وای به حال آخوندها اگر خامنه ای جزایرمان را بخشیده باشد ۱۸

رژیم های میهنی و رژیم های بیگانه پرست

رژیم هایی که در یک کشور شکل می گیرند و یا کشوری را تحت اشغال خود در می آورند، بیشتر آن کشور را از آن خود دانسته و گرچه ممکن است در اداره آن روش دیکتاتوری داشته باشند و تبعیض هایی نیز نسبت به مردم به کار برند، ولی در نهایت در نگهداری و حفظ یک پارچگی آن می کوشند.

هیتلر با آن که فاشیست بود و درد سرهایی برای مردم آلمان و جنایت هایی را در سرتاسر اروپا به وجود آورده بود، ولی در سازندگی آلمان و پاسداری از مرزهای آن بی مانند بود. در سازندگی کشور همین نکته کافی است گفته شود که ساختن شاهراهها و اتوبان ها که امروزه هم در جهان ممتاز و پرازرش به حساب می آیند و همچنین ساختمان های بزرگ و شهرسازی و اتوموبیل هایی مانند فولکس واگن از کارهای برجسته اوست.

چگونه یک روضه خوان دوره گرد دیروز و دیکتاتور فاشیست خودکامه امروز به خود اجازه می دهد در پس پرده بدون خواسته و رضایت و آگاهی ملت ایران با یک شیخ نشین بر سر جزایر همیشه ایرانی به گفتگو بنشیند و در باره آنها تصمیم بگیرد.؟. وای به حال آخوندها اگر این خیانت صورت گرفته شده بآشد.

چگونه یک روضه خوان دوره گرد دیروز و دیکتاتور فاشیست خودکامه امروز به خود اجازه می دهد در پس پرده بدون خواسته و رضایت و آگاهی ملت ایران با یک شیخ نشین بر سر جزایر همیشه ایرانی به گفتگو بنشیند و در باره آنها تصمیم بگیرد.؟. وای به حال آخوندها اگر این خیانت صورت گرفته شده بآشد.

اشغال ایران در گذشته

کشورما در گذشته نیز بارها به اشغال بیگانگان در آمده و سال ها در اختیار آنان بوده است. سوای تازیان خونخوار، متجاوز، جنایتکار، و غارتگر که کشور ما را به ویرانی کشاندند و حتی سنگ و میخ و ساختمان آن را به غارت بردند و از کشور ویرانه ساختند، متجاوزین و اشغالگران چنگیز و تاتار و ترک های آن سوی دریاها، هرگروه و هردسته پس از یورش های قهر آسا و کشتارگرانه اشان، همین که بر این سرزمین جای گرفتندو بر قدرت مستولی شدند، نه تنها جایی را ویران نکردند، بلکه آغاز به ساخت و آبادانی کشور نموده، و همواره از مرزها ووجب به وجب خاک این سرزمین حمایت و پشتیبانی نمودند.

جانشینان چنگیزخان مغول، شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی و نادر شاه افشار از این  نمونه اند. تنها چند تن از شاهان قاجار مانند فتحعلیشاه و ناصرالدین شاه بودند که آنها نیز بر اثر وسوسه آخوندهای جنایتکار، و دخالت انگلیس و روسیه بخشی از سر زمین ما را از دست دادند. محمد رضاه شاه پهلوی نیز از ترس انگلیس ها و برای نگهداری تاج و تخت خود، به دخالت و توصیه انگلیس ها تن در داد و بحرین را از ایران جدا کردند.

شاه عباس بزرگ گرچه اصالتاً ایراننی نبود بلکه اجداد او از مهاجرین به ایران بودند، ولی یکی از ستارگان درخشان و از مفاخر تاریخ ایران است. خدمات این شاه خردمند با تدبیر، نه تنها ایران را از چنگ پرقدرت دولت عثمانی نجات داد، بلکه سرحدات کشورمان را به مرزهای ساسانیان رساند. همچنین، اروپای غربی را از تجاوز و پیشروی بی امان سربازان ترک باز داشت.

