حکایت درماندگی یک رژیم، و بیچارگی یک ملت ۱۱

شاید اگر در دو سال قبل با دقت به سخنرانی خامنه ای پس از حوادث انتخابات و انتصاب احمدی نژاد به مسند ریاست جمهوری توجه می شد میتوانستیم به راحتی شکست استخوانهای رهبری و اوج درماندگی و عجز او را دریابیم. انجا که در یک به نعل و به میخ زدن آشکارا میخواست تا هم دل هاشمی را بدست اورده هم ناطق را راضی نگهدارد و هم از احمدی نژاد و انتصاب خودش دفاع نماید.

خامنه ای به اتکاء پاسداران بر قدرت خود افزوده و در میان ابرها با نخوت و خودپرستی گام بر می دارد. غافل از این که روز به روز آتش خشم ملتی که خانه و کاشانه اشان به باد رفته، زبانه می کشد، نه تنها او بلکه دودمان هرچه آخوند مفتخور و حقه باز است در مینا شعله های خود نابود خواهد ساخت.

خامنه ای به اتکاء پاسداران بر قدرت خود افزوده و در میان ابرها با نخوت و خودپرستی گام بر می دارد. غافل از این که روز به روز آتش خشم ملتی که خانه و کاشانه اشان به باد رفته، زبانه می کشد، نه تنها او بلکه دودمان هرچه آخوند مفتخور و حقه باز است در مینا شعله های خود نابود خواهد ساخت.

اما اکنون تنها پس از ۲ سال باندهای متعدد ثروت و قدرت که در طی این ۳۰ سال به تاراج منابع ملت و فربهی خویش مشغول بوده اند هر با کدام با علم به همین درماندگی ,ناتوانی وضعف مفرط رهبری بی خرد ملون الحال‌ آشکارا با چنگ و دندان نشان دادن به هم به جان یکدیگرافتاده اند و هر کدام نیز به فراخور موقعیتشان عبای خامنه ای را که ارزشش اکنون تنها در حکم پیراهن عثمانی برای قدرت گیری اعتبار دارد و نه بیش؛ بر دوش میکشند و خامنه ای هم مات و مبهوت و ناتوان تر از همیشه و غرق در اوهام بی پایان خویش سیر میکند و در این گرداب خود بافته و خود ساخته مبهوت مانده؛

آری خامنه ای به شدت درمانده است زیرا نه میتواند به سپاه تکیه و یا اعتماد مطلق داشته باشد چه او نیک میداند که سپاه یک نیروی هماهنگ نیست و بدنه سپاه که اکثرا از جنس مردم بوده اند و بیشتر به سپاهی بودنشان به عنوان یک شغل نگاه میکنند و با حاکمیت او دارای تعارضات بسیار جدی بوده وبطور حتم آنگاه که جنبش مردم عمیقتر شود در کنار مردم خواهند ایستاد.

در راس سپاه هم فرماندهان به واسطه فساد عمیقی که بدان آلوده شده انداکثرا دارای تعارضات بسیار جدی با هم هستند و باندهای درونی آن به شدت بر سر چپاول بیشتر و بدستگیری موقعیتهای تازه با همدیگر رقابتی خصمانه دارند و همچنین نگرشهای متفاوتی بین انان وجود داشته و دارد که بسیاری از مواقع سر باز کرده و باز هم هر چه بیشتر سرباز خواهد کرد(نگاهی به حوادث بعد از انتخابات و دستگیری بسیاری از فرماندهان سپاه بیانگر این مدعاست).

خامنه ای و آخوندهای دیگر تصور می کنند با هم بودن آنها، نشانه قدرت و اتحادشان است. غافل از این که هرآخوندی از بودن در جمع آخوندها احساس نا امنی بیشتری می کند. زیرا هرآخوند خود را از دیگران برتر می داند. دیگر این که این تجمع، بیشتر خشم و نفرت ملت را بر می انگیزد.

خامنه ای و آخوندهای دیگر تصور می کنند با هم بودن آنها، نشانه قدرت و اتحادشان است. غافل از این که هرآخوندی از بودن در جمع آخوندها احساس نا امنی بیشتری می کند. زیرا هرآخوند خود را از دیگران برتر می داند. دیگر این که این تجمع، بیشتر خشم و نفرت ملت را بر می انگیزد.

