ماه رمضان و محرم بزرگترین ماههای کلاهبرداری آخوند و تحمیر مردم ناآگاه است ۸

حقه بازی و شارلاتانی دکانداران دین

کشورما تنها کشوری است در جهان که بیشترین جمعیت آن در خرافات و افکار مالیخولیایی مذهب شیعه فرو رفته اند، و گروهی آخوند جنایتکار و شارلاتان، با مغز و خرد آنان بازی می کنند. از ۳۵ سال پیش که سرزمین ما زیر سلطه و حکومت شیادانی بنام آخوند قرار گرفته، آنان با بهره برداری از ثروت و سرمایه های مردمی، و همه رسانه ها در سرتاسر کشور، و سخنرانی های مسموم کننده و زهر آگین هزاران آخوند فاسد ضد انسان، هم میهنان ساده و ناآگاه ما در قعر خرافات و جهالت های ساخته و پرداخته آخوند غرق و غوطه ور شدند.

تا زمانی که ما نتوانیم فرهنگ به فساد کشیده شده، و افکارشیطانی پرورش یافته در مغز هم میهنان خود تغییری بدهیم، کشورمان روز به روز به پس گرایی رفته، و دوران وحشیگری، کشت کشتار، تجاوز و غارتگری یورش تازیان بار دیگر تکرار می شود. بنابراین، هم میهنان ما به یک خانه تکانی مغزی نیاز دارند تا بفهمند مذهب شیعه یعنی چه؟، از کجا پیداشده؟، تفاوت آن با ادیان دیگر چیست؟، و چند در صدی از مردم جهان دچار و در طلسم این مذهب کشتارگر، و سوداگران غارتگر آن گرفتار شده اند؟.

این کودکان معصوم و پاک اسیر دیوان و دکانداران اسلامند. مهم نیست از آن چه کشوری باشند، مهم آنست که خرد گرایی و اندیشیدن را از آنان می گیرند. به طوری که در بزرگی هرکدام مانند بسیجی ها و فاطمه کماندوهای کشورمان دنباله رو آخوندند و به جان مردم می افتند و با زنان فرهیخته و با فرهنگ جامعه گلاویز می شوند. نهایت پیشرفت آنان، مزدوری رژیم اسلامی و یا دکانداران دین است.

این کودکان معصوم و پاک اسیر دیوان و دکانداران اسلامند. مهم نیست از آن چه کشوری باشند، مهم آنست که خرد گرایی و اندیشیدن را از آنان می گیرند. به طوری که در بزرگی هرکدام مانند بسیجی ها و فاطمه کماندوهای کشورمان دنباله رو آخوندند و به جان مردم می افتند و با زنان فرهیخته و با فرهنگ جامعه گلاویز می شوند. نهایت پیشرفت آنان، مزدوری رژیم اسلامی و یا دکانداران دین است.

آیا هدف ما دین ستیزی است؟

انتقاد و خرده گیری از یک مذهب یا دین، دین ستیزی نیست، بلکه روشنگری است. اگر دین و مذهب درست و بدون اشکال و ایراد باشد، هیچگونه انتقاد و یا حتی بدگویی نمی تواند از کیفیت و اثر آن در جامعه بکاهد. ولی می بینیم که دسته دسته از جوانان کشورمان، از مذهب شیعه بریده شده، به ادیان دیگر روی می آورند، و یا دین و آیین انسانیت و درستی را در پیش می گیرند. در هرحال، هدف ما کوبیدن و خرد کردن نه تنها مذهب شیعه بلکه هیچ باور دیگری نیست. ما با دین سیاسی که از سوی آخوند جنایتکار مانند بختک بر روی مردم و کشورمان چنگ انداخته و همه و همه چیز را به سوی نابودی می برد، در ستیزیم، و با آن مبارزه می کنیم.

هنگامی که کودکان را آنچنان شستشوی مغزی می کنند و او را از تعقل و هر خردورزی باز می دارند، نتیجه این خودباختگان است که می بینید. اینان جز خدمت در راه آخوند و مزدوری و روبروی زنان آگاه و خردمند ایستادن کار دیگری نمی توانند بکنند.