شاه عباس بزرگ گرچه اصالتاً ایراننی نبود بلکه اجداد او از مهاجرین به ایران بودند، ولی یکی از ستارگان درخشان و از مفاخر تاریخ ایران است. خدمات این شاه خردمند با تدبیر، نه تنها ایران را از چنگ پرقدرت دولت عثمانی نجات داد، بلکه سرحدات کشورمان را به مرزهای ساسانیان رساند. همچنین، اروپای غربی را از تجاوز و پیشروی بی امان سربازان ترک باز داشت.

خیانت های پی در پی رژیم اسلامی

رژیم اسلامی به سرکردگی فرد خودکامه و مقام دوستی چون خامنه ای، نخست با بیشتر کشورها و شاید گفت همه جهان از در خصومت و دشمنی در افتاد و بیشتر کشورهای خاورمیانه و غرب را دشمن خود ساخت. هم اکنون که با تحریم های بنیان افکن و کشنده روبرو شدند و خزانه ملت خالی و تهی ماند تا دست چپاولگری و دزدی آنان همچنان دراز بماند، به ناچار به ترفند هایی دست زدند:

۱- نزدیک شدن به غرب

نخستین کار دشمن زدایی رژیم حاکم بر ایران، برای جلوگیری از افزایش میزان تحریم ها و کاهش آن که موجب ورشکستگی رژیم و کوتاه کردن دست او از ادامه کارهای تروریستی وجاه طلبی بیشتر می شود، با کشورهای باختری از درگفتگو و معامله در آمدن و به گفته ای جام زهر دیگری سر کشیدن است. زیرا آنان بایکدیگر مخفیانه و دور از آگاهی مردم به توافق رسیدند که از ادامه تحقیقات هسته ای به منظور ساختن بمب اتمی دست بردارند و از میزان مقدار غنی شده اورانیوم در اختیار خود کاهش دهند.

تا این چهره های زشت و نازیبا، و افراد بی سواد و خرافاتی سر کارند، باید انتظار داست که افرادی چون ظریف هم بخواهند برای بقای رژیم این آخوندها جزایر ما را حاتم بخشی کنند و به اعراب دهند. بی تردید چنانچه روزی رژیم چنین خیانتی را به ملت و کشور نمود، این آخوندهای تفاله از دست مردم جان به در نخواهند برد.

تا این چهره های زشت و نازیبا، و افراد بی سواد و خرافاتی سر کارند، باید انتظار داست که افرادی چون ظریف هم بخواهند برای بقای رژیم این آخوندها جزایر ما را حاتم بخشی کنند و به اعراب دهند. بی تردید چنانچه روزی رژیم چنین خیانتی را به ملت و کشور نمود، این آخوندهای تفاله از دست مردم جان به در نخواهند برد.

۲- رشوه دادن به عرب ها

برای دوستی و همراهی با کشورهای عربی که همگی آنان پس از بالارفتن مزدوران خامنه ای از دیوار سفارت انگلیس و غارت اموال آن زیر چتر دولت انگلیس و به تحریک هرچه بیشتر آن کشور به هرکاری دست می زنند، ظریف وزیر امور خارجه خامنه ای که کمترین هویت مردمی ندارد و دارای گذشته تاریک سیاسی می باشد، به توصیه و میانجیگری پادشاه عمان به امارات می رود و مخفیانه بدون داشتن آگاهی و هرگونه موافقت مردم ایران، بر سر سه جزیره بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک به گفتگو و شاید هم به قرار داد می نشیند.

دیدن و شنیدن این ویدیو بر هر ایرانی میهن پرست لازم و ضروری است. ببینید تا به  شکست و واماندگی خودمان گریه کنیم. در این ویدیو از مالکیت تاریخی و اسناد مهم جزایر سه گانه گفتگو می شود. در سراسر تاریخ جهان همیشه این جزایر به ایران تعلق داشته است و جای هیچگونه انکاری نیست. یکی از دلیل های تحریک انگلیس ها و برانگیختن امارات برای دستیابی به جزایر سه گانه، موقعیت نظامی آنهاست. زیرا ادعای پوچ و احمقانه رژیم اسلامی مبنی بر بستن تنگه هرمز و قطع جریان نفت برای غرب، موجب اینگونه سیاست های موذی گرانه انگلیس شده است.