این تعارضات و رقابتها و ا

آلودگیهای بین فرماندهان سپاه و باند بازیهای پنهان و آشکار عملا از امکان تکیه او بر این نیرو به شدت کاسته است؛ نه بر بسیج امکان تکیه کامل هست چه بسیاری که تحت عنوان بسیجند تنها به فراخور اقتضائات و بهره مندی از مزایای بیشمار آن به این کسوت درامده اند ومعلوم نیست که تا کجا اجرا کننده بی چون و چرای اوامر او باشند.

در هیچ کجای دنیا نمیتوان به مزدوران تکیه کرد و از این رهگذر است که هر روزبا اختصاص بودجه های جدید سعی دارد تادهن گشاد این مزدوران را بسته و راضیشان نگه دارد. اما این امر تا کجا مگر میتواند ادامه داشته باشد؟.

از طرفی خامنه ای نمیتواند به باند احمدی نژاد تکیه کند چه فهمیده که آنان در صورت امکان فراهم آمدن موقعیت، او را کنار خواهند زد، اینان نشان دادند که با دقت خود را از اریکه قدرت بالا کشیده اند و با علم به پایان دوران حاکمیت جمهوری اسلامی سعی دارند تا با شیوه های پوپولیستی مطلقا و به تنهایی بر اریکه قدرت نشینند و با یک استحاله سیستم را به سمت اهداف خود به پیش ببرند. او حتی نمیتواند به باند لاریجانی ها و موتلفه تکیه کند چه از یکسو اینان دارای پایگاه مردمی نبوده اند و ملت سالهاست که از اینان عبور کرده اند و تازه درغیر اینصورت هم رهبری باید تنها اجرا کننده خواستهای افزون خواهانه آنان باشد.

باز نمیتواند دست به دامن اصلاح طلبان شود چه آنان نیز اکثرا ولایت او را قبول نداشته و نه فقط از او که در بسیاری موارد حتی ار حاکمیت هم عبور کرده اند و از اینجاست که میتوان پی به اوج درماندگی خامنه ای برد زیرا نه فقط هیبت او که هیبت حکومت جمهوری اسلامی که طشت رسوایی اش گوش فلک را کر کرده، واعتبارش برای خیلی ازدرون حکومتی ها که ناشناخته مانده بود به شدت فرو ریخته است.

خامنه ای نیز مانند خمینی، هیتلر، پینوشه و دیگر جنایتکاران تاریخ به عنوان یک دیکتاتور بی رحم و خونخوار شناخته شده، و روزی ناچار است پاسخگوی این همه جنایت ها و غارتگری ها به ملت بزرگ ایران باشد.

خامنه ای نیز مانند خمینی، هیتلر، پینوشه و دیگر جنایتکاران تاریخ به عنوان یک دیکتاتور بی رحم و خونخوار شناخته شده، و روزی ناچار است پاسخگوی این همه جنایت ها و غارتگری ها به ملت بزرگ ایران باشد.

کارتهای بازی مردم فریبی حکومت اسلامی پایان یافته و این نکته را میتوان ازسخنرانی اش در کرمانشاه و اعتراف به ناکارامدی نظام و لزوم پوست اندازی نظام که به نوعی به درماندگی نظام منحطش و نیزخودش اعتراف کرده بود دریافت. او آگاه است که پیراهن ولایت اعتبارش برای ولایت زدگان فقط تا رسیدن به اهدافشان است و نه بیش. و این مسئله هست که ممکن است خامنه ای برای فرار از این دام خود تنیده همچون اسلافش در دیگر نقاط چون لیبی راهی را انتخاب کند که برای کشور بسیار مصیبت بار باشد.

آری مقابله با خواستهای منطقی ملت و درگیر نمودن کشور به ورطه یک جنگ هر چند کوتاه مدت البته به خیال خودش؛ این تنها راهی است که او به باور باطلش حیات خویش را در آن میبیند و این همان بازی دنیای غرب است که آنان را به اینجا میکشاند تا هم راحت به اهدافشان دست یابند و هم افکار عمومی مردم جهان را اقناع سازند.

