هفتم آبان روز جهانی بزرگمرد تاریخ ایران کوروش بر همگان خجسته باد ۲۳

کوروش بزرگ، مظهر انسانیت و آزادگی و پدر تاریخ  سرزمینمان

کوروش بزرگ مظهر انسانیت و ایثارگری و دوستی است که تاکنون جهان کمتر نظیر او را به خود دیده است. این انسان بزرگ که بی تردید می توان وی را پیامبرصلح و آشتی و خدای کرامت و بزرگواری نام برد، در زمانی می زیست و در دورانی در اوج ّقدرت و شوکت بود، که جهان در زیر پای اسبان و چکمه خون خواران و یکه تازان و خودکامگان سرمست از قدرت در آتش ظلم و بیدادگری و تجاوز می سوخت.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

در این نقشه، سرزمین بزرگ ایران در زمان کوروش بزرگ به رنگ های زرد و سبزتیره نشان داده شده است. رنگ سبزتیره بابلونیا، مسوپتیمیا، و سیریا راشامل می شود.

کوروش رهبری دادگر و مردمی

ما به خوبی می دانیم که حیوانات هنگام گرسنگی در پی شکارند وگرنه در دیگر زمان ها بی آزار می مانند. در حالی که خون آشامان و زور گویان جهان را هرگزسیری و رفع تشنگی در کار نیست. اینان همیشه و هر گاه در جستجوی دریدن و خون ریزی اند. ولی کوروش انسانی دیگر بود. او هرگز به دنبال خونریزی و آزار دیگران بر نیامد. و همیشه بهترین را برای دیگران می خواست و کمترین را برای خود.

کوروش جهانگیری بی اشتها، و رهبری صلح اندیش و دادگری بی مانند بود. واژه کوروش گویا از واژه خوروش (بر وزن مهوش = مانند ماه) به معنای شبیه و مانند خورشید آمده است. کوروش در سال ۶۰۰ پیش از میلاد به دنیا آمد. او توانست بزرگترین و پهناورترین امپراتوری زمان خود را در نهایت دوستی و شادمانی ملل مورد تصرف خود برپاکند.
او به هرکجا رفت و به هرجا رسید برخلاف همه قهرمانان و یکه تازان جهان، به جای خرابی به ساختن شهرها و آبادی نقاط مسیر و در قلمرو خود پرداخت.
او خون کسی را نریخت و سربازان خود را از هر گونه خونریزی و ظلم و ستیز باز داشت. به خدایان و آداب و رسوم همگان پیوسته احترام گذاشت و پا به پای مردم هر سرزمین که وارد می شد، به نیایش خدایان آنان می پرداخت.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

این ساختار شهر بابل در عراق کنونی است که مردم آن به پیشباز کوروش آمدند.

پیشباز مردم بابل از کوروش بزرگ

کوروش در تاریخ ۲۹ اکتبر ( ۷ آبان) سال ۵۳۹ پیش از میلاد وارد بابل شد. مردم بابل که از ستم و جور نابونیدوس پادشاه آن جا به ستوه آمده بودند، مقدم کوروش را به کشور خو د گرامی داشتند ودر مسیر حرکت او با دسته های گل از او و سپاهیانش استقبال کردند، و بر رکاب اسب و پای کوروش بوسه می زدند.

گفته شده است که نابونیدوس پادشاه بابل به رسم آن روزگاربه عنوان خیر مقدم گویی به کوروش، دختر بسیار زیبایی را به او پیشکش می کند. کوروش دخترک را به کناری می کشد و از او می پرسد که آیا هرگز کسی را دوست داشته است؟ دختردر کمال سادگی یکی از فرماندهان سپاه نابونیدوس را به عنوان دلدار و عاشق خود به کوروش نام می برد. کوروش آن سپاهی را می خواند، دختر رابه او می دهد، و برایش پست و مقامی در سپاه خود باز می کند.

هفتم آبان زادروز کوروش هخامنشی ابر مرد تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر شاد و فرخنده باد اگر قبله شما مسلمانان آن کعبه پر از قتل و جنایت است قبله من خاک من و آرامگاه کوروش است که جهان به او می بالد رسم برابری و دوستی میان انسانها با هر دین و آیینی را بما آموخت.