از آنچه گذشت:

حتی دیکتاتورهای جهان مانند هیتلر، موسولینی، استالین پتر بزرگ، پینوشه، گرچه شاید تا اندازه ای از گوشت و خون ملت و کشور خود تغذیه و مکیده باشند، ولی به استخوان ها و بدنه آن که مرزهای کشور و خاک آن باشد هرگز آسیبی نرساندند و در نگهداری و حفظ آن کوشیدند. شاهان سلجوقی، شاه اسماعیل و شاه عباس صفوی، و نادرشاه بزرگ نمونه های برجسته بیگانگانی هستند که آزار و صدمه ای به این کشور نرساندند و برعکس در آبادانی، پایداری، و حفظ خاک و حتی توسعه آن کوشیدند. حتی لشکر مغول نیز پس از کشت و کشتار و ویرانی های چند، به ساخت و آبادانی و شکوه بخشیدن به این کشور پرداختند.

تنها تازیان بودند که در این ۱۴۰۰ سال سوای ویران گری، جنایت، و غارت کردن و تجاوز، کاری انجام نداند. رژیم اسلامی هم از همان تفاله و بازمانده های تازیان است. بنابراین، کار این رژیم نه تنها مانند دیکتاتورها و فاشیست های تاریخ خوردن گوشت و پوست مردم می باشد، بلکه با از دست دادن حتی یک وجب از خاک آن، به منزله جویدن استخوان های این کشور است.

حال، از گوشه و کنار شنیده می شود که علی خامنه ای با وساطت شاه عمان، جهت خشنودی و کاهش دشمنی آنان، سه جزیره همیشه ایرانی را مخفیانه و بدون آگاهی و موافقت مردم به امارات واگذار کرده است. این جاست که می توان گفت چنانچه خامنه ای به چنین کار ننگینی دست زده باشد، به زودی و فردای بسیار نزدیک فرزندان این آب و خاک هرچه آخوند و آخوندچه در این کشور است راه به سخت ترین مجازات تاریخی خواهند رسانید. زیرا خاک میهن چیزی و جایی برای مصالحه، بخشش و کوتاه آمدن نیست.

 • parsi

  حالا ۳۴ سال خط و نشون کشیدین ب کجا رسیدین؟ بهتره برین یه وبلاگ بزنین و سیاست بازی کنین. شما خارج نشینها هم واسه ما کاری نکردین

  • مردی از ایران

   دوست گرامی‌،
   این اعتراض شما به سران سرشناس اپوزیسیون بیشتر وارد است که چشم دیدن هم را ندارند. انتظار دارید خارج نشینان چه کنند؟ هر روز تظاهرات کنند؟ یک افشاگری ساده از یک وبلاگ نویس هم یک گونه مبارزه و اعتراض است و چه بسا خود میتواند در شکل گیری فرهنگ جمعی‌ ایرانیان در مبارزه با این رژیم دزد‌ و وطن فروش تاثیر گذار باشد. شاد باشید.

   • parsi

    سرشناس اپوزیسیون منافع حزبی رو ترجیح میدن به منافع ملی. و طرفداران اپوزیسیون برانداز هم ۳۴ ساله یا در زمان شاه گیر کردن و یا در زمان انقلاب. انتظار دارم خارج نشینان اگر توان مبارزه ندارن فقط خفه شن و اختلاف مذهبی نژادی نندازن! خارج نشینان چه کردن جز عرب ستیزی و اسلام ستیزی و گسترش رادیکالیسم؟ من یک ایران آزاد و دموکراتیک میخوام نه یک ایران فاشیستی که به استناد (چون ۱۴۰۰ سال پیش…) بخواد عقاید مذهبی را سرکوب و یا پاکسازی نژادی کنه.
    کدام افشاگری ؟ بازنشر و یا کپی پست وبلاگهایی که نویسنده اش سرشون تو اخور بی بی سی و العربیه.نت ست رو میگین افشاگری ؟ من مبارزه مجاهدین رو میپسندم ولی مجاهد نیستم .