نقطه کثیف اصطکحاک تاریخ در همین جاست. آنجا که باید چنین حکومتهای کثیفی که سالها به غارت منابع و سرکوب ملتها و براندازی اندیشه ها مشغول بوده اند و آب را به طور کامل به آسیاب انها میریختند و بهای این سیاستهای کثیفشان را ملتهای رنجور باید میپرداختند، اکنون نیز باید به اجبار بپردازند. این مسئله است که شاید اگر روشنفکران دلسوز در داخل و خارج چاره ای نیندیشند هزینه های بسیار بیشتر و بدتری از لیبی را به کشور تحمیل نماید. بنابر این در چنین موقعیتی است که میتوان گفت ما در گردنه بسیار حساس تاریخی قرار گرفته ایم.

خامنه ای باز هم به عر و گ.. افتاده و رجز خوانی می کند. مثل معروفی است که می گویند «لاف در غریبی و … در بازار مسگری» را کسی نمی تواند بفهمد. حال، این بابا در اطاق گرم نشسته و بلبل زبانی می کند. حال، چرا آخوند به آمریکا دشنام می دهد؟!. دلیلش آنست که دولت آمریکا حاضر نشده ضمانت کند که از این رژیم آدم کش حمایت خواهد کرد.

واقعیت این است که در پرتو ۳۰ سال حکومت جهل، تمامی ساختارهای جامعه به شدت دستخوش آسیبهای جدی شده اند .بی پرده تر باید گفت که فرهنگ  عمومی ما به شدت دستخوش آسیب گردیده و ۳۰ سال حاکمیت خرافه هم بخشی از جامعه را به این درد مبتلا ساخته و هم جامعه را به شدت به عقب رانده است. یاس و نا امیدی و سرکوبهای وحشیانه رژیم در این سالها و از بین بردن تمامی روزنه هایی که میتوانست هسته های اندیشه جمعی را شکل دهد و حاکمیت فرهنگ دروغ و ریای دینی و کشاندن جامعه به سمت اندیشه های خرافی با تعطیل نمودن عقل و جایگزینی اوهام و خرافات مذهبی و..

در نهایت میتوان گفت که به نوعی هرج و مرج کامل بر تمامی ارکان جامعه حکم فرماست و این مسئله در کنار تحقیر ملیتهای مختلف درون جغرافیای ایران و به جان هم انداختن انها و مجموعه های بی پایانی از رذالت و شقاوت جامعه را دچار خطرات فراوانی ساخته است. اکنون عملکرد این سیستم ننگین ما قبل تاریخی میرود تا کشور را با خطرات و مصائب بسیار جدی مواجه سازد.

تا بدانجا که پس از نابودی و منحرف نمودن تاریخ میرود تا جغرافیای ما را هم به نابودی بکشاند. و بیم ان میرود تا همه بنیانهای این جامعه کهن را بر باد دهد. درماندگیهای چنین حاکمان پلیدی را باید قبل از در انداختن جامعه به دست ناملایمات بیشتر با تلاشهای همه جانبه چاره کرد. تا شاید یکبار برای همیشه تاریخ این سرزمین از تکرار دور باطل رهایی یابد.

 • Cqvf

  “…  جمهوری اسلامی که طشت رسوایی اش گوش فلک را کر کرده …”  طبل و نه طشت.
   وگرنه باید گفت:    “…  جمهوری اسلامی که طشت رسوایی اش از بام دنیا به زمین افتاده …”

  • iraj

   بسیار ممنونم از تذکر به جای شما.ممنونم بی نهایت

 • Babaktabrizy

  دستتان درد نکند خیلی روشن مسئله را نوشته اید درود فراوان بر شما

 • Welcome to the new iReport! Allow us to introduce you to what iReport’s
  all about. Take the Tour »

  function closeMsg() {
  var actionUrl = ‘/ir-message!closeUserMessage.jspa’;

  jQuery(‘#ir-message’).fadeOut(1500);

  new Ajax.Request(actionUrl,{
  method: “get”,
  parameters: { closeID: 1001 },
  //TODO: Use onSuccess when upgrading to Prototype 1.6.
  onComplete:
  function(data) {
  //alert(‘ajax completed’);
  },
  onFailure: function() {
  //alert(“ajax failed”);
  }
  });

  }

  jQuery(document).ready(function() {

  jQuery(“#follow2”).hide();

  // check if there is any trafiic to the ad file; otherwise hide the text – advertisement
  var adDivHeight = jQuery(‘#ir-sidebar-ad’).height();
  // If there is traffic to ads then the height should be 300. Using 100 is safe bet.
  if (adDivHeight < 100) {
  jQuery('.ir-ad-logo-text').hide();
  }

