داران دین، یعنی رهبرهای مذهب شیعه به طور مستقیم زیر چتر و نفوذ دولت انگلیس قرار داشتند. در حقیقت سیاست و خواسته های دولت انگلیس از راه آخوندهای شیعه مسلط بر شاه و دربار، به آنان دیکته و تحمیل می شد. بازتاب ناگوار آن جداشدن یک سوم خاک ایران به وسیله روسیه در زمان فتحعلیشاه، هرات در زمان محمد شاه قاجار،  افغانستان در دوران ناصرالدین شاه، و بحرین در زمان محمد رضا شاه بوده است.

این ها لات های پرورش یافته مرکز خلافت ولایت وقیحند. گوشت و خون این جانوران از جنایت ، غارتگری، و تجاوز به جامعه ایرانی حاصل شده ، و موجب شرم و خجالت هر ایرانی است که این نا انسان ها را ایرانی بداند. این تصویرها در بایگانی ما برای کشاندن آنان به دادگاه مردمی در فردای آزاد ایران همچنان میماند.

این ها لات های پرورش یافته مرکز خلافت ولایت وقیحند. گوشت و خون این جانوران از جنایت ، غارتگری، و تجاوز به جامعه ایرانی حاصل شده ، و موجب شرم و خجالت هر ایرانی است که این نا انسان ها را ایرانی بداند. این تصویرها در بایگانی ما برای کشاندن آنان به دادگاه مردمی در فردای آزاد ایران همچنان میماند.

در همه این جنگها و حرکت ها، دست انگلیس از آستین دراز آخوندها در آمده است. این دخالت غیر مستقیم تابه امروز با روی کار آمدن این رژیم ادامه داشت. تا آن جا که تلویزیون بی بی سی از بزرگترین وسیله و عامل فعال روی کار آمدن این رژیم شد. در آغاز انقلاب و حتی دوران جنگ که درهای انگلیس بر روی ایرانیان بسته بود و افراد عادی می بایست از ۷ خوان بگذرند تا ویزای انگلیس دریافت کنند.

ما چند بیماری را می شناختیم که نتوانستند به موقع ویزا دریافت کنند و در نتیجه با کمبود درمان در ایران از میان رفتند. در جایی که آخوندها و وابستگان آنان گله گله بدون کمترین اشکالی، و بدون آن که رنگ سفارتخانه ویا کنسولگری انگلیس را دیده باشند، با ایل و تبار خود به انگلیس می رفتند، و در اقامت گاه سفارت ایران و یا بهترین هتل ها و بیمارستان ها می ماندند.

انگلیس به طور کلی تا کنون مرکز همه گونه جاسوسی و کارهای تروریستی رژیم بوده است. بمب گذاری رژیم در روزهای نخست پس از انقلاب در لندن نادیده گرفته شد و عاملین آن پس از مدت کوتاهی زندانی شدن آزاد شدند. در ضمن لندن مرکز خبر گیری و خبر رسانی و پرس تی وی و دهها کارهای تبلیغاتی و جاسوسی دیگر رژیم است. کارهایی که در کشورهای دیگر امکان انجام آن نبوده است.

حال، علت چیست که رژیم آخوندی ناگهان از ارباب و ولی نعمت خود دست بر داشته؟:

رژیم آخوندی که ناگهان و بدون انتظار با خردباختگی مردم ایران در سال ۵۷ روی کار آمد، احساس کرد که دیگر بدهکاری به دولت انگلیس ندارد و خود مستقل است. از این روی، مانند گذشته از چاپلوسی و کرنش در برابر انگلیس دست کشید. نکته دیگر این که مجتبی فرزند جنایتکار خامنه ای، ۱۶۰۰ میلیون پوند از مال ملت را دزدیده و در بانک های انگلیس پس انداز کرده بود. دولت انگلیس به دلیلی که شاید پشتیبانی جنبش سبز باشد، این پول هنگفت را مسدود و از اختیار مجتبی خامنه ای خارج نمود.