  • بابک

   اگر کاری از طرف خارج نشین ها انجام نمیشود به خاطر این است که خود ما نمیخواهیم. اختیار خودمان را به دست مشتی آخوند مفتخور دروغگو داده ایم. و با شرکت در انتخابات تقلبی به رژیم اسلامی مشروعیت میدهیم. پولهایمان را در بانک های این دزدان میگذاریم. به زیارت مکه و مشهد میرویم. پای روضه خوانی آنها مینشینیم. برای حسین و علی و تقی زنجیر و قمه میزنیم. آنوقت اگر کسی حرفی بزند از سر غرور قبول نمیکنیم.

   • parsi25

    اشتباه همینه که همش میگن کار کاره آخونده.. مثل دایی‌جان ناپلئون کار کار انگلیساس!. خارج نشین ها چرا به تحریم اعتراض نکردن؟ تغییر رژیم نیاز به فرهنگ سازی داره و منظورن سایت زندیق صفحه فیسبوکی نه من مسلمان نیستم و شبکه رنگارنگ نیست!!! شما خارج نشین ها رادیکالیزم را گسترش میدین و اینجوری از یک جمهوری اسلامی به جمهوری زرتشتی میرسیم

  • صادق

   تمایز قائل شدن بین ایرانی‌ “خارج نشین” و “داخل نشین” و به میا‌‌ن کشیدن چنین واژه‌های تفرقه افکن به دور از منطق و فقط باعث خوشحالی‌ رژیم مرتجع ولایت فقیهی می‌باشد. این رژیم ضّد ایرانی‌ نزدیک به ۳۵ سال است که با تفرقه افکنی و حقّه بازی از هر گونه اتحاد و همبستگی‌ بین ایرانیان جلوگیری می‌کند و کماکان به حکومت ننگین خود ادامه میدهد. هر شخص و هر سایت ایرانی‌ که به افشای این رژیم میپردازد و به مردم آگاهی‌ میدهد باید مورد تشویق قرار بگیرد. من بشخصه از بنیان گذاران سایت فضول محله و تمام سایت های مخالف جمهوری اسلامی (رژیم ضّد ایرانی‌ و ضّد بشر) و ایراندوست درود میفرستم.

   • parsi25

    ایرانی‌ “خارج نشین” از واقعیات ایران خبر نداره و تمایل داره از خارجی کمک بگیره نمونش کانال جدید کمونیستها و کانال یک پادشاهی خواهان. ایرانی‌ “خارج نشین” مثل لاشخور هست و میگه تحریم بیشتر بشه تا مردم نقلاب کنن و ما با چمدون به ایران برگردیم. ولی ایرونی که داخل هست مشکل اصلیش حجاب یا دیسکو یا ودکا نیست . واقعیت اینکه فعلا ازادی بیان یا حقوق دگرباشان و اعدام و اقلیت مذهبی هم مهم نیست و مردم اقتصاد خوب رو در اولویت گذاشتن. شما خارج نشینها درک نمیکنید چون لازم نبوده کلیه بفروشین و همش خواسته های کم ارزش خودتون رو مطرح میکنید. شما خارج نشینها شناخت درستی از ایران امروز ندارین

   • parsi25

    ببینم شما خارج نشینها چند درصد کل جمعیت ایران رو تشکیل دادین؟ بود و نبود شما چه فایده ای داره؟ ایران توسط خود مردم ازاد میشه . جنبش سبز رو مردم تشکیل دادن و نه لسانجلسیها!