  });

  cnnad_createAd("566587","http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn&cnn_position=970x90_top&cnn_rollup=cnn_ireport&cnn_section=article&page.allowcompete=no&params.styles=fs&quot;,"90","970");
  cnnad_registerSpace(566587,970,90);

  //

  Share this on:

  Facebook

  Twitter

  Tumblr

  //
  E-mail

  Tweet

  jQuery(function($) {
  $(‘#favorite-712223’).favorite({ “internalDocID”: 712223, “userID”: 881951 });
  });

  3
  VIEWS
  1
  RECOMMENDS
  0 SHARES

  jQuery(document).ready(function() {
  var url = “https://graph.facebook.com/http%3A%2F%2Fireport.cnn.com%2Fdocs%2FDOC-712223?callback=?”;
  jQuery.getJSON(url, function(json) {
  var recCount = json.shares;
  var countin = “”;
  if (recCount == undefined || null == recCount) {
  recCount = 0;
  }

  if (recCount >= 1000000000) {
  recCount = Math.round(recCount / 1000000000);
  countin = “G”;
  }
  else if (recCount >= 1000000) {
  recCount = Math.round(recCount / 1000000);
  countin = “M”;
  }
  else if (recCount >= 1000) {
  recCount = Math.round(recCount / 1000);
  countin = “K”;
  }
  jQuery(“#recoCount”).html(recCount).append(countin);
  });
  });

  About this iReport

  Not vetted for CNN

  Posted 41 minutes ago by
  Sahameddin
  Assignment

  This iReport is part of an assignment: Occupy Wall Street protests

  Sahameddin and 14 other iReporters contributed to
  Open Story:
  Occupy Wall Street protests

  More from Sahameddin

  Bank of America
  Double moral about sex
  The problem of sexual relationship in our
  countries? Hate and Love
  The problem of the unity of mankind, the victims
  of different societies
  Different thinking and the different ways of
  life

  cnnad_createAd(“81590″,”http://ads.cnn.com/html.ng/site=cnn&cnn_position=300x850_rgt&cnn_rollup=cnn_ireport&cnn_section=article&page.allowcompete=no&params.styles=fs”,”850″,”300″);
  cnnad_registerSpace(81590,300,850);

  More iReports you should see

  Snake in the Christmas tree

  By unclaimed

  Cain: it’s a rap (I mean a real
  rap)
  By omekongo

  High wind damage in N
  California
  By unclaimed

  CLIMATE CHANGE GLOBAL RALLY IN
  COP 17
  By teenaija0880

  GLOBAL ACTION RALLY FOR CLIMATE
  CHANGE
  By teenaija0880

  Wall Street and the management of destroying the Middle
  Class in the whole world.
  By Sahameddin | Posted 41 minutes ago

  CNN PRODUCER NOTE

 • Wall Street and the management of destroying the Middle
  Class in the whole world.

   

  I do not know if you have heard about Panda the China
  bear? They cannot produce enough offspring and they will die with the time if
  they have no support. Now we have the same problem, we are as the people say
  99% or the population, but we are dying with the time. We work harder and have
  less fun, but we get poorer and poorer, why? I will explain it, at least I try.
  The one present that run the whole world, have money, knowledge, and they are
  united, but the 99 present, they do not have enough money and they are misused
  and used as robots against each other. 
  They are trained to be disagreeing with each other kill each other, hate
  each other, do not respect each other and even misuse each other. Their general
  knowledge is much less that the one present and most of them are full of
  ignorance and hate against each other. That is why the one present is so
  effective and powerful and the 99 is weak, disunited and full of hate and ignorance,
  complex and disunity.  The one present
  use their differences as a device to destroy them. Religion, nationalities,
  different languages, different way of thinking, races and all other small and
  big differences are use very wisely by the one present against the 99
  people.  They do not trust each other,
  and if they trust each other, they will totally misused even by each other.
  They are trained even to kill each other blindly. Some of these 99 people can
  slide in the one present, but they will be even more cruel that the original
  one present.

   

  It is clear that the one present cannot control the 99
  present, if they do not have any help among the 99 people. But they can easily
  get help from them. They trained them to be very indifferent and cruel to each
  other. And they are actually very busy to fight with each other. Sex complex is
  another device which is used against them. The 99 people are mostly in the
  third world and also in the first and second world.