هفتم آبان زادروز کوروش هخامنشی ابر مرد تاریخ بشریت و بنیانگذار حقوق بشر شاد و فرخنده باد اگر قبله شما مسلمانان آن کعبه پر از قتل و جنایت است قبله من خاک من و آرامگاه کوروش است که جهان به او می بالد رسم برابری و دوستی میان انسانها با هر دین و آیینی را بما آموخت.

دیدگاه تاریخ نگاران یونان  در باره کوروش

افلاطون – قوانین ( ۴۷۷ تا ۳۴۷ پیش از میلاد ):

پارسیان در زمان شاهنشاهی کورش اندازه میان بردگی و آزادگی را نگاه می داشتند. از اینرو نخست خود آزاد شدند و سپس سرور بسیاری از ملتهای جهان شدند. در زمان او ( کورش بزرگ ) فرمانروایان به زیر دستان خود آزادی میدادند وآنان را به رعایت قوانین انسان دوستانه و برابری ها راهنمایی میکردند. مردمان رابطه خوبی با پادشاهان خود داشتند ازاین رو در موقع خطر به یاری آنان میشتافتند و در جنگها شرکت میکردند. از این رو شاهنشاه در راس سپاه آنان راهمراهی میکرد و به آنان اندرز میداد. آزادی و مهرورزی و رعایت حقوق مختلف اجتماعی به زیبایی انجام میگرفت.

هرودوت – تاریخ هرودو ت ( ۴۸۴ تا ۴۲۵  پیش از میلاد ):

هیچ پارسی یافت نمی شد که بتواند خود را با کورش مقایسه کند. از اینرو من کتابم را درباره ایران و یونان نوشتم تاکردارهای شگفت انگیز و بزرگ این دو ملت عظیم هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. کورش سرداری بزرگ بود. در زمان او ایرانیان از آزادی برخوردار بودند و بر بسیاری از ملتهای دیگر فرمانروایی می نمودند بعلاوه او به همه مللی که زیر فرمانروایی او بودند آزادی می بخشید و همه او را ستایش مینمودند .سربازان او پیوسته برای وی آماده جانفشانی بودند و به خاطر او از هر خطری استقبال میکردند.

سفره هفت سین در کنار آرامگاه کوروش استثنای تاریخ بشریت

سفره هفت سین در کنار آرامگاه کوروش استثنای تاریخ بشریت

گزنفون – کوروپد ا ی ( ۴۴۵ پیش از میلاد ):

کورش نابغه ای بزرگ – انسانی والا منش – صلح طلب و نیک منش بود. او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود. کورش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود. او برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار میگرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت. او در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد. او ملتهای مغلوب راشیفته خود کرد به صورتی که اقوام شکست خورده که کورش آنان را از دست پادشاهان خودکامه نجات داده بود وی را خداوندگار می نامیدند. او برترین مرد تاریخ -بزرگترین – بخشنده ترین – پاک دل ترین انسان تا این زمان بود.

بنا به نوشته این تاریخ نگار، کوروش نخستین پادشاهی بود که سیستم پستی (چاپارخانه) را در دنیای آن روز در ایران بزرگ دایر نمود و رواج داد. به همین دلایل گفته شده، کوروش نخستین پادشاهی است که در جهان به عنوان کبیر نام گرفته و جهانی باخرد و با اندیش، در برابر این انسان بزرگ هم چنان سر تٰعظیم و تکریم فرود می آورد و او را می ستاید.

منشورآزادی کوروش

در سال ۱۸۷۸ میلادی در نزدیکی بابل استوانه گل پخته ای بدست آمد که بر آن فرمان آزادی و دموکراسی جهانی برای نخستین باراز سوی قدرتمندترین پادشاه و فرمانده روی زمین بر آن نوشته شده است. این استوانه هم اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می شود. به تازگی این منشور برای چند ماه به رسم امانت به ایران برده شد و در اختیار رژیم اسلامی قرار گرفت.

نوشته ای روی استوانه گلی سندی کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ جهان.

نوشته ای روی استوانه گلی سندی کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ جهان.

