واگذاری مدارس کشور به حوزه علمیه، فاجعه ایست بس عظیم تر از یورش تازیان ۳۱

فاجعه عظیم فرهنگی

بزرگترین سیاست پلشت وپلید رژیم ضد انسانی ولایت فقیه، شستشوی مغزی و مسخ کردن نوآموزان و جوانان است. زیرا رژیم می خواهد نسلی ظاهراً ایرانی، ولی در حقیقت مانند خودشان، از قوم تازی و ضد آیین و فرهنگ، و تاریخ ایران تربیت کرده، و آنان را در برابر افراد معمولی جامعه که با آخوند دمساز نیستند، قرار دهد.

واگذاری مدارس کشور به فیضیه قم و فرهنگ ایرانی زیر نظر آخوند قرار گرفتن، فاجعه ای بس عظیم و جبران ناپذیر بوده، و شاید دهها، بلکه صدها سال به درازا انجامد که نسل های مسخ شده و فریب خورده حال و آینده بتوانند به خود آیند و اوج این فاجعه فرهنگی که اثر نابودی آن از یورش مستقیم تازیان بیشتر است، درک کنند و یا بخواهند آن را از کشور به زدایند. این فاجعه می تواند به تنهایی، کشور ما را مانند مصر و یمن، الجزیره و مراکش به یک کشور تازی زده فرهنگ باخته تبدیل کند.

این ها به اصطلاح استادان و مفاخیر حوزه علمیه هسنتد. مفاخیر نه بلکه مفت خورها و عامل بدبختی، عقب ماندگی ایران، و در بدری مردم. این چکامه گویای تلخی از این لاشخورهای اجتماع است که مانند کرم همه روزه بر شمار آنان افزوده می شود.

این ها به اصطلاح استادان و مفاخیر حوزه علمیه هسنتد. مفاخیر نه بلکه مفت خورها و عامل بدبختی، عقب ماندگی ایران، و در بدری مردم. این چکامه گویای تلخی از این لاشخورهای اجتماع است که مانند کرم همه روزه بر شمار آنان افزوده می شود.

سکوت ما، شکست ماست

شوربختانه ما ملت آرام و تسلیم پذیریم. ما هرگز نیاموختیم که در برابر کینه توزی و رفتارهای ناپسند بیگانگان و دشمنان این آب و خاک، زبان به اعتراض و ناخشنودی خود باز کنیم و در صورت نیاز، همگانی و دسته جمعی به پا خواسته، به مبارزه و چالش و دفع شر از دشمن سرزمین خود پردازیم. ما همیشه هنگامی به خود آمدیم که خود را غرق در بدبختی و ناکامی یافتیم. زمانی که دیگر دیر بود و دشمن به خوبی خود را آزموده و آماده یورش شدید تر می کرد و دیگرهیچگونه اعتراض و یا جنبش و تلاش ما اثری نداشت.

این آخوند گردن کلفت که عمری را چریده و خوابیده و دست به هیچ کاری نزده و مانند موریانه در ستون و چهارچوب این کشور ریشه دوانده، فیس بوک را مانع ظهور عرب خیالی درون چاه می داند. آیا خودش خر است، و یا مردم را خر گیرآورده؟!.

این آخوند گردن کلفت که عمری را چریده و خوابیده و دست به هیچ کار سازنده ای دست نزده و مانند موریانه در ستون و چهارچوب این کشور ریشه دوانده، فیس بوک را مانع ظهور عرب خیالی درون چاه می داند. آیا خودش خر است، و یا مردم را خر گیرآورده؟!. گویا هرچه هیکل بشکه تر و خپل تر می شود، عقلو بینش کم تر می گردد.

نمونه هایی از کوتاهی امان

سرتاسر تاریخ کشورمان پر از این کوتاهی و اشتباهاتی است که سرنوشت کشورمان را دگرگون کرده و ما را از ردیف نخستین کشور پیشرفته جهانی، به درماندگی و واماندگی امروز کشانده است. از یورش تازیان گرفته تا چنگیز و تیمور و ترکان آن سوی دریاها، همه و همه بر ما تاختند و ما هرگز به یک مبارزه همگانی با دشمنان نپرداختیم. جسته و گریخته در بخش هایی از کشور مبارزه و چالش هایی صورت گرفت، ولی در برابر دشمن مصمم و یک پارچه بازنده شدیم. نهایت این که ما عادت کردیم در خدمت دشمن در آییم و با فداکاری و گذشت بیکران و مایه گذاشتن از خود، جایی و مکانی نزد دشمنی که بر ما مستولی شده پیدا کرده، و در نهایت پس از سالها تلاش بتوانیم اندکی جای خود را در اجتماع، آنهم به سرکردگی و یکه تازی دشمن باز کنیم.

