روضه خوان ۵ تومانی با بیشرمی، معاشرت با پیروان بهائی و انتقاد از جنایتکاران رژیم را ممنوع اعلام کرد ۲

کوتاهی ملت در برابر رژیم

تجربه این سه دهه نشان می دهد هرزمانی که ملت به پاخاست و رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را مورد انتقاد و خرده گیری و در تنگنا قرار داد، آخوند عقب نشینی نمود، و در کناری نشست. ولی هرگاه مردم کوتاه آمدند، و یا ناآگاهانه به ساز رژیم رقصیدند و هدف های پلید روباهانه او را پذیرفتند. نتیجه آن که سردمداران رژیم، مانند سگ هار، پرخاش کنان، روز روشن را بر همگان چون شب تار سیاه و تیره و تار ساختند.
عملکرد رژیم، با کفتاری که بر سر طعمه و شکاری با شیر و پلنگ در جنگ و گریز است، یکسان می ماند. هرگاه شیر از شکار فاصله گیرد، کفتار، زوزه کشان به شکار یورش می برد. ولی با یک خیزش شیر یا پلنگ، کفتار، ترسان و لرزان پای به فرار می گذارد.

فرتور محل اخذ رأی را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نشان می دهد. گویی در آن روزها ایرانیان عقل خود را به طور کامل از دست داده و توانایی اندیشیدن نداشتند و همگی با شور و شوق به حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی آن و خمینی جنایتکار رأی دادند. با اینکار، و با این رأی دادن، ما سند بردگی و نوکری را امضاء کرده، کشور، مال، جان، و ناموس خود را در اختیار آخوند فرومایه که از زالوها و مفتخورهای اجتماع هستند، سپردیم. به راستی ننگ براین حماقت و بی فکری ما!.

فرتور محل اخذ رأی را در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ نشان می دهد. گویی در آن روزها ایرانیان عقل خود را به طور کامل از دست داده و توانایی اندیشیدن نداشتند و همگی با شور و شوق به حکومت اسلامی و قوانین ضد انسانی آن و خمینی جنایتکار رأی دادند. با اینکار، و با این رأی دادن، ما سند بردگی و نوکری را امضاء کرده، کشور، مال، جان، و ناموس خود را در اختیار آخوند فرومایه که از زالوها و مفتخورهای اجتماع هستند، سپردیم. به راستی ننگ براین حماقت و بی فکری ما!.

اشتباه ما در سال ۵۸

بزرگترین اشتباه ما در طی تاریخ چند هزار ساله کشورمان، به صف ایستادن و تأیید و تصویب آخوند ضد بشری، و قانون های فاشیستی و جنگلی آنان در ق۲ فروردین ۱۳۵۸ بود. به راستی ما ملت ایران، نهایت کم عقلی و ناآگاهی خود را در آن روز شوم، ثبت در صفحات تاریخ کشورمان نمودیم. این یک واپسگرایی و عقب ماندگی ملتی بود، که همواره مورد سرزنش نسل های بعدی قرار خواهد گرفت. با آن عقب نشینی، و تسلیم شدن در برابر آخوندهای مفتخور و ضد انسان، آنان بر ما چیره شدند، و افسار بردگی و نوکری را بر گردن ما بستند.

رستاخیز مردمی سال ۸۸

در سال ۸۸ میلیون ها از مردم ایران به پاخاستند و روز روشن را بر آخوند جنایتکار، شبی تارساختند. رژیم آنچنان در تنگنا قرار گرفت، که به عجز و التماس افتاده و به روباه گری پرداخت. خامنه ای ابر جنایتکار کشورمان را چنان ترس و وحشت فراگرفت که گویا ساعتها از ترس گرفتار شدن به مردم و اعدام در ملاء عام، چند بار به بیهوشی گرایید که هربار به سختی توانستند او را به آرامش بازگردانند.

این جمعیت میلیونی سال ۸۸ در تهران، و چند برابر آن در شهرستان ها، نشانه اعتراض و مخالفت با افتضاحات و حقه بازی های ملای مشهدی در سال ۸۸ بود که یک جنایتکار تیر خلاص زن را به حلق مردم ایران فرو کرد. به راستی وقاحت و بی شرمی آخوند شارلاتان حد و اندازه ای ندارد. چگونه این شیخ فاسد و افسونگر، انتخابات گذشته را با پررویی آزاد می داند؟!

این جمعیت میلیونی سال ۸۸ در تهران، و چند برابر آن در شهرستان ها، نشانه اعتراض و مخالفت با افتضاحات و حقه بازی های ملای مشهدی در سال ۸۸ بود که یک جنایتکار تیر خلاص زن را به حلق مردم ایران فرو کرد. به راستی وقاحت و بی شرمی آخوند شارلاتان حد و اندازه ای ندارد. چگونه این شیخ فاسد و افسونگر، انتخابات گذشته را با پررویی آزاد می داند؟!