   

   

  The leader of communists, capitalists and different
  religions, the corrupted ones are cooperating with each other to control the 99
  people. They introduce them hate, against each other religions, races,
  languages and the way of their lives.

   

   One of their branches
  or device that they use is Islam. The Shia and Sunni are trained some how to
  hate each other and call each other the wrong one. A lot of war is planted and
  design for them to kill each other with the West or East weapons. They can sell
  their weapons and can see how they work. The war between Iraq
  and Iran was
  one of their scenarios. The young people who cannot even read Quran, fight for
  Quran and kill their Moslem brothers. Millions of young people with the name of
  God is Great killing each other for eight years and at the end none of them were
  the winner or as both said, both of them were the winners? The both countries
  lost billions of dollars and millions of young people are killed or disabled?
  Who won the business people who sold their weapons and their insurance
  companies that insure them?

   

  In the center or in the Western or Eastern countries the
  middle class and poor class people are the victims, too. They pay more tax and
  they work more, but they have nothing. What they have is taken by the Law,
  which is in the service of rich people from them and they pushed to be poor or
  if they are very smart and or cruel be richer. 

   

  I heard that in the Middle Eastern countries more than 20
  present of the people are addicted to the drug. I know that in the West or East
  also a lot of people are addicted. The drug business is more profitable than
  the oil business. And the weapons industries are more profitable than all other
  business together. The insurance companies and banks are destroying the middle
  class in some countries with inflation, they destroy the little capital of the
  middle class or in other countries with deflation they do the same thing. They
  borrow too much money to the people and in the time that the people cannot pay,
  they take their business and destroy their down payment they put for their
  business. For example the middle class man saved 100,000 dollars after 15 years
  hard work. The bank give him 200,000 dollars more money, and he buy a small
  business. After two or three years, the value of his business from 300,000
  dollars dropped to 150,000 dollars. So he will lose all his 100,000 down
  payment. The interest rate goes up and he cannot pay the installments. Or his
  business does not work properly, because of competition. The bank takes his
  business and short sell for 120,000 dollars to the third person that is
  normally one of them. The people with huge capitals are waiting to buy short
  sells. The bank does not modify the business with lower rate to him? Because;
  the plan is to destroy the middle class. A man or woman, who worked for forty
  years, now has no pennies left, because the system will destroy the middle
  class.  Who does the work, the other
  middle class people who are employed by banks and insurance companies?

   

  The government people who are selected by the people are
  also in the side of business people or banks and insurance companies. Do you
  why, because they have money and they pay for their camping gathering for the
  advertisement of elections. The insurance companies that gathered a lot of
  money from each house or business or other thing, even if one time one bad
  accident happened, they have very so called smart employees who can find any
  type of excuses not to pay. Government people are supported some how by their
  donations which is also legal, but it is sort of bribes are supporting their
  favors. That is in reality the people are robbed by the insurance companies and
  banks.  As the government high personals
  have donation from them and let their hand free to robe people. In the East or Middle
  East is more bribes, and here the bribes are in the name of
  donation, which is legal?

   

   

  The West is also expert to destroy the middle class people
  and make them even homeless. They gave loan with high interest and the person
  who has loan is forced to pay high interest. So with the time he cannot pay and
  will lose all your capital to the banks and insurance companies. The banks give
  with low interest a loan, but with the time bring the interest so high that the
  person cannot pay. In the time that he makes money, insurance companies gathered
  a lot of money, but in the time he needs help, they cancel their policy. The
  insurance companies are here mostly collecting money companies with the name of
  insurance companies.  And with the help
  of banks and other agency robe people and the government as had a lot of
  donation especially for election of the candidate from the huge companies let
  them robe people and they do not control them.

   

  Now dear Mr. President, you know that there is a lot of
  unjust here. The middle class are robbed and destroyed and your government
  ignores the whole matter. I wrote a lot of letter to your huge administration,
  but I have been ignored. That is the way, because the people are trained to be
  indifferent or cruel, so if your administration ignores, nobody care. The
  people are trained like a robot to see only their own benefits and they do not
  care about other people. They laugh at them, but in the time they are in
  problem, they cannot laugh any more.