از همان زمان دشمنی خامنه ای با انگلیس پیشرفت نمود. همکاری انگلیس با آمریکا و دولت های دیگر درمحکوم کردن رژیم خامنه ای، و رژیم سوریه، و شرکت در تحریم بانک مرکزی و سازمان های وابسته به آخوندها و سپاه پاسداران نیز از عوامل این کناره گیری آخوند از سیاست انگلیس است.

 • Arman

  من پیشنهاد می کنم با بررسی تصاویر، این افراد شناسایی
  شوند و نام ، پیشه و ارتباطات آنها منتشر و به سازمان های بین المللی و سفارت خانه
  های خارجی در تهران تحویل گردد تا برای آنان که 
  ایران و فرزندان دانشجو و فرهیخته آن را در برابر جهانیان بدنام میکنند، درس
  عبرت باشد. آرمان.

  • باسپاس از شما پیشنهاد خوبی است. ما در بایگانی خود هرچه بتوانیم از این عکس های جانیان جمع آوری می کنیم. تا در آزادی ایران علیه آنان اقدام قانونی صورت گیرد.

 • iran irani

  آخر این راه با انگلیس و آمریکا به کجا می رسد؟

 • Babakpersa

  شور بختانه رفتار و کردار سرکوبگران و آدمکشان و بچه عراقی های حزب الهی بنام ایران و ایرانی دیده می شود : بسیج دانشجویی: آتش زدن و شیشه شکستن کار ما نبود، کار عوامل استعمار پیربود / در آشپزخانه سفارت، مشروبات الکلی کشف کردیم و در یخچال، گوشتحرام!

 • azadi

  man khahesh mikonam agar emkane tahie petition beinolmelali ra darid baraye tahie an egdam konid ta iranian vatan dost ba emzaye an neshan dahand in vahshigari hich ertebati be mardome iran nadarad va hesabe mardom az hokomat jodast ta in vahshiha name daneshjoye irani ra lakedar nakonand

  • با درود به شما، شوربختانه ما اکنون در شرایطی نیستیم که این کار بسیار عالی را انجام دهیم. این کار نیاز به صرف وقت و پول کافی دارد که ما با مشکلات شخصی و خانودگی روبرو هستیم. همکاران ما نیز با زندگی دست و پنجه نرم می کنند. با سپاسی دیگر، و پوزش ازشما، سهراب ارژنگ

   • مهمان

    خاک تو سر غرب زده بدبختتون کنن اونروزی که به سفارت ایران تو انگلستان حمله کردن شما سرتئن تو کدوم اخوری بند بود که حالا سنگ اون حرومزاده هارو به سینه میزنین وقتی درختهای باغ قلهک رو انگلیسها اتیش میزدن کدوم گوری بودین که حالا ۴ تا جوون باغیرت ایرانی شدن برای شما وحشی بازم خاک تو سر غرب زده وحشیتتون بکنن