نسرین شجاع، نسرین شیر زن، نسرین ایرانی و ایران دوست، یک تنه در برابر لشکر خونخوار تازی علی خامنه ای ، ایستاده و روسری که علامت توسری و ننگ برای بانوان محترم ایرانی است، به دور انداخته و بدین سان شجاعانه به مبارزه برخاسته است.

نسرین شجاع، نسرین شیر زن، نسرین ایرانی و ایران دوست، یک تنه در برابر لشکر خونخوار تازی علی خامنه ای ، ایستاده و روسری که علامت توسری و ننگ برای بانوان محترم ایرانی است، به دور انداخته و بدین سان شجاعانه به مبارزه برخاسته است.

سکوت، پس از سکوت

به راستی یادآوری آن که از سال ۵۷ تاکنون این آخوندهای بی شرافت و بی فرهنگ چگونه دمار از روزگار ما درآوردند و مملکت، هستی، فرهنگ، آیین، زبان، تاریخ، و حیثیت جهانی ما را به باد دادند و ما کاری مثبت در جبران و جلوگیری این جنایت و غارتگری ها انجام ندادیم، موجب شرم و خجالت است. آیا در کدام کشور جهان و در چه دوره تاریخ، گروه اندکی مانند یک گروه صدقه بگیر روضه خوان کشورمان توانسته اند بر کشوری بزرگ و پهناور سوار شوند و کشور را به حراج گذاشته و به نیستی کشانند؟. آیا ما از روز نخست کوتاهی نکرده و در برابر ای گروه ضد ایرانی سست نیامدیم؟.

این پیر زال که یک کیسه نمک زیادی خورده و هنوز زنده است، به عنوان امام جمعه تهران پیشنهار می کند که مغازه ها ویدیوهایی داشته باشند که در تمام ساعات زنان را مورد خطاب قرار داده که حجاب اسلامی بپوشند. بشنوید و ببینید آخوند هر روزه چه آشی برای مردم ایران  می پزد.

علت های شکست اصلی ما

از زمانی که اسلام، به ویژه شیعه گری در مملکت ما رخنه کرد، و ما بدان میدان دادیم تا مانند قارچ وحشی رشد و نمو کند، با فتنه گری این آیین بیابانی، تخم تفرقه، نفاق، دو رویی، در مغز ما به ویژه نونهالان و فرزندان خردسال کشور کاشته شد. از این جا زندگی اجتماعی، با هم بودن، با هم تصمیم گرفتن،از هم پاشیده شده، و جای آن را به خود بینی، خودپسندی، تکروی، و بدبینی نسبت به دیگران داد. گرچه، هرکدام از ما به تنهایی در کار و رشته و هدف خود موفقیم، ولی در کارهای جمعی و گروهی پایمان می لنگد. ما هرکدام گیاه خودرویی هستیم که همیشه بازمانده ایم. زیرا باغبان، ما را به عنوان علف هرزه درو می کند و به خوراک حیوانات می رساند. همانگونه که ما هم اکنون هم نشخوار و خوراک آخوند شده ایم.

آخوند و سرباری؟!. باید گفت آخوند و سرباری. یعنی جانور لش بی خاصیت با هیکل گنده و دهانی گشاد که عمری را مانند زالو به اجتماع چسبیده و از خون مردم محروم ساده دل تغذیه می کند. در همه عمرش یک کار کوچک اجتماعی انجام نداده، و با بی خیالی و در نهایت مفتخوری و آرامش، عمر طولانی دارد.

آخوند و سرباری؟!. باید گفت آخوند و سرباری. یعنی جانور لش بی خاصیت شکم بشکه ای،  با هیکل گنده و دهانی گشاد که عمری را مانند زالو به اجتماع چسبیده و از خون مردم محروم ساده دل تغذیه می کند. در همه عمرش یک کار کوچک اجتماعی انجام نداده، و با بی خیالی و در نهایت مفتخوری و آرامش، عمر طولانی دارد؟. چه حرف ها؟. این جانوران زالو صفت و وبال گردن اجتماع، به جز خوردن، خوابیدن، زن بارگی و حرف مفت زدن، در عمر کثیف طولانی اشان چه کاری کرده اند؟.