   

  Nasser said I trusted your insurance
  companies, they collected a lot of money in the time, I did make good money,
  but in the time I had problems, they ignored me and cancelled the insurance
  policy. The whole system is also useless and they are indifferent and they do
  not listen and act properly. The house which is damaged by water and is dried
  for one week with ten electrical machines and hot air and it costs 700 dollars
  just for drying, after one week, the insurance company mean it was just a leak.
  A leak damaged the whole floor and the whole cabinets. The insurance company instead
  paying 200,000 dollars, just paid 700 dollars. The house was five times robbed
  by people; the police said that is a legal matter. Nasser
  worked here 16 years and paid over 700,000 dollars taxes, insurances, mortgage,
  and repair. The house for the business that he bought for 860,000 dollars and
  put another 800,000 dollars for changing it to a business cost now only 500,000
  dollars. And he had no pennies after forty years of work? What do you call
  this? With PhD and a hard working person has been robbed by the system and the
  whole system is useless or indifferent. Now USA
  will lead the world, if a man with forty years work is robbed and destroyed,
  and the system is useless. Is that just? The Orange
  County makes mistake, Nasser
  is responsible, the people robbed him, he is punished, the real estate value
  came lower, and again he is punished. And if he goes to the administration and
  claimed, they say to him to back to your original country.

   

  But what is a problem in their original countries? Over
  there the Sheikh drive a car which is made by white cold and fly in an airplane
  which is build with yellow gold? He has a house mostly made of gold and his
  bath room is made of ivory. He has a lot of beautiful women around himself and
  the regular young men cannot marry and generally they use their own hand as a
  wife? So they are angry and upset. They hate other young people that they think
  they have contacts with the women or girls and try to destroy them. They are
  busy with sex problem and are full of complex. The people cannot study and or
  work properly if they do not have any good relationship with the government.
  What here is called donation, over there called bribes and if you cannot pay
  the bribes, you cannot have anything. And legally and or religiously bribe is
  sin. The people fight with each other and kill each other for religions or sex
  or different languages. Many women suicides, or even burn themselves, because
  they are reaped by strong men or rich men?

   

  Nasser could not work in his country,
  because his mother was not Moslem. She was Bahai, a modern branch based on of
  Shia which with the time got a world Faith. The religious and clergy Moslem are
  against Bahai and kill them, if they can. Even Nasser
  was not Bahai, but they misused the name to robe him. The Moslem friend of him
  and his Bahai family robbed him as far as they could. He came here and robbed
  by your system.

   

  A lot of my friends and students suicide, because the system
  was not accepted them or they got sick and depressed. One of my students got so
  fat, that he cannot move. He cannot think properly any more; he is depressed
  badly and tries to survive. He cannot move, because of artificial food made him
  extra fat. He came here for a better life, he had M S degree from USA
  and he was rejected and now he is very fat and disable. He cannot even move
  properly? Another student of mine killed himself? And the other one that has a
  good life insurance is guided by her husband to kill herself.

   

  Dear Mr. President if we want to have a better world, we
  should help people to have a better life and have guided and not robbed. The
  people should have support form judge system and government, but sorrowfully
  your judge system is only for rich people who can pay expensive attorneys? The
  representative of the US
  congress wrote about eight month ago to the government system, but still there
  is no answer for him received? If the government official ignore the member of
  house of representative, so it is clear they ignore me, too. And the 99 present
  people are also mostly indifferent if they are not cruel.

   

   

  In this way we cannot have a better world. You see the bribe
  and corruption in Afghanistan
  and donation here, is destroying the middle and poor class, they have no voice
  any more, they cannot pay the expensive attorneys to get may be their right.
  The people with MS or PhD are robbed and destroyed here, what do you expect?

 • PARVANEH

  IN CHIZI BODEH KA KHODE MELAT NADAN VA ABLAH KHASTAN , PAS HAEGHESHON HAST KA HALA HALAH BEKESHAN, YADESHON RAFETH ON ARBADEHI DOROD BAR KHOMINI MEKARDAN AS KI TAHAL MOLA MAMLEKATO BEHTARA AS SHAH MEKONEH KA MA IRANIHA BEDONBAL MOLAH BODIM HALA BEKHORIM TA BEFAHMIM HARKE VADEH BEHESHT BARIN RO DAD BAKHOIRAM, AS MAST KA BAR MAST,