مرگ کوروش

بنا به نوشته هرودوت تاریخ نگار یونانی، کوروش در ماه ژوئیه یا اوت ۵۲۹ پیش از میلاد در حال مراقبت و نگهداری مرزهای شمالی ایران به دست گروههای وحشی بیابانی مزگت کشته شد. بی تردید، کمتر مادر گیتی است که دلاور سلحشور و انسانی بی مانند همانند کوروش را باردیگر بزاید و چنین گوهر کم نظیری را به جهان عرضه نماید.

آرامگاه کوروش بزرگ، در پاسارگاد- پارس

آرامگاه در حال ویرانی  کوروش بزرگ، بنیان گذار و پدر تاریخ ایران را مقایسه کنید با  مقبره یک تازی که ۶۰۰ سال  مملکت ما را به تاراج بردند، و هنوز هم با صرف دهها کیلو گرم طلا از بودجه مردم در بند ایران برای آنان  گنبد و بارگاه می سازند.

دشمنی و کینه توزی رژیم آخوندی با تاریخ کشورمان

ببینید و مقایسه کنید؛ بیش از ۲۵۰۰ سال پیش در دوران بربریت و آدم خواری چه انسان هایی بر مردم و سرزمین ما فرمانروا بودند، و حال چه جانوران خون آشامی چون یآخوندهای بی فرهنگ و خونخوار، دشمن انسان و انسانی، و دشمن آب، خاک، آیین، زبان ، و هستی ما برما و ناموسمان حکومت می کند و سرنوشت ساز است. جانوران ضد ایرانی که می خواهند دوران شکوه و عظمت ایران را از کتاب ها برداشته، و نسل های آینده را از گذشته تاریخ خود در تاریکی و  نا آگاهی قرار دهند، و مشتی از تازیان متجاوز، آدم کش، مفتخور را به عنوان مقدسات و افراد قابل ستایش وارد تاریخ کشورمان کنند.

 • Atosa-bezar

  چه استبدادى بر این سایت حاکم است که تحمل کوچکترین انتقادى را از کورش ندارد، نوشته هاى منو حذف میکنه

 • Roya

  دروغ که خنّاق نیست روز جهانی کوروش؟ انگار ما تو این جهان زندگی‌ نمی‌کنیم؟ کجای دنیا گرامی‌ می‌دارن بگو ما هم بریم ببینیم

 • Annsn

  تف  بر مصدق السلطنه  قاجار  و ملی منقلی های زد اسلام  مانند مشیری کس کش و بزرگان دین فروش و شمابیچارهای  زد اسلام کونی این مصدق کونی  فرامسنی بود .

 • Pasha

  رویا خانم درست است که روز جهانی کورش نداریم. ولی شما هم راه درستی در پیش نگرفته اید که همه ایرانیان را با همدیگه دروغگو میخوانید. تعمیم دادن خود نشانه احساسی حرف زدن شماست. شما اصلا بگو در کدام کشور دروغ به طور کامل ریشه کن شده؟ حالا اگر به خاطر چرخ زمانه، در میان ایرانی های امروزی دروغ و ریا زیاد شده است به این معنی نیست که کورش به چیز ناخوشایندی اعتراف کرده. چرا شما به این فکر نمیکنی که کورش اولین حاکمی بود که سعی کرد با این حرف دروغ را از جامعه پاک کنه. حتی اگر این شعار کورش دروغ باشه به این معنی است که مردم امروز ایران قصد دارند یک فکری به حال اون بکنند و برای همین این شعارها را در میاورند. هیچ به فکرتان رسیده که این کوروش و تاریخ پرستی ایرانی های امروزی شاید نوعی فرار از کجی ها و بی سلیقگی های امروز و یافتن امیدی برای نجات هست؟

  • Roya

   آقای پاشا یه نگاهی‌ به تعداد خیانت و قتل پدر به فرزند یا فرزند به پدر یا برادر به برادر … در دربار شاهان ایران باستان بنداز (این تعداد در هیچ حکومتی یا سلسلیه در دنیا سابقه ندارد:اگر کسی‌ سراغ داره بگه) تا به مفهوم اصلی و چرایی توصیه به کردار پندار گفتار نیک‌ و بر حذر کردن از دروغ پی‌ ببری.تو روز روشن با وقاحت تمام دروغ میگن  که روز جهانی کوروش،کتیبه بر سر در سازمان ملل…ما نمی‌خواهیم از چاله اسلامیون به چاه اهام پرستان بیفتیم