خواهی نشوی رسوا، بیا همرنگ من شو

این گزینه و شعار تک تک ما است. هرکدام از ما می خواهیم دیگران به رنگ و پوشش ما در آمده،آنچه ما می گوییم و ما می کنیم عیناً به وسیله دیگران تکرار شده، و کهکشان ها به میل و اراده ما به چرخند. اینجاست که تفرقه و پراکندگی به وجود می آید. به عنوان نمونه، مشروطه طلب می خواهد همه کشور مانند خودش فکر کند، گزینش های آنان را بپذیرد، و در بست از دیدگاه فکر، اندیشه و عملکرد مانند آنها باشد. جمهوری خواه نیز طبل جمهوری می زند و غیر جمهوری را در دایره فکر و اندیشه خود راه نمی دهد. مجاهد خلق نیز می خواهد مانند رژیم اسلامی لچکی بر سر همه زنان کرده، و رئیس جمهور برگزیده خود را به همه تحمیل کند. گروه همراه شاهزاده نیز همه چیز را در قواره و اندازه آریامهری دیده، و حاضر نیستند با فردی و یا گروهی دیگر دمساز شوند.

در این دو فرتور، طرفداران رژیم شاهنشاهی و طرفداران مجاهدین دیده می شوند. هریک از گروههای سیاسی در بیرون کشور به صورت تک رو عمل می کنند، و احیاناً گاهی با کینه توزی و دشمنی بایکدیگر برخورد می کنند که ریختن آب به آسیاب رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح است.

در این فرتور، طرفداران مجاهدین دیده می شوند. هریک از گروههای سیاسی در بیرون کشور به صورت تک رو عمل می کنند، و احیاناً گاهی با کینه توزی و دشمنی بایکدیگر برخورد می کنند که ریختن آب به آسیاب رژیم جهل و جنایت ولایت وقیح است.

می بینیم که هرگروه، خود را به رنگ و پوششی در آورده، و دیگر دسته و گروهها را از خود می راند و اختلاف و کشمکش میان همدیگر به وجود می آورد. اینها رمز پراکندگی و به هم نیامدن گروهها بایکدیگر است. یعنی تحمیل کردن عقاید و باورهای خاصی به گروههای دیگر. همان گونه که رژیم آخوندی پوشش زننده و چندش آور اسلامی را به زور بر سر زنان کرده، و عقاید پس مانده ارتجاعی و ضد بشری خود را به زور به دیگران تحمیل می کند.

راه درمان چیست؟

راه چاره، با هم بودن، با هم آمدن، و همآهنگی و اتحاد میان همه گروهها از هر قوم، هر باور دینی، هرزبان، و هر مرام ومسلک سیاسی است. اگر ما، روشهای سیاسی گوناگون، از سلطنت طلب گرفته، تا جمهوری خواه، گروههای چپ، شاهنشاهی، و مانند آن و همچنین، به همه اقوام ایرانی با دیده احترام و به طور مساوی نگاه و برخورد داشته باشیم و نخواهیم افکار و اندیشه خود را به هرشکل بدانان تحمیل کنیم، خود به خود اتحاد و همبستگی میان همه قشرهای کشور به وجود می آید.

این چکامه زیبا، گویای حقیقتی است از سکوت و بی ارادگی ما ملت ایران که همه چیز خود را به رایگان به آخوند فروختیم و این قوم مفتخور هرجایی را بر سرنوشت خود و کشورمان حاکم ساختیم.

این چکامه زیبا، گویای حقیقتی است از سکوت و بی ارادگی ما ملت ایران که همه چیز خود را به رایگان به آخوند فروختیم و این قوم مفتخور هرجایی را بر سرنوشت خود و کشورمان حاکم ساختیم.

هنگامی که در یک گردهم آیی و تظاهرات، سر و کله مجاهدین با عکس های مریم و مسعود رجوی و زنان با روی سری اسلامی ظاهر می شود و با دادن شعار های خودکامه، ” ایران رجوی، رجوی ایران”، می خواهند بر همه حاضرین تسلط و حکم روایی داشته باشند، گروههای دیگر با دلخوری و ناراحتی خود را به کنار کشیده و صحنه تظاهرات را ترک می کنند. همین موضوع در مورد طرفداران شاهزاده رضا پهلوی، گروههای چپ و جمهوری خواهان نیز صادق است.

اگر بنا باشد که گروههای سیاسی به جای آن که هرکدام  در گوشه ای از میدان سنگر بگیرندو با فریادهای خود بخواهند گروههای دیگر را ضعیف و ناتوان ساخته و از میدان به در کنند، بیایند در هم ادغام شده و رهبران آنها نیز به دور هم جمع شوند و هرکدام به نوبت بدون آن که ایران را ملک پدری، و مردم را همه از کیش و طرفدار خود بداند با آزادمنشی و دموکراسی سخن گوید، زمینه اتحاد و همبستگی ملی فراهم می شود.