هنگامی که کودکان را آنچنان شستشوی مغزی می کنند و او را از تعقل و هر خردورزی باز می دارند، نتیجه این خودباختگان است که می بینید. اینان جز خدمت در راه آخوند و مزدوری و روبروی زنان آگاه و خردمند ایستادن کار دیگری نمی توانند بکنند.

نگارنده که از خانواده کاملن مذهبی هستم، در دوران رژیم گذشته که مانند سال های حکومت اسلامی روی مذهب و دین چندان تبلیغ و فشاری نبود، کمترین انتقاد و گفتگویی در باره آن نداشتم. هرگز از افراد خانواده و یادوستان خود که مراسم مذهبی را بدون فشار حکومتی، و یافشارهای فامیلی اجراء می کردند، نخواستم و مدعی آن نبودم که آنان راه اشتباهی را طی می کنند.

آنچنان که امروزه هم ما با دیگر باورهای دینی مانند پیروان اهل تسنن، یهودی، بهایی، زردشتی، آسوری، و ارمنی، که هیچکدام در اجتماع تبلیغی نمی کنند، شعاری نمی دهند، و برنامه ای از رسانه ای اجراء نمی نمایند، کمترین مخالفت و برخوردی نداریم. از این روی، هنگامی که با تلاش پیگیر هم میهنان ارجمندم، این رژیم سرنگون شود، و ایران به دموکراسی و آزادی رسد، من نگارنده و امثال من، کمترین انتقاد و اعتراضی به روش و کار پیروان شیعه در ایران و نقاط دیگر نخواهیم داشت.

تفاوت فکری و اندیشیدن علی شریعتی یک خرافاتی فرصت طلب را با یک پروفسور غربی مقایسه کنید و ببینید از کجا تا به کجاست!.

تفاوت فکری و اندیشیدن علی شریعتی یک خرافاتی فرصت طلب را با یک پروفسور غربی مقایسه کنید و ببینید از کجا تا به کجاست!.

باورهای دینی در جهان

 از  ۷/۱۰۱  بیلیون جمعیت سراسر گیتی، نزدیک به ۱/۶۲۰ بیلیون یعنی کمتر از ۲۳٪ آن را مسلمانان تشکیل می دهند، شمار شیعیان جهان حدود ۱۵۴ـ۲۰۰میلیون یعنی در برابر هر ۱۰-۱۵ فرد اهل تسنن، یک شیعه وجود دارد.  . از این آمار به خوبی پیداست که شمارکل شیعیان در برابر جمعیت جهان تقریباً صفر است و عددی نیست که به شمار آید.

حال، پرسش اینجاست که جمع شیعیان  که در برابر جمعیت جهان چندان به شمار نمی آید، چه ادعایی می تواند داشته باشد؟. چگونه می توان گفت که ۱۵۴ میلیون شیعه جهان درست فکر می کنند، و ۶۵۰۰ میلیون با باورهای متفاوت و دور از شیعه گری در گمراهی به سر برده، و به جهنم می روند، در حالی که این ۱۵۴ میلیون شیعه راه درستی رفته، اشتباه نمی کنند و به بهشت می روند؟!.

محصول و برداشت اسلام نمی تواند بهتر از این باشد. این خردباختگان که ضعیفه گری و بی ارزش بودن خود را در برابر آخوندها به اثبات رسانده اند، می توانند بزرگرین مصیبت ها را بر دیگران و سرنوشت فرزندان و بستگان خود بیاورند.

محصول و برداشت اسلام نمی تواند بهتر از این باشد. این خردباختگان که ضعیفه گری و بی ارزش بودن خود را در برابر آخوندها به اثبات رسانده اند، می توانند بزرگرین مصیبت ها را بر دیگران و سرنوشت فرزندان و بستگان خود بیاورند.