 • Ashkanariyan2569

  اینجا ایران است نه ریگزار های حجاز

 • Kouroshariyannezhad

  آتوسا جان شما بگو ببینم به چه چیزایی احترام میگذاری وبهش باور داری تا ما اون رو نقد کنیم ببینم  شما تحملش رو داری؟؟؟

  • Atosa-bezar

   نه منظور تو احترام نیست بلکه اصرار داری داری بدونی چه مرضی دارم مذهبی‌،ملی‌ یا نژادی که جوابم هیچکدام به عبارتی من یک انسانم حالا شما هم منو معاینه کن اگه تونستی مرضی تشخیص بعدی شروع به انتقاد کن ببین تحمل دارم یا نه .

  • Mahsazarrin

   گمان نکنم یک انسان به باورهای دیگران بد دهنی کند!!!!!!!!!!!

 • Mehman

  Kire korosh to kose zane sarane jombori islami

 • Khashayarpooladoyan

  ما آریاییان از نژاد خدایانیم.

 • Fateme-loh

  کوروش بزرگ: فرمان دادم تا سپاهیانم ترس آفرین نباشند.

 • Atosa-Arabi

  بزرگ ترین و وقیح ترین دروغ و تاریخ سازى همین کورش خیالى است که کار صهیونیست ها ست براى تولید جبهه کمکى بر علیه اسلام و اعراب

 • Sahameddinghiassi

   

  مردم خاورمیانه چه میخواهند؟

   

  متاسفانه طمع و غارتگری شرق و
  غرب  شمال و جنوب کشورهای مقتدرو بزرگ به
  خاورمیانه تکه تکه شده دارای منالع سرشار و مردمی ساده دل و باورمند در حال اشتعال
  است. هرروز به هر بهانه ای این مردم ساده دل و باورمند دینی را به زیر مهمیر
  میکشند و البته در این راه از خود همان مردم برعلیه خودشان سو استفاده می فرمایند.
  همه و بیشتر مردم خاورمیانه و دنیای سوم اسیر تروریسم  کاپیتالیسم 
  کمونیست و شیادهای مذهبی هستند که با ایجاد شکاف و تفرقه و تزریق حس بی
  تفاوتی دزدی و فساد مردم را علیه همه تجهیز میکنند. با بازی کردن ادیان الهی که
  برای دوستی و تفاهم آمده اند مردم را بجان هم می اندازند واز تعصب  بیکاری 
  بی درمانی  بی سوادی بی سکسی مردم
  نهایت استفاده را میکنند.

   

  اکثر جوانان خاورمیانه ای حتی مردم
  دیگر کار ندارند  درمان ندارند  دارو ندارند 
  مدرسه و دانشگاه ندارند  قدرت گرفتن
  زن و یا شوهر کردن ندارند و مذهب  قومیت و
  جنس هم مثل ملعبه ای بر علیه خود آنان بخدمت گرفته شده است. تا با کمک پادوهای دست
  به سینه شان مردم را غارت  معتاد  بیکاره 
  مریض علیل روانی  دزد شیاد و رشوه
  خوار کنند. و یا به خودکشی و آدمکشی وادارشان دارند. اینها افسانه نیست  خودتان در روزنامه ها میتوانید بخوانید که
  میلیون ها نفر در اثر فقر اعتیاد و ناراحتی های روانی به خودکشی و یا آدمکشی رو
  میآورند. امیران و رهبران و شیخان نالایق و بیسواد در ماشین های ساخته شده از تلای
  سفید رانندگی میکنند و در هواپیماهای ساخته شده از تلای زرد مسافرت میکنند و در
  حمامهای ساخته شده از عاج غسل جنابت 
  میکنند و به ریش همه مسلمانان واقعی می خندند و دزدی بینوا را که کاسه ای
  دزدیده است مجازات اسلامی میکنند و دست او را قطع میکنند ولی خودشان که دزدان عظیم
  شانی هستند دارای مقام احترام و اسلامیت هستند؟

  این مشگل به کشورهای دنیای سوم ختم
  نمی شود  مردمی دنیای اول و دوم هم همین
  طور در عذاب هستند منتهی کمتر؟ درحالیکه حضرت مسیح در گوشه های خیابانها میخوابید
  کشیش ها در قصرهای افسانه ای زندگی میکنند و دست تجاوز به فرزندان خردسال مومنان
  هم دراز میکنند. حتی جوانان کشورهای پیشرفته را هم آلوده به مواد مخدر میسازند و
  به بی خردی آنان را سوق میدهند تا از دانش آنان در امان باشند.

