خامنه ای با ظلم و ستم بیکران خود، ظهور امام زمان را نزدیک تر ساخته است ۴

این ساختمان با شکوه و پر عظمت مسجد جمکران است که با خون پابرهنگان و درمانده های اجتماع و بر روی مغزهای ساده و بی آلایش مردم نا آگاه ایران ساخته شده است. این ساختمان و صدها نظیر آن ضرابخانه و دکان زرگری آخوند است. زیرا آخوند به خر سواری عادت کرده، و ما هم به خر سواری دادن خو گرفته ایم!

این ساختمان با شکوه و پر عظمت مسجد جمکران است که با خون پابرهنگان و درمانده های اجتماع و بر روی مغزهای ساده و بی آلایش مردم نا آگاه ایران ساخته شده است. این ساختمان و صدها نظیر آن ضرابخانه و دکان زرگری آخوند است. زیرا آخوند به خر سواری عادت کرده، و ما هم به خر سواری دادن خو گرفته ایم!

امام زمان، یا وعده سر خرمن

سوداگران دین، کلاه گشادی بر سر امت ساده دل و نا آگاه گذاشته اند و آن این که همواره آنان را به امید واهی ظهور عربی بنام امام زمان وعده می دهند. این ترفند آخوندی از چهار سده پیش، هنگام رسیدن پای آخوند به ایران به مرحله اجراء درآمده و کماکان نقل مجلس هر آخوند مزدبگیر و سربار جامعه است. گرچه از امام زمانی آنهم در چاه سامره و یا جمکران خبری نبوده و امتی ناآگاه و امیدوار را به دنبال خود کشیده است، ولی دست کم نان و آبی بوده که آخوند مفتخور و سربار جامعه را به نوایی می رساند.

قرار است آقای احمدی نژاد هم همراه و هنگام ظهورامام زمان با ایشان باشد. حال باید دید آقای احمدی نژاد که در ۸سال گذشته بر روی مملکت ما پهن پاشید و همه چیز را به مسخره گرفت، در کانر امام زمان که قرار است بیشتر مردم جهان را قتل عام کند، چه مأموریتی خواهد داشت!.

قرار است آقای احمدی نژاد هم همراه و هنگام ظهورامام زمان با ایشان باشد. حال باید دید آقای احمدی نژاد که در ۸سال گذشته بر روی مملکت ما پهن پاشید و همه چیز را به مسخره گرفت، در کانر امام زمان که قرار است بیشتر مردم جهان را قتل عام کند، چه مأموریتی خواهد داشت!.

در این باره و با این ترفند آخوندی ما به یاد یک داستان تاریخی می افتیم: میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه قاجار بودجه مملکت را بیشتر صرف کندن قنات می کرد. روزی میرزا آقاسی در بالای چاه بلندی خطاب به مقنی درون چاه فریاد کشید و گفت؛ “آقای مقنی، فکر می کنی کی این چاه به آب میرسه؟!” مقنی از ته چاه فریاد برآورد؛” جناب صدراعظم این چاه هرگز به آب نمی رسه!”. میرزا آقاسی با عصبانیت خطاب به مقنی گفت؛” احمق، ممکنه این چاه به آب نرسه، ولی برای تو که نون و آبی میرسه!”. حالا، امت ساده دل که از این امام زمان بهره ای نبرده و نخواهد برد، ولی این دکان مکر و حیله سوداگران دین، همیشه باز است و برای آنان نان و آبی خواهد داشت.

آخوند در باره ظهور امام زمان چه می گوید؟

بنا بر تبلیغات و خردزدایی آخوند، امام زمان هنگامی ظهور می کند که دنیا (منظور محیط اطراف چاه است ) را از ظلم و ستم فراوان فرا گرفته، مردم به هم دروغ بگویند، خیانت کنند، و راستی و درستی از جامعه رخت بر بسته باشد. با بررسی کارنامه ۳۵ سال گذشته رژیم اسلامی، کاملن روشن و آشکار است که رژیم اسلامی توانسته در این سه دهه، بنیان راستی و درستی را از کشور ریشه کن کند. تخم بدبینی، کینه توزی، دشمنی و انتقام در همه به ویژه نسل جوان به وجود آورد.

با بخشی از برنامه های ویرانگری خامنه ای و خیانت او به مردم و کشورمان آشنا شوید.

با بخشی از برنامه های ویرانگری خامنه ای و خیانت او به مردم و کشورمان آشنا شوید.

بالاتر از همه میزان ظلم و جور و جنایت، دزدی و غارتگری رژیم به رهبری علی خامنه ای  و خانواده جنایتکارش، در تاریخ بشر کم نظیر بوده است. از این روی، به آسانی می توان دریافت که آقای خامنه ای موفق شده با گسترش همه گونه شرارتها، کارهای تروریستی و جنایت های بیکران خود و  همکاری همه جانبه فرزند  شرور و جلادش مجتبی خامنه ای، مقدمه ظهور امام زمان را فراهم سازد.

ممکن است خوانندگان ما بفرمایند این دیگر چه نوع کلاهبرداری است که آخوندهای بو وجدان ملتی را به بازی گرفته اند؟. امام زمانی که از تخیلات گمراه کننده آخوند نشأت گرفته و ۴۰۰ سال است که این خیمه شب بازی را در آوردند و مردم را از هیولایی بنام آمام زمان که می آید و بیشتر مردم جهان را می کشد و تازی شکم اسبش خون جمع می شود، و حالا هم دکان دیگری برای اخاذی کردن و باج گرفتن از مردم به عنوان سلامتی امام زمان!. می دانید این پولها کجا می رود؟. فرزندان جنایتکار خامنه ای و دیگر آخوندها ی ضد ایرانی آنها را ب ارز خارجی تبدیل کرده، و از کشور بیرون می برند و یک بیلاخ هم برای امت بی اندیش و ساده دل می فرستند!!.