از آنچه گذشت:

تا زمانی که ما با خودخواهی خود، برای گروهها، اقوام، و افراد دیگر با برداشت های سیاسی، دینی و قومی احترام قائل نباشیم، و خود را یک تاز میدان بدانیم، نمی توانیم به یک اتحاد و همبستگی ملی برسیم. روش های خودکامگی و تکروی ای که از ۱۴۰۰ سال پیش تا کنون در فرهنگ و تار و پود ما ریشه دوانده و هرکدام از ما خود را یک سر و گردن از دیگران بالاتر می بینیم.
تا آن جایی که هیچکدام از گروههای سیاسی برای دیگر گروهها ارزشی قائل نبوده ایران را ملک اجدادی، و مردم را ناچار به اطاعت و پذیرفتن آرمان های سیاسی و عقیدتی خود می داند. مجاهدین، طرفداران شاهزاده، جمهوری خواهان، گروههای چپ و طرفداران نظام شاهنشاهی هرکدام از این نمونه اند.

نبودن اتحاد و همبستگی موجب شده که صدای اعتراض و آزادی خواهی هر گروه در اقلیت در هر نقطه کشور، و یا درون زندان های شنیده نشده و در حلقوم آنان خاموش گردد. رژیم اسلامی که خود یکی از عامل های اصلی این تفرقه و جدایی است، به آسانی و آرامی نقشه های شوم و پلید سلطه گری خود را در همه ابعاد زندگی فرد فرد سر زمین ما پیاده کرده و می کند. مملکت در بست در اختیار فکر و اندیشه آخوند و آخوندیسم قرار گرفته و دست کم ۸۰٪ در آمد ملی در نگهداری و ریشه دوانی رژیم جهنمی آخوندی برای دهها بلکه صدها سال دیگر به کار برده می شود.

آخوندهای متجاوز و خیانتکار، مدارس ، بیمارستان ها، اماکن عمومی و خدمت رسانی، همه و همه را نابود کردند و یا به حال ویرانی و فراموشی سپردند ولی به جای همه آنها، کاخ های بزرگی مانند فیضیه قم و حوزه های آخوندی در شهرستان ها، و یا مسجد و امامزاده برای تحمیر و خردزدایی زنان و نوجوانان درست کردند. بیش از ۸۰٪ درآمد و بودجه نفت صرف آخوند پروری و مؤسسات مربوط به مزدوران و چاپلوسان رژیم می شود.

آخوندهای متجاوز و خیانتکار، مدارس ، بیمارستان ها، اماکن عمومی و خدمت رسانی، همه و همه را نابود کردند و یا به حال ویرانی و فراموشی سپردند ولی به جای همه آنها، کاخ های بزرگی مانند فیضیه قم و حوزه های آخوندی در شهرستان ها، و یا مسجد و امامزاده برای تحمیر و خردزدایی زنان و نوجوانان درست کردند. بیش از ۸۰٪ درآمد و بودجه نفت صرف آخوند پروری و مؤسسات مربوط به مزدوران و چاپلوسان رژیم می شود.

 • مردی از ایران

  دست انقلابیون ۵۷ درد نکند. اگر چه شک دارم این ترفند جدید رژیم هم به نتیجه دلخواه خودشان برسد.

  • arash

   من تایید می کنند که این کلمه امام کلمه عربی است
   و آن را به زبان فارسی نیست، اما کار امام در ایران ماموریت اون نابود کردن فرهنگ ایران

 • Ali Hasan

  این گهیست که مسلمین ریده اند! حالا میل بفرمایند!

  • Khomeiny

   آخوند عربی است:

   وقتی تو می گویی وطن من…
   وقتی تو می گویی وطن من خاک بر سر می کنم
   گویی شکست شیر را از موش باور میکنم
   وقتی تو میگویی وطن یکباره خشکم می زند
   این دیده ی مبهوت را با خون دل تر میکنم
   وقتی تو میگویی وطن بر خویش می لرزد قلم
   من نیز ، من نیز رقص مرگ را با او به دفتر می کنم
   بی کوروش و بی تهمتن با ما چه گویی از وطن
   با تخت جمشید کهن من عمر را سر می کنم
   خون اوستا در رگ فرهنگ ایران می رود
   من گاتهای عشق را مستانه از بر می کنم
   وقتی تو می گویی وطن شهنامه پرپر می شود
   من گریه بر فردوسی آن پیر سخنور می کنم
   وقتی تو میگویی وطن بوی فلسطین می دهی
   من کی نژاد عشق با تازی برابر می کنم
   وقتی تو میگویی وطن از چفیه ات خون می چکد
   من یاد قتل نفس با الله اکبر می کنم
   وقتی تو میگویی وطن خون است و خشم و خودکشی
   من یادی از حمام خون در تل الزعتر میکنم
   وقتی تو می گویی وطن ، قدُس است و شامات و حجاز
   من همدلی کی با چنین نادان برادر می کنم
   تاریخ ایران تو را شمشیر تازی می سزد
   من با عدالت جو ئیم یادی ز حیدر می کنم
   ایران تو یعنی لباس تیره عباسیان
   من رنگ روشن بر تن گلگون کشور می کنم
   ایران تو با نام دین ، زن را به زندان می کشد
   من تاج را تقدیم آن بانوی برتر می کنم
   ایران تو شهر قصاص و سنگسار و دارهاست
   من کیش مهر و عفو را تقدیم داور می کنم
   ایران تو می ترسد از بانگ نوای و نای و نی
   من با سرود عاشقی آن را معطر می کنم
   وقتی تو می گویی وطن یعنی دیار یاس و غم
   من کی گل ” امید ” را نشکفته پرپر می کنم
   شعری از ” مصطفی بادکوبه ای “

   • Khomeiny

    من امیدوارم که یک روز ما کلمات عربی را در زبان ما ن حذف کنیم
    حذف

    • arash

     اطلاعات خوب

     که سازمان ملل متحد دعوت خود را به مذاکرات ژنو را پس گرفتند، از ایران

 • ا

  (کاخ های بزرگی مانند فیضیه قم…….) چه حرف خنده داری ؛ واقعا فکر میکنی مردم حرف تو رو باور میکنن .سفر به قم هزینه ای نداره راحت میشه نگاه کرد که فیضیه کاخه ؟

 • سلام بر خامنه ای

  شما که مدعی ملی گرایی هستید باید از شما پرسید به چه دلیل ملی گرا هستید و ایران را دوست دارید؟ به چه قیمتی ؟ آدم عاقل کسی هست که اهل معامله باشه. اگه زندگی تو ، جون تو ، جوانی خودتو برای ایران خرج کردی باید یه چیزی گیرت بیاد و گرنه تاریخ پر است از وطن فروش. شما چی ؟ علت خیلی از وطن فروشی ها همینه . طرف میبینه که چیزی واسش نمی ماسه ، میره وطن فروشی میکنه، جای وطن خودش پول میگیره من به عنوان یک ایرانی مسلمان اگه از وقتم برای این نظام ، ایران عزیز خرج میکنم خیالم راحته که اجرم رو از خدا میگرم. خیلی خنده داره که کسی کار بدون سود بکنه. مذهبی ها هم دنبال سود هستن اما جنس اون فرق میکنه. کافیه به زندگی ساده امام خمینی و امام خامنه ای (روحی فداه) نگاه کنید.

  • Arman DashTi

   ! Migi Che SoodI DAre BAra Ma Age Iran Dorost She ? Soodesh Ineke : Azadi Bayan Peyda Mikonim , Bekhatere Eteghadatemoon Maro Nemikoshan , Hejabe Harkas Be Khodesh Marboote Az IN Halate Zoori Dar Miad , Iran Pishraft Mikone , Bache Hamoon Va Nave Hamoon To Azadi Zendegi Mikonan , Na Zoor … Kheili Chiza Hast Mitoonam Begam , VAli VAghti Enghad Fekr Baste Bashe BA Goftane MAn Avaz Nemishe ! Kesi Ke To Kole Omresh 1 Ta Ketab e Naghde Dinesho Nakhoonde Bashe Va Ye Omr Ba Din Bozorg Shode , BA Tarse Jahanam , BA Harfaye Ye Adam Taghiri Peyda Nemikone 😉

  • Arman DashTi

   Darzemn Adam Nabas Az Roo Zahere Ye Nafar Dar Moredesh Ghezavat Kone , Shoma Khabar Dari Mage To Khoone In Agha Chi KAra MIkone Ke Migi به زندگی ساده امام خمینی و امام خامنه ای (روحی فداه) نگاه کنید. !!

 • ناصر

  شستشوی مغزی شعور میخواهد و خوشبختانه آقایان چیزی که ندارند ، شعور است و شعور است . با سپردن مدارس به حوزه ، در سال اول دواطلب برای مطربی زیاد میشود و در سال بعد برای طلبگی .

