توطئه پلید رژیم برای بدنام کردن و از بین بردن آیت الله کاظمینی ۲

گزارش روزنامه خارجی بر توطئه جدید رژیم

بر اساس گزارش روزنامه اکونومیست The Economist در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۱۳، رژیم اسلامی ادعا می کند از چند سال پیش تا کنون، تعدادی در ایران خود را امام زمان و نجات دهنده بشریت می نامند. رژیم اینگونه مدعیان را به بیمارستان روانی فرستاده، تا تحت درمان قرار گیرند و یا با بازجویی آنان که بی تردید با شکنجه و آزار همراه بوده است، به اعتراف و اقرار ادعای پوچ و واهی خود وادار می کنند. این گفته رژیم اسلامی می تواند به یک یا دو دلیل زیر باشد:

دکان امام زاده سازی وسیله خرکردن مردم و حکومت آخوند جنایتکار و بار کشیدن از ملت فرهنگ باخته است. این لاشخورهای اجتماع مردم را در جهل و بیسوادی فرو می برند، و شکم  و توبره آخوند را بزرگ و بزرگتر می کنند. وای بر ملتی که این چنین خردباخته و بی فکر است.

۱- دکان امام زمان سازی و یا دهن کجی با رژیم

آنچنان که می بینیم، رژیم از بام تا شام با امام و امام زاده بازی ملتی را سرگرم و درخرافات فرو برده است. داستان فانتزی امام زمانی که بیش از هزار سال پیش در چاه سامره فرو رفته و با اشغال کشورمان به وسیله آخوندها، به چاه چمکران منتقل گردیده، همچنان در سرگرم نمودن و تحمیر مردم، و از کلاهبرداری و ترفندهای دکانداران دین به شمار می آید.

خامنه ای که بنا به ادعای خود و آخوند های چاپلوس گرداگردش نماینده امام زمان است، با همه توان خود از این ادعای واهی امام زمان در چاه دفاع می کند و بی تردید با هرگونه ادعایی مبنی بر ظهور امام زمان مخالف بوده، و تلاش می کند کلاهبرداری خودشان و شستشوی مغزی مردم مبنی بر این که امام زمان روزی ظهر خواهد کرد، همچنان ورد زبان مردم باشد.

فرتور هفت تن از رهبران جامعه بهایی کشور را که از ۱۴ می سال ۲۰۰۸ در زندان و زیر شکنجه به سر می برند نشان می دهد به راستی جرم و گناه این بینوایان چیست؟ به کدامین گناه نکرده اینگونه مجازات شده و مورد توهین و اذیت و آزار قرار می گیرند؟.

فرتور هفت تن از رهبران جامعه بهایی کشور را که از ۱۴ می سال ۲۰۰۸ در زندان و زیر شکنجه به سر می برند نشان می دهد به راستی جرم و گناه این بینوایان چیست؟ به کدامین گناه نکرده اینگونه مجازات شده و مورد توهین و اذیت و آزار قرار می گیرند؟.

کینه توزی و دشمنی روزافزون آخوندها نخست با پیروان بهایی، و سپس با پیروان اهل تسنن، به دلیل عبور آنان از بازار مکاره امام زمان و تخته کردن دکان مکر و حیله و کسب و روزی آخوندها است. در چنین شرایط بی حساب و کتابی، عده ای نیز بر آن شدند تا با ادعای امام زمان بودن و ظهور خود، از این بازار آشفته و اجتماع فرهنگ باخته سودجویی نمایند.

این سوشیانت موعود زرتشت است که گویا از دریا بیرون می آید مخالفین و بی دینان را از میان بر می دارد و عدل و داد را در همه جا حکمفرما می کند. آیا امام زمان اختراعی آخوندها غیر از این می تواند باشد؟. آیا آخوندهای سودجوی با ترفندی امام زمان خود را از روی سوشیانت زردشتی ها نگرفته اند؟!.

این سوشیانت موعود زرتشت است که گویا از دریا بیرون می آید مخالفین و بی دینان را از میان بر می دارد و عدل و داد را در همه جا حکمفرما می کند. آیا امام زمان اختراعی آخوندها غیر از این می تواند باشد؟. آیا آخوندهای سودجوی با ترفندی امام زمان خود را از روی سوشیانت زردشتی ها نگرفته اند؟!.

احمدی نژاد نیز چند بار وانمود کرده که مورد توجه امام زمان است و شاید یکی از همراهان در هنگام ظهور وی باشد. گویا مسعود رجوی هم که مدتی است ناپدید شده، تصمیم دارد به صورت امام زمان به زودی قیام نموده، و جهانی را از ظلم و ستمگری نجات بخشد.
از میان امام زمان های بیشمار که گهگاه در گوشه وکنار ایران ظهور می کنند، شاید هم شماری باشند که بخواهند به دهن کجی با رژیم پردازند.