مقایسه شیعه و سنی

شوربختانه، مسلمانان جهان با نداشتن مطالعه از کتاب های نویسندگان بزرگ عرب و اروپایی، دین اسلام را درست نشناخته اند. آنان نمی دانند که دقیقن محمد ابن عبدالله که بود؟ چه تجربیاتی داشت؟، و چگونه دین اسلام را به وجود آور؟!. گرچه مقاله های گذشته ما از حقیقت پنهان مانده ا ز چشم و خرد باورمندان اسلام پرده بر می دارد و بدانان نشان می دهد که چگونه مسلمانان در دام سوداگران دین افتادند؟، ولی بازهم هدف ما حتی روشنگری دین اسلام هم نیست. بلکه هدف همانگونه که گفته شد، مبارزه و جنگ با آخوندهای مفتخور فرومایه، و یا سوداگران دین است.

در بالا گفته شد که شمار مسلمانان پیرو مذهب تسنن ۱۰-۱۵ برابر شمار شیعیان است. یعنی از هر ۱۰-۱۵ مسلمان، تنها یک نفر آنان شیعه، و  به طور متوسط ۱۲ نفر دیگر پیرو مذهب تسنن می باشد.این گروه انبوه پیروان مذهب تسنن، ماه محرم را یک ماه عادی و نخستین ماه سال خود می دانند، در این ماه هیچگونه سوگواری، سیاه پوشی، خاک بر سر ریختن، موزیک و سینما و آواز را تعطیل کردن، و مراسم مسخره در روزهای چندش آور تاسوعا و عاشورا، برای حسین وجود ندارد.

با یکی دیگر از محصولات و فراورده های اسلام ناب محمدی آشنا شوید. از روزی که طالبان سرنوشت افغانستان و بخشی از پاکستان را به دست گرفته نمونه این خردباختگان و کسانی که از دنیا در رفته اند، زیاد است. در ایران خودمان هم از برکت نحوست آخوندهای فرومایه و بی فرهنگ، ما به سرعت به افغانستان، عربستان، پاکستان، و سودان نزدیک می شویم و به زودی از لحاظ خردباختگی از آنها هم جلو خواهیم افتاد.

با یکی دیگر از محصولات و فراورده های اسلام ناب محمدی آشنا شوید. از روزی که طالبان سرنوشت افغانستان و بخشی از پاکستان را به دست گرفته نمونه این خردباختگان و کسانی که از دنیا در رفته اند، زیاد است. در ایران خودمان هم از برکت نحوست آخوندهای فرومایه و بی فرهنگ، ما به سرعت به افغانستان، عربستان، پاکستان، و سودان نزدیک می شویم و به زودی از لحاظ خردباختگی از آنها هم جلو خواهیم افتاد.

در ماه رمضان هم گرچه مسلمانان واقعی روزه می گیرند، ولی خیمه شب بازی و مراسم سرتا پاخرافاتی نوزده و ۲۱ رمضان برای کشته شدن علی اجراء نمی کنند. بنابراین، با کمی تعقل و خرداندیشی می توان نتیجه گرفت که محرم و صفر دو ماهی از سالند که آخوندهای جنایتکار، مردم ساده دل و ناآگاه را به گمراهی و فساد می کشانند، و جیب آنان را خالی می کنند. برای آن که هم میهنان ما بدانند که ما با عزاداری خود در سوگ کشته شدن علی ابن ابیطالب تا چه اندازه از علقل و خرد خود بهره گرفته ایم، شما را با چند نمونه از جنایت های علی ابن ابیطالب آشنا می کنیم:

این را ما نمی گوییم، این گفتار ادنیشمندان و افراد با خردی است که مطالعه کافی از اسلام داشته، و اسلام را به خوبی شناخته اند. به هرحال، سرنوشت کشورهای اسلامی نمی تواند بهتر از این باشد.

این را ما نمی گوییم، این گفتار ادنیشمندان و افراد با خردی است که مطالعه کافی از اسلام داشته، و اسلام را به خوبی شناخته اند. به هرحال، سرنوشت کشورهای اسلامی نمی تواند بهتر از این باشد.