 • عابر پیاده

  آقای مسلمان که کامنت خود را با سلام بر خامنه‌ای آغاز کردید،

  راستش من نوشته شما را چند بار خواندم ولی‌ چیزی دستگیرم نشد.
  امیدوارم شما خودتان بدانید چه نوشته‌اید. ولی‌ یک نکته را لازم دیدم به آگاهی‌ شما
  برسانم. شما لقب “امام” را به نام خمینی و خامنه‌ای اضافه کرده‌اید. آیا
  می‌دانید در آیین شیعه به چه کسی‌ “امام” مگویند؟ در آیین شیعه
  “امام” کسی‌ است که از هر گونه اشتباه، لغزش و گناه پاک باشد. طبق آیین
  شیه فقط ۱۲ امام هستند که معصوم اند و شایسته لقب “امام”میباشند. باز هم
  طبق آیین شیعه اطلاق نام “امام” به هر کسی‌ غیر از ۱۲ معصوم گناه است. ”

  این دو شخص که شما آن‌ها را “امام” نامیده اید حتا
  ثابت کرده‌اند که شایسته این لقب نیستند. اگر از خاطر برده‌اید
  بگذارید به یادتان بیاورم که وقتی‌ خمینی پایش به ایران رسید و بر خلاف قول
  و قرارش رفتار کرد در جواب اعتراضات مردم گفت “خدعه کردم”. و
  بعد هم هر وقت خراب کاری میکرد بدون رودربایستی میگفت ” بازی
  خوردیم”. اخر سر هم به اشتباه خود در ادامه جنگ با عراق اعتراف کرد و
  جام زهر را سر کشید و رفت.

  آیا کسی‌ که خود اعتراف کرده که خدعه و اشتباه کرده
  شایسته لقب “امام” است؟ و اما در مورد خامنه‌ای، آیا این همه فساد نجومی
  در زیر سیبیل این شخص کافی‌ نیست تا شما به خود آیید؟ آیا برکشیدن احمدی نژاد
  و فسادی که از خود به جای گذشت کافی‌ نبوده و نیست؟ آیا این خامنه‌ای نبود که
  گفت “نظر احمدی نژاد به نظر من نزدیک تر است”؟ آیا این شخص، یعنی‌
  خامنه‌ای، پس از آنکه بی‌ لیاقتی و نادانی خود چندین و چندین بار ثابت
  کرده همچنان “امام” است؟

  فراموش نکنید که با “امام” خواندن این
  دو شخص بی‌ کفایت و احمق یعنی‌ خمینی و خامنه‌ای گناه شما دو برابر است. خود
  دانید

  • لعلّکم یتفکرون

   عزیز من کلمه امام دارای دو معنای عام و خاص است:
   معنای خاص: تنها همان ۱۲ تن امام معصوم(ع) هستند.
   معنای عام: به پیشرو، جلودار، سرپرست و رهبر یک گروه نیز طبق معنای عام ،امام گفته میشود. مانند امام جماعت، امام جمعه، امام خامنه ای و امام خمینی
   به لغتنامه رجوع کن و سوتی به این ضایگی نده.

   • عابر پیاده

    خیلی‌ ممنون که به خیال خودت روشن کردی ولی‌ در حقیقت به خود گٔل زدی. خمینی که با فتوای شریتمدری آیت اله شد تا از مجازات نجات پیدا کند. خامنه‌ای هم که با توطئه رفسنجانی‌ رهبر شد. تو هم که با بازی با کلمات لقب امام را با آن‌ها چسباندی. یعنی‌ همه این دارو دسته همینجوری به روش کردانی لقب و مدرک دارند. خوب اگر درست میگیی پس معاویه و یزید هم امام هستند.!!! مگر نه آنکه آن‌ها رهبر سلسله بنی امیه بودند؟ پس چرا کسی‌ به آن‌ها امام نمی‌گوید؟

    حالا همه این‌ها به کنار، دروغ گویی، عهد شکنی، نادانی، فساد و….. خمینی و خامنه‌ای را چگونه توضیح میدهی؟

    برو پسر جان بد جوری به خودت گٔل زدی. در زمان با من بحث نکن.