در این جا بازهم ملت عقب نشینی کرد و با ترک خیابان، ورفتن به خانه ها، رژیم در بستر مرگ را نوشدار و جانی تازه بخشید، و آنان را گرگ آسا به میان مردم انداخت. زندان ها تلمبار از زنان و مردان گردید، و رژیم خون آشام، با شکنجه، تجاوز، و اعدام دستگیر شدگان، انتقام شکست و روزهای خفت و خواری خود را از ملت برگرفت. این دیگر اشتباه بزرگ ملت ایران، کفتارهای گرگ شده را بر ما و سرنوشت کشورمان مسلط ساخت و پیامدهای آن را تا کنون دیده ایم و لمس می کنیم.

انتخابات ریاست جمهوری

بزرگترین اشتباه تاریخی ما در سال های کنونی شرکت در افتضاحات به اصطلاح ریاست جمهوری در سال جاری (۲۲خرداد ۹۲) بود. در ماههای پیش از انتصابات ولایتی، شور رأی ندادن و بر روی رژیم خط کشیدن به شدت بالا گرفته بود. انتظار می رفت که مردم با رأی ندادن خود برای همیشه از شر ویرانگری رژیم ضد بشری اسلامی آسوده شوند، و آزادی و دموکراسی به کشور بازگردند.
درست در روزهایی که آخوند ۵ تومانی احساس نابودی و دستگیر شدن خود و خانواده جنایتکارش را به دست مردم می داد، با حیله گری به مردم گفت: ” که اگر مخالف رژیم هم هستید ونمی خواهید برای رژیم رأی دهید، برای خاطر ایران و به ایران رأی دهید. ”

در این ویدیو آقای حسن داعی یکی از پژوهشگران کشورمان، پیش از افتضاحات آخوندی ۲۲ خرداد ۹۲، به تجزیه و تحلیل خیمه شب بازی ای بنام انتخابات با استناد به رسانه های در ایران می پردازد. نکته هایی که بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان ایران نوشتند و گفتند، ولی بسیاری از مردم ایران نادیده گرفتند و به آخوند روباه دیگری رأی دادند، رژیم در حال فروپاشی و خامنه ای و بستگان جنایتکارش را از زندان و اعدام رهایی بخشیدند. به هرحال، گفتنی ها گفته شده، ولی گروهی با گذاشتن پنبه در گوش خود، توصیه دیگران را نادیده می گیرند.

این گفتار حیله گرانه خامنه ای، گروهی نادان و نا آگاه را به پای صندوق رأی برد، و ۱۸ میلیون رأی برای آخوند حیله گر دیگر به ثبت رسانید. آنان که رأی دادند، رژیم در حال سرنگونی را بار دیگر جان و حیات بخشیدند. آنان نتوانستند بفهمند که اگر برای خاطر ایران است، آنست که این رژیم نباشد. پس با وجود این رژیم دیگر خاطر ایران بی معنا و مسخره است. زیرا این رژیم نه ایرانی است، و نه برای ایران کار می کند.

این اشتباه بزرگ و غیر قابل جبران مردم در رأی دادن به رژیم، باردیگر خامنه ای را قدرت و حیات بخشید. تا آن جاکه پس از نجات از نابودی و رهایی از پژمردگی، به تازگی بار دیگر به کرکری خواندن افتاده، و شمشیر دیکتاتوری فاشیستی را به دست گرفته است.
سخنرانی های دو سه هفته کنونی همگی از جان بخشیدن به این ملای جنایتکار از سوی مردم بی توجه و نا آگاه ما است:

۱- رفت و آمد با پیروان بهایی

آخوند ۵ تومانی که با بی فکری مردم و شرکتشان در انتصابات ولایتی (انتخابات)، جان تازه ای پیدا کرده، با گستاخی و بیشرمی، هرگونه رفت و آمد با هم میهنان بهایی را ممنوع اعلام کرده است. آیا این آخوند فرومایه خجالت نمی کشد، و شرم نمی کند، چگونه او می تواند درهای رفت و آمد را بر روی گروهی ازهم میهنان بی گناه و بی آزار ما ببندد؟!. وانگهی، به او چه مربوط است که مردم ایران با چه کسانی رفت و آمد و معاشرت دارند؟. انسان ها آزادند که با هرکس بخواهند در گفتگو و رفت و آمد باشند. آنهم هم میهنانی که دارای ویژگی های انسانیت، نیک سرشتی، و میهن دوستی هزاران بار بیشتر از آخوندهای ارتجاعی و مفتخور جامعه اند.