 • Babakpersa

  در اینجا بدرستی و نکته سنجی به ریخت و چهره شیعیان حزب الهی نگاه اندازید. هرچند که بنام ایران و ایرانی به جهان نشان داده می شود ولی اینها ایرانی نیستند و باور داشته باشید و این را بدانید و هیچ شک و دودلی هم نداشته باشید که تمامی این ارازل و اوباش سرکوبگر؛ کرم زاده گان عراقی های شیعه مسلمان هستند که با آغاز جنگ ایران و عراق و فرار پدر و مادران ضد ایرانی آنها از صدام حسین سنی مسلمان و ورود بیشتر از ۴ میلیون به ایران در آغوش پلید پدر بی پدرشان” خونخوار خمینی پناه گرفتند. همانگونه که ۱۴۰۰ سال پیش خاندان خونخوار آنان با شمشیر قرآنی بر ایران و ایرانی چیره گشتند و بزور ماندند و جای باز کردند و سرکوب کردند. کشتند. دزدیدند و بردند و دزدان و آدمکشان تسبیح بدست دوباره برگشتند و تازیدن گرفتند و اینبار بار سال ۵۷ به همراه خمینی که همان قادسیه و نهاوند خون آشام بود و همچنان می بینیم که چسبیده بر زمین مانده اند. در این سه دهه چیرگی دستگاه شیعی ولایت فقیه برایرانیان بخواب رفته” عراقی های خمینی پرست همزمان با تولید کردن بچه و بچه و باز هم بچه ؛ روز بروز بیشتر و بیشتر شدند و در نگه داری و پایداری رژیم اسلامی و سیرکردن شکم همیشه گرسنه خود در کنار برادران دزد و گرگ آخوند شیعه وضوی خون می گیرند. این پس مانده هایی اهریمنی در تمامی سازمانهای دولتی و بانکی. اداری. آموزشی. دانشگاهی. نظامی،،، کنترل کننده بر مردم” وارد گردیده و بیشتر بیشتر جای بسیج و پاسدار و نیروی انتظامی را گرفته و پر کرده اند. بیشتر کارکنان سفارت ایران در برون مرز و دانشجویان ایرانی در انگلیس و امریکا و آلمان و استرالیا،،، از بچه عراقی های تولید شده کارخانه آدمکشی آخوند ها هستند که نه تنها از پول نفت و دارایی ایران سود جویی می برند چه بسا که سرسفره همیشه باز و گشاد ایرانیان، من و شمای ایرانی را بنام مهمان سر سفره خودمان هم پذیرا نیستند. سراسر ایران بویژه در تهران بازار و فروشگاه و خرید و فروش و درآمد و خانه ،،، دارند هم در ایران هم درعراق هم در کشورهای الکافرون اروپا یی و آمریکایی. با پاسپورت ایرانی – ننگ است برای ایرانی – پناهنده در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و بیشتر کارکنان کنترل کننده پاسپورت در فرودگاه تهران برداران و خواهران زینب عراقی ها هستند. رژیم آخوندی ناایرانی، در سرکوب کردن جوانان و آزادی خواهان، بسیار وابسته به بسیجی ها و پاسدارهای عراقی و همچنان کم و بیش لبنانی و سوری است. بیشترین شکنجه گران و تجاوز گران در زندان هایی ایران، از شیعیان ستمگر جوان عراقی هستند. در سایت و لینکهای اینترنتی و فیس بوک بنام دروغین ایرانی در فریب دادن و نابودی ایرانیان مزدوری می کنند. این درد بی رگی تاریخی را، من و تو و ما و شما بنام ایرانی ۱۴۰۰ سال است که بر سینه سوزان خود بر میکشیم و هر چند که به دل و جان بر نمی تابیم. ولی دریغ و افسوس که نمی دانیم چه کنیم و چه اندیشه کنیم ؟ کجاست همبستگی وهمراهی ایرانی؟ کجاست همدردی و هم یاری ایرانی ؟ کجاست بیداری ایرانی؟ نه اسلام – نه قرآن – جاوید نام ایران ” بابک پرسا ”

  • yeki

   khak to sare khaeneton konan age america va England  to va khanevadato begiran begayan on vaght be khobi azash yad mikoni man ke fekr mikonam ina kare khobi kardan mage kam amrika va englis az ma badeshon miyad nanaye to va tarafdarato ham gaeedam gomashteye amrika

 • Imanimani89

  غلط کردی نامرد نکبت،فکر کردی با این متن مسخرت چه غلطی می تونی بکنی اگه مردی این نظر رو ثبت کن آره ما فریب خورده ایم و این زندگی با بدبختی رو قبول داریم کور شی که نمی تونی ببینی؟برو با اون افکار مسخرت حال کن-سوختی؟

  • افغان بسیج کش

   چه میگی تومادر جنده ؟نکبت خودت و خامنه ئی ات . چرا همسنگران ایرانی مارا دشنام میدی.