    • فرزاد

     برای تقلید از از یک مرجع تنها اجتهاد(به همراه شرایط دیگه ی تقلید) او کافی است. حتی اگر هیچ کس او را نشناسد همین که بدانی شخص مجتهد است اعلم است عادل است و… میتوان از تقلید و او را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کردو قضیه امام خمینی نیز همین گونه بود و آقای شریعتمداری تنها به امام لقب آیت اللهی داد تا توسط شاه ظالم کشته نشه. امام خامنه ای نیز که خود شخصا رقبتی به پذیرش رهبری نداشت با اسرار دیگران و بیان خاطره ی آقای رفسنجانی از امام موجب شد تا نمایندگان در رای دادن به او مسمم شوند. حالا شما اسمشو هرچی میخوای بزار. حتما الان میگی که مردم توطئه کردند و روحانی رئیس جمهور شد. بله از افرادی که قلبشان مریض است بعید نیست که در مورد رئیس جمهور روحانی نیز همین حرف را بزنند.

   • مردی از ایران

    لعلّکم یتفکرون یعنی‌ چه؟ ممکن است به فارسی سخن بگویید؟

   • فرزانه

    آقای یتفکرون محترم، ممکن است که در باره فساد نجومی در رژیم اسلامی هم روشنگری بفرمایید؟ با عرض تشکر. در ضمن سال نو مسیحی‌ را به شما و خانواده تبریک میگویم.

   • فرهنگ

    آقای مسلمان محترم، لقب “امام” مانند “امام جماعت” یا “امام جمعه” و مانند آن یک لقب موقتی است آن هم برای اجرای نماز. این غلط است که پس از تمام شدن نماز جمعه یا جماعت پیشنماز را همچنان “امام” صدا کنند. اگر این طور است پس تمام کسانی‌ که پیشنماز نماز جمعه شده‌اند بایستی همچنان “امام” باشند. آیا کسی‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌، جنتی، احمد خاتمی، امامی کاشانی و دیگران را تا حالا “امام” خوانده است؟ آیا تمام خلفای بنی امیه و بنی عباس که رهبر سیاسی بوده‌اند و با داشتن عنوان “امیر المؤمنین” پیشنمازی هم می‌کرده اند را کسی‌ “امام” صدا کرده است؟ شما هم بهتر است کمی‌ مطالعه بفرمایید تا به قول خودتان “سوتی” ندهید.

    این را هم اضافه کنم که “نماز” یک کلمه فارسی است. معادل عربی‌ نماز، “عبادت” است که از “عبودیّت” به معنی‌ بردگی و بندگی میاید. رسم ۳ بار نماز گذاری در روز از دین زردشت و این دولا راست شدن‌ها آن از دین یهود میاید.

    • شبگرد تنها

     عزیز من اولا مردم بعدا از تمام شدن نماز جمعه و جماعت هم به آن شخص امام جماعت و جمعه میگن. برای مثال وقتی بیرون یه آخوندو میبنند میگن این امام جماعت فلان مسجدِ.
     فکر منظور شما این بوده که لقب امام برای امام جماعت، تا زمانیه که شخص در اون سمت قرار دارده. این درسته. ولی بعضی از القاب چون برای یک شخص بوده که از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار بوده بعد برکناری از سمت و یا حتی بعد از مرگ هم به او آن سمت را میدهند. برای مثال لقب «شاه»، که بعد از برکناری شاه هم حتی تا امروز این لقب به محمدرضا میدن و حتی در صدا سیما هم از اون با این لقب یاد میشود.
     دوما لعلکم یتفکرون درست میگه شما منظورشو اشتباه فهمیدی
     گفته که امام یک معنای عام داره که به پیشوا، سردسته و رهبر یک گروه گفته میشه و یک معنای خاص داره که مخصوص دوازده معصوم است و در هر زمان از آنها با این لقب یاد میشه. برای مثال صفت حاتم طایی با اینکه اسم ویژه یک شخص بوده ولی بعد از او به هرکس که صفت بخشندگی در مال داشته باشه مردم لقب حاتم طایی بهش میدن.

    • شبگرد تنها

     این را هم اضافه کنم که نماز یک کلمه فارسی است. اما معادل عربی نماز عبادت نیست بلکه «صلاة» است. همان طور که در اذان و اقامه گفته میشود «حی علی الصلاة» یا «قد قامت الصلاة». بله درست ااست عبادت قبل از اسلام نیز در همه ادیان با اشکال مختلف وجود داشته است. در ضمن معادل عبادت معناش عامه که شامل دعا، نماز، صدقه در راه خدا و… میشه.
     قصدم بحث کردن با دوست عزیزمون فرهنگ نبود فقط خواستم به دوستان دیگه اطلاعات غلط داده نشه.