   

  ۱-مردم خاورمیانه چه میخواهند   تساوی زن مرد   آزادی 
  اجباری نبودن حجاب   داشتن انتخابات
  مثلا آزاد نظیر آن چیزی که در غرب هست که ثروتمندان با خرجهای گزاف از کسانی حمایت
  میکنند و با تبلیغات کوبنده آنان در تحت حمایت ثروتهای باد آورده خود قرار میدهند
  تا مردم هم گوساله وار به آنان رای دهند و بعد مسلم است که رییس و یا نماینده
  انتخابی مردم بیشتر گوش به فرمان آن سرمایه دارانی است که اورا بدست مردم البته از
  صندوقهای رای بیرون کشیده اند.

   

  ۲- اینکه زنان هم
  بتوانند براحتی تحصیل کنند و با مردان به رقابت بپردازند. و دیگر محدودیتی برای
  آنان وضع نکنند.

   

  ۳- داشتن آزادی
  برای دینها ویا حتی بی دینها که همه آزاد باشند هرچه را که میخواهند باور کنند تا
  مادامیکه باور های خود را نخواهند به دیگران زورچپان کنند.

  ۴- دادن حق آزادی
  به همه قومیت ها و مذهب ها مثل بهاییان 
  صوفیان بوداییان و غیره و پس دادن تمامی اموالی که به ناحق از آنان گرفته
  شده یا مصادره شده است.

  ۵- امکان حداقل
  زندگی برای همه تنها بخاطر کرامت انسانی شان و دادن امکانهای مساوی به همه مردم
  برای پیشرفت ترقی کار و زندگی و مکان اقامت.

  ۶- برداشتن مرزهای
  ایران و یا لغو ویزا برای مردمی که زمانی از ما بوده اند و با ما دارای تاریخ
  مشترکی هستند و استعمار و استحمار بین المللی آنان را از ما جدا و کشورهای مارا
  پاره پاره کرده تا بهتر بتوانند مارا به زیر زنجیر استعمار و استحمار خود ببرند.

  کشورهای  افغانستان 
  تاجیکستان  عراق  ترکیه ازبکستان  و … که همه با ما تاریخ مشترکی داشتند.  باید آزادنه به کشورهای خاورمیانه رفت آمد
  داشته باشند و یک همکاری پیشرفته بین همه ما ایجاد شود. 

   

  ۷- محدودیت انتخاب
  رییس جهمور  رهبر و یا پادشاه  که نتواند مادام عمر بر یک تخت تکیه بزند. آزادی
  مطبوعات که براحتی بتوانند نقد کنند و از غارتگریها جلوگیری نمایند.

   

  ۸- داشتن مجلسهای
  ملی و مردمی نه انتصابی و فرمایشی یا با انتخابات تقلبی؟ بطوریکه نماینده گان
  دلسوز مردم بتوانند از غارتگریهای دزدان وشیادان جلوگیری کنند.

   

  ۹- داشتن یک سیستم
  آموزشی رایگان و دولتی همراه با نظیر مردمی و ملی خصوصی آن یعنی چیزی که مثلا
  درکشورهای پیشرفته است.

  ۱۰- جدا نکردن زن
  مرد  دختر و پسر از هم و آموزش اخلاق و
  انسانیت به آنان و اینکه همدیگر را چون خواهر و برادر دوست داشته باشند.  آسان گرفتن ازدواج و کمک دولت به دختران وپسران
  فقیر برای اینکه بتوانند ازدواج کنند. ۱۱- داشتن دانشگاه ها و مدارس فنی حرفه ای
  نظیر آنچه که در غرب هست و هر کسی بدون کنکور بتواند رشته دلخواه خود را ادامه
  دهد.