دو فرتور، دو چهره از یک فرشته و یک اهریمن و یا شیطان کشورمان - آیا ایرانی مسلمانی چون آقای محمد نوریزاد با بزرگواری و انسانیت پای کودک بیگناه فرزند خانواده بهایی که آنان در بند دیوان اسیرند می بوسد، فرشته نیست؟، و آیا آخوند فرومایه و رذلی که دستور قطع رابطه مردم با جامعه بهایی می کند، موسیقی و آواز خواندن، و ریش تراشیدن و انتقاد از جنایت و غارتگری آنان را مجاز نمی داند، یک شیطان نیست؟ اگر نیست ، پس چه هست؟.

دو فرتور، دو چهره از یک فرشته و یک اهریمن و یا شیطان کشورمان – آیا ایرانی مسلمانی چون آقای محمد نوریزاد با بزرگواری و انسانیت پای کودک بیگناه فرزند خانواده بهایی که آنان در بند دیوان اسیرند می بوسد، فرشته نیست؟، و آیا آخوند فرومایه و رذلی که دستور قطع رابطه مردم با جامعه بهایی می کند، موسیقی و آواز خواندن، و ریش تراشیدن و انتقاد از جنایت و غارتگری آنان را مجاز نمی داند، یک شیطان نیست؟ اگر نیست ، پس چه هست؟.

این گفتار زشت و کریه و ضد بشری آخوند فاشست بی فرهنگ، خاطره آخوند جنایتکار فلسفی را در سخنرانی دو هفته ای اش در مسجد شاه تهران در  ماه رمضان سال ۱۳۳۲ در خاطره ها زنده می سازد. آن فرومایه نیز با دشنام دادن و بدگویی به گروه بهایی، گروهی از مردم بی سواد و بی خرد را در سراسر ایران به جان آن انسان های محترم و بی آزار انداخت. چه خونها که به پا نشد؟، و چه جنایت هایی که انجام نگرفت. حال، این آخوند ۵ تومانی پست سرشت نیز همانند همان فلسفی جنایتکار، باردیگر با زشت خویی و درندگی خود، مسلمانان افراطی و خردباخته را به جان این مردم بیگناه و مظلوم می اندازد.

فرشته و شیطان

یک نفر چون؛ محمد  نوریزاد یک ایرانی مسلمان، با فروتنی و در نهایت جوانمردی و نیک سرشتی، بر پای کودک معصوم از خانواده بهایی که مادر و پدرش اسیر و در بند دیوان و هیولاهای ولایت فقیهند، می بوسد و او را نوازش می دهد، و در برابر، آخوند ضد بشر، با یک حرکت حیوانی و ددمنشی، هرگونه رفت و آمد و معاشرت را با هم میهنان بی آزاد، میهن پرست، و مهربان بهایی ما غیریقانونی و ممنوع می سازد. آیا با آن عملکرد انسانی و سرشار از محبت آقای محمد نوریزاد نباید او را فرشته، و علی خامنه ای با آن روش و گفتار ضد انسانی اش را شیطان نامید؟.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، تازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شدند.باید از آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر پرسید اگر یک جو شرف و انسانیت داشتیم مردم را به دلیل افکار و باورهای دینی اشان به بند نمی کشیدی و اعدام نمی کردی. این اعمال وحشیانه، کار حیوانات درنده خوی است. البته دیکتاتورهای فاشیستی مانند خامنه ای هم از هر جانور درنده درنده تر و خوانخوارترند.

هم میهنان محترم بهایی که تنها به جرم بهایی بودن، تازگی به بیست سال زندان محکوم، و در سیاه چال ولی وقیح به بند کشیده شدند.باید از آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر پرسید اگر یک جو شرف و انسانیت داشتیم مردم را به دلیل افکار و باورهای دینی اشان به بند نمی کشیدی و اعدام نمی کردی. این اعمال وحشیانه، کار حیوانات درنده خوی است. البته دیکتاتورهای فاشیستی مانند خامنه ای هم از هر جانور درنده درنده تر و خوانخوارترند.

 ۱
– انتقاد ناپذیری از رژیم

دیگر این که این آخوند، با وقاحت، مردم را از هرگونه انتقاد و خرده گری از دزدی ها، غارتگری ها، و جنایت او وهمکارانش بر کنار می سازد و به همه دستور می دهد از رژیم انتقادی در میان نباشد، ویا به گفته ای ، شتر دیدی، ندیدی. تصور نمی رود که هیچ دیکتاتور دیگری در تاریخ مانند هیتلر، استالین، صدام، پینوشه، و دهها جنایتکار دیگر این چنین خودکامه و فاشیست بود که به خود اجازه دهد و بگوید کسی حق ندارد کثافت کاری، دزدی و جنایت های آنان را گوشزد نکند، و یادآور نشود.