ممکن است خوانندگان ما بفرمایند این دیگر چه نوع کلاهبرداری است که آخوندهای بی وجدان ملتی را به بازی گرفته اند؟. امام زمانی که از تخیلات گمراه کننده آخوند نشأت گرفته و ۴۰۰ سال است که این خیمه شب بازی را در آوردند و مردم را از هیولایی بنام آمام زمان که می آید و بیشتر مردم جهان را می کشد و تازیر شکم اسبش خون جمع می شود، و حالا هم دکان دیگری برای اخاذی کردن و باج گرفتن از مردم به عنوان سلامتی امام زمان!. می دانید این پولها کجا می رود؟. فرزندان جنایتکار خامنه ای و دیگر آخوندها ی ضد ایرانی آنها را به ارز خارجی تبدیل کرده، و از کشور بیرون می برند و یک بیلاخ هم برای امت بی اندیش و ساده دل می فرستند!!.

رعایت شئون اسلامی در دیدار چاه چمکران

رژیم آخوندی که با حفر چاهی بنام چاه جمکران دکان دیگری برای تحمیر و خردزدایی مردم باز کرده، مردم ناآگاه و از همه جا بی خبر را از سرتاسر کشور به لب چاه می آورد و تشنه باز می گرداند. گویا درب ورودی چاه را به دوبخش زنانه و مردانه تقسیم نموده تا برخورد و اصطحکاک فیزیکی میان زنان و مردان پیدا نشود. آنگاه فرم نامه هایی خطاب به امام زمان به مردم فروخته می شود تا درخواست خود را بر روی آن بنویسند.

در ضمن از نامه نگاران خواسته شده چنانچه نیازی به پاسخ امام زمان دارند، مبلغی پول به همراه نامه خود به درون چاه بیاندازند تا بر اساس آن پاسخی از امام زمان دریافت دارند.
نامه های انباشته شده درون چاه بعدها به وسیله تعدادی آخوند باز و خوانده می شود و چنانچه شکایت کننده لقمه چرب و نرمی برای دندان آخوند باشد، به عنوان امام زمان به آن نامه پاسخ می دهند و با خانم های جوان وعده و قرار می گذارند. اگر هم شکایت ملکی و مالی باشد، آخوند به سراغ آن رفته و ۵۰٪ سهم کارسازی خود را از شکایت کننده دریافت می کند.

نامه ها بهتراست به زبان عربی نوشته شود

به تازگی آخوند حیله گر دکان دیگری هم در کنار چاه جمکران باز کرده و آن این که چون امام زمان فارسی نمی داند، بهتر است نامه ها و شکایت ها به عربی نوشته شود. براین اساس، تعدای عرب زبان در اطراف چاه اطراق کرده و برای هرنامه مبلغ گزافی امت ناآگاه را سر کیسه می کنند. خوانندگان ما به خوبی در می یابند که ترفند آخوند نه تنها روزانه بلکه ساعت به ساعت تغییر می کند. همین که امت مسلمان چرخی به خود بزند، با حیله و تزویر جدیدی از آخوند روبرو خواهد شد.

آقای بهرام مشیری در مورد چاه جمکران در این ویدیو  گفتگو می کند.
امام زمان فارسی نمی داند بنابراین، آخوند به بازدید کنندگان چاه جمکران دستور می دهد که نامه ها و شکایت های خود را با پرداخت پول به مترجمین موجود به زبان عربی بنویسند وگرنه نامه های فارسی بی پاسخ میماند.

امام زمان فارسی نمی داند بنابراین، آخوند به بازدید کنندگان چاه جمکران دستور می دهد که نامه ها و شکایت های خود را با پرداخت پول به مترجمین موجود به زبان عربی بنویسند وگرنه نامه های فارسی بی پاسخ میماند.

 • امیر

  این عکس رو که همه فهمیدن دروغه، حتی صفحه کانون آگنوستیک ها هم عذرخواهی کرد به خاطر گذاشتن این عکس
  واقعا رسانه زردی هستید

  • این عکس دروغ، امام زمان چطور؟ آیا او راسته

 • فدایی سید علی

  افتخار میکنم امام خامنه ای نایب ب حق قائم ال محمد رهبر کشوریه که توش زندگی میکنم…..
  ب ولای علی ب همون خدای احد و واحدی که مپرستم ….. اگر میدونستم کجایی توی نوچه با همون رییس های حروم زادت رو مثل گوسفند سر میبریدم تا دوباره چنین چرت و پرت ها درباره ی رهبر عزیز و امام زمان ننویسی…..
  لیاقت توی حروم زاده همونیه که سگ صهیونست ها باشی ……
  خدا نکنه دستم بهت برسه……….

 • رضا

  سلام. این عکس محمد بیجه بچه باز پاکدشتی بود که به جای وطن پرست اهل خوی ارسال کردید . خواننده به اصالت نوشته هایتان شک خواهد کرد. لطفا دقت کنید و عکس های مورد دار با بجای اعدا م سیاسیون نذارید. اصلا گربه های ایران هم میدونن که عکس اعدا م سیاسیون تو ایران منتشر نمیشود که دست شما بیفتد و شما بذارید. پس رسالت خود را دقیق و امانتدارانه انجام بدید.