    • صادق

     من فکر می‌کنم که مشکل بزرگ تو اینست که تلویزیون جمهوری اسلامی را زیاد نگاه میکنی‌ و شاید کیهان شریعتمداری را زیاد می‌خوانی. برای اطلاع تو باید بگویم که اکثر تلویزیون‌های فاسد لوس انجلس و یک عده از تلویزیون‌های اروپا از طرف جمهوری اسلامی چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ تولید برنامه تغذیه میشوند. یعنی از طریق پولی‌ که متعلق به من و تو و به همان کلیه فروشی که تو ذکر کردی و همون معتاد بی‌خانمان و یا فاحشه‌ای که برای تامین معاش خود و خانواده خود فروشی می‌کند. تنها دو سه تا از تلویزیون‌های خارج هستند که مستقل هستند و شعار‌های ملی‌ سر میدهند بقیه جیره خواران و یا جاسوسان جمهوری اسلامی هستند. من خود یک ایرانی‌ هستم که هم خارج نشینم و هم داخل نشین، من دوستان خارج نشین زیادی دارم که خیلی‌ ملی‌ و وطن پرست هستند. و خیلی‌‌های دیگه هستند که خدمات بزرگی‌ را برای ایران و مردم ایران انجام داده اند. ضمنا تمام ایرانیها هم در خارج از کشور در ناز و نعمت زندگی‌ نمیکنند؛ تعداد زیادی از ایرانیها به خاطر نون شب شاید بیش از ۱۵، ۱۶ ساعت در روز کار میکنند. خیلی‌ از این افراد بعد از انتخابات تقلبی که توسط علی‌ خامنه‌ای، “آقا” مجتبی‌، آخوند احمد جنتی، احمدی نژاد و عده‌ای دیگر به مردم ایران تحمیل شد مجبور شدند از ایران فرار کنند و الان در مرز ترکیه و جاهای دیگر وضع اسف باری دارند. امیدوارم تو که نام زیبای پارسی‌ را بر خود گذاشته‌ای در دام جمهوری اسلامی و حیله گری‌های آنها اسیر نباشی‌، این بیشرف‌ها با کامل پر رویی و وقاحت در انتخابات تقلب کردند و بعد مردم معترض ایران را فتنه گر نامیدند. بالاخره این رژیم سقوط خواهد کرد و برای تمام مردم ایران روشن خواهد شد که جمهوری اسلامی از کثیف‌ترین رژیم‌ها و رهبرانش از پست فطرت‌ترین انسان‌های روی زمین بوده اند.

  • anti.baha

   والله .نشستن اونور دنیا واسه ما خط مشی تعیین میکنید ؟
   خودتون چیکار کردید واسه اینکهایرانی بودن این جزیره ها رو اثبات کنید؟

 • parvz

  In akhondhaye jakesh bar hezbe ghodrateshon zano bachehonam meybakhshand

 • پسر کوروش

  من ۲۰ سالم هست و متولد جزیره قشم هستم مگه مرده باشم و خامنه ای از روی نعشم رد بشه
  لعنت به هرچی عربه
  پاینده باد ایران
  زنده باد آزادی

  • parsi25

   پسر کوروش هر دشمنی با نژاد و دین یک کمک است به طول عمر جمهوری نااسلامی. کوروش بزرگ کجا دشمنی کرد با غیر اریایی؟ همه برابر هستن چه عرب و چه فارس. لعنت نکن اعراب را و فقط لعنت کن کسانی که فارس و عرب را اگاهانه به جان هم می اندازن