شماری چند از جنایت های علی ابن ابیطالب

علی که عقل و خرد را از مردم ایران گرفته است، به طور مستقیم و غیر مستقیم در جنگ ها و کشتارهای دسته جمعی زیر شرکت داشته است:

‎کشتار قبیله بنی قریظه

‎علی ابن ابیطالب پس از پیروزی بر قبیله بنی قریظه تعداد ۷۰۰‫-‬ ۹۰۰ نفر از مردان قبیله را در مقابل گودالهایی که از پیش کنده بودند سر بریدند. ‫(‬۱)‬ تاریخ طبری، جلد ۳، صفحه ۱۰۸۸‫.‬ پیامبر بگفت تا در زمین گودالها بکندند و حضرت علی و” زبیر” در حضور پیامبر گردن انها را زدند. (۲‫۲) تاریخ طبری، جلد ۳، صفحه ۱۰۹۳

‎در کشتار خاندان ازد

‎حضرت علی و یارانش در یک روز تعداد ۲۵۰۰ نفر از خاندان ” ازد” را سر بریدند. بنحوی که کسی زنده نماند تا دیگری را دلداری دهد. (۳)‫‬ مروج الذهب، جلد اول، صفحه ۷۲۹

در اسلام، تجاوز به دختر بچه ۷-۸ ساله حلال است، ولی ارتباط انسانی و مالامال از عشقو دوستی میان یک مرد و زن، گناه و معصیت است. البته همه زنان عالم برای آخوند حلال و محرمند. زیرا زنبارگی آخوند را نمی توان در هیچ حیوان دیگر سراغ گرفت.

در اسلام، تجاوز به دختر بچه ۷-۸ ساله حلال است، ولی ارتباط انسانی و مالامال از عشقو دوستی میان یک مرد و زن، گناه و معصیت است. البته همه زنان عالم برای آخوند حلال و محرمند. زیرا زنبارگی آخوند را نمی توان در هیچ حیوان دیگر سراغ گرفت.

‎در کشتار خوارج

‎در نهم صفر سال ۳۸ هجری در محلی واقع در دشت نهروان جنگ خونینی بین لشگریان حضرت علی و خوارج روی داد که در این جنگ در حدود ۱۸۰۰ نفر از خوارج بدست حضرت علی و یارانش بقتل رسیدند ‫.‬

این ویدیو شما را با اسلام راستین آشنا می کند. بهتر است این ویدیو را ببینید که ما تا چه اندازه با این اسلام فاسد و کشتارگر فروکش کردیم و از دایره تمدن و انسانیت خارج شده ایم.

‎در کشتار ایرانیان:

‎ا- شهر ری

‎در زمان حضرت علی، مردم ” ری ” در ایران سر به طغیان بر علیه اعراب مسلمان گذاشته و از پرداخت خراج به والیان اعراب خودداری کردند بطوریکه در خراج آن دیار کسری پدید آمد. حضرت علی ” ابو موسی ” را با لشکری فراوان به سرکوب شورش مردم ” ری ” در ایران فرستاد. (۴)‫‬ فتوح البلدان، صفحه ۱۵

اینها سگ های حسینند. ایرانیانی چند که مگز خود را کرایه داده اند، مانند این جانوران خود را سگ حسین می نامند. به راستی سقوط و فروکس شخصیت و فهم و شعور آدمی تا به کجا؟!.

اینها سگ های حسینند. ایرانیانی چند که مگز خود را کرایه داده اند، مانند این جانوران خود را سگ حسین می نامند. به راستی سقوط و فروکس شخصیت و فهم و شعور آدمی تا به کجا؟!.