۲- اتهام زدن و نابود کردن مخالفین سیاسی

رژیم برای تصفیه و نابودی مخالفین سیاسی خود، تا کنون به ترفند و نیرنگ های گوناگونی دست زده، و به شکنجه و اعدام آنان می پردازد که در این جا به چند نمونه آنها اشاره می شود:

الف- شکنجه و اعدام به عنوان قاچاقچی
ب- به بهانه مرتد بودن، مفسد فی ا الارض، و محاربه با خدا
پ- به بهانه برهم زدن نظم کشور و ضدیت با نظام
ت- به بهانه توهین و جسارت به مقام رهبری
ج- به بهانه دزدی و سرقت مسلحانه
چ- آخرین ترفند و شگرف رژیم در نابودی مخالفین خود، انگ زدن و وصله چسباندن به دیگران به عنوان مدعیان امام زمان است.

آقای کاظمینی بروجردی انسان شجاع و میهن دوستی که پوشش ضد ایرانی آخوندی را از تن در آورد و اکنون ۷ سال است که با رژیم در مبارزه بوده، و رژیم تلاش دارد تا اگر بتواند وی را از میان بردارد.

آقای کاظمینی بروجردی انسان شجاع و میهن دوستی که پوشش ضد ایرانی آخوندی را از تن در آورد و اکنون ۷ سال است که با رژیم در مبارزه بوده، و رژیم تلاش دارد تا اگر بتواند وی را از میان بردارد.

اتهام به آیت الله کاظمینی

آیت الله کاظمینی را کم و بیش همگی میشناسیم. این روحانی بزرگ سالیانی است که خود را از جلد و قید بند آخوندی در آورده، و به مبارزه و چالش با خرافات و آخوند بازاری می پردازد. آقای کاظمینی به دلیل همین مبارزات دلیرانه خود با رژیم، همچنان در زیر شکنجه و آزار دیوان، اسیر و گرفتار است. رژیم که به علت پشتیبانی جهانی تا کنون نتوانسته به این روحانی میهن دوست آسیبی برساند، به تازگی با پخش این شایعه که آقای کاظمینی ادعای امام زمان بودن نموده و به دروغ و ادعای پوچ خود اقرار دارد، در پی نابودی و حذف فیزیکی نامبرده اند.

نکته پایانی

از آن جا که رژیم اسلامی برای بقای خود با ترفند های گوناگونی مخالفین سیاسی خود را سر به نیست می کند، و آخرین آنها به بیمارستان روانی فرستادن و یا آسیب رساندن به مخالفین به عنوان مدعیان امام زمان می باشد، بر ما ضروری است که هرچه بیشتر اینگونه شایعات ضد انسانی را فاش و بر ملا سازیم. گروه ما نیز بر آن است تا با نوشتن نامه ای به روزنامه های برون مرزی، چاپ چنین خبرهای دروغین که در راستای بقای رژیم و همکاری با آن است اعتراض و ناخشنودی ملت خودمان را نشان دهیم.

آخرین سخنان اقای کاظمینی بروجردی هنگام یورش اوباش های  رژیم به منزلشان، و دستگیری وی در ۸ اکتبر ۲۰۰۶
نتیجه دکان امام زمان سازی و گسترش خرافات و تحمیر امت نادان و بی سواد، این تصویر چندش آور است که شما می بینید. با این احمق گرایی و کوراندیشی آیا وظیفه تک تک ما باز کردن مچ آخوند حقه باز و شناساندن دکان شیادی آنان نیست؟!.

نتیجه دکان امام زمان سازی و گسترش خرافات و تحمیر امت نادان و بی سواد، این تصویر چندش آور است که شما می بینید. با این احمق گرایی و کوراندیشی آیا وظیفه تک تک ما باز کردن مچ آخوند حقه باز و شناساندن دکان شیادی آنان نیست؟!.

 • مصطفی نیک کردار23

  آقای سهراب ارژنگ ،

  آیا شما به قشر آخوند توجه و ارادتی دارید که آخوند بروجردی را آیتالله کاظمینی خطاب میکنید که نگران حال وی و بدتر از همه نگران بدنامی او هستید ؟

  آیا برای شما این آخوند از تمام افراد شورای ملی که در پاریس نشست داشتند و شما آنها را به باد استهزاء و تمسخر گرفتید ، عزیز تر و مهم تر هستند ؟

  این آخوند که در حتی عکسی که خودتان گذاشتید هم ردای آخوندی بر تن دارد ، کجا از جلد آخوند درآمده ؟

  آیا ما آخوند بزرگوار و میهن پرست هم داریم ؟

  آیا ما باید از آقای رضا پهلوی ببریم و به دنبال شما برای به قدرت رساندن آخوند کاظمینی بروجردی مشغول مبارزه با هم لباسان و همشکلان خودش شویم ؟

  این آیتالله شما تاکنون چه کار بزرگی انجام داده اند که مهر ایشان به اندازه کینه از آقای رضا پهلوی در دل شما افتاده است و دل برایش میسوزانید و میهن پرستش میدانید ؟

  امیدوارم انقدر مرد و آزاد اندیش باشد که بتوانید این کامنت را درمعرض دید همگان بگزارید و به آن پاسخ دهید .//

  مصطفی نیک کردار

 • said5566

  فقط اخونده مهین پرست ازادی خواه زنده باد نه مثل خامنه ای شکنجه گر ظالم حربی حرام زاده جنایت کار که کسی او را قبول نداشته باشد کافر بحساب میاد باید کشته نابود یا زندانی شود