   

  ۱۲- آقایان علمای
  اسلامی نباید هیچ ترسی از علمای سایر دینها داشته باشند و براحتی بتوانند با منطق
  و برهان با آنان بحث کنند و آنان را به دین اسلام راهنمایی کنند نه اینکه به زور
  آنان را وادار به قبول اسلام کنند که اینکار زیان زدن آشکار به اسلام است.

   

  ۱۳- دوستی و عدالت
  بجای طمع دزدی  فساد ورشوه خواری  مردم را بطوری تامین کنند که کسی احتیاج به
  دزدی  فساد و غارت دیگران نداشته باشد.

   

  ۱۴- جوانان احتیاج
  به ورزش  علم  کار 
  خانواده محبت  عشق و سرگرمی های
  سالم و تفریحات مفید دارند و دولت بایست اینکار ها انجام دهد. ثروت ملی ما بایست
  صرف کارهای زیر بنایی شود نه به خرید اشیای لوکس منحصر گردد.

   

  در اینجا آقایان
  مستبدان و غارتگران و دزدان  رشوه
  خواران  دیکتاتورها و خانمهایشان بدانند که
  در دنیایی که عدالت و دوستی نباشد هیچکس در امان نیست و آنان فکر نکنند چون برخر
  مراد سوارند و یک مشت فدایی و مزدور دارند میتوانند تا ابد بر کرسی قدرت
  بنشینند.  اینطور نیست  دیر زود دارد ولی سوخت سوز ندارد. مثالهایش همان
  قذافی است که مثل سگی کشته شد مردی که دنیارا به مسخره گرفته بود.  ایدی امین هم همینطور  کسی که میخواست برساختمان سازمان ملل
  بشاشد؟  صدام هم اعدام شد  مردی که مثل امپراتوران زندگی میکرد و تنها در
  عراق دوازده قصر داشت و میلیارد شاید تریلیونها دلار نقد در اختیار؟

   

  همقطاران اروپایی
  آنان نیز با داشتن قدرتهای مخوف و سهمگین مثل هیتلر که ۵۰ میلیون انسان بیگناه را
  کشت نیز به سوختن در آتش به پایان رسید. 
  یا حتی استالین که میگویند مسموم شد و مثل سگ مسمومش کردند. آقایان به
  قدرتهای پوشالی خود غره نشوید و اینقدر به فکر آدمخواری  دزدی 
  فساد و غارت نباشید. تاریخ را بخوانید و ببینید که همه قدرتمندان عظیم روزی
  به زیر کشیده شدند ولی انسانهای والا تا ابد در قلبهای مردم زنده ماندند.  

   

  اگر ما این
  ثروتهای عظیمی که در اختیار داریم صرف مردم و پیشرفت کنیم نه تنها خودمان بلکه همه
  مردم در آسایش بسر خواهیم برد و به مرور زمان تمامی مشگل ها را هم از سرراه
  برخواهیم داشت. رسد آدمی بجایی که بجز خدای نبیند 
  بنگر که تاکجاست مقام آدمیت.  سعدیا
  مردم نکو نام نمیرد هرگز   مرده آنست که
  نامش به نکویی نبرند.

   

  حضرت مسیح به مردم
  نصحیت کردند که همدیگر را دوست بدارید و به هم کمک کنید  اگر کسی پیراهنتان را خواست کت تان را هم
  بدهید.  اگر مردم نصیحت های وی را گوش کرده
  بودند بسیاری از مشگلهای ما رفع شده بود. ولی افسوس که طمع و قدرت طلبی و انحصار
  خواهی  و زیادت خواهی مردم را کور و کر
  کرده است. که نه می بینند و نه میشنوند و نه میخوانند.

  حضرت بهاالله هم
  فرمودند  که ای اهل عالم  سراپرده یگانگی در دنیا بلند شد  به چشم بیگانگی به هم ننگرید  که همه باریک دارید و برگهای یک شاخسار و
  گلبرگهای یک گلبن  نفرمودند که ای بهاییان؟

   