۲- فارس و کرمان

‎مردم فارس و کرمان نیز در ایران بر علیه اعراب مسلمان قیام کردند و عمال حضرت علی را از شهر بیرون کردند. حضرت علی برای خاموش کردن شورش مردم فارس و کرمان در ایران ” زیاد بن ابیه” را به سوی فارس و کرمان فرستاد. (۵‫۵) کتاب مروج الذهب، جلد۲، صفحه ۲۹

‎۳- شهر استخر

‎در زمان حضرت علی نیز مردم استخر درایران باردیگر به علیه اعراب مسلمان سر به شورش گذاشتند و این بار” عبدالله ابن عباس” به فرمان حضرت علی شورش توده های مردم استخر در ایران را به خون فرو نشاند. (۶)‫‬ فارسنامه، صفحه۱۳۶

‎در نبرد لیله الحریر

‎حضرت علی در نبردی بنام ” لیله الحریر” در حدود ۵۰۰ تا ۹۰۰ نفر را از دم تیغ گذراند. (‫۷)‬ منتهی الا مال، جلد ۱، صفحه ۱۵۳
‎تعداد کسانی که در آن شب و روز حضرت علی به دست خود کشته بود ۵۲۳ نفر بود. (‫۸) مروج الذهب، جلد ۱، صفحه ۷۴۶)

مقایسه کنید، در بالا زنان افغان پیش از اشغال افغانستان به وسیله طالبان، و در پایین تصویر زنان افغان در دوره طالبان است. به راستی اسلام چگونه می تواندانسان ها را به دربرد و مسخ کند!.

مقایسه کنید، در بالا زنان افغان پیش از اشغال افغانستان به وسیله طالبان، و در پایین تصویر زنان افغان در دوره طالبان است. به راستی اسلام چگونه می تواندانسان ها را به دربرد و مسخ کند!.

‎در کشتار عبدالله خرمی و یارانش

‎عبدالله خرمی و ۷۰ تن از یارانش از بیم جان به قلعه ای پناه بردند. به دستور حضرت علی قلعه به آتش کشیده شد که در جریان آن تمامی این افراد در آتش سوختند بطوری که بوی گوشت بریان شده آنها آنچنان در هوا پخش شده بود که مردم را آزار می داد. (‫۹‬) علی مرز نامتناهی، صفحه ۱۹۹

‎در کشتار کسانی که بعد از فوت حضرت محمد از دین اسلام برگشتند

‎حضرت علی و خالد ابن ولید آنان که با درگذشت محمدابن عبدالله دست های خود را رنگ کرده و شادی می کردند، همگی را از دم تیغ گذراندند و اجسادشان را نیز در آتش سوزاندند‫.‬
(‎(۱۰ تاریخ طبری، جلد ۴، صفحات ۱۳۸۰‫-‬۱۴۶۴ و (تاریخ طبری .جلد ۶.صفحات ۲۴۲۰-‬۲۲۶۵

نکاتی چند از آنچه گفته شد

ما مردم ایران همراه با شیعیان دیگر کشورها، رویهم ۱۰۰ میلیون از جمعیت جهان را در برگرفته ایم نسبت شیعیان به پیروان اهل تسنن ۱ بر ۱۳، و نسبت به جمعیت کل سرتاسر جهان ۱ بر ۵۰ است. به گفته دیگر، در برابر هر پنجاه نفر از باورهای گوناگون، تنها یک شیعه قرار می گیرد. آیا می توان گفت که این ۷۰ نفر کافر و گمراهند، به جهنم می روند، ولی یک نفر شیعه درست فکر می کند، و اهل بهشت است؟!.

بنابراین، دوماه محرم و رمضان که ماههای سوگواری شیعیان است، و هیچ گروه مذهبی دیگر عزادار نیست، ماههای کلاهبرداری و شارلاتانی آخوندها در تحمیر و زردزدایی مردم به شمار می روند. اگر به کتاب های تاریخ اسلام نگاه کنیم که در این مقاله اشاره کوتاهی بدان ها شده، علی اب ابیطالب یکی از ادم کشان و خونخوارترین فردی است که در تاریخ کشورما پیداشده. جنایت این فرد نسبت به همه و بیشتر با ایرانیان، موضوع داستان یک کتاب است.