     • فرهنگ

      به قول معروف به خودت گٔل زدی حالا اسمت را عوض کرده‌ای و خودت را تشویق میکنی‌؟

 • سهیل

  آخوند چیست و به چه دردی می‌خورد؟ آخوند چه کار مفیدی انجام میدهد؟ آخوند چه باری از روی دوش کشور بر می‌دارد؟ جواب این سوالات و بسیاری از این دست فقط یک کلمه است: هیچی‌. آخوند به درد هیچ کاری که نمی‌‌خورد و بلکه سر بار جامعه نیز هست. ممکن است بعضی‌‌ها بگویند کار آخوند ارشاد جامعه است. من هم در جواب می‌گویم من نمی‌‌خواهم ارشاد شوم. مگر زور است؟

 • Frid

  in melat agar shor dashtand va haleyshon bod hadeaghal sale tahsilyey jadid be onvane ehteraz nemeyraftand esmebachehashon bara sale tahsily jadaid sabtenahm kond faghat diegeh in o kam dashtim ke bachehbaz toleyd konand

 • لعلّکم یتفکرون

  حرف های شما تا جایی درست است اما نه به طور کامل به قول یکی از مقاله هاتون نه به طور مطلق میشود گفت درست است و نه به طور مطلق نادرست.
  شاید ملت ایران در بعضی موارد این صفاتی رو که شما گفتید رو داشته اند
  اما در انقلاب ۵۷ ملت ایران برای اولین بار در تاریخ با هم متحد شدند و در برابر زورگویی های شاه و دشمن خارجی ایستادند. از جان های خود گذشتند. و در ۹۹% مردم جمهوری اسلامی را انتخاب کردند.
  شما گفتید آخوندها به سربازی نمیروند، من هم مثل شما فکر میکردم و از این موضوع رنج میبردم تا اینکه دست به تحقیق شدم و در نهایت فهمیدم که آخوندها نیز مانند دانشجویان تا زمان تحصیل معافیت تحصیلی میگرند اما باید به سربازی بروند البته بعد آموزش به عنوان سرباز معلم به روستاهای محروم فرستاده میشن.

  • مردی از ایران

   آخوند و سربازی؟؟؟ هر کسی‌ فقط یک روز در ارتش خدمت کرده باشد و به
   عکس رژه آخوند‌ها نگاه کند میفهمد که این دارو دسته چقدر آموزش نظامی دیده‌اند.

   ۱-اولا حرکت پای آن‌ها منظم نیست. بعضی‌ها پای راست و بعضی دیگر
   پای چپشان جلو است.

   ۲-ترتیب قد در صف‌ها رعایت نشده است. قد کوتاه ها و قد بلند ها مخلوطند.

   ۳-بعضی‌‌ها سرشان پائین و بعضی‌‌ها بالا است.

   ۴-دست راست بعضی‌‌ها جلو و مال بعضی‌ دیگر عقب است.

   ۵-تفنگ‌ها را همینطوری روی شانه انداخته اند بدون آنکه نظم و ترتیت
   گرفتن تفنگ را رعایت کنند.

   به طور خلاصه از ویژگی‌‌های اولیه یک واحد نظامی هیچ نشانه ندارند.
   مثل بقیه کارهایشان فقط نمایش است به وسلیه یک مشت مفت خور بی‌سواد و دزد.

  • فرهنگ

   ریشوی احمق تو مگر مجبوری دروغ بگویی و آن پائین تر اسمت را عوض کنی‌
   و حرف‌های خودت را تایید کنی؟ آخوند مفتخور بدرد دلقک سیرک هم نمی‌‌خورد. اگر سواد
   داری برو کتاب لرد کرزن وزیر امور خارجه انگستان در اوایل قرن ۲۰ را بخوان ببین در
   مورد چگونگی‌ استفاده از آخوند‌ها برای پیشبرد سیاست انگستان چه نوشته است. برو
   راجبع به ماجرای شرکت نفتی‌ سینکلر مطالعه کن ببین چطوری انگلیسی‌ها با استفاده از
   آخوند ها انحصار نفت ایران را تا اوائل سال ۱۹۵۰ حفظ کردند.

 • عابر پیاده

  دلم از سر و ریخت آخوند به هم می‌خورد

  • mohsen

   تو فعلا با کیر من بازی بازی کن کس نگو

 • ریدم تو دهن خامنه ای

  اخوند خوب اخوند مردست

  • mohsen

   کس کشای مادر جنده کیرمون هم نمیتونید بخورید…..

 • melat

  allo in kososheraro nago dar Angholabe 57 in akhonda va hebolaheyhaye madar jendeh ta dasteh kardand to pacheh in melat darzem zaneh khamenehi ro sag gaid