خامنه ای جنایتکار و غارتگر بزرگی است که تا کنون تاریخ کشورمان پس از یورش وحشیانه تقزیان به خود دیده است . صد هزار رحمت به چنگیز و تیمور، که آنان ایرانی شدند و دودمانشان خدمات بزرگی در این سرزمین انجام داد. ولی این قاتل فرومایه نه تنها به نسل کشی پرداخته، مملکتمان را به همان تفاله های تازیان فروخته است.

خامنه ای جنایتکار و غارتگر بزرگی است که تا کنون تاریخ کشورمان پس از یورش وحشیانه تازیان به خود دیده است . صد هزار رحمت به چنگیز و تیمور، که آنان ایرانی شدند و دودمانشان خدمات بزرگی در این سرزمین انجام داد. ولی این قاتل فرومایه نه تنها به نسل کشی پرداخته، مملکتمان را به همان تفاله های تازیان فروخته است.

۳- یاوه گویی های دیگر ملای فرومایه

ریش خود را نتراشید، آستین کوتاه نپوشید، از اسرائیل کالایی (البته سوای اسلحه برای رژیم)، نخرید، موسیقی و آواز حرام است، و سرانجام این که زنان هم مجاز نیستند برای شوهرانشان آواز بخوانند. اینها شکر افشانی و گنده گوزی مردک بی فرهنگ و فرومایه و جلاد تاریخ کشورمان، علی خامنه ای است. حال باید از آخوند ۵ تومانی مسجد لولاگر پرسید آیا زنان حق دارند در کنار شوهرخود بخوابند، و یا باید از رهبر کویر انقلاب اجازه بگیرند؟!.

بی تردید خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای عامل و مسئول صدها کشت و کشتار، و هزاران شکنجه، و تجاوز در زندان ها هستند. تاریخ هرگز این چهره ناپاک را از یاد نخواهد برد، و نسل های آینده بر او نفرین خواهند فرستاد.

بی تردید خامنه ای و فرزند ابر جنایتکار او مجتبی خامنه ای عامل و مسئول صدها کشت و کشتار، و هزاران شکنجه، و تجاوز در زندان ها هستند. تاریخ هرگز این چهره ناپاک را از یاد نخواهد برد، و نسل های آینده بر او نفرین خواهند فرستاد.

نکته هایی از آن چه گفته شد

هر بار باعقب نشینی مردم در برابر رژیم، بدانان قدرت و جان تازه ای بخشید تا با دیکتاتوری و فاشیستی، بر مردممسلط شوند، و بیشتربه زورگویی پردازند. در ۱۲ فروردین سال ۵۸ با رأی دادن به جمهوری اسلامی، این تفاله ها و مفتخورهای جامعه را بر مردم سوار کرد. در سال ۸۸ که رژیمی که با رستاخیز مردمی در حال سرنگونی بود، بازهم با عقب نشینی مردم و بازگشت به خانه هایشان در تن مرده آن جان و حیات بخشیده شد و با یورشی مرگ آسا، جوانان ما را به سلاخه کشید.

در سال جاری نیزبا شرکت کردن در انتصابات آخوندی، رژیم پوشالی در حال فروکش و سرنگونی، باز هم نیروی شیطانی خود را باز یافت. کرکری های تازه رژیم در دو هفته گذشته از یورش وحشیانه وی به پیروان بهایی گرفته، تا خط و نشان کشیدن برای معترضین به رژیم، و دستورات تازه بر پوشش جوانان، و دهها نکته دیگر، همگی بیانگر کوتاه آمدن ما در برابر رژیم و آب به آسیاب آنان ریختن است.

 • مجید

  تو چه دانی

  گویی به خود این خاک که مرده ست

  غافل زپیامش به گل سیب

  تو چه دانی که چه گفت

  فسردست و زغمم سرشار

  خاک ایران پدر و مادر من

  تو چه دانی که چه گفت

  بلبل خوش سخن از سیب بخورد

  و پیامش بشنید بسپردش بر یاد

  تو چه دانی چه شنید

  بشنید چهچهه را به امید تو و من

  سلطان نداهای وطن

  تو چه دانی چه شنید

  او را به دل خاک سپردیم از
  ماست که بر ماست

  صبح سپید از آنجا لاله ها را

  می شنو بلواکنان برخاستند

  و تودانی که چه گفت
  و بدانی چه شنید

 • کسی که انسان است

  …فوتوشاپ که بلد نیستید…سواد هم که تا دوکلاس دارید…کتاب و مجله هم که نمیخونید….پس فرق شما و حیوانات جنگل(از تمامی حیوانات پوزش میطلبم) چیه…امیدوارم هرچه سریع تر به سزای عمل زشتتون برسید…