با این وجود، آیا سوگواری و عزاداری ۱۹- ۲۱ رمضان، برای این جنایتکار، و تاسوعا و عاشورا برای فرزندش که کشور ما خاطره بسیار بدی از او دارد، عاقلانه و خردمندی است؟. مگر علی خامنه ای و فرزند ابر جنایتکارش مجتبی، تفاله های بازمانده تازیان کارهای بهتری از آن پدر و پسر برای ملت دربند و کشور ویران شده ما انجام داده اند؟. قضاوت منطقی آن دیگر با خوانندگان محترم است.

 • ساروی

  اگر اینان منادی اسلام و عدالت بوده اند وای به حال انسانیت.

 • علی

  سلام من طرفدار اسلام و اقای خامنه ای هستم و این را میدانم که کسی با اقای خامنه ای که ذره ای از خودش حرف نمیزنه و ذوب شده در اسلام هست مخالفت کند از روی لجاجت باشه نه شبهه رستگار نمیشه بهشتی نمیشه
  مشکل اونقدر بزرگه که نمیدونم چی بگم ؟از کجا بگم؟؟؟؟؟/

 • علی

  در حدیث هست که نگه داشتن دین در اخر الزمان یعنی نزدیکی ظهور حضرت مهدی اونقدر سخت میشه که مثل نگه داشتن یک گوده اتش در دست میشه فتنه اخر الزمان بزرگ که ما ولایتی نیستیم

 • پارسا

  چشمانم رامی بندم تاواقعیت رانبینم،گوش هایم رامحکم میگیرم تاحقیقت رانشنوم.هرکس عقایدش مخالف من باشددشمن من است،من ازکتاب های تاریخی وعلمی متنفروعاشق کتاب های مذهبی مخصوص به دین خودم هستم.من مثل یک گوسفندحرف گوش کن ومثل یک سگ وفاداربه دینم هستم؛آری من مسلمان هستم.

 • Sepehr Shayan

  کاش حداقل دانش کافی برای مخالفت داشتید. شریعتی وصیت کرده بود در حسینیه ارشاد دفنش کنند ولی به خاطر شرایط سیاسی مجبور شدند در سوریه خاکش کنند.

 • جعفری

  فضول محله جان گیرم این پروفسورت از پل خواجو خوشش اومده ! میدانی همین پل خواجو توسط صفویه که مبلغ شیعه بودند ساخته شده ؟
  مگر پهلویان و قاجار چه گلی به سرمان زدند ؟ کل کشور ایران در زمان قاجار به فنا رفت . همین بحرین نفت خیز در زمان محمد رضا پهلوی از ایران جدا و تحویل اربابش انگلیس شد .

  یک سوال مهم : اگر رضاخان قلدر شاه ایران واقعا شاه قدر قدرتی بود !!؟؟ چه کسی اونو به جزیره موریس تبعید کرد ؟

  چرا پسرش شاهنشاه ایران که شاه مملکت بود نتوانست پدرش را از تبعید به کشورش برگرداند !!
  همین یه سوال منو جواب بدی بقیه مطالبتو با این که درست نیست قبول میکنم .

  jafariniari@yahoo.com

  بورو داداچ ….. فقط یک کمی مطالعه کن بعد سایت بزن .

  حدیث از معصوم علیه السلام : مردم در خوابند وقتی میمیرند بیدار میشوند !!

 • جعفری

  اگر بی حجابی تمدن است حیوانات از ما متمدن ترند ..

  فضول محله اینقدر سنگ پیشرفت غرب را به سینه نزن .

  کلمه scatting در گوگل ایمیج نشون میده که غرب چقدر پیشرفت کرده خوردن مدفوع و ادرار انسان پیشرفت است ؟
  حتی گربه مدفوعش را دفن میکند .

  و انسان غربی آنرا میخورد !!!

 • جعفری

  درسته بعضی از مسلمانان یک کارهای بی منطقی میکنند ولی نمیتوان انرا به حساب کل اسلام گذاشت .
  همین قمه زنی توسط ارامنه وارد عزاداری تشیع شده . کدام امام معصومی قمه زده ؟

  کدام عالم دینی عاقل قمه زده ؟ شیرازی که روحانی لندنی است قمه زنی را تبلیغ میکند آنهم با دستور اربابش انگلیس ….