 • Mansoor Hallaj

  عکس.روضه.خون..که.پشت.سرش.یک.گله.پاسدار.و.ارتشی.بدبخت.که.سواد.نظامی.این.فیلد.مارشالها.به…اندازه.یک.گروهبان.سوم.ان.دوره.هم.نیست..اخه.بدبختها.این.روضه.خون.خامنه.ای.سربازی.هم.نرفته..اخه…چه.جوری.پشت.سرش.افتادی.وسلام.نظامی.هم.برای.یه.روضه.خون.بیسواد.میدی..اخه.خود.بدبختت..هم.یککککککککککککککککککککک

 • Mohammadkhaligh

  ::: تردید :::

  آنچه شیران را کند روباه مزاج ،،، ؟؟؟

  احتیاج است ،،،

  احتیاج است ،،،

  احتیاج .

  پرزیدنت اوبامای عزیز و ورشکسته به و یا بی تقصیر دیشب برای ملت امریکا و جهان و هم سید علی و اصحاب او پیام داشت ،،،

  در اصل اوباما برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری ***احتیاج*** به حمایت افکار عمومی داشت و دارد ،،،

  اولین پرزیدنت سیاه پوست و خوش سیما و خوش تیپ و خوش قد و قامت در تاریخ برده داری امریکا ،،، 

  برای پوشش به وعده ها که به ملت امریکا و سایر ملت ها داد و عمل نکرد باز
  هم دیشب بر ضعف های خود ماله کشی کرد و خود را قدرتمند نشان داد ،،،

  به نحوی که وعده شش ماهه تحریم خرید نفت ایران توسط بازارمشترک اروپا را به
  حساب پیروزی سیاسی خود قلمداد و دل های پشتیبانان خود را شاد کرد ،،،

  خوب آیا کسی هست از باراک عزیز سوال کند که ،،،

  چرا حقیقت اتمی بودن ایران را که از سال ۱۹۹۰ با حمل کلاهک های هسته ای از شوروی سابق به ایران صورت پذیرفته است ،،،

  آری چرا تا کنون از افکار عمومی جهانیان پنهان نگاه داشته شده است ،،، ؟؟؟

  آیا میتواند افشا کند که ،،،

  مذاکرات پشت درب های بسته برای باز پسگیری کلاهک های اتمی و آماده شلیک و
  انفجار در دست سید علی تا کنون بی نتیجه و بی ثمر بوده است ،،، ؟؟؟

  آیا میتواند صادقانه به همه ملت های جهان بگوید که این همه خرج و مخارج
  قشون امریکا و متحدان ناتو که در خلیج فارس و خاور میانه هزینه میشود و ،،،

  و مردم فقیر و طبقه متوسط مالیات دهنده گان آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی هزینه های این ناوگان را میپردازند و ،،،

  شرکت های چند ملیتی نفتی و سایر شرکت ها منافع نجومی میبرند و ،،،

  از پرداخت مالیات هم معافیت های ویژه دارند و ،،،

  پول های نقد خود را هم از سیستم بانکی به میزان سرسام آوری خارج کردند و جهان را با بحران اقتصادی روبرو کردند ،،،

  چرا زورش به این از ما مردم بهتران نمیرسد ،،، ؟؟؟

  آیا دشمنی های دول ناتو با سیدعلی دست نشانده خود در ایران آیا یک دعوای
  داخل خانواده های مافیایی در مجموعه غارتگران بلاک جک نیست ،،، ؟؟؟

  آیا تمام این تشر ها و تحریم ها که تا کنون دودش به چشمان ملت ایران رفته و میرود به خاطر خلع سلاح اتمی سید علی نیست ،،، ؟؟؟

  خوب سید علی و اصحابش هم مثل خود شما غارتگران ملت ها با شعار *دموکراسی
  وتو* و دفاع از حقوق بشری که از انفجار بمب های اتمی هیرو شما و ناکاازکی
  تا ،،،

  ناتوانی ظاهری دفاع از جلوگیری چند هواپیمای مسافری غیر نظامی به خاک و شهر
  های نیویورک و واشینگتن و پانتاگون و سپس بهانه حمله و نابودی مردم و
  اقتصاد عراق و قس علیهذا ،،،

  آیا مبین این نیست که شما از کیسه اکثریت مردمان خود به نفع درآمد اقلیتی ناچیز از لژ سرمایه داری جهان حمایت می کنید ،،، ؟؟؟