  یا اگر دین سبب
  نفاق و کدورت است  بی دینی بهتر است.  ولی آیا همه بهاییان به این دستورات عمل
  میکنند  که یا همان تعصب های خرکی را با
  خود به دنبال میکشند؟ بعضی از آنان همان غارتگری و ظلم و فساد را پیشه کرده اند تا
  از همتایان مسلمان خود عقب نباشند. درحالیکه ده عروسان بهایی در شیراز به خاک خون
  کشیده شدند وبی گناه به طنابهای دار آویخته شدند. 
  یا حضرت طاهره با آن عظمت فکر و اندیشه بدست پادشاهی ابله و دیوانه زنجیری
  که هشتاد دو زن در حرمسرای خود داشت کشته شد؟

   

  یا مسلمانان که
  همه فرزندان و نوه های پیامبر خودشان را بیرحمانه کشتند و یا مسموم کردند؟ و ادعای
  اسلامی هم داشتند. یا حتی یهودیان که فرزند عزیز و مردی فرزانه و دوستدار بشریت را
  مثل حضرت مسیح مقدس به چهار میخ صلیب کشیدند و راه نان دانی کشیش های ثروتمند را
  هموار کردند. کسانی از دین تنها رنج و محنت را ارث می برند وکسانی دیگر شهوترانی قدرت
   ثروتهای نجومی و احترامهای بی حد حصر.

  شیوخ عرب مردم را غارت
  میکنند ولی احترام هم دارند. آنان به مردم تجاوز میکنند ودین ها را ملعبه دست خود برای
  غارت مردم کرده اند.

   

  به امید روزی که مردم
  دنیا در دوستی محبت و برابری و برادری باهم زندگی کنند واز ظلم فساد غارتگریها و دزدیها
  خبری نباشد. ثروتهای دنیا خرج علم  دانش رفاه
  انسانیت دوستی و عشق شود  نه برای تباهی  بمب  آتش
  زدنها مورد سو استفاده واقع گردد.  آیا این
  حماقت نیست؟  

  متاسفانه مردمی هم
  که برای دیکتاتوریها مبارزه میکنند نه اینکه دلشان برای همه سوخته باشد بلکه میخواهند
  دیکتاتور را پایین بکشند و خودشان سوار خر مراد شوند. و باز در این میان مردم ساده
  دل هستند که طمعه هایی شده اند تا عده ای دزد شیاد از بین بروند و دزدان و شیادان تازه
  ای مقامهای آنان را بدست آورند. 

 • Sahameddinghiassi

  نوشته ای برای برادران و
  خواهران افغانی خراسانی ویا تاجیکی که از رفتار ایرانیان هم میهنان سابق خود گلایه
  هایی دارند. در اینجا من داستان واقعی ساسان را می نویسم تا بدانید که متاسفانه
  براخی از هم میهنان ما با همسایه های زاده شده در ایران هم رفتاری بهتر ندارند. ما
  بایست تلاش کنیم که این رفتارهای غیر انسانی و غیردوستانه را کنار بگذاریم. 

   

  ساسان پسریک سرتیپ ایرانی
  مسلمان بسیار متعصب بود. ولی مادر ساسان مسلمان نبود و بهایی بود.  سردارالدین پدر ساسان به او اجازه اینکه دوستان
  بهایی داشته باشد را نداده بود و نیز رفتن به درس اخلاق بهاییان را که مخصوص
  کودکان بهایی بود برای او ممنوع کرده بود و به مادرش هم سپرده بود که در باره دین
  بهایی با او صحبت نکند. ولی ساسان بدون توجه به این شرایط در مدرسه همیشه به
  عنوانب بابی یا بهایی مورد آزار بچه های مثلا مسلمان بود و هر روز با سرکله خونین
  به خانه میآمد. تازه پدرش اورا مجبور میکرد که برود اذان بگوید و نمازش را هم به
  کمرش بزند تا قضا نشود؟  در خانه بزرگ آنان
  علاوه بر خانواده سردارالدین سرتیپ خواهر زنان و برادرهای همسرش هم زندگی میکردند
  و همه آنان بهایی بودند. ساسان مورد تمسخر بچه هایی بهایی هم قرار میگرفت
  همانطوریکه بچه های مسلمان اورا سگ بابی 
  نجس و… رید…. به تابوت بلور  و
  عباس … توی..   ک  کردم گوجه فرنگی…همراه با پرتاب سنگ و کلوخ
  صدا میکردند بچه های بهایی هم اورا بچه آخوند  
  بچه سید    بچه مسلمان صدا میکردند.
  و وی از هر دوطرف مورد تمسخر و آزار جسمی و روحی بود. …ساسان با همه این شرایط
  سخت دانشگاه را تمام کرد و استاد دانشگاه شد.