  • صادق

   برادر جوان ۲۰ ساله که خود را فرزند کوروش می‌خوانی من به تو درود میفرستم و به جوانانی مثل تو افتخار می‌کنم. مشکل بزرگ بسیاری از جوانان امروز ما اینست که تاریخ پر شکوه خود را قبل از حمله تازیان به ایران نمیدانند. ما ایرانیها تا زمانیکه درک نکنیم که چه بودیم و حالا چه شدیم، کماکان در دام حقّه بازی ها و خرافه پراکنی های آخوندهای رذل بی‌ هویت اسیر خواهیم بود. کسی‌ که به بزرگان تاریخ ما همچون کوروش بزرگ، داریوش کبیر، آریو برزنها، بابک ها، و خیلی‌ از بزرگان دیگر تاریخمان افتخار نمیکند هویت ایرانی‌ و عرق ملی‌ ندارد و نباید نام ایرانی‌ بر او نهاد. آیا ما ایرانیها به جای مطرح کردن کلماتی چون “خارج نشینها” و “داخل نشینها” و همدیگر را مورد حمله قرار دادن، هرگز فکر کرده ایم که به چه دلیل این آخوندها و به خصوص “رهبر فرزانه” نه تنها به تاریخ پر عظمت ایران قبل از حمله تازیان افتخار نمیکنند بلکه بارها و بارها مغرضانه و به دروغ کورش کبیر را مورد ناسزا گویی قرار داده اند. “رهبر فرزانه” و یا بهتر بگویم رهبر دزدان و قاچاقچیان بارها علاوه بر کورش کبیر به خشایار شاه توهین کرده و ناسزا گفته است. این رهبر ضّد ایرانی‌ در نمایش گاه‌های کتاب همیشه با خشم و نفرت دستور داده است که آثار هخامنشی را بر چینند. بله برادر جوان ۲۰ ساله من ایران ما توسط این خیانت پیشگان ضّد ایرانی‌ اشغال شده است و تا ما برنگردیم به هویت ایرنیمان اوضاع همین خواهد بود، ولی‌ خوشبختانه تعداد جوانان ایران دوست ما و کسانی‌ که به ایرانی‌ بودن خودشان افتخار میکنند رو به افزونی است. به امید روزی که ما ایرانیها دست به دست هم بدهیم و سرزمین پر افتخارمان را از شرّ اشغال گران حقه باز کنونی که تحت نام اسلام به غارت و چپاولگری ایران پرداخته اند رها کنیم.

 • عبدالاطهار

  شما احمق های نازک نارنجی که دستتون تو جیب غرب هست چه می دونید فقر چیه بی عدالتی چیه چون میلیون میلیون پول از قدرت های بزرگ می گیرین وقتی به ایران میاین می فهمین درد و مشکل چیه.شما رفتین اون جا بدون هیچ دردسری با دلار ها نشتین و فکر می کنین آخوند ها از شما بهترند.آخوند ها به قدر شما کثیف و بی ارزش نیستند اگر اون ها در داخل و آشکارا خیانت می کنند شما در خارج و با اسم ایرانی به ایران خیانت می کنید.نیازی به شما کثافت های عوضی برای سرنگونی دیکتاتوری ایران نیست.شما یک تومن ارزش هم ندایرید.فقط بلدید شستشوی مغزی بدید و خودتون رو شجاع فرض کنید.احمق ها شجاع کسیه که از ترس فرار نکنه خارج کشور خارج نشین بشه.خاک به سرتون که به گرد پای امثال میر حسین و کروبی و بادکوبه ای وشیران در زنجیر برسید.شما سگ قلاده دار دست آمریکا و انگلیس و استکهلم هستید نه شیر شجاع و قهرمان.

 • بابک

  اتفاقا من یک ایرانی‌ داخل نشین هستم و یک وجب خاک وطنم را ترجیح میدهم به زیبا‌ترین مناطق دنیا. من یک وطن پرست هستم که تمام دین و آئین و شعارم ایرانست. اتفاقاً من از هر چه آخوند و آدمهای خود فروشی مثل تو هم متنفرم. آدمهای کثیفی مثل شماها هستند که این جمهوری ننگین و دزد پرور را تا به امروز نگهداشته اند. من از دنیای غرب، آمریکا و انگلیس و چین و روسیه و لبنان و سوریه هم متنفرم چون تمام کشورهای نامبرده در نگهداشتن رژیم کثیف و ضّد مردمی آخوندی سهم داشته اند و این را بدان که هیچ رژیمی‌ در ایران و حتی در خاور میانه به اندازه رژیم جمهوری اسلامی به رهبری خمینی و الان هم خامنه‌ای به غربی‌ها و به عربها خدمت نکرده است. تو اگر یک وطن پرست بودی اسم مستعار خود را “عبدل اطهار” نمیگذاشتی. احمق بیشعور تا کی‌ میخواهی‌ در خواب غفلت باقی‌ بمانی؟

  • بابک

   ضمنا فراموش کردم ذکر کنم که از رژیم صهیونیستی اسرائیل هم کمال تنفّر را دارم. اضافه می‌کنم که رژیم جمهوری اسلامی حتی به رژیم صهیونیستی هم خیلی‌ خدمت کرد.

 • عمار سید علی

  این دروغو که میگی راسه