  آیا صدای معترضین منهاتان و وال استریت را که در مقابل کاخ سفید هم میگویند که صدای  ۹۹% از ملت امریکا هستند را شما شنیدید ،،، ؟؟؟

  نه جناب آقای پرزیدنت بارک الله حسین اوباما تا زمانیکه شما ،،،

  مدیا را در اختیار خود دارید و …

  برای سرکوب ملت های به پا ساخته در سراسر جهان قدرت نظامی خود را به کار و درمان ،،،

  سرمایه گزاران بلک جک را برای ادامه حکومت خود پشتیبان و پشت سر و ،،،

  ابزار فریبکاری مدیا و تهدید به جنگ را هم سخن دارید ،،،

  ما مردمان هم در امریکا و ایران و سایر کشور ها به چشمان  شما و دلقک نژاد
  رییس جمهور متقلب سید علی که همه از خانواده و کارگزان بلاک جک هستید ،،،

  آری ما مردمان را نافهم و خس و خاشاک شمآرید ،،،

  اما بدانید که دیگر مردمان جهان به زبان و کام های دروغین شما امیدوار نیست ،،،

  تاریخ مصرف دروغ های شما به تجربه ها که دیدیم و میبینیم ،،،

  شما چوپانان دموکراسی وتو و حقوق بشر و اسلام تقلبی همه با هم رسوای خاص و عام شدید .

  که منتظر عواقب غیر قابل کنترل این فریبکاری های خود باشید ،،،

  که درد موجودیت حکومت بی ریشه سید علی در ایران که تا کنون به پشتبانی پنهانی شما در ایران ،،،

  برای فروش نفت ارزان و خرید کالای مصرفی گران منافع خانواده بلاک جک را تامین نموده است ،،،

  اگر به جهالت و یا ناچاری تنها یکی از بمب های دزدیده شده از شوروی سابق را در ایران و یا یکی از کشور های منطقه منفجر کند ،،،

  نه تنها دیگر منافعی برای شما و خانواده بلاک جک برای سالیان دراز اگر زمینی و محیط زیستی باقی بماند وجود نخواهد داشت ،،،

  پرزیدنت اوبامای عزیز و خوش صحبت ،،،

  شما بهتر بود و هست به امور داخلی ایران دخالت نمیکردید و کردید و به چنین بن بستی در ایران و خاور میانه رسیدید ،،،

  حال شما عقاب بنشنید ،،،

  ملت ایران از ۱۲ تا ۲۲ بهمن اگر اراده کنند ،،،

  کار حکومت سید علی را یکسره خواهند کرد ،،،

  به سید علی هم این پیام را میدهم که ،،،

  غیر از ایران برای تو هیچ جای جهان امن نیست ،،،

  و تنها چاره نجات تو توبه و آزاد کردن زندانیان سیاسی و مراجعه به آرای
  بدون تقلب ملت در انتخاباتی در آزادی و امنیت و بدون دخالت هیچ فیلتر
  است ،،،

  بمب های اتمی موجود در دست تو متضمن استقلال آینده ملت ایران از چنگال بلاک جک است ،،،

  لذا حماقت در استمرار فریبکاری و سرکوب ملت ایران کافی است ،،،

  خود اقرار به گناهان کن ،،،

  و از مردم در پیشگاه پروردگار طلب بخشش کن ،،،

  و تا فرصت حیات برای توباقی است ،،،

  جبران خسارات از ملت و رد دین حق الناس کن ،،،

  خسروان اوباما و سید علی و سایرین صلاح ملک و ملک و ملوک خود دانند .      

  خیر پیش >>>>>>>         

                     

 • Saeedmousavi

  labbayk ya khamenei

 • irani

  درود بر جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای درود بر سپاه و بسیج و بسیجیو مرگ بر منافق ،مرگ بر وطن فروش،مرگ بر ضد ولایت و مرگ بر face book و مرگ بر تو که داری همه چیز رو چپه نشون میدی .ظمنا این رو بدونین اگه این انقلاب می خواست سقوط کنه در فتنه۸۸ مخملی تون سقوط می کرد .خداوند پشت این انقلاب هست بی خود زور نزنین.

 • ایران پاینده

  الهم صلی علی محمد و ال محمد وعجل فرجهم
  شما ها انسان هایی هستید که از درماندگیتون این چرت و پرت ها رو می نویسین
  جمهوری اسلامی ایران همیشه پایدار است