   

  هنگام زن گرفتن نه دختران
  بهایی همسر او می شدند چون پدر مسلمان داشت و نه دختران مسلمان چون مادری بهایی
  داشت. او از ۶۰ دختر بهایی یا مسلمان خواستگاری کرده بود و همه جواب سربالا به او
  داده بودند. او از سن ۲۴ سالگی تا ۳۸سالگی در جستجوی یک همسر بود که … تا
  بالاخره با یک دختر اخراجی دانشگاه از پدر مادر کم سواد  یعنی شش کلاسه ازدواج کرد. حالا همین پدر مادر
  کم سواد همسرش اورا مسخره میکردند و به بیسوادی متهمش میکردند و چون او از خودش
  دفاع میکرد کینه اش را بدل میگرفتند.

  ساسان در اثر سعایت دوستان
  مسلمان به عنوان بهایی از دانشگاه اخراج شد. و تنها شریط ابقای او نوشتن مطالب
  توهین آمیز به بهاییت بود که او نمی توانست انجام دهد. دوست مسلمان وی از موقعیت
  سو استفاده کرد و تا آنجا که میتوانست از وی سو استفاده کرد بعد هم برای لجن مال
  کردنش و برای اینکه بدهی هایش را پس ندهد اورا درگیر دادگستری و کلانتریها به
  عنوانها واهی نمود. ساسان تنها راهی که داشت این بود که برای ادامه زندگی و کار
  بخارج برود. فامیل بهایی هم اورا مرتب تشویق میکرد که بخارج برود. او مقداری از
  سرمایه خود را برای فامیل بهایی به خارج فرستاد ولی هنگامیکه خودش بخارج رفت  به او گفتند که اگر دنبال پولش آمده است بهتر
  است که به آنان نزدیک نشود که پلیس را خبر میکنند تا اورا بزندان ببرد. ساسان مجبور
  شد که از صفر شروع کند ودر خیابانها بخوابد تا بتواند سرمایه ای تهیه کرده زن بچه
  هایش را هم بخارج بیآورد. بهاییان هم در باره او همانکاری را کردند که دوست
  مسلمانش کرده بود. یعنی اموال اورا خوردند و لجن مالش هم فرمودند. ساسان با اینهمه
  زن و بچه هایش را بخارج آورد.  حالا این
  همسر بهایی و فامیل بهایی او بود که مرتب اورا آزار میدادند. تمامی نامه های وی به
  بیت عدل و محفل های بهایی تقریبا بی اثر بود وشاید بیشتر مایه این شد که بهاییان
  از وی فاصله بگیرند. در صورتیکه در آموزه های بهایی آمده است که آنان بایست امانت
  دار صدیق و دوستدار انسانها باشند بدون توجه به آیین هایشان ولی درعمل آنان هم
  همان تعصب و مشگلی را دارند که همتایان مسلمان متعصب شان دارند. ساسان یک بار به
  عنوان بهایی غارت شد و لجن مالش کردند ویک بار هم به عنوان مسلمان بهاییان از
  دوستان مسلمان متعصب خودشان عقب نماندند. این است که رفتار ایرانیان با خودشان هم
  بهتر نیست از آنچه با افعانها میکنند. ساسان را غارت و بعد هم هر دو طرف وی را لجن
  مال کردند…

 • درود
  پس بیایم یرای علی گدا ،حسن وحسین گشنه سال روز تولدش رو جشن بگیریم  برو توبه کن شهادت را بخوان
  اشهد ان لا اله الّا الله
  اشهد ان زرتشتاً رسول الله
  اشهد ان کوروشاً ولی الله
  نکته :اگه لاَ إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ رو قبول داری لطفاٌ پارسی بخون
  شهادت می دهم که آفریننده ای جز اهورا مزدا نیست
  شهادت می دهم که زرتشت پیامبر اهورا مزداست
  شهادت می دهم که کوروش ولی .:سرپرست :. (اجرا کننده خوبی ها)اهورا مزداست
  هر کس قبول داره لایک رو بزنه

 • Betoche

  شماها همتون